Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia ustne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP2Z-TU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia ustne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1 punkt ECTS*:

• 15 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - seminarium (godziny kontaktowe) [0,5 ECTS]

• 15 godzin = praca własna (przygotowanie do zajęć, zadania domowe) [0,4 ECTS]

• 5 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku japońskim (K_W01)

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem japońskim (K_W02)

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa (K_W03)

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze japońskiej i japonistycznej (K_W04)

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (K_W05)

- zna główne tendencje rozwojowe filologii (K_W06)

- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii japońskiej (K_W07)

- ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej

problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej (K_W08)

- zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną w wybraną specjalnością (K_W10)

- zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania

działalności zawodowej (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł (K_U01)

- potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych (K_U02)

- potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze (K_U04)

- potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników (K_U05)

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla danego kierunku studiów (K_U06)

- potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badań (K_U07)

- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii) (K_U09)

- potrafi kierować pracą zespołu (K_U10)

- potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą (K_U11)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_U12)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U13)

- umie tłumaczyć z języka polskiego na język japoński i odwrotnie (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł (K_K01)

- w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (K_K02)

- poczuwa się do odpowiedzialności społecznej, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego (K_K03)

- docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego (K_K05)

- jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K08)

Metody dydaktyczne:

na bieżąco dystrybuowane przez wykładowcę

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs “Tłumaczenia ustne” ma charakter zajęć praktycznych, których celem jest zdobycie przez studenta sprawności w zakresie różnych form tłumaczeń ustnych, przede wszystkim tłumaczenia konsekutywnego oraz symultanicznego.

Pełny opis:

Celem kursu jest rozwijanie u studenta umiejętności sprawnego i adekwatnego identyfikowania warstwy sygnałowej wypowiedzi ustnych oraz sprawnego i adekwatnego interpretowania ich sensu (na poziomie semantycznym i pragmatycznym); umiejętności sprawnego budowania w sytuacjach oficjalnych koherentnych wypowiedzi ustnych (poprawnych językowo i akceptowalnych pragmatycznie). W ramach zajęć student będzie miał możliwość zdobyć umiejętności niezbędne w pracy tłumacza konsekutywnego (umiejętności niezbędne przy tłumaczeniu następczym) poprzez ćwiczenie: umiejętności selekcjonowania i kondensowania informacji tekstowych (rozróżniania informacji relewantnych/reduntantnych komunikacyjnie) dla efektywnego wykorzystania możliwości pamięci operacyjnej; umiejętności efektywnego korzystania z zasobów pamięci długotrwałej (wiedzy pozatekstowej) w procesie rekonstruowania wypowiedzi na podstawie informacji przechowanych w pamięci operacyjnej; umiejętności tzw. tłumaczenia intralingwalnego (od prostych transformacji leksykalnych po parafrazowanie całych wypowiedzi); umiejętności stosowania adekwatnych technik tłumaczeniowych przy preferowaniu technik, gwarantujących osiągnięcie ekwiwalencji na poziomie pragmatycznym; umiejętności sprawnego przełączania kodu. Student zapozna się, ponadto, z różnymi formami tłumaczenia ustnego jak tłumaczenia konferencyjne (instytucyjne i prywatne), szeptane, liason (zdanie po zdaniu), a vista. Podczas kursu „Tłumaczenia ustne” student nie tylko udoskonali swoje zdolności traslatorskie, ale także poszerzy swoją wiedzę o japońskich realiach i społeczeństwie, śledząc bieżące wydarzenia polityczne, poznając, między innymi, teksty i wypowiedzi japońskich dziennikarzy oraz przedstawicieli świata polityki.

Literatura:

1. Literatura tematu:

A. Gillies, Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium, Kraków 2007.

F. Grucza, Tłumaczenie, teoria tłumaczeń, translatoryka, w: Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej, Wydawnictwa UW, Warszawa 1986.

S. Grucza, Adaptacja tekstów specjalistycznych w dydaktyce przekładu, w: Język a komunikacja 8, pod red. M. Piotrowskiej, Tertium, Kraków 2004.

A. Jabłoński, Homeostaza tekstu. Tłumaczenie i komunikacja międzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

B. Kielar, O tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, w: Problemy komunikacji międzykulturowej: lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka, ILS, Warszawa 2000.

B. Kielar, Zarys translatoryki, Wydawnictwa UW, Warszawa, 2003.

A. Ludskanow, Tłumaczy człowiek i maszyna cyfrowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973.

A. Gillies, Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium, Kraków 2007.

A. Gillies, Tłumaczenie ustne. Nowy poradnik dla studentów. Conference interpreting, Tertium, Kraków 2001.

J. Rozan, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym – Note-taking in consecutive interpreting, Tertium, Kraków 2002.

M. Tryuk, Przekład ustny środowiskowy, PWN, Warszawa 2006.

2. Źródła leksykograficzne:

Słownik dla uczestników konferencji międzynarodowych, Warszawa 1991.

słowniki jedno- i dwujęzyczne ogólne i specjalistyczne

3. Materiały pochodzące z Internetu bądź z prasy opracowane przez wykładowcę.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach (ćwiczenia, zadania domowe etc.) oraz ustne zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Justyna Kasza, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Justyna Kasza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej, głównie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.