Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia Czech

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS1Z-HC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Czech
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka czeskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza o historii powszechnej na poziomie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w zajęciach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do zajęć - 8 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 9 godz.

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 3 godz.


Łącznie: 50 godz. (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

- student zna najważniejsze procesy historyczne, które miały miejsce na terytorium Czech i Czechosłowacji do upadku komunizmu (K_W08);


- student ma podstawową wiedzę w zakresie stosunków Czech z innymi państwami zwłaszcza z Polską (K_W012).


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (K_U01);


- student ma zdolność tworzenia ustnych wypowiedzi w języku polskim z wykorzystaniem podstawowej terminologii przedmiotu i różnych źródeł (K_U15).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju (K_K01);


- student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Czech (K_K05).


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią Czech od czasów średniowiecznych do upadku komunizmu i podziału Czechosłowacji na Czechy i Słowację. Podczas zajęć student pozna najważniejsze wydarzenia oraz procesy polityczne, kulturowe, społeczne i ekonomiczne, a także najważniejsze postaci czeskiej historii.

Pełny opis:

I. Prehistoria

I.1. Wczesny okres historyczny (do VI w.)

I.2. Osadnictwo Słowian i pierwsze organizmy państwowe

II. Średniowiecze

II.1. Księstwo czeskie (do 1198 r.)

II.2. Ostatni Przemyślidzi (do 1306 r.)

II.3. Luksemburgowie (do 1437 r.)

II.4. Jagiellonowie (do 1526 r.)

III. Rzesza Habsburska

III.1. Pierwsi Habsburgowie i wojna trzydziestoletnia (do 1648 r.)

III.2. Barok i Oświecenie (do 1790 r.)

III.3. Narodziny nowoczesnego narodu czeskiego (do 1918 r.)

IV. Czechosłowacja

IV.1. I Republika (do 1938 r.)

IV.2. Rozpad państwa, okupacja i odbudowa państwa (do 1948 r.)

IV.3. Czasy komunistyczne (do 1989 r.)

IV.4. Upadek komunizmu i rozpad federacji (do 1992 r.)

V. Republika Czeska (od 1993 r.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jokeš Petr, Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa, Kraków 2020

Rychlík Jan, Penczew Władymir, Historia Czech, Wrocław 2020

Tomaszewski Jerzy, Republika Czeska 1918-2013, Warszawa 2014 [wcześniejsze wydania jako: Czechy i Słowacja]

Skotnicki Krzysztof, System konstytucyjny Czech, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

Baczkowski Krzysztof, Między czeskim utrakwizmem a rzymską ortodoksją czyli Walka Jagiellonów z Maciejem Korwinem o koronę czeską w latach 1471-1479, Oświęcim 2014

Bankowicz Marek, Zlikwidowane państwo. Ze studiów nad polityką Czechosłowacji, Kraków 2003.

Biernacki Witold, Biała Góra 1620, Gdańsk 2006

Czyżniewski Marcin, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna, Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2011

Czyżniewski Marcin, Idee w polityce Václava Klausa, Toruń 2012

Heck Roman, Orzechowski Marian, Historia Czechosłowacji, Warszawa 1969

Kaczorowski Aleksander, Havel, Zemsta bezsilnych, Wołowiec 2014

Kaczorowski Aleksander, Czechy: to nevymyslíš, Warszawa 2022

Krawczyk Andrzej, Praska Wiosna, Toruń 1998

Kwapis Robert, Praska Wiosna, Toruń 2004

Majewski Piotr, Niemcy Sudeccy, Historia pewnego nacjonalizmu, Warszawa 2008

Majewski Piotr, Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 roku, Warszawa 204

Matla-Kozłowska Marzena, Czechy, Poznań 2014

Matla-Kozłowska Marzena, Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku), ekspansja terytorialna i jej polityczne uwarunkowania, Poznań 2008

Paner Anna, Luksemburgowie w Czechach, historia polityczna ziem czeskich w latach 1310-1437, Gdańsk 2004

Przeperski Michał, Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku, Kraków 2016

Wysmułek Jakub, Stos, od którego zgorzał cały kraj, historia rewolucji husyckiej, Kraków 2010

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na zakończenie semestru

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski, Marta Kaliska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)