Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP1L-PNJJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/site/japonistykaumknihongo/
Punkty ECTS i inne: 11.00
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

11 punktów ECTS*:

• 150 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [6 ECTS]

• 90 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [3 ECTS]

• 50 godzin = konsultacje z wykładowcą [2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

K_W01

ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku japońskim


K_W02

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem japońskim


K_W03

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa


K_W04

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze japońskiej i japonistycznejK_W06

zna główne tendencje rozwojowe filologii


K_W07

ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii japońskiej
Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze


K_U05


potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników


K_U06


potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla danego kierunku studiów


K_U07


potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badańK_U09


ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii)


K_U10


potrafi kierować pracą zespołu


K_U11


potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą


K_U12


potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


K_U13


umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawczeK_U15


umie tłumaczyć z języka polskiego na język japoński i odwrotnie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

Student/ka po zakończeniu zajęć:


K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K08


ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł


K_K02


w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych


K_K05


docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niegoK_K08


jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy


Metody dydaktyczne:

opis, klasyczna metoda problemowa


Metoda ćwiczeniowa, giełda pomysłów, projektu, stolików eksperckich

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu nauczyć języka japońskiego na poziomie swobodnej komunikacji z native speakerem.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie przez studentów kompetencji językowej w zakresie stosowania wzorców gramatycznych, konstrukcji zdaniowych oraz słownictwa na poziomie zaawansowanym (jōkyū).

W ramach zajęć studenci wykorzystują konstrukcje zdaniowe i struktury gramatyczne opanowane odczas studiów pierwszego stopnia i stosują je w celu nabywania umiejętności konwersacji w różnych sytuacjach.

W semestrze letnim studenci realizują prezentację na wybrany przez siebie temat i biorą udział w związanej z nią krytycznej dyskusji na forum grupy. W tym celu zaznajamiani są z odpowiednimi wyrażeniami używanymi w sytuacji dyskusji w japońskim środowisku komunikacyjnym, które ćwiczą w trakcie symulowanych dyskusji-ćwiczeń na zajęciach.

Studenci ćwiczą pisanie po japońsku poprzez aktywność internetową – aktywne uczestnictwo w social networking service (m.in. w utworzonej przez nauczyciela grupie na platformie Google.sites).

Literatura:

– materiały wskazane przez wykładowcę

– aktualne materiały internetowe, publikowane przez japońskie media, np. NHK, gazety i telewizje japońskie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na koniec semestru ustalana jest na podstawie:

– obowiązkowej obecności i aktywności na zajęciach (K_U02, K_U05, K_U11, K_U15, K_U19, K_K01, K_K02)

– wyników zadań domowych (K_U02, K_U11, K_K01, K_K04)

– wyników na końcowym egzaminie pisemnym i ustnym (K_W01, K_W02, K_U02, K_U11, K_U15, K_U19, K_K01, K_K04, K_K08)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Shoko Nakayama, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Chie Fukai, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Chie Fukai, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Seiji Arai, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Marcelina De Zoete-Leśniczak, Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Seiji Arai, Marcelina De Zoete-Leśniczak, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

1)Student/ka uczy się charakterystycznych dla japońszczyzny zwrotów oraz wyrażeń i na ich podstawie pogłębia zrozumienie typowego dla Japończyków sposobu myślenia oraz zachowania. Porównując kulturę oraz etykietę japońską i europejską, prowadzi dyskusje na temat ich podobieństw i różnic.

Obowiązujący podręcznik: Morita Rokurō, Japanese Words to Understand the Japanese Mind , wyd. Asku 2011.

2)Wymiana poglądów oraz dyskusja ze studentami japońskimi na tematy uniwersalne w ramach interakcji on-line; Temat: Przemyślenia o SDGs

Literatura:

森田六朗 『日本人の心がわかる日本語』 アスク出版、2011 

大野晋『日本語練習帳』 岩波新書1999

森田良行『日本語の視点』 創拓社1998

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej na platformie e-learningowej Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.