Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Łacina dla filologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS1Z-LACF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Łacina dla filologów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka czeskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Przedmioty z języka hiszpańskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS

- praca własna studenta, w tym przygotowanie do zajęć i sprawdzianów: 30 h = 1 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa w odniesieniu do języka łacińskiego,

K_W06: ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi,

K_W07: ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w filologii w zakresie nauczania języka łacińskiego w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów,

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii w odniesieniu do nauczania języka łacińskiego,

K_U10: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju,

K_K03: docenia tradycję i dziedzictwo starożytności i ma świadomość odpowiedzialności za jego zachowanie,

K_K07: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań i tekstów łacińskich oraz popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

• formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–V,

• formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym),

• formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych i dzierżawczych,

• formy strony czynnej i biernej czasowników regularnych koniugacji I–IV w trybie orzekającym w

czasie teraźniejszym (indicativus praesentis activi i passivi), w czasie przeszłym niedokonanym

(indicativus imperfecti activi i passivi) formy strony czynnej w trybie orzekającym w czasie

przeszłym dokonanym (indicativus perfecti activi) oraz formy strony czynnej w trybie

rozkazującym w czasie teraźniejszym (imperativus praesentis activi),

• formy bezokolicznika łacińskiego infinitivus praesentis activi, infinitivus perfecti activi

• podstawowe przyimki (wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą)

• Składnie: Accusativus cum infinitivo, Dativus possesivus.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (W03, W06, W07, W10, U01, U06, U10, K01, K03, K07); jeśli student opuści jakieś zajęcia, ma obowiązek uzupełnić wprowadzony na nich nowy materiał, aby móc swobodnie uczestniczyć w kolejnych zajęciach; pomoc w uzupełnieniu materiału może uzyskać na dyżurze prowadzącego zajęcia; 50% i więcej nieobecności w semestrze skutkuje niezaliczeniem przedmiotu;

- bieżące przygotowanie do zajęć (W03, W06, W10, U01, U06, U10);

- pozytywne zaliczenie kolokwiów sprawdzających rozumienie tekstu (W03, U01, U06).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Alicja Brusewicz, Beata Haniec, Renata Jarzębowska-Sadkowska, Piotr Osiński
Prowadzący grup: Barbara Bibik, Alicja Brusewicz, Beata Haniec, Piotr Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pierwszy semestr:

Celem zajęć z języka łacińskiego jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu leksyki, fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich oraz popularnych łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń.

Drugi semestr:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu leksyki i gramatyki łacińskiej na poziomie pozwalającym na tłumaczenie na język polski tekstów łacińskich, preparowanych i oryginalnych o średnim stopniu trudności.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne pierwszego semestru obejmują fleksję ( odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II; - rzeczowniki deklinacji III; zaimki: osobowe, dzierżawcze, względne; czasowniki koniugacji I-IV: w stronie czynnej i biernej, w czasach: praesens (teraźniejszym), imperfectum (przeszłym niedokonanym), futurum I (przyszłym); czasownik: sum, esse, fui oraz złożenia; bezokoliczniki czasu teraźniejszego i jego zastosowanie) oraz składnię (budowa zdania pojedynczego i złożonego: podmiot, orzeczenie, orzeczenie imienne, dopełnienie bliższe i dalsze; zdania podrzędne: przyczynowe, przydawkowe, warunkowe (zagadnienia wybrane); ACI, NCI; funkcja przypadków w zdaniu (informacje podstawowe)

Kultura starożytnego Rzymu zagadnienia wybrane: na zajęciach zostaną przedstawione te zagadnienia z szeroko pojętej kultury antycznego Rzymu, które pozwolą lepiej zrozumieć czytane teksty i poruszane w nich tematy (np. wykształcenie, religia, struktura społeczna, wybitni przedstawiciele rzymskiej literatury i ich dzieła).

Zagadnienia gramatyczne drugiego semestru obejmują fleksję (przymiotniki deklinacji III; stopniowanie przymiotników; participium praesentis activi (imiesłów czasu teraźniejszego)-tworzenie, odmiana i sposób tłumaczenia; zaimki: wskazujące, względna, pytajne; zaimki: nullus, nemo, nihil (żaden, nikt, nic) - odmiana i zastosowanie; deklinacja IV i V; odmiana rzeczownika vis (siła)

- indicativus perfecti activi (czas przeszły dokonany) czasowników koniugacji I-IV i czasownika sum, esse, fui (być) i składnię (zdania względne przydawkowe, zdania pytajne; funkcje przypadków w zdaniu (zagadnienia wybrane)

Kultura starożytnego Rzymu zagadnienia wybrane: na zajęciach zostaną przedstawione te zagadnienia z szeroko pojętej kultury antycznego Rzymu, które pozwolą lepiej zrozumieć czytane teksty i poruszane w nich tematy (np. wykształcenie, religia, struktura społeczna, wybitni przedstawiciele rzymskiej literatury i ich dzieła).

Literatura:

Podręcznik:

Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 1993 (lub inny rok wydania)

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skórcz, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Małgorzata Skórcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem ćwiczeń są podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich oraz leksyka łacińska, popularne sentencje, użyteczne zwroty i wyrażenia.

Pełny opis:

studenci poznawać będą zasady wymowy i akcentowania wyrazów łacińskich oraz podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego, technikę tłumaczenia zdania łacińskiego, a także łacińską leksykę w zakresie umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów, rozumienie i właściwe stosowanie zwrotów i wyrażeń funkcjonujących w kulturze i języku polskim oraz w nowożytnych językach obcych. Tłumaczone teksty umożliwią studentom poznanie historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu i dostrzeganie związków kultury europejskiej z antykiem.

Literatura:

Podręcznik:

Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 1993 (lub inny rok wydania)

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skórcz, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Małgorzata Skórcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem ćwiczeń są podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich oraz leksyka łacińska, popularne sentencje, użyteczne zwroty i wyrażenia.

Pełny opis:

studenci poznawać będą zasady wymowy i akcentowania wyrazów łacińskich oraz podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego, technikę tłumaczenia zdania łacińskiego, a także łacińską leksykę w zakresie umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów, rozumienie i właściwe stosowanie zwrotów i wyrażeń funkcjonujących w kulturze i języku polskim oraz w nowożytnych językach obcych. Tłumaczone teksty umożliwią studentom poznanie historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu i dostrzeganie związków kultury europejskiej z antykiem.

Literatura:

Podręcznik:

Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 1993 (lub inny rok wydania)

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007.

Materiały opracowane przez prowadzącą zajęcia,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Haniec, Małgorzata Skórcz, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Beata Haniec, Małgorzata Skórcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematem ćwiczeń są podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego umożliwiające analizę i tłumaczenie prostych zdań łacińskich oraz leksyka łacińska, popularne sentencje, użyteczne zwroty i wyrażenia.

Pełny opis:

studenci poznawać będą zasady wymowy i akcentowania wyrazów łacińskich oraz podstawowe zagadnienia z fleksji i składni języka łacińskiego, technikę tłumaczenia zdania łacińskiego, a także łacińską leksykę w zakresie umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów, rozumienie i właściwe stosowanie zwrotów i wyrażeń funkcjonujących w kulturze i języku polskim oraz w nowożytnych językach obcych. Tłumaczone teksty umożliwią studentom poznanie historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu i dostrzeganie związków kultury europejskiej z antykiem.

Literatura:

Podręcznik:

Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 1993 (lub inny rok wydania)

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007.

Materiały opracowane przez prowadzącą zajęcia,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)