Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS1L-PNJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka włoskiego - I rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Wymagania wstępne:

Student ma dobrze opanowane podstawy gramatyki języka włoskiego, potrafi czytać ze zrozumieniem proste teksty w języku włoskim, rozumie wypowiedzi w języku włoskim i potrafi prowadzić konwersacje na proste tematy.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach z PNJW w drugim semestrze (letnim) jest zaliczenie każdej z części tego przedmiotu w semestrze pierwszym (zimowym).

Całkowity nakład pracy studenta:

300 godzin

Godziny Kontaktowe: 150 godzin

Konsultacje: 50 godzin

Praca własna studenta: 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1: ma podstawową wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego K_W01


W2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia K_W02


W3: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa K_W03


W4: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego K_W08


W5: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego

K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego

Metody dydaktyczne:

PNJW (gramatyka)

Ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie krótkich zdań z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski


PNJW (słuchanie / ascolto)

Oral approach, słuchanie dialogów, piosenek i wypowiedzi w języku włoskim


PNJW (pisanie / scrittura):

analiza różnych typów wypowiedzi pisemnej w języku włoskim, dyktanda, układanie zdań, dialogów, pisanie prostych tekstów w języku włoskim.


PNJW (konwersacja / conversazione): praca w parach, praca w grupach, ćwiczenia role play, wywiadMetody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

PNJW (gramatyka):

celem zajęć jest omówienie konkretnych zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (lektury / pisanie):

rozwinięcie u studenta zdolności pisania prostych tekstów w języku włoskim o tematyce codziennej.

PNJW (słuchanie / ascolto):

rozwinięcie u studenta umiejętności rozumienia ze słuchu, słuchanie dialogów, piosenek i dłuższych wypowiedzi w języku włoskim.

PNJW (konwersacja / conversazione): rozwinięcie u studenta umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi ustnej w zależności od kontekstu i sytuacji językowej

PNJW (tłumaczenia): tłumaczenie zdań oraz krótkich tekstów z języka włoskiego na język polski oraz z języka polskiego na język włoski zawierających struktury gramatyczne poznane na zajęciach z PNJW gramatyka.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka): Ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie krótkich zdań z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski

Celem zajęć jest omówienie konkretnych zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

PNJW - Gramatyka (treść roczna)

1. Czas przeszły imperfetto – wprowadzenie

2. Czas przeszły imperfetto- ćwiczenia.

3. Czasy imperfetto i passato prossimo.

4. Czasy imperfetto i passato prossimo- ćwiczenia.

5. Czas zaprzeszły trapassato prossimo.

6. Ćwiczenia na czasy przeszłe (imperfetto, passato prossimo i trapassato prossimo).

7. Ćwiczenia na czasy przeszłe (imperfetto, passato prossimo i trapassato prossimo).

8. Pronomi indiretti i czasownik “piacere”

9. Pronomi diretti i indiretti- ćwiczenia.

10. Pronomi diretti i indiretti- ćwiczenia.

11. I pronomi e la forma di cortesia.

12. Pronomi combinati- wprowadzenie.

13. Pronomi combinati al presente- ćwiczenia.

14. Pronomi combinati al passato- ćwiczenia.

15. Ćwiczenia pronomi (diretti, indiretti, combinati).

16. Particelle “ci” i “ne”.

17. Particelle “ci” i “ne”- ćwiczenia.

18. Tryb rozkazujący imperativo diretto.

19. Tryb rozkazujący imperativo indiretto.

20. Tryb rozkazujący imperativo diretto e indiretto- ćwiczenia.

21. Imperativo negativo.

22. Imperativo diretto e indiretto con pronomi e particelle.

23. Imperativo- ćwiczenia.

24. Condizionale semplice.

25. Condizionale composto.

26. Condizionale semplice e composto.

27. Condizionale semplice e composto- ćwiczenia.

28. Uso degli articoli- ćwiczenia.

29. Uso delle preposizioni- ćwiczenia

30. Modi e tempi- ćwiczenia.

PNJW - Pisanie:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa oraz wymaganiami.

2. Pocztówka (cartolina)

3. List do przyjaciela.

4. Opis postaci.

5. Opis miasta.

6. Biografia.

7. Biografia- ćwiczenia.

8. Articolo di cronaca.

9. Articolo di cronaca- ćwiczenia

10. Opowiadanie kryminalne.

11. Przepis kulinarny.

12. List formalny (lettera formale).

13. List formalny- ćwiczenia.

14. Reklama.

15. Recenzja filmu lub książki.

Ascolto/ konwersacje:

1. Tombola dei luoghi.

2. Al telefono. Autopresentazione.

3. Il mio quartiere.

4. Camera in affitto. Andare a vivere da soli.

5. Quale stagione. Tempo libero d’inverno e d’estate.

6. In un'agenzia immobiliare. La casa dei miei sogni.

7. Vivere in città e in campagna.

8. Un matrimonio da favola.

9. Un'imprenditrice. Progetti imminenti e futuri.

10. Dottore, e' grave? La salute.

11. Un breve itinerario turistico. Andare in vacanza.

12. Una maratona.

13. Simpatie, antipatie, preferenze.

14. Descrivere un’immagine.

15. Revisione.

PNJW (słuchanie):

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu. Słuchanie dialogów sytuacyjnych w dotyczących różnych aspektów życia codziennego.

Wykorzystane zostaną także fragmenty filmów, audycji radiowych, piosenek oraz reklam.

PNJW (konwersacja - conversazione):

Gli argomenti trattati riguarderanno situazioni e ambiti della sfera quotidiana, dell'area geografica e delle abitudini dello studente, del mondo dei sentimenti, dei progetti immediati e futuri, il tempo libero, argomenti di attualita' e cultura, il commento di una canzone, poesia, una citazione, si curera' il registro formale ed informale.

Programma

I lezione: autopresentazione, chi sono, i miei interessi, la mia famiglia, i miei amici, perche' voglio studiare italiano?

II lezione: l'amicizia

III lezione: all'universita', materie preferite, metodo, inserimento nella nuova vita universitaria, confronto con la scuola

IV lezione: tempo libero d'inverno e d'estate

V lezione: ascolto del brano "Partire davvero" di Perturbazione. Viaggiare

VI lezione: ascolto de "L'alieno" di L. Madonia e "Ci vuole un fiore" di Battiato. Vivere in citta' o in campagna?

VII lezione: le feste che amo di piu' e le tradizioni

VIII lezione: progetti imminenti e futuri

IX lezione: ascolto de "I giardini di marzo" di Battisti. Le stagioni. La tua stagione preferita.

X lezione: Simpatie e antipatie, preferenze. Mi piace, non mi piace, amo, adoro, detesto, odio, preferisco...

XI lezione: l'alimentazione. Come mi nutro? Sportivo/a o sedentario/a, pigro/a?

XII lezione: ascolto di "Mondo" di C. Cremonini e "Splendere il sole" di M. Gazze'. Si sente centrato nel suo mondo?

XIII lezione: lettura di "Quanti bugiardi" di Rodari. Quanta ipocrisia ci circonda...

XIV lezione: un libro o un film di cui desidero parlate approfonditamente

XV lezione revisione

PNJW (tłumaczenia):

Celem zajęć jest rozwinięcie u studenta umiejętności tłumaczenia zdań oraz krótkich tekstów z języka włoskiego na język polski oraz z języka polskiego na język włoski. Zajęcia te pomogą także studentom wzbogacić zasób słownictwa oraz usystematyzować wiedzę przyswojoną na zajęciach z gramatyki. Teksty wybrane do tłumaczenia będą koncentrowały się wokół następujących tematów: horoskopy, plany na przyszłość, krótkie opowiadania i artykuły prasowe, przepisy kulinarne.

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Marin T, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma 2009.

Materassi Napolitano J., Esercizi della lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Naddeo C. M., I pronomi italiani, Alma Edizioni, Firenze 1999.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Nocchi S., Chiappelli T., Gramma mia!, Alma Edizioni, Firenze 2005.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (lektury / pisanie):

Cini L., Strategie di scrittura: quaderno di esercizi: livello intermedio, Bonacci Editore, Roma 1998.

Guastalla C., Giocare con la scrittura, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Moni A., Scriviamo! Attività per lo sviluppo dell’abilità di scrittura, Edilingua, Roma 2010.

Mazzetti A., Manili P., Bagianti M. R., Qui Italia più. Viaggio nell’italiano contemporaneo attraverso l’analisi del testo, Le Monnier, Milano 1997.

Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia: corso di italiano: livello A1-B1, Alma Edizioni, Firenze 2007.

PNJW (konwersacja - conversazione):

Articoli da riviste e quotidiani

G. Rodari, "Filastrocche in cielo e in terra", Einaudi

G. Rodari, "I cinque libri", Einaudi

Cd M. Gazze', Raduni, Emi

Battisti, "Ancora tu"

Perturbazione, "Del mio tempo rubato"

C. Cremonini, Greatest hits.

Battiato, "Come un cammello nella grondaia"

PNJW (tłumaczenia):

Colombo F., Faraci C., De Luca P., Arrivederci! 1, Edilingua, Roma

Katerinov K., Lingua stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia

Kreisberg A., De Fanti S., Mówimy po włosku 1, Wiedza Powszechna, Warszawa

Marin T., Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z kluczem z języka włoskiego, Wydawnictwo Delta, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Student musi uzyskać zaliczenie na ocenę. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu danego semestru oraz przedłożenie wymaganych prac domowych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_W13, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_K02, K_K06).

Pod uwagę brana jest również obecność podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz praca na lekcji (K_K01, K_K05).

Do egzaminu z PNJW w semestrze letnim mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie z każdej poszczególnych części przedmiotu. Obowiązująca skala ocen na egzaminie to: 0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb. Do egzaminu ustnego z konwersacji mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli wszystkie części egzaminu pisemnego.

Zagadnienia egzaminacyjne pokrywają się z treścią sylabusa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Olga Kutzner, Ramona Mankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rogalska-Chodecka, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Ramona Mankowska, Katarzyna Rogalska-Chodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Uwagi:

W zależności od zarządzenia rektora, zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej lub zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub Zoom w termiach określonych w planie zajęć.

W zależności od zarządzenia rektora, zaliczenie przedmiotu odbędzie się w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.