Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS1L-PNJC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka czeskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z PNJCz w poprzednim semestrze, czyli znajomość języka czeskiego na poziomie A1.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (135 godz.):

- udział w ćwiczeniach - 120

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim -15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (115 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 65

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu - 50Łącznie: 250 godz. (10 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla

języka czeskiego w stopniu pozwalającym na

kontynuowanie kształcenia (K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,

selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych

źródeł i sposobów (K_U01); potrafi czytać ze zrozumieniem

teksty z języka danego obszaru kulturowego - czeskiego (K_U02); potrafi tłumaczyć z języka czeskiego na język polski (K_U3); potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język czeski (K_U4); potrafi porozumiewać się w języku rodzimym i obcym przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny (K_U05); posiada umiejętność pisania prac w języku polskim i/lub w języku czeskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł (K_U14); posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku czeskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł (K_U15); docelowo ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka czeskiego (K_U18); rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku czeskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19); potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka czeskiego (K_U21).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01);

potrafi elastycznie współpracować w zespole na rzecz

rozwiązywania konkretnych problemów (K_K02); dzięki

kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego

poruszania się w danym obszarze kulturowym (K_K08).

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe,

metody programowe: z użyciem podręcznika programowego,

metody problemowe: gry dydaktyczne,

metody podające: objaśnienie i wyjaśnienie.

Skrócony opis:

Przedmiot Praktyczna nauka języka czeskiego prowadzony przez 6 semestrów docelowo zakłada opanowanie przez studenta języka czeskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane w ramach przedmiotu Praktyczna nauka języka czeskiego mają na celu ćwiczenie zintegrowanych sprawności: słuchania, mówienia, czytania i pisania w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Nauczanie gramatyki podporządkowane jest funkcji komunikacyjnej. W ramach zajęć wprowadzane są także aspekty kulturowe w postaci wybranych informacji dotyczących Czech. Ważnym aspektem jest rozwijanie autonomii w procesie uczenia się języka (kształcenie umiejętności samooceny, przejęcie odpowiedzialności za własną naukę).

Kształtowanie kompetencji językowej realizowane jest według następującego rozkładu:

I i II semestr:

Fonetyka - czeskie głoski, wymowa, akcent.

Zasady pisowni czeskiej.

Podstawy czeskiej gramatyki: czasowniki, czas teraźniejszy, przeszły, przyszły, tryb przypuszczający, tryb rozkazujący; rodzaj gramatyczny rzeczowników i przymiotników; przymiotniki twardo- i miękkotematowe, stopniowanie przymiotników; przysłówki - tworzenie; zaimki osobowe, dzierżawcze, nieokreślone, przeczące; liczebniki główne i porządkowe; deklinacja - Acc. sg. i pl., N. pl., Voc., Gen. sg, Loc. sg., Dat. sg., Instr. sg.

Słownictwo z podstawowych kręgów tematycznych: przedstawianie, jedzenie, zakupy, rodzina, pory dnia/dni tygodnia/miesiące/pory roku, restauracja, nazwy narodowości, mieszkanie, ogłoszenia, hobby, wygląd człowieka, zdrowie, gotowanie, orientacja w mieście, życiorys, pogoda, list/e-mail/sms, ubranie, określanie daty, określanie czasu - program TV.

Rozumienie prostych tekstów mówionych i pisanych. Umiejętność posługiwania się językiem czeskim w różnych dziedzinach życia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Holá Lída, New Czech Step by Step, Praha 2015.

Literatura uzupełniająca:

Cvejnová J., Čeština pro cizince, Praha 1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Holá Lída (adaptovala), Pohádky, Praha 2013 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Holá Lída (adaptovala), Pražské legendy, Praha 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Kaska L., 225 x česky : zábavná čítanka pro zahraniční studenty, Praha 1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Lutterová J.: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, Praha

1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Rešková I., Pintarová M., Communicative Czech (Elementary Czech), Praha 1995 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Rešková I., Communicative Czech (Elementary Czech), Workbook, Praha 2007 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Roubalová E., Učíme se česky, Praha 1997 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Trnková A., Cvičení z české mluvnice pro cizince, Praha 1998 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Słowniki:

- Oliva K., Polsko-český slovník, t.I-II, Praha 1995.

- Siatkowski J., Basaj M., Słownik czesko-polski, Warszawa 1991.

- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2014.

- Pravidla českého pravopisu, Praha 2013.

Kasety audio: Chcete mluvit česky? (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wybrane pozycje z czeskiej muzyki (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wydawnictwa dotyczące Republiki Czeskiej (udostępniane studentom przez wykładowcę).

Materiały z Internetu, czeskiej TV, prasy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zaliczenie wystawiane jest na podstawie:

- bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego udziału w zajęciach,

- zaliczenia kartkówek, pisemnych prac kontrolnych, zadań domowych, odpowiedzi ustnych.

Egzamin pisemny i ustny.

Egzamin pisemny obejmuje test gramatyczny oraz umiejętność pisania krótkiego tekstu ciągłego, a także umiejętność czytania ze zrozumieniem i rozumienia ze słuchu (ocena pozytywna od 60%).

Egzamin ustny obejmuje odpowiedź na wylosowany temat (lista tematów znajduje się u wykładowcy i udostępniana jest studentom w trakcie II semestru) oraz rozmowę z egzaminatorem. Na ocenę egzaminu ustnego składają się umiejętności językowe studenta, umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi, poprawność merytoryczna oraz umiejętność porozumiewania się na określone tematy, zgodne z programem nauczania.

Egzamin weryfikuje stopień realizacji następujących efektów kształcenia: (K_W02), (K_U02), (K_U03), K_U04, (K_U05), (K_U14), (K_U15), (K_K08).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska, Joanna Marek
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska, Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Holá Lída, Česky krok za krokem, Praha 2016.

Holá Lída, Bulejčíková P., Převrátilová S., Česky krok za krokem. Pracovní sešit 1-12, Praha 2016.

Holá Lída, Bulejčíková P., Převrátilová S., Česky krok za krokem. Pracovní sešit 13-24, Praha 2017.

Literatura uzupełniająca:

Cvejnová J., Čeština pro cizince, Praha 1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Holá Lída (adaptovala), Pohádky, Praha 2013 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Holá Lída (adaptovala), Pražské legendy, Praha 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Kaska L., 225 x česky : zábavná čítanka pro zahraniční studenty, Praha 1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Kasperek S., Język czeski od A do Z. Repetytorium, Warszawa 2010.

Lutterová J.: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, Praha

1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Rešková I., Pintarová M., Communicative Czech (Elementary Czech), Praha 1995 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Rešková I., Communicative Czech (Elementary Czech), Workbook, Praha 2007 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Roubalová E., Učíme se česky, Praha 1997 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Skopová K., Vánoční svátky o století zpátky aneb tradice Vánoc v české kuchyni, Praha 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Trnková A., Cvičení z české mluvnice pro cizince, Praha 1998 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Słowniki:

- Oliva K., Polsko-český slovník, t.I-II, Praha 1995.

- Siatkowski J., Basaj M., Słownik czesko-polski, Warszawa 1991.

- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2014.

- Pravidla českého pravopisu, Praha 2013.

Kasety audio: Chcete mluvit česky? (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wybrane pozycje z czeskiej muzyki (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wydawnictwa dotyczące Republiki Czeskiej (udostępniane studentom przez wykładowcę).

Materiały z Internetu, czeskiej TV, prasy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marek
Prowadzący grup: Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Holá Lída, Česky krok za krokem, Praha 2016.

Holá Lída, Bulejčíková P., Převrátilová S., Česky krok za krokem. Pracovní sešit 1-12, Praha 2016.

Holá Lída, Bulejčíková P., Převrátilová S., Česky krok za krokem. Pracovní sešit 13-24, Praha 2017.

Literatura uzupełniająca:

Cvejnová J., Čeština pro cizince, Praha 1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Holá Lída (adaptovala), Pohádky, Praha 2013 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Holá Lída (adaptovala), Pražské legendy, Praha 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Kaska L., 225 x česky : zábavná čítanka pro zahraniční studenty, Praha 1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Lutterová J.: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, Praha

1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Rešková I., Pintarová M., Communicative Czech (Elementary Czech), Praha 1995 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Rešková I., Communicative Czech (Elementary Czech), Workbook, Praha 2007 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Roubalová E., Učíme se česky, Praha 1997 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Skopová K., Vánoční svátky o století zpátky aneb tradice Vánoc v české kuchyni, Praha 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Trnková A., Cvičení z české mluvnice pro cizince, Praha 1998 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Słowniki:

- Oliva K., Polsko-český slovník, t.I-II, Praha 1995.

- Siatkowski J., Basaj M., Słownik czesko-polski, Warszawa 1991.

- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2014.

- Pravidla českého pravopisu, Praha 2013.

Kasety audio: Chcete mluvit česky? (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wybrane pozycje z czeskiej muzyki (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wydawnictwa dotyczące Republiki Czeskiej (udostępniane studentom przez wykładowcę).

Materiały z Internetu, czeskiej TV, prasy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marek
Prowadzący grup: Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Holá Lída, Česky krok za krokem, Praha 2016.

Holá Lída, Bulejčíková P., Převrátilová S., Česky krok za krokem. Pracovní sešit 1-12, Praha 2016.

Holá Lída, Bulejčíková P., Převrátilová S., Česky krok za krokem. Pracovní sešit 13-24, Praha 2017.

Literatura uzupełniająca:

Cvejnová J., Čeština pro cizince, Praha 1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Holá Lída (adaptovala), Pohádky, Praha 2013 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Holá Lída (adaptovala), Pražské legendy, Praha 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Kaska L., 225 x česky : zábavná čítanka pro zahraniční studenty, Praha 1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Kotková R., Textová cvičení z českého jazyka, Praha 2016 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Lutterová J.: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, Praha

1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Rešková I., Pintarová M., Communicative Czech (Elementary Czech), Praha 1995 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Rešková I., Communicative Czech (Elementary Czech), Workbook, Praha 2007.

Roubalová E., Učíme se česky, Praha 1997 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Trnková A., Cvičení z české mluvnice pro cizince, Praha 1998 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Słowniki:

- Oliva K., Polsko-český slovník, t.I-II, Praha 1995.

- Siatkowski J., Basaj M., Słownik czesko-polski, Warszawa 1991.

- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2014.

- Pravidla českého pravopisu, Praha 2013.

Kasety audio: Chcete mluvit česky? (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wybrane pozycje z czeskiej muzyki (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wydawnictwa dotyczące Republiki Czeskiej (udostępniane studentom przez wykładowcę).

Materiały z Internetu, czeskiej TV, prasy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marek, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Holá Lída, Česky krok za krokem, Praha 2016.

Holá Lída, Bulejčíková P., Převrátilová S., Česky krok za krokem. Pracovní sešit 1-12, Praha 2016.

Holá Lída, Bulejčíková P., Převrátilová S., Česky krok za krokem. Pracovní sešit 13-24, Praha 2017.

Literatura uzupełniająca:

Cvejnová J., Čeština pro cizince, Praha 1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Holá Lída (adaptovala), Pohádky, Praha 2013 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Holá Lída (adaptovala), Pražské legendy, Praha 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Kaska L., 225 x česky : zábavná čítanka pro zahraniční studenty, Praha 1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Kotková R., Textová cvičení z českého jazyka, Praha 2016 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Lutterová J.: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, Praha

1994 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Rešková I., Pintarová M., Communicative Czech (Elementary Czech), Praha 1995 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Rešková I., Communicative Czech (Elementary Czech), Workbook, Praha 2007.

Roubalová E., Učíme se česky, Praha 1997 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Trnková A., Cvičení z české mluvnice pro cizince, Praha 1998 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Słowniki:

- Oliva K., Polsko-český slovník, t.I-II, Praha 1995.

- Siatkowski J., Basaj M., Słownik czesko-polski, Warszawa 1991.

- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2014.

- Pravidla českého pravopisu, Praha 2013.

Kasety audio: Chcete mluvit česky? (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wybrane pozycje z czeskiej muzyki (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wydawnictwa dotyczące Republiki Czeskiej (udostępniane studentom przez wykładowcę).

Materiały z Internetu, czeskiej TV, prasy.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.