Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP1Z-TTS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:


• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,1 ECTS]

• 25 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur) [0,8 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

Student po zakończeniu zajęć:

– zna zasady przekładoznawstwa w stopniu poszerzonym (K_W03)

– ma pogłębioną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (K_W04)

– ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka japońskiego na język polski (K_U03)

– potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka polskiego na język japoński (K_U04)

– potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i obcym, a także popularyzować wiedzę z zakresu japonistyki (K_U05)

– ma rozwinięte w stopniu zaawansowanym umiejętności tłumaczeniowe w zakresie przekładu pisemnego (K_U17)

– potrafi zastosować różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student po zakończeniu zajęć:

– identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu filologa-japonisty/ specjalisty od spraw japońskich/ tłumacza języka japońskiego (K_K04)

– zna i potrafi stosować etyczne i profesjonalne normy postępowania tłumacza wobec tekstu, autora, klienta i odbiorcy (K_K07)

– dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w japońskim obszarze kulturowym (K_K08)

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs ma zapoznać studenta z zasadami i technikami przekładu japońskich tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin życia (np. nauki, reklamy, sztuki).

Pełny opis:

W trakcie zajęć student będzie miał styczność z różnorodnymi tekstami specjalistycznymi – głównie technicznymi i naukowymi, ale także z zakresu sztuki, mediów czy szeroko rozumianych nauk społecznych. W ramach rozwijania kompetencji tłumaczenia tekstu naukowego, student będzie miał okazję zapoznać się z japońskimi tekstami z różnych dziedzin m. in. nauk technicznych (motoryzacja, elektronika, informatyzacja, architektura etc.), nauk medycznych, nauk ścisłych (biotechnologia, genetyka, fizyka etc.). Wykorzystywane podczas ćwiczeń teksty w języku japońskim będą pochodzić zarówno z gotowych publikacji źródłowych (ksiązki, broszury, ulotki), a także z zasobów internetowych. Student będzie również zaznajomiony z przekładem japońskich reklam. Podczas zajęć student pozna funkcje reklamy (apelatywna, referencyjna, estetyczna), które będze musiał umieć później zachować w przekładzie. W tym wypadku szczególny nacisk będzie kładziony na na naturalne, idiomatyczne użycie języka docelowego, przekładające się na postrzeganą atrakcyjność oferty. Równie ważna będzie praktyka w zakresie tłumaczenia różnego rodzaju ulotek i instrukcji obsługi w języku japońskim. W trakcie wykonywania ćwiczeń prowadzący będzie zwracał uwagę na różne kwestie sprawiające problemy w tłumaczeniu: różnice w sposobach adresowania odbiorcy, problem dostosowania tekstu do profilu odbiorcy, metody radzenia sobie z niejasnym bądź niewłaściwie skonstruowanym tekstem źródłowym, ograniczenia związane z formatem tekstu docelowego (maksymalną długością tekstu, obecnością ilustracji, segmentacją tekstu prezentowanego online) etc.

Metody i kryteria oceniania:

1. Pełne i spójne tłumaczenie tekstów przerabianych w czasie zajęć

2. Obecność i aktywność na zajęciach (przy 20% nieobecności lub więcej ocena obniżona o pół stopnia, natomiast przy 40% nieobecności lub więcej ocena obniżona o cały stopień

3. Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej, według bieżących ustaleń, w zależności od oceny potrzeb grupy

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. UAM, tłumaczenie tekstów specjalistycznych, I rok studiów magisterskich, japonistyka

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w trybie zdalnym co 2 tygodnie, z użyciem narzędzia MS Teams w terminach:

8, 22 października 2021,

5, 19 listopada 2021,

3, 17 grudnia 2021,

7, 21 stycznia 2022.

Ewentualnie zmiany terminów będą komunikowane na bieżąco. W przypadku wątpliwości i zapytań zawsze możliwy (i wskazany) jest kontakt elektroniczny z prowadzącym (yaboo@amu.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Małgorzata Sobczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia poświęcone problematyce przekładu specjalistycznego w ujęciu praktycznym.

W ramach kursu student poprzez ćwiczenia (tłumaczenia japońsko-polskie i polsko-japońskie) wypracowuje odpowiednie techniki translatorskie różnych gatunków tekstu. Wybrane teksty bądź ich fragmenty będą wspólnie analizowane na zajęciach pod kątem ich poprawności, ze szczególnym naciskiem na ekwiwalencję, język, terminologię.

Literatura:

Bazę do ćwiczeń będą stanowiły teksty wybrane przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca:

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2004

Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000

Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki., Kraków 2003

Uwagi:

Według planu zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 odbywają się co dwa tygodnie.

Termin pierwszego spotkania: 11 października

Kryteria oceny:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

- aktywny udział w zajęciach (w tym udział w dyskusji)

- terminowe przetłumaczenie wszystkich zadanych tekstów

- ocena wybranych tłumaczeń

Uwaga! Wszystkie prace należy wykonywać samodzielnie. Przejawy nierzetelności (w tym korzystanie z cudzych prac lub automatycznych translatorów) będą skutkowały negatywną oceną danej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Aleksandra Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia poświęcone problematyce przekładu specjalistycznego w ujęciu praktycznym.

W ramach kursu student poprzez ćwiczenia (tłumaczenia japońsko-polskie i polsko-japońskie) wypracowuje odpowiednie techniki translatorskie różnych gatunków tekstu. Wybrane teksty bądź ich fragmenty będą wspólnie analizowane na zajęciach pod kątem ich poprawności, ze szczególnym naciskiem na ekwiwalencję, język, terminologię.

Literatura:

Bazę do ćwiczeń będą stanowiły teksty wybrane przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca:

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2004

Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000

Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki., Kraków 2003

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym 2023/24 obywać będą się co tydzień od 18 października do 13 grudnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)