Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tłumaczenia ustne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s2JAP2Z-TU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia ustne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie poprzedniego semestru (rok I, semestr II) w ramach kursu tego przedmiotu.

Całkowity nakład pracy studenta:

1 punkt ECTS*:

• 15 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - seminarium (godziny kontaktowe) [0,5 ECTS]

• 15 godzin = praca własna (przygotowanie do zajęć, zadania domowe) [0,4 ECTS]

• 5 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku japońskim (K_W01)

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem japońskim (K_W02)

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa (K_W03)

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o literaturze japońskiej i japonistycznej (K_W04)

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (K_W05)

- zna główne tendencje rozwojowe filologii (K_W06)

- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i metodologii (językoznawczych i literaturoznawczych) badań w dziedzinie filologii japońskiej (K_W07)

- ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej

problematyki językoznawczej lub literaturoznawczej (K_W08)

- zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną w wybraną specjalnością (K_W10)

- zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania

działalności zawodowej (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł (K_U01)

- potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych (K_U02)

- potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze (K_U04)

- potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w trakcie badań i prezentacji ich wyników (K_U05)

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami właściwymi dla danego kierunku studiów (K_U06)

- potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego kierunku studiów i realizowanych badań (K_U07)

- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka/języków specjalności (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii) (K_U09)

- potrafi kierować pracą zespołu (K_U10)

- potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą (K_U11)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_U12)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U13)

- umie tłumaczyć z języka polskiego na język japoński i odwrotnie (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

- ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł (K_K01)

- w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (K_K02)

- poczuwa się do odpowiedzialności społecznej, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego (K_K03)

- docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego (K_K05)

- jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K08)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs “Tłumaczenia ustne” ma charakter zajęć praktycznych, których celem jest zdobycie przez studenta sprawności w zakresie różnych form tłumaczeń ustnych, przede wszystkim tłumaczenia konsekutywnego oraz symultanicznego.

W przypadku przejścia na tryb zdalny zajęcia będą odbywały się w formie wideokonferencji na platformie MSTeams w czasie rzeczywistym, w stałym przedziale czasowym (zgodnie z planem semestralnym). Ze względu na tematykę i formę zajęć każdy z uczestników musi posiadać dostęp do mikrofonu.

Pełny opis:

Celem kursu jest doskonalenie przez studentów umiejętności rozumienia wypowiedzi ustnych, ich interpretacji z uwzględnieniem kontekstu kulturowego oraz przekładu na język docelowy z zachowaniem rejestrów językowych odpowiadających sytuacji. Nacisk położony będzie na klarowny przekaz oraz poprawną strukturę wypowiedzi. Studenci zapoznają się z różnymi rodzajami tłumaczeń ustnych: konsekutywnym, symultanicznym, liaison, a vista oraz podstawami systemu notacji. W ramach zajęć studenci rozwijać będą swoją świadomością językową, dążąc do poprawności gramatycznej i leksykalno-semantycznej oraz ograniczenia niepożądanych elementów wypowiedzi (wypełniacze, powtórzenia). Do celów zajęć należy również oswojenie się z sytuacją stresową, jaką jest tłumaczenie ustne oraz wypracowanie indywidulanych metod radzenia sobie w takiej sytuacji.

Podejmując się tłumaczenia tekstów o różnorodnej tematyce (polityka, informacje ze świata, technologia, turystyka) i różnym stopniu sformalizowania studenci będą mieli okazję dokonywać selekcji informacji koniecznej do sprawnego i trafnego przekazu treści. Zajęcia w semestrze zimowym obejmują głównie tłumaczenie z języka japońskiego na polski. Tłumaczone teksty będą, w zależności od celu poszczególnego ćwiczenia, udostępniane studentom wcześniej, lub też będą oni zapoznawali się oni z nimi dopiero w trakcie zajęć. W przypadku wcześniejszego udostępnienia materiałów, studenci mają obowiązek zapoznać się z nimi przed zajęciami. Studenci będą wykorzystywać różne typy tłumaczeń w zależności od modułu, a także w ramach jednego modułu podejmować się kilku rodzajów tłumaczeń, zapoznając się z zaletami i wadami każdego z systemów.

Forma zajęć jest stała: wszyscy uczestnicy podejmują próby tłumaczenia, przekładając wskazane, różnej długości fragmenty wypowiedzi, aktywnie ćwicząc umiejętności w ramach każdego z modułów. Jako materiał do tłumaczenia wykorzystywane są głównie wypowiedzi natywnych użytkowników języka, przede wszystkim nagrania dostępne na stronach internetowych. Wszystkie wypowiedzi pochodzą z różnorakich sytuacji życiowych, z uwzględnieniem pojawiających się wyzwań tłumaczeniowych (hałas, przejęzyczenia, kolokwializmy itd.)

Studenci nie tylko będą samodzielnie tłumaczyć, ale również w sposób bieżący ewaluować tłumaczenia osób trzecich, ucząc się w sposób krytyczny oceniać jakość przekładu oraz rozpoznawać pożądane oraz niepożądane cechy wypowiedzi.

Tłumaczenie tekstów związanych z realiami polityczno-społecznymi współczesnej Japonii pozwoli studentom nie tylko doskonalić umiejętności translatorskie, ale również pogłębić wiedzę na temat kultury i problemów tego kraju.

Literatura:

1. Literatura tematu:

A. Gillies, Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium, Kraków 2007.

F. Grucza, Tłumaczenie, teoria tłumaczeń, translatoryka, w: Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej, Wydawnictwa UW, Warszawa 1986.

S. Grucza, Adaptacja tekstów specjalistycznych w dydaktyce przekładu, w: Język a komunikacja 8, pod red. M. Piotrowskiej, Tertium, Kraków 2004.

A. Jabłoński, Homeostaza tekstu. Tłumaczenie i komunikacja międzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

B. Kielar, O tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, w: Problemy komunikacji międzykulturowej: lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka, ILS, Warszawa 2000.

B. Kielar, Zarys translatoryki, Wydawnictwa UW, Warszawa, 2003.

A. Ludskanow, Tłumaczy człowiek i maszyna cyfrowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973.

A. Gillies, Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium, Kraków 2007.

A. Gillies, Tłumaczenie ustne. Nowy poradnik dla studentów. Conference interpreting, Tertium, Kraków 2001.

J. Rozan, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym – Note-taking in consecutive interpreting, Tertium, Kraków 2002.

M. Tryuk, Przekład ustny środowiskowy, PWN, Warszawa 2006.

M. Tryuk, Przekład ustny konferencyjny, PWN, Warszawa 2020.

2. Źródła leksykograficzne:

Słownik dla uczestników konferencji międzynarodowych, Warszawa 1991.

słowniki jedno- i dwujęzyczne ogólne i specjalistyczne

3. Materiały pochodzące z Internetu bądź z prasy opracowane przez wykładowcę.

Metody i kryteria oceniania:

ustne zaliczenie na ocenę

przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach (ćwiczenia, zadania domowe etc.) wpływają na ocenę końcową – może ona zostać podniesiona lub obniżona o jeden w zależności pracy studenta przez cały semestr

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Prowadzący grup: Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kolejne moduły tematyczne (90min) obejmują:

1.Wstęp teoretyczny. Identyfikacja problemów i wyzwań tłumaczeń ustnych.

2-3. Tłumaczenie japońskich wiadomości telewizyjnych.

4. Tłumaczenie japońskich wiadomości radiowych.

5.Tłumaczenie japońskiego wystąpienia akademickiego (tematyka humanistyczna)

6.Tłumaczenie japońskiego wystąpienia akademickiego (tematyka przyrodnicza/technologia)

7.Tłumaczenie japońskiej sondy ulicznej

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej, głównie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Małgorzata Sobczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji tłumaczeniowych poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładów polsko-japońskich oraz japońsko polskich.

Formy ćwiczeń będą obejmowały:

- Tłumaczenia à vista

- Tłumaczenie materiałów audio oraz audio-wizualnych

- Odgrywanie scenek w wyznaczonych sytuacjach komunikacyjnych z udziałem tłumacza

Zajęcia będą też obejmowały tłumaczenie pisemne tekstów jako bazy ćwiczeniowej dla tłumaczeń ustnych.

Po zakończeniu kursu student powinien być w stanie:

- Rozpoznać podczas tłumaczenia kontekst kulturowy wypowiedzi, różnice systemowe obu języków, dobrać odpowiednią terminologię, technikę oraz strategią przekładową;

- Tłumaczyć różnego rodzaju teksty z języka wyjściowego na docelowy, dobierać odpowiednie strategie i techniki tłumaczeniowe adekwatne do przekładanego materiału;

- Poprawnie formułować wypowiedzi ustne w języku wyjściowym i docelowym;

- Samodzielnie rozwijać kompetencje tłumacza, pracować nad ulepszaniem sprawności językowych niezbędnych w tłumaczeniach;

Uwagi:

Według planu zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 odbywają się co dwa tygodnie.

Termin pierwszego spotkania: 4 października

Warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

- aktywny udział w zajęciach (wykonywanie ćwiczeń, udział w dyskusji)

- przygotowanie do zajęć (opracowanie tekstów służących jako baza ćwiczeniowa dla tłumaczeń ustnych, zapoznanie się ze słownictwem)

- tłumaczenie ustne na ocenę (jeden materiał z puli materiałów zajęciowych i jeden nowy materiał z pokrewnej tematyki; tłumaczenia zostaną nagrane i ocenione pod względem ich jakości i poprawności);

Uwaga! Wszystkie prace należy wykonywać samodzielnie. Przejawy nierzetelności (w tym korzystanie z cudzych prac lub automatycznych translatorów) będą skutkowały negatywną oceną danej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jarosz, Przemysław Sztafiej
Prowadzący grup: Przemysław Sztafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji tłumaczeniowych poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładów polsko-japońskich oraz japońsko polskich.

Formy ćwiczeń będą obejmowały:

- Tłumaczenia à vista

- Tłumaczenie materiałów audio oraz audio-wizualnych

- Odgrywanie scenek w wyznaczonych sytuacjach komunikacyjnych z udziałem tłumacza

Po zakończeniu kursu student powinien być w stanie:

- Rozpoznać podczas tłumaczenia kontekst kulturowy wypowiedzi, różnice systemowe obu języków, dobrać odpowiednią terminologię, technikę oraz strategią przekładową;

- Tłumaczyć różnego rodzaju teksty z języka wyjściowego na docelowy, dobierać odpowiednie strategie i techniki tłumaczeniowe adekwatne do przekładanego materiału;

- Poprawnie formułować wypowiedzi ustne w języku wyjściowym i docelowym;

- Samodzielnie rozwijać kompetencje tłumacza, pracować nad ulepszaniem sprawności językowych niezbędnych w tłumaczeniach;

Uwagi:

Według planu zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 odbywają się co dwa tygodnie.

Termin pierwszego spotkania: 3 października

Kolejne planowe spotkania:

17.10

7.11

21.11

5.12

19.12

9.01.2024

23.01

Warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

- aktywny udział w zajęciach (wykonywanie ćwiczeń, udział w dyskusji)

- przygotowanie do zajęć (opracowanie tekstów służących jako baza ćwiczeniowa dla tłumaczeń ustnych, zapoznanie się ze słownictwem)

- tłumaczenie ustne na ocenę (materiał z pokrewnej tematyki do ćwiczeń z zajęć; tłumaczenia zostaną nagrane i ocenione pod względem ich jakości i poprawności);

Uwaga! Wszystkie prace należy wykonywać samodzielnie. Przejawy nierzetelności (w tym korzystanie z cudzych prac lub automatycznych translatorów) będą skutkowały negatywną oceną danej pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)