Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP1Z-PNJJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/site/japonistykaumknihongo/
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

11 punktów ECTS*:

• 150 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [6 ECTS]

• 90 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [3 ECTS]

• 50 godzin = konsultacje z wykładowcą [2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:


K_W01

ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku japońskim

K_W02

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem japońskim

K_W03

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W04

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze japońskiej i japonistycznej

K_W05

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W06

zna główne tendencje rozwojowe filologii

K_W07

ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii japońskiej

K_W08

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł

K_U02

potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych


K_U04

potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze

K_U05

potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników

K_U06

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla danego kierunku studiów

K_U07

potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badań


K_U09

ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii)

K_U10

potrafi kierować pracą zespołu

K_U11

potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą

K_U12

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_U13

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze


K_U15

umie tłumaczyć z języka polskiego na język japoński i odwrotnie
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13 K_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K08

ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

K_K02

w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

K_K03

poczuwa się do odpowiedzialności społecznej, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego


K_K05

docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego


K_K08

jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody dydaktyczne:

opis, klasyczna metoda problemowa

Metoda ćwiczeniowa, giełda pomysłów, projektu, stolików eksperckich

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu nauczyć języka japońskiego na poziomie swobodnej komunikacji z native speakerem.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie przez studentów kompetencji językowej w zakresie stosowania wzorców gramatycznych, konstrukcji zdaniowych oraz słownictwa na poziomie zaawansowanym (jōkyū).

W ramach zajęć studenci wykorzystują konstrukcje zdaniowe i struktury gramatyczne opanowane podczas studiów pierwszego stopnia i stosują je w celu nabywania umiejętności konwersacji w różnych sytuacjach.

W semestrze zimowy studenci realizują prezentację na wybrany przez siebie temat i biorą udział w związanej z nią krytycznej dyskusji na forum grupy. W tym celu zaznajamiani są z odpowiednimi wyrażeniami używanymi w sytuacji dyskusji w japońskim środowisku komunikacyjnym, które ćwiczą w trakcie symulowanych dyskusji-ćwiczeń na zajęciach.

Studenci ćwiczą pisanie po japońsku poprzez aktywność internetową – aktywne uczestnictwo w social networking service (m.in. w utworzonej przez nauczyciela grupie na platformie Microsoft Teams, Wordpress.com).

Literatura:

– materiały wskazane przez wykładowcę

– aktualne materiały internetowe, publikowane przez japońskie media, np. NHK, gazety i telewizje japońskie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na koniec semestru ustalana jest na podstawie:

– obowiązkowej obecności i aktywności na zajęciach (K_U02, K_U05, K_U11, K_U15, K_U19, K_K01, K_K02)

– obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach obecność na zajęciach minimum 80% (w przypadku obecności poniżej 80% ocena semestralna zostanie obniżona o pół oceny)

– wyników zadań domowych (K_U02, K_U11, K_K01, K_K04)

– wyników na końcowym egzaminie pisemnym i ustnym (K_W01, K_W02, K_U02, K_U11, K_U15, K_U19, K_K01, K_K04, K_K08)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Seiji Arai, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia odbywać się będą w formie online - zdalnie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Literatura:

森田六朗 『日本人の心がわかる日本語』 アスク出版、2011 

大野晋『日本語練習帳』 岩波新書1999

森田良行『日本語の視点』 創拓社1998

瀬川由美、紙谷幸子、北村貞幸著 「ニュースの日本語 聴解50」 スリーエーネットワーク、2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Seiji Arai, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

1)Student/ka uczy się charakterystycznych dla japońszczyzny zwrotów oraz wyrażeń i na ich podstawie pogłębia zrozumienie typowego dla Japończyków sposobu myślenia oraz zachowania. Porównując kulturę oraz etykietę japońską i europejską, prowadzi dyskusje na temat ich podobieństw i różnic.

2)Praca projektowa, wymiana poglądów oraz dyskusja ze studentami japońskimi na tematy uniwersalne w ramach interakcji on-line; Temat: Przemyślenia o SDGs

3)Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne będą utrwalane poprzez ćwiczenia oraz modelowe konwersacje, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika.

Literatura:

・萩原雅佳子ほか著、日本語上級話者への道 スリーエーネットワーク 2005 

・宮弘美 著、NIE実践ワークブック 新聞で身につく日本語力 国書刊行会 2015

・小山恵美子、渡辺摂 共著、すぐに使える実践日本語シリーズ 広がる 深まる 副詞(上級)、専門教育出版 2006

・田仲正江、間柄奈保子 共著、表現を豊かに生き生き 慣用句(上級)、専門教育出版 2002

・増田アヤ子 著、 ニュアンスがわかる擬声語・擬態語(上級)、専門教育出版 2007

Uwagi:

W przypadku przejścia na tryb zdalny, zajęcia odbywać się będą przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seiji Arai, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Seiji Arai, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

1)Student/ka uczy się charakterystycznych dla japońszczyzny zwrotów oraz wyrażeń i na ich podstawie pogłębia zrozumienie typowego dla Japończyków sposobu myślenia oraz zachowania. Porównując kulturę oraz etykietę japońską i europejską, prowadzi dyskusje na temat ich podobieństw i różnic.

2)Praca projektowa, wymiana poglądów oraz dyskusja ze studentami japońskimi na tematy uniwersalne w ramach interakcji on-line; Temat: Przemyślenia o SDGs

3)Zajęcia poświęcone ćwiczeniu sprawności językowych receptywnych (tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem) oraz produktywnych (mówienia oraz pisania).

W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne będą utrwalane poprzez ćwiczenia oraz modelowe konwersacje, nawiązujące tematycznie do teksu z podręcznika.

Literatura:

・萩原雅佳子ほか著、日本語上級話者への道 スリーエーネットワーク 2005 

・宮弘美 著、NIE実践ワークブック 新聞で身につく日本語力 国書刊行会 2015

・小山恵美子、渡辺摂 共著、すぐに使える実践日本語シリーズ 広がる 深まる 副詞(上級)、専門教育出版 2006

・田仲正江、間柄奈保子 共著、表現を豊かに生き生き 慣用句(上級)、専門教育出版 2002

・増田アヤ子 著、 ニュアンスがわかる擬声語・擬態語(上級)、専門教育出版 2007

Uwagi:

W przypadku przejścia na tryb zdalny, zajęcia odbywać się będą przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)