Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP2L-PNJJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w przedmiocie jest zaliczenie poprzedniego semestru (semestrów) w ramach tego kursu.Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

8 punktów ECTS*:

• 90 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [3,5 ECTS]

• 120 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [4 ECTS]

• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku japońskim (K_W01 )

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem japońskim (K_W02 )

- na w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną w wybraną specjalnością (K_W10)

- zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich powiązania z zawodem filologa (K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badań (K_U07 )

- potrafi prowadzić debatę (K_U08)

- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii) (K_U09)

- umie tłumaczyć z języka polskiego na język japoński i odwrotnie (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł (K_K01)

- a umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł (K_K02)Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu rozwijać umiejętność konwersacji, czytania i pisania w języku japońskim na poziomie swobodnej komunikacji z native speakerem (B2<).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie przez studentów kompetencji językowej w zakresie stosowania wzorców gramatycznych, konstrukcji zdaniowych oraz słownictwa na poziomie zaawansowanym (jōkyū B1-B2). W ramach zajęć studenci wykorzystują konstrukcje zdaniowe i struktury gramatyczne opanowane na wcześniejszych latach studiów i stosują je w celu nabywania umiejętności konwersacji w różnych sytuacjach. Studenci przygotowują ponadto prezentację na wybrany przez siebie temat i biorą udział w związanej z nią krytycznej dyskusji na forum grupy. W tym celu zaznajamiani są z odpowiednimi wyrażeniami używanymi w sytuacji dyskusji w japońskim środowisku komunikacyjnym, które ćwiczą w trakcie symulowanych dyskusji-ćwiczeń na zajęciach. Przyswojone konstrukcje i słownictwo jest powtarzane, a ich znajomość weryfikowana również w trakcie czytania różnych tekstów, a także w czasie pisania wypracowań.

Literatura:

– podręczniki i materiały wskazane przez wykładowcę

– aktualne materiały internetowe, publikowane przez japońskie media( gazety i telewizje)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na koniec semestru ustalana jest na podstawie:

– obowiązkowej obecności i aktywności na zajęciach (K_U07, K_U08, ,K_U09, K_U11, K_U15, K_K01, K_K02)

– wyników zadań domowych (K_U02, K_U07, K_U15, K_K01)

– wyników na końcowym egzaminie pisemnym i ustnym (K_W01, K_W02, K_U08,K_U09, K_U15, K_K01, K_K02)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Shoko Nakayama, Akihiro Tajima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia odbywać się będą w formie online - zdalnie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Pełny opis:

ー Student uczy się stosowanych przez Japończyków w sytuacjach codziennych zwrotów, głównie w oparciu o podręcznik. Poczynając od użytecznych wyrażeń zawierających podstawowe znaki kanji, pogłębia zrozumienie niuansów związanych z użyciem idiomów zawierających nazwy części ciała oraz przysłów. Rozbudowuje bazę leksykalną na poziomie JLPTN1.

ー Student poznaje wyrażenia związane z relacjami międzyludzkimi, głównie język honoryfikatywny (wywyższający i modestywny). Przeprowadzane będą ćwiczenia w różnych sytuacjach komunikacyjnych, mające na celu właściwe dobranie wypowiedzi do rangi rozmówcy, ze szczególnym naciskiem na respektowane przez Japończyków relacje wertykalne oraz opozycję uchi-soto (grupa własna-grupa obca).

Ćwiczenia według podręcznika oraz ćwiczenia z konwersacji z podziałem na role.

Literatura:

小川誉子美ほか著、 日本語文法演習 敬語を中心とした対人関係の表現 待遇表現

スリーエーネットワーク 2010

小野正樹ほか著 『コロケーションで増やす表現』vol.1,2 くろしお出版 2009

Uwagi:

zajęcia odbywają się online na platformie MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

ー Student uczy się stosowanych przez Japończyków w sytuacjach codziennych zwrotów, głównie w oparciu o podręcznik. Poczynając od użytecznych wyrażeń zawierających podstawowe znaki kanji, pogłębia zrozumienie niuansów związanych z użyciem idiomów zawierających nazwy części ciała oraz przysłów. Rozbudowuje bazę leksykalną na poziomie JLPTN1.

Ćwiczenia według podręcznika oraz ćwiczenia z konwersacji z podziałem na role.

Studenci ćwiczą pisanie po japońsku poprzez aktywność internetową – aktywne uczestnictwo w social networking service.

Literatura:

松田浩志ほか著 『使うことば――大学生、社会人の日本語応用力を伸ばす』 研究社 2011

小野正樹ほか著 『コロケーションで増やす表現』vol.1,2 くろしお出版 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

ー Student uczy się stosowanych przez Japończyków w sytuacjach codziennych zwrotów, głównie w oparciu o podręcznik. Poczynając od użytecznych wyrażeń zawierających podstawowe znaki kanji, pogłębia zrozumienie niuansów związanych z użyciem idiomów zawierających nazwy części ciała oraz przysłów. Rozbudowuje bazę leksykalną na poziomie JLPTN1.

Ćwiczenia według podręcznika oraz ćwiczenia z konwersacji z podziałem na role.

Studenci ćwiczą pisanie po japońsku poprzez aktywność internetową – aktywne uczestnictwo w social networking service.

Literatura:

松田浩志ほか著 『使うことば――大学生、社会人の日本語応用力を伸ばす』 研究社 2011

小野正樹ほか著 『コロケーションで増やす表現』vol.1,2 くろしお出版 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)