Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tłumaczenie tekstów literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP2Z-TTL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów literackich
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "tłumaczenie tekstów literackich" w I oraz II semestrze studiów japonistyki drugiego stopnia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1 punkt ECTS*:

• 15 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - seminarium (godziny kontaktowe) [0,5 ECTS]

• 15 godzin = praca własna (przygotowanie do zajęć, zadania domowe) [0,4 ECTS]

• 5 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:K_W01


ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku japońskim


K_W02


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem japońskim


K_W03


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa


K_W04


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze japońskiej i japonistycznej


K_W05


ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa


K_W06


zna główne tendencje rozwojowe filologii


K_W07


ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii japońskiej


K_W08


ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej
Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:


potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł


K_U02


potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczychK_U04


potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze


K_U05


potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników


K_U06


potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla danego kierunku studiów


K_U07


potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badańK_U09


ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii)


K_U10


potrafi kierować pracą zespołu


K_U11


potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą


K_U12


potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


K_U13


umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawczeK_U15


umie tłumaczyć z języka polskiego na język japoński i odwrotnie

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13 K_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:


K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K08


ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł


K_K02


w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych


K_K03


poczuwa się do odpowiedzialności społecznej, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznegoK_K05


docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niegoK_K08


jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs ma zapoznać studenta z zasadami i technikami przekładu japońskich tekstów literackich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta ze specyfiką tłumaczeń literackich oraz rozwijanie technik i biegłości w tym zakresie. Student przeprowadza analizę przekładu, pogłębia wiedzę z zakresu gatunków, konwencji i środków literackich, doskonali swój warsztat tłumacza poprzez samodzielne wykonywanie tłumaczeń, autokorektę i komentowanie zastosowanych rozwiązań.

Literatura:

Materiały wskazane przez wykładowcę.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne (tłumaczenie)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Marcelina De Zoete-Leśniczak
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu platformy e-learningowej Microsoft Teams (będącej narzędziem Microsoft365)

Forma zaliczenia: samodzielne przygotowanie (przetłumaczenie, opracowanie przypisów w razie konieczności, nota o autorze tłumaczonego dzieła literackiego) przez studenta tłumaczenia tekstu z języka japońskiego na język polski i dostarczenie tego tekstu prowadzącemu na zajęciach. Termin ten zostanie podany do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach cyklu.

Pełny opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia w tym cyklu prowadzone w formie zdalnej na platformie e-learningowej Microsoft teams (narzędzie aplikacji Microsoft365) zachowują w stosunku do zajęć stacjonarnych ten sam zakres tematyczny opisany w Podstawowych informacjach o przedmiocie

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Cykl obejmować będzie 7 spotkań (wymiar godzinowy zajęć w semestrze to 15h). Poniżej szczegółowy plan zajęć:

1. Tłumaczenie tekstu bajki (otogibanashi) Iwayi Sazanamiego (1870-1933) pt. Koganemaru (1891) - zwrócenie uwagi na język (mówiony, kōgo-tai)

2. Tłumaczenie fragmentów Taiyō no kisetsu (Sezon słońca, 1955) Ishihary Shintarō, powieści-zdobywcy najbardziej prestiżowej nagrody literackiej w Japonii - Nagrody im. Akutagawy

3. Tłumaczenie fragmentów Otona ni narenakatta otōtotachi Yonekury Masakanego – wydanej w 1983 roku ilustrowanej książki wpisującej się w nurt literatury genbaku bungaku (literatura-świadectwo doświadczeń bomby atomowej) oraz fragmentów innych utworów stanowiących odręczne zapiski japońskich dzieci, które doświadczyły bomby atomowej w Hiroshimie oraz związanej z tym traumy

4. Tłumaczenie fragmentów powieści Ogawy Yōko Ninshin karendā oraz Ishidy Iry Maternity grey ukazujących różne techniki opisywania doświadczeń ciąży przez żeńskie bohaterki

5. Tłumaczenie fragmentów dramatów dziecięcych Kuboty Mantarō – prekursora dramatów dziecięcych ery Taishō (1912-1926) zamieszczanych na łamach najbardziej prestiżowego i elitarnego czasopisma dedykowanego literaturze dziecięcej w XX wieku, jakim było „Akai tori” (Czerwony ptak)

6. Tłumaczenie Denjarasu (2019) powieści Kirino Natsuo bezpośrednio nawiązującej do biografii (życie z żoną Matsuko i jej trzema siostrami) jednego z najwybitniejszych japońskich pisarzy – Tanizakiego Jun’ichirō

7. Tłumaczenie opowiadania Yoshimoto Banany pt. Tomo-chan no shiawase

Literatura:

Jadwiga Kita-Huber, Renata Makarska, "Wyjść tłumaczowi naprzeciw. Miejsce tłumacza w najnowszych badaniach translatologicznych", Universitas, Kraków 2020.

Jerzy Pieńkos, "Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Jerzy Pieńskos, "Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki", Zakamycze, Kraków 2003.

Dąmbska-Prokop, U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Dzierżanowska, H., 1977, Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Warszawa.

Kielar, B., 2003, Zarys translatoryki, Warszawa.

Jabłoński, A., 2013, Homeostaza Tekstu. Tłumaczenie i komunikacja mędzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej, Poznań.

Lukszyn, J., 1997, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu platformy e-learningowej Microsoft Teams (będącej narzędziem Microsoft365)

Forma zaliczenia: samodzielne przygotowanie (przetłumaczenie, opracowanie przypisów w razie konieczności, nota o autorze tłumaczonego dzieła literackiego) przez studenta tłumaczenia tekstu z języka japońskiego na język polski i dostarczenie tego tekstu prowadzącemu na zajęciach. Termin ten zostanie podany do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach cyklu.

Pełny opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia w tym cyklu prowadzone w formie zdalnej na platformie e-learningowej Microsoft teams (narzędzie aplikacji Microsoft365) zachowują w stosunku do zajęć stacjonarnych ten sam zakres tematyczny opisany w Podstawowych informacjach o przedmiocie

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Cykl obejmować będzie 7 spotkań (wymiar godzinowy zajęć w semestrze to 15h). Poniżej szczegółowy plan zajęć:

1. Tłumaczenie tekstu bajki (otogibanashi) Iwayi Sazanamiego (1870-1933) pt. Koganemaru (1891) - zwrócenie uwagi na język (mówiony, kōgo-tai)

2. Tłumaczenie fragmentów Taiyō no kisetsu (Sezon słońca, 1955) Ishihary Shintarō, powieści-zdobywcy najbardziej prestiżowej nagrody literackiej w Japonii - Nagrody im. Akutagawy

3. Tłumaczenie fragmentów Otona ni narenakatta otōtotachi Yonekury Masakanego – wydanej w 1983 roku ilustrowanej książki wpisującej się w nurt literatury genbaku bungaku (literatura-świadectwo doświadczeń bomby atomowej) oraz fragmentów innych utworów stanowiących odręczne zapiski japońskich dzieci, które doświadczyły bomby atomowej w Hiroshimie oraz związanej z tym traumy

4. Tłumaczenie fragmentów powieści Ogawy Yōko Ninshin karendā oraz Ishidy Iry Maternity grey ukazujących różne techniki opisywania doświadczeń ciąży przez żeńskie bohaterki

5. Tłumaczenie fragmentów dramatów dziecięcych Kuboty Mantarō – prekursora dramatów dziecięcych ery Taishō (1912-1926) zamieszczanych na łamach najbardziej prestiżowego i elitarnego czasopisma dedykowanego literaturze dziecięcej w XX wieku, jakim było „Akai tori” (Czerwony ptak)

6. Tłumaczenie Denjarasu (2019) powieści Kirino Natsuo bezpośrednio nawiązującej do biografii (życie z żoną Matsuko i jej trzema siostrami) jednego z najwybitniejszych japońskich pisarzy – Tanizakiego Jun’ichirō

7. Tłumaczenie opowiadania Yoshimoto Banany pt. Tomo-chan no shiawase

Literatura:

Jadwiga Kita-Huber, Renata Makarska, "Wyjść tłumaczowi naprzeciw. Miejsce tłumacza w najnowszych badaniach translatologicznych", Universitas, Kraków 2020.

Jerzy Pieńkos, "Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Jerzy Pieńskos, "Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki", Zakamycze, Kraków 2003.

Dąmbska-Prokop, U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Dzierżanowska, H., 1977, Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Warszawa.

Kielar, B., 2003, Zarys translatoryki, Warszawa.

Jabłoński, A., 2013, Homeostaza Tekstu. Tłumaczenie i komunikacja mędzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej, Poznań.

Lukszyn, J., 1997, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcelina De Zoete-Leśniczak, Aleksandra Jarosz
Prowadzący grup: Marcelina De Zoete-Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu platformy e-learningowej Microsoft Teams (będącej narzędziem Microsoft365)

Forma zaliczenia: samodzielne przygotowanie (przetłumaczenie, opracowanie przypisów w razie konieczności, nota o autorze tłumaczonego dzieła literackiego) przez studenta tłumaczenia tekstu z języka japońskiego na język polski i dostarczenie tego tekstu prowadzącemu na zajęciach. Termin ten zostanie podany do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach cyklu.

Pełny opis:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 odbywać się będą stacjonarnie.

UWAGA! ***** Na wypadek zaistnienia konieczności przejścia na tryb zdalny,

alternatywą będą zajęcia realizowane zgodnie z poniższym opisem:

Zajęcia w tym cyklu prowadzone w formie zdalnej na platformie e-learningowej Microsoft teams (narzędzie aplikacji Microsoft365) zachowują w stosunku do zajęć stacjonarnych ten sam zakres tematyczny opisany w Podstawowych informacjach o przedmiocie

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Cykl obejmować będzie 7 spotkań (wymiar godzinowy zajęć w semestrze to 15h). Poniżej szczegółowy plan zajęć:

1. Tłumaczenie tekstu bajki (otogibanashi) Iwayi Sazanamiego (1870-1933) pt. Koganemaru (1891) - zwrócenie uwagi na język (mówiony, kōgo-tai)

2. Tłumaczenie fragmentów Taiyō no kisetsu (Sezon słońca, 1955) Ishihary Shintarō, powieści-zdobywcy najbardziej prestiżowej nagrody literackiej w Japonii - Nagrody im. Akutagawy

3. Tłumaczenie fragmentów Otona ni narenakatta otōtotachi Yonekury Masakanego – wydanej w 1983 roku ilustrowanej książki wpisującej się w nurt literatury genbaku bungaku (literatura-świadectwo doświadczeń bomby atomowej) oraz fragmentów innych utworów stanowiących odręczne zapiski japońskich dzieci, które doświadczyły bomby atomowej w Hiroshimie oraz związanej z tym traumy

4. Tłumaczenie fragmentów powieści Ogawy Yōko Ninshin karendā oraz Ishidy Iry Maternity grey ukazujących różne techniki opisywania doświadczeń ciąży przez żeńskie bohaterki

5. Tłumaczenie fragmentów dramatów dziecięcych Kuboty Mantarō – prekursora dramatów dziecięcych ery Taishō (1912-1926) zamieszczanych na łamach najbardziej prestiżowego i elitarnego czasopisma dedykowanego literaturze dziecięcej w XX wieku, jakim było „Akai tori” (Czerwony ptak)

6. Tłumaczenie Denjarasu (2019) powieści Kirino Natsuo bezpośrednio nawiązującej do biografii (życie z żoną Matsuko i jej trzema siostrami) jednego z najwybitniejszych japońskich pisarzy – Tanizakiego Jun’ichirō

7. Tłumaczenie opowiadania Yoshimoto Banany pt. Tomo-chan no shiawase

Literatura:

Jadwiga Kita-Huber, Renata Makarska, "Wyjść tłumaczowi naprzeciw. Miejsce tłumacza w najnowszych badaniach translatologicznych", Universitas, Kraków 2020.

Jerzy Pieńkos, "Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Jerzy Pieńskos, "Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki", Zakamycze, Kraków 2003.

Dąmbska-Prokop, U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Dzierżanowska, H., 1977, Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Warszawa.

Kielar, B., 2003, Zarys translatoryki, Warszawa.

Jabłoński, A., 2013, Homeostaza Tekstu. Tłumaczenie i komunikacja mędzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej, Poznań.

Lukszyn, J., 1997, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)