Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP2L-PNJJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

8 punktów ECTS*:

• 90 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [3,5 ECTS]

• 120 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [4 ECTS]

• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku japońskim (K_W01 )

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem japońskim (K_W02 )

- na w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną w wybraną specjalnością (K_W10)

- zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich powiązania z zawodem filologa (K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badań (K_U07 )

- potrafi prowadzić debatę (K_U08)

- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii) (K_U09)

- umie tłumaczyć z języka polskiego na język japoński i odwrotnie (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł (K_K01)

- a umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł (K_K02)Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu rozwijać umiejętność konwersacji, czytania i pisania w języku japońskim na poziomie swobodnej komunikacji z native speakerem (B2<).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie przez studentów kompetencji językowej w zakresie stosowania wzorców gramatycznych, konstrukcji zdaniowych oraz słownictwa na poziomie zaawansowanym (jōkyū B1-B2). W ramach zajęć studenci wykorzystują konstrukcje zdaniowe i struktury gramatyczne opanowane na wcześniejszych latach studiów i stosują je w celu nabywania umiejętności konwersacji w różnych sytuacjach. Studenci przygotowują ponadto prezentację na wybrany przez siebie temat i biorą udział w związanej z nią krytycznej dyskusji na forum grupy. W tym celu zaznajamiani są z odpowiednimi wyrażeniami używanymi w sytuacji dyskusji w japońskim środowisku komunikacyjnym, które ćwiczą w trakcie symulowanych dyskusji-ćwiczeń na zajęciach. Przyswojone konstrukcje i słownictwo jest powtarzane, a ich znajomość weryfikowana również w trakcie czytania różnych tekstów, a także w czasie pisania wypracowań.

Literatura:

– podręczniki i materiały wskazane przez wykładowcę

– aktualne materiały internetowe, publikowane przez japońskie media( gazety i telewizje)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na koniec semestru ustalana jest na podstawie:

– obowiązkowej obecności i aktywności na zajęciach (K_U07, K_U08, ,K_U09, K_U11, K_U15, K_K01, K_K02)

– wyników zadań domowych (K_U02, K_U07, K_U15, K_K01)

– wyników na końcowym egzaminie pisemnym i ustnym (K_W01, K_W02, K_U08,K_U09, K_U15, K_K01, K_K02)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Toshikazu Seguchi, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Seiji Arai, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Toshikazu Seguchi, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Toshikazu Seguchi, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Prowadzący grup: Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia odbywać się będą w formie online - zdalnie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams oraz Moodle. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia. Testy sprawdzające materiał przeprowadzane będą przy wykorzystaniu formularza Microsoft Forms.

Pełny opis:

ー Student uczy się stosowanych przez Japończyków w sytuacjach codziennych zwrotów, głównie w oparciu o podręcznik. Poczynając od użytecznych wyrażeń zawierających podstawowe znaki kanji, pogłębia zrozumienie niuansów związanych z użyciem idiomów zawierających nazwy części ciała oraz przysłów. Rozbudowuje bazę leksykalną na poziomie JLPTN1.

ー Student poznaje wyrażenia związane z relacjami międzyludzkimi, głównie język honoryfikatywny (wywyższający i modestywny). Przeprowadzane będą ćwiczenia w różnych sytuacjach komunikacyjnych, mające na celu właściwe dobranie wypowiedzi do rangi rozmówcy, ze szczególnym naciskiem na respektowane przez Japończyków relacje wertykalne oraz opozycję uchi-soto (grupa własna-grupa obca).

Ćwiczenia według podręcznika oraz ćwiczenia z konwersacji z podziałem na role.

Literatura:

小川誉子美ほか著、 日本語文法演習 敬語を中心とした対人関係の表現 待遇表現

スリーエーネットワーク 2010

小野正樹ほか著 『コロケーションで増やす表現』vol.1,2 くろしお出版 2009

Uwagi:

zajęcia odbywają się online na platformie MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.