Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tłumaczenia ustne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP1L-TU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia ustne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1 punkt ECTS*:

• 15 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - seminarium (godziny kontaktowe) [0,5 ECTS]

• 15 godzin = praca własna (przygotowanie do zajęć, zadania domowe) [0,4 ECTS]

• 5 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– zna zasady przekładoznawstwa w stopniu poszerzonym (K_W03)

– ma pogłębioną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (K_W04)

– ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka japońskiego na język polski (K_U03)

– potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka polskiego na język japoński (K_U04)

– potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i obcym, a także popularyzować wiedzę z zakresu japonistyki (K_U05)

– ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka japońskiego (K_U15)

– ma rozwinięte w stopniu zaawansowanym umiejętności tłumaczeniowe w zakresie przekładu ustnego (K_U17)

– potrafi zastosować różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U18)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

– identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu filologa-japonisty/ specjalisty od spraw japońskich/ tłumacza języka japońskiego (K_K04)

– zna i potrafi stosować etyczne i profesjonalne normy postępowania tłumacza wobec tekstu, autora, klienta i odbiorcy (K_K07)

– dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do spraw nego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)


Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Kurs “Tłumaczenia ustne” ma charakter zajęć praktycznych, których celem jest zdobycie przez studenta sprawności w zakresie różnych form tłumaczeń ustnych, przede wszystkim tłumaczenia konsekutywnego oraz symultanicznego.

Pełny opis:

Celem kursu jest rozwijanie u studenta umiejętności sprawnego i adekwatnego identyfikowania warstwy sygnałowej wypowiedzi ustnych oraz sprawnego i adekwatnego interpretowania ich sensu (na poziomie semantycznym i pragmatycznym); umiejętności sprawnego budowania w sytuacjach oficjalnych koherentnych wypowiedzi ustnych (poprawnych językowo i akceptowalnych pragmatycznie). W ramach zajęć student będzie miał możliwość zdobyć umiejętności niezbędne w pracy tłumacza konsekutywnego (umiejętności niezbędne przy tłumaczeniu następczym) poprzez ćwiczenie: umiejętności selekcjonowania i kondensowania informacji tekstowych (rozróżniania informacji relewantnych/reduntantnych komunikacyjnie) dla efektywnego wykorzystania możliwości pamięci operacyjnej; umiejętności efektywnego korzystania z zasobów pamięci długotrwałej (wiedzy pozatekstowej) w procesie rekonstruowania wypowiedzi na podstawie informacji przechowanych w pamięci operacyjnej; umiejętności tzw. tłumaczenia intralingwalnego (od prostych transformacji leksykalnych po parafrazowanie całych wypowiedzi); umiejętności stosowania adekwatnych technik tłumaczeniowych przy preferowaniu technik, gwarantujących osiągnięcie ekwiwalencji na poziomie pragmatycznym; umiejętności sprawnego przełączania kodu. Student zapozna się, ponadto, z różnymi formami tłumaczenia ustnego jak tłumaczenia konferencyjne (instytucyjne i prywatne), szeptane, liason (zdanie po zdaniu), a vista. Podczas kursu „Tłumaczenia ustne” student nie tylko udoskonali swoje zdolności traslatorskie, ale także poszerzy swoją wiedzę o japońskich realiach i społeczeństwie, śledząc bieżące wydarzenia polityczne, poznając, między innymi, teksty i wypowiedzi japońskich dziennikarzy oraz przedstawicieli świata polityki.

Literatura:

1. Literatura tematu:

A. Gillies, Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium, Kraków 2007.

F. Grucza, Tłumaczenie, teoria tłumaczeń, translatoryka, w: Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej, Wydawnictwa UW, Warszawa 1986.

S. Grucza, Adaptacja tekstów specjalistycznych w dydaktyce przekładu, w: Język a komunikacja 8, pod red. M. Piotrowskiej, Tertium, Kraków 2004.

A. Jabłoński, Homeostaza tekstu. Tłumaczenie i komunikacja międzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

B. Kielar, O tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, w: Problemy komunikacji międzykulturowej: lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka, ILS, Warszawa 2000.

B. Kielar, Zarys translatoryki, Wydawnictwa UW, Warszawa, 2003.

A. Ludskanow, Tłumaczy człowiek i maszyna cyfrowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973.

A. Gillies, Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium, Kraków 2007.

A. Gillies, Tłumaczenie ustne. Nowy poradnik dla studentów. Conference interpreting, Tertium, Kraków 2001.

J. Rozan, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym – Note-taking in consecutive interpreting, Tertium, Kraków 2002.

M. Tryuk, Przekład ustny środowiskowy, PWN, Warszawa 2006.

2. Źródła leksykograficzne:

Słownik dla uczestników konferencji międzynarodowych, Warszawa 1991.

słowniki jedno- i dwujęzyczne ogólne i specjalistyczne

3. Materiały pochodzące z Internetu bądź z prasy opracowane przez wykładowcę.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach (ćwiczenia, zadania domowe etc.) oraz ustne zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)