Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP1Z-SMGR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0230) Language
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

9 punktów ECTS*:

• 30 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 115 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, poszukiwanie materiałów, analiza materiałów, opracowywanie materiałów do pracy dyplomowej) [4,6 ECTS]

• 80 godzin = konsultacje z wykładowcą [3,2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- zna główne tendencje rozwojowe filologii (K_W06)

- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii japońskiej (K_W07)

- ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej (K_W08)

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury japońskiej (np. media, teatr, film) (K_W09)

- zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną w wybraną specjalnością (K_W10)

- zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich powiązania z zawodem filologa (K_W11)

- ma wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł (K_U01)

- potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych (K_U02)

- potrafi dostosowywać istniejące metody i narzędzia badawcze do innowacyjnego rozwiązywania nietypowych problemów badawczych, ewentualnie opracowywać nowe metody i narzędzia w tym zakresie (K_U03)

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla danego kierunku studiów (K_U06)

- potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badań (K_U07)

- potrafi prowadzić debatę (K_U08)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_U12)

- potrafi wskazywać innym cele i metody uczenia się przez całe życie (K_U14)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł (K_K01)

- w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (K_K02)

- umie inicjować działania na rzecz interesu publicznego (np. popularyzacja wiedzy) (K_K04)

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu (K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Seminarium japonistyczne, magisterskie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych. Ponadto, kurs obejmuje redakcję pracy magisterskiej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia drugiego stopnia i uzyskanie tytułu magistra.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych przez cztery semestry jest doprowadzenie do powstania pracy magisterskiej z zakresu kultury Japonii, historii literatury japońskiej lub przekładoznawstwa (przekładu tekstów literackich lub specjalistycznych, zagadnień teoretycznych), językoznawstwa japońskiego, kultury Japonii etc. Studenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności opanowują umiejętność kompletowania bibliografii i technikę redakcji pracy magisterskiej w języku polskim i/lub obcym).

Literatura:

Wskazana przez prowadzącego. Ponadto literatura przedmiotu dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie zadań przydzielonych studentowi (opracowanie materiału, przygotowanie referatu (semestr II i III) , wygłoszenie prezentacji etc.), a także oddanie skończonej pracy magisterskiej (semestr IV).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.