Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS1L-PNJH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka hiszpańskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Zaliczenie I semestru z PNJH. Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie przedmiotu student uzyskuje 8 punktów ECTS (240 godzin) w następującym układzie:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (90 godzin) oraz indywidualne konsultacje (15 godzin) (3,5 ECTS);

2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego

- przygotowanie się do zajęć, lektura literatury, wykonywanie zadań – 75 godzin (2,5 ECTS);

- przygotowanie do egzaminu– 60 godzin (2 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: ma zaawansowaną wiedzę o języku hiszpańskim K_W01,

W2: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia K_W02 ,

W3: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego K_W03,

W4: ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym K¬_W07,

W5: ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze romańskiego obszaru językowego (np.: media, teatr, film) K-_W09,

W6: ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym K¬_W10,

W7: ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym K¬_W11.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych K¬_U01,

U2: student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim K¬_U02,

U3: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur K¬_U03,

U4: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka hiszpańskiego K¬_U04,

U5: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i w języku hiszpańskim K¬_U05,

U6: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii K¬_U06,

U7: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego K¬_U07,

U8: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku hiszpańskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł K¬_U15,

U9: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków K-_U17,

U10: potrafi tłumaczyć z języka hiszpańskiego na język polski K¬_U21.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju K_K01,

K2: identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu K_K02,

K3: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego hiszpańskiego obszaru językowego K_K04,

K4: wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki) K_K05,

K5: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w hiszpańskim obszarze kulturowym K_K06,

K6: w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych K_K08.


Metody dydaktyczne:

W trybie stacjonarnym:

Metody dydaktyczne podające: opis struktur i reguł gramatycznych na podstawie materiałów programowych.

Metody dydaktyczne eksponujące: odsłuch piosenek i analiza tekstów pod względem leksykalno-gramatycznym.

Metody praktyczne: ćwiczenia gramatyczne i tłumaczenie zdań.

Metody dydaktyczne aktywizujące: gry dydaktyczne, inscenizacje, dialogi sytuacyjne.


W trybie zdalnym:

Materiały dydaktyczne w formie pdf i dokumentów Word, konsultacje mailowe, wykłady teoretyczne online w formie video-konferencji, ćwiczenia z konwersacji online w formie video-konferencji.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z Praktycznej nauki języka hiszpańskiego jest rozwijanie zdolności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i tworzenia wypowiedzi ustnych w języku hiszpańskim, używając słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Ćwiczenia praktyczne z języka hiszpańskiego obejmują następujące tematy, których celem jest rozwijanie podstawowych sprawności językowych: fonetycznych, komunikacyjnych, leksykalnych i gramatycznych w zakresie mowy ustnej i pisanej języka hiszpańskiego:

Zasady pisania listów oficjalnych i nieoficjalnych.

Język reklamy, mass media, konsumpcja i komercjalizacja.

Dyskusje na różnorodne tematy typu ¿Dónde vivir? ¿Dónde estudiar? ¿Qué hacer? Dawanie rad w formie pisemnej i ustnej. Podejmowanie decyzji i analiza „za” i „przeciw”.

Refleksja na temat zwyczajów hiszpańskich i skonfrontowanie ich z polskimi.

Przepisy kulinarne, składniki i etapy przygotowania potraw kulinarnych.

Życiorys, opis przeszłości i planowanie przyszłości.

Przyroda, świat zwierząt i roślin.

Wakacje w mieście, na wsi, w górach i nad morzem.

Zdrowie, ciało ludzkie, choroby i symptomy.

Pogoda, opis zjawisk meteorologicznych.

Czasy przyszłe Futuro Simple i Futuro Compuesto.

Czasy przeszłe: Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto.

Przyimki i rekcja czasowników.

Podstawowe peryfrazy czasownikowe.

Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone.

Pozycja przymiotnika i liczebników porządkowych w zdaniu.

Użycie rodzajników określonych i nieokreślonych.

Literatura:

1. Alonso Raya, Rosario. Gramática básica del estudiante de español: A1-B1. Barcelona: Difusión, 2011.

2. Andión Herrero, M. A. Actividades para el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: A1. Solucionario. [S.l.] : EnClave ELE : CLE Internacional, D.L. 2005.

3. Baralo, Marta. Vocabulario: elemental A1-A2. Madrid: Anaya, 2008.

4. Gonzalo, Carmen. Diálogos en español. Prácticas de comprensión oral. Madrid : Alhambra Longman, 1991.

5. Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne. Poznań: Wagros.

6. Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

7. Martín Leralta, Susana. Todo oídos: clase de comprensión auditiva. Barcelona: Difusión, 2011.

8. Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

9. Palencia, Ramón. A la escucha: comprensión oral: español lengua extranjera. Madrid: SM, 1992.

10. Sánchez Alfaro, María. Tiempo para comprender. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2002.

11. Yagüe, Agustín. Dan que hablar: actividades con anuncios de la tele para la clase de español. Madrid: Edinumen, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

W trybie stacjonarnym:

Metody weryfikowania osiągnięcia efektów:

1. Kontrola końcowa w postaci egzaminu pisemnego i ustnego. W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K2.

2. Kontrola bieżącej aktywności studenta na zajęciach, przygotowania do zajęć oraz poczynionych postępów (pisemne prace kontrolne). W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2.

Kryteria oceniania

1. Wyniki pisemnych prac kontrolnych i egzaminu końcowego.

2. Aktywność i przygotowanie studenta do zajęć (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń).

3. Obecność na zajęciach (dopuszczone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione)

Zajęcia kończą się egzaminem w letniej sesji egzaminacyjnej, który sprawdza nabyte umiejętności językowe pod względem wypowiedzi ustnej, pisemnej, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz wiedzy z zakresu gramatyki. Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które uzyskały zaliczenie z PNJH. Nieuzyskanie zaliczenia z PNJH (z jednej, z dwóch lub z trzech części wchodzących w skład modułu), według wyznaczonych przez prowadzących kryteriów, nie daje możliwości przystąpienie do egzaminu. Student musi powtórzyć dany semestr z PNJH w nowym roku akademickim, niezależnie od ilości niezaliczonych części.

Niezaliczenie egzaminu w I terminie z którejkolwiek z części pisemnej oznacza ocenę ndst. i nie daje możliwości przystąpienia do egzaminu ustnego. Student ma możliwość II podejścia do niezaliczonej części pisemnej w sesji poprawkowej. Po zaliczeniu danej części pisemnej przystąpi do egzaminu ustnego. Nie ma możliwości III podejścia poprawkowego. W przypadku uzyskania oceny ndst. z egzaminu student będzie musiał powtórzyć dany semestr z PNJH w nowym roku akademickim.

Skala oceniania:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

W trybie zdalnym ulega zmianie metoda nauczania. Kryteria zaliczenia i skala ocen pozostają takie same. Formę egzaminu ustala każdy z prowadzących zgodnie z wytycznymi Władz Dziekańskich. Zaliczenie przedmiotu i dopuszczenie do egzaminu końcowego również zależy od prowadzącego i może bazować na jednej pracy zaliczeniowej lub na ocenach z przesyłanych prac domowych, cząstkowych testów zaliczanych w formie zdalnej oraz obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach online.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Haniec, Renata Jarzębowska-Sadkowska, Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Beata Haniec, Aneta Pawlak, Dominika Wysoczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z Praktycznej nauki języka hiszpańskiego jest rozwijanie zdolności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i tworzenia wypowiedzi ustnych w języku hiszpańskim, używając słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Ćwiczenia praktyczne z języka hiszpańskiego obejmują następujące tematy, których celem jest rozwijanie podstawowych sprawności językowych: fonetycznych, komunikacyjnych, leksykalnych i gramatycznych w zakresie mowy ustnej i pisanej języka hiszpańskiego:

Zasady pisania listów oficjalnych i nieoficjalnych.

Język reklamy, mass media, konsumpcja i komercjalizacja.

Dyskusje na różnorodne tematy typu ¿Dónde vivir? ¿Dónde estudiar? ¿Qué hacer? Dawanie rad w formie pisemnej i ustnej. Podejmowanie decyzji i analiza „za” i „przeciw”.

Refleksja na temat zwyczajów hiszpańskich i skonfrontowanie ich z polskimi.

Przepisy kulinarne, składniki i etapy przygotowania potraw kulinarnych.

Życiorys, opis przeszłości i planowanie przyszłości.

Przyroda, świat zwierząt i roślin.

Wakacje w mieście, na wsi, w górach i nad morzem.

Zdrowie, ciało ludzkie, choroby i symptomy.

Pogoda, opis zjawisk meteorologicznych.

Czasy przyszłe Futuro Simple i Futuro Compuesto.

Czasy przeszłe: Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto.

Przyimki i rekcja czasowników.

Podstawowe peryfrazy czasownikowe.

Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone.

Pozycja przymiotnika i liczebników porządkowych w zdaniu.

Użycie rodzajników określonych i nieokreślonych.

Literatura:

1. Alonso Raya, Rosario. Gramática básica del estudiante de español: A1-B1. Barcelona: Difusión, 2011.

2. Andión Herrero, M. A. Actividades para el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: A1. Solucionario. [S.l.] : EnClave ELE : CLE Internacional, D.L. 2005.

3. Baralo, Marta. Vocabulario: elemental A1-A2. Madrid: Anaya, 2008.

4. Gonzalo, Carmen. Diálogos en español. Prácticas de comprensión oral. Madrid : Alhambra Longman, 1991.

5. Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne. Poznań: Wagros.

6. Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

7. Martín Leralta, Susana. Todo oídos: clase de comprensión auditiva. Barcelona: Difusión, 2011.

8. Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

9. Palencia, Ramón. A la escucha: comprensión oral: español lengua extranjera. Madrid: SM, 1992.

10. Sánchez Alfaro, María. Tiempo para comprender. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2002.

11. Yagüe, Agustín. Dan que hablar: actividades con anuncios de la tele para la clase de español. Madrid: Edinumen, 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pawlak, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Beata Haniec, Adam Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z Praktycznej nauki języka hiszpańskiego jest rozwijanie zdolności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania wypowiedzi pisemnych i tworzenia wypowiedzi ustnych w języku hiszpańskim, używając słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Ćwiczenia praktyczne z języka hiszpańskiego obejmują następujące tematy, których celem jest rozwijanie podstawowych sprawności językowych: fonetycznych, komunikacyjnych, leksykalnych i gramatycznych w zakresie mowy ustnej i pisanej języka hiszpańskiego:

Zasady pisania listów oficjalnych i nieoficjalnych.

Język reklamy, mass media, konsumpcja i komercjalizacja.

Dyskusje na różnorodne tematy typu ¿Dónde vivir? ¿Dónde estudiar? ¿Qué hacer? Dawanie rad w formie pisemnej i ustnej. Podejmowanie decyzji i analiza „za” i „przeciw”.

Refleksja na temat zwyczajów hiszpańskich i skonfrontowanie ich z polskimi.

Przepisy kulinarne, składniki i etapy przygotowania potraw kulinarnych.

Życiorys, opis przeszłości i planowanie przyszłości.

Przyroda, świat zwierząt i roślin.

Wakacje w mieście, na wsi, w górach i nad morzem.

Zdrowie, ciało ludzkie, choroby i symptomy.

Pogoda, opis zjawisk meteorologicznych.

Czasy przyszłe Futuro Simple i Futuro Compuesto.

Czasy przeszłe: Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto.

Przyimki i rekcja czasowników.

Podstawowe peryfrazy czasownikowe.

Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone.

Pozycja przymiotnika i liczebników porządkowych w zdaniu.

Użycie rodzajników określonych i nieokreślonych.

Literatura:

1. Alonso Raya, Rosario. Gramática básica del estudiante de español: A1-B1. Barcelona: Difusión, 2011.

2. Andión Herrero, M. A. Actividades para el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: A1. Solucionario. [S.l.] : EnClave ELE : CLE Internacional, D.L. 2005.

3. Baralo, Marta. Vocabulario: elemental A1-A2. Madrid: Anaya, 2008.

4. Gonzalo, Carmen. Diálogos en español. Prácticas de comprensión oral. Madrid : Alhambra Longman, 1991.

5. Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne. Poznań: Wagros.

6. Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

7. Martín Leralta, Susana. Todo oídos: clase de comprensión auditiva. Barcelona: Difusión, 2011.

8. Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

9. Palencia, Ramón. A la escucha: comprensión oral: español lengua extranjera. Madrid: SM, 1992.

10. Sánchez Alfaro, María. Tiempo para comprender. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2002.

11. Yagüe, Agustín. Dan que hablar: actividades con anuncios de la tele para la clase de español. Madrid: Edinumen, 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.