Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP2Z-SMGR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0230) Language Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 16.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

16 punktów ECTS*:

• 30 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1 ECTS]

• 330 godzin = praca własna (czytanie literatury tematu, analiza i opracowywanie materiałów, pisanie pracy magisterskiej) [13 ECTS]

• 45 godzin = konsultacje z wykładowcą [2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- zna główne tendencje rozwojowe filologii (K_W06)

- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii japońskiej (K_W07)

- ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej (K_W08)

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury japońskiej (np. media, teatr, film) (K_W09)

- zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną w wybraną specjalnością (K_W10)

- zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich powiązania z zawodem filologa (K_W11)

- ma wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł (K_U01)

- potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych (K_U02)

- potrafi dostosowywać istniejące metody i narzędzia badawcze do innowacyjnego rozwiązywania nietypowych problemów badawczych, ewentualnie opracowywać nowe metody i narzędzia w tym zakresie (K_U03)

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla danego kierunku studiów (K_U06)

- potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badań (K_U07)

- potrafi prowadzić debatę (K_U08)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_U12)

- potrafi wskazywać innym cele i metody uczenia się przez całe życie (K_U14)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł (K_K01)

- w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (K_K02)

- umie inicjować działania na rzecz interesu publicznego (np. popularyzacja wiedzy) (K_K04)

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu (K_K06)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminarium japonistyczne, magisterskie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych. Ponadto, kurs obejmuje redakcję pracy magisterskiej uprawniającej do przystąpienia do egzaminu kończącego studia drugiego stopnia i uzyskanie tytułu magistra.

Pełny opis:

Celem zajęć prowadzonych przez cztery semestry jest doprowadzenie do powstania pracy magisterskiej z zakresu kultury Japonii, historii literatury japońskiej lub przekładoznawstwa (przekładu tekstów literackich lub specjalistycznych, zagadnień teoretycznych), językoznawstwa japońskiego, kultury Japonii etc. Studenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności opanowują umiejętność kompletowania bibliografii i technikę redakcji pracy magisterskiej w języku polskim i/lub obcym).

Literatura:

Wskazana przez prowadzącego. Ponadto literatura przedmiotu dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie zadań przydzielonych studentowi (opracowanie materiału, przygotowanie referatu (semestr II i III) , wygłoszenie prezentacji etc.), a także oddanie skończonej pracy magisterskiej (semestr IV).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. UAM

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w trybie stacjonarnym co 2 tygodnie, w terminach:

5, 19 października 2021,

2, 16, 30 listopada 2021,

14 grudnia 2021,

4, 18 stycznia 2022.

Ewentualnie zmiany terminów będą komunikowane na bieżąco. W przypadku wątpliwości i zapytań zawsze możliwy (i wskazany) jest kontakt elektroniczny z prowadzącym (yaboo@amu.edu.pl).

=============================================

dr Adam Bednarczyk

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 prowadzone są w formie stacjonarnej.

UWAGA: W razie pogorszenia się sytuacji pandemicznej i konieczności przejścia na zdalną formę nauczania, zajęcia będą realizowane synchronicznie lub asynchronicznie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub Office 365, głównie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Jabłoński, Aleksandra Jarosz, Małgorzata Sobczyk
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński, Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)