Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka – język czeski (laboratorium)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS1L-FJC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Fonetyka – język czeski (laboratorium)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka czeskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka czeskiego na poziomie A1.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (17 godz.):

- udział w ćwiczeniach - 15

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 2


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (8 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 3


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla

danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na

kontynuowanie kształcenia (K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student rozumie większość rozmówców porozumiewających się w języku/językach danego obszaru kulturowego (K_U17).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01);

Dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do

sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym

(K_K09)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- pokaz,

- metoda ćwiczeniowa.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Ćwiczenie poprawnej wymowy, akcentuacji i intonacji czeskiej.

Pełny opis:

Przedmiot zakłada opanowanie przez studenta czeskiego systemu wokalicznego (uświadomienie znaczenia iloczasu samogłosek, odróżnianie w wymowie samogłosek długich i krótkich, wymowa dyftongów), znaczenia i artykulacji sonantów oraz systemu konsonantycznego. Student poznaje upodobnienia spółgłoskowe. Omówione zostają kwestie akcentu (w tym klityki) i intonacji. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na te elementy artykulacyjne w języku czeskim, które są różne od polskich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kuldanová P., Zvuková stránka češtiny, Ostrava 2013.

Palková Z., Základní kurs české výslovnosti, Praha 1989.

Palková, Z., Fonetika a fonologie češtiny, Praha 1997.

Literatura uzupełniająca:

Podręcznik oraz kasety audio: Chcete mluvit česky? (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: Progowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (student ma prawo do jednej nieobecności). Ocenianie ciągłe - aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, kartkówki. Zaliczenie na ocenę - ostateczna ocena jest wypadkową oceny pracy całosemestralnej oraz oceny przeczytania dwóch krótkich tekstów (jeden do przygotowania w domu, drugi nieznany) - oceniana jest poprawna wymowa, akcent, intonacja - które weryfikuje stopień realizacji następujących efektów kształcenia: (K_W02), (K_U17), (K_K09).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska, Joanna Marek
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska, Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marek
Prowadzący grup: Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marek
Prowadzący grup: Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marek, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Materiały, których Biblioteka UMK nie posiada w swoich zbiorach są udostępniane studentom przez wykładowcę.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.