Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP2L-TTS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w przedmiocie jest zaliczenie poprzedniego semestru (semestrów) w ramach tego kursu.


Całkowity nakład pracy studenta:

1 punkt ECTS*:

• 15 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - seminarium (godziny kontaktowe) [0,5 ECTS]

• 15 godzin = praca własna (przygotowanie do zajęć, zadania domowe) [0,4 ECTS]

• 5 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:K_W01


ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku japońskim


K_W02


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem japońskim


K_W03


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa


K_W04


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze japońskiej i japonistycznej


K_W05


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa


K_W06


zna główne tendencje rozwojowe filologii


K_W07


ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii japońskiej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:


potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł


K_U02


potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczychK_U04


potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze


K_U05


potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników


K_U06


potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla danego kierunku studiów


K_U07


potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badańK_U09


ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii)


K_U10


potrafi kierować pracą zespołu


K_U11


potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą


K_U12


potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


K_U13


umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawczeK_U15


umie tłumaczyć z języka polskiego na język japoński i odwrotnie

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13 K_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:


K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K08


ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł


K_K02


w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych


K_K03


poczuwa się do odpowiedzialności społecznej, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznegoK_K05


docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niegoK_K08


jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianymi tekstami specjalistycznymi w języku japońskim.

Zakres tekstów obejmuje takie dziedziny, jak:

ekonomia

biznes

różne gałęzie przemysłu (przetwórczy, motoryzacyjny, rolniczy, chemiczny, spożywczy, kosmetyczny)

technika

nauki ścisłe

prawo

podatki

przemysł zabawkarski

przemysł farmaceutyczny -farmaceutyki

medycyna

administracja państwowa

przemysł turystyczny

media (prasa)

dyplomacja

Literatura:

Jerzy Pieńkos, "Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Jerzy Pieńskos, "Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki", Zakamycze, Kraków 2003.

Dąmbska-Prokop, U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Dzierżanowska, H., 1977, Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Warszawa.

Kielar, B., 2003, Zarys translatoryki, Warszawa.

Jabłoński, A., 2013, Homeostaza Tekstu. Tłumaczenie i komunikacja mędzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej, Poznań.

Lukszyn, J., 1997, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie przedstawienia wykładowcy tłumaczeń do oceny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Monika Lecińska-Ruchniewicz
Prowadzący grup: Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia Zajęcia odbywać się będą w formie online - zdalnie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w formie online na platformie e-learningowej Microsoft Teams/ Tam utworzony jest link do zespołu-klasy-grupy zajęciowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Jabłoński, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia Zajęcia odbywać się będą w formie online - zdalnie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w formie online na platformie e-learningowej Microsoft Teams/ Tam utworzony jest link do zespołu-klasy-grupy zajęciowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Jabłoński, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia Zajęcia odbywać się będą w formie online - zdalnie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Microsoft Teams. Na niej zostanie utworzona "klasa" zajęciowa z dostępem tylko dla uczestników zajęć zapisanych na te zajęcia.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w formie online na platformie e-learningowej Microsoft Teams/ Tam utworzony jest link do zespołu-klasy-grupy zajęciowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)