Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS1Z-PNJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka włoskiego - I rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie przedmiotu student uzyskuje 6 punktów ECTS (150 godzin) w następującym układzie:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (90 godzin) oraz indywidualne konsultacje (20 godzin) (3 ECTS);

2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego

- przygotowanie się do zajęć, lektura literatury, wykonywanie zadań – 30 godzin (2 ECTS);

- przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin (1 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: ma podstawową wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego K_W01

W2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia K_W02

W3: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa K_W03

W4: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego K_W08

W5: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów K_U01

U2: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego K_U02


U3: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym K_U05

U4: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii K_U06

U5: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego K_U07

U6: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł K_U14

U7: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych i różnych źródeł K_U15

U8: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzać bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację K_U18


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju K_K01

K2: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego romańskiego obszaru językowego K_K04


Metody dydaktyczne:

PNJW (gramatyka)

Ćwiczenia gramatyczne pisemne i ustne, wykład informacyjny i problemowy.


PNJW (rozumienie ze słuchu)

Oral approach, ćwiczenie dialogów, piosenek i wypowiedzi w języku włoskim.


PNJW (konwersacja)

Giełda pomysłów, drama, inscenizacja.


PNJW (pisanie)

Metoda ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Gramatyka - omówienie teoretycznych zagadnień gramatycznych, które zostaną następnie pogłębione podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Rozumienie ze słuchu - rozumienie wypowiedzi w języku włoskim, tworzenie i odtwarzanie prostych dialogów dotyczących codziennych sytuacji.

Konwersacja – rozwijanie u studentów umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych w języku włoskim.

Pisanie - rozwijanie umiejętności poprawnego pisania tekstów o różnym stopniu trudności.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka):

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

1. Czasowniki „essere” i „avere” oraz zaimki osobowe w funkcji podmiotu

2. Liczba pojedyncza i liczba mnoga.

3-4. Articolo determinativo i articolo indeterminativo.

5. Zgodność przymiotnika z rzeczownikiem

6-7. Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników regularnych

8-9. Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników nieregularnych

10. Preposizioni semplici

11-12. Preposizioni articolate

13-15. Preposizioni semplici i preposizioni articolate – ćwiczenia

16. Przysłówek (avverbio)

17. Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników regularnych

18. Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników nieregularnych

19. Passato prossimo – verbi con il doppio ausiliare

20-23. Passato prossimo – utrwalenie wiadomości

24. Particella “ci” w funkcji okolicznika miejsca

25. Czas przyszły futuro semplice

26. Czas przyszły futuro anteriore

27-28. Ćwiczenia na czasy futuro semplice i futuro anteriore

29. I possessivi

30. Pronomi diretti

PNJW (rozumienie ze słuchu):

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów umiejętności rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku włoskim, a także tworzenie i odtwarzanie prostych dialogów dotyczących codziennych sytuacji.

Treści:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa.

2. Przedstawianie się. Podstawowe zwroty.

3-4. Dom i dzielnica.

5-6. Nauka i praca.

7-8. Jedzenie i zdrowie.

9-10. Czas wolny.

11-12. Wakacje.

13-14. Święta i tradycje.

15. Społeczeństwo i środowisko.

PNJW (konwersacja):

Celem zajęć jest rozwinięcie u studentów umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych w języku włoskim. Ćwiczenie dialogów sytuacyjnych (zawieranie znajomości, w barze, w sekretariacie, w pociągu, w autobusie itp.)

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa.

2. MI PRESENTO...

3. LA MIA FAMIGLIA

4. GLI AMICI

5. TEMPO LIBERO

6. LA MIA CASA

7. A TAVOLA

8. UNA GITA

9. PERSONAGGI FAMOSI

10. A SCUOLA

11. PROFESSIONI

12. MEZZI PUBBLICI

13. MUSICA

14. GUARDARE LA TV

15. RIPASSO DELLE TEMATICHE TRATTATE DURANTE IL SEMESTRE

PNJW (pisanie):

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa. Czytanie krótkich dialogów zawierających podstawowe zwroty w języku włoskim

2. Praca i uczelnia

3. Czas wolny

4. Geografia Włoch

5. „Che buono!” – ćwiczenia skupione wokół tekstów na temat włoskich lodów

6. Italiani chiacchieroni

7-8. Italiani di città

9-10. Lei e lui

11-12. La famiglia italiana

13-14. La fuga d’amore

15. Ripasso delle tematiche trattate durante il semestre

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z kluczem z języka włoskiego, Wydawnictwo Delta, Warszawa 1997.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Nocchi S., Chiappelli T., Gramma mia!, Alma Edizioni, Firenze 2005.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (konwersacja):

Bibliografia podstawowa:

- MARIN T., 2000, La prova orale 1, Roma: Edizioni Edilingua.

- MARIN T, MAGNALLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1a e 1b, Roma: Edizioni Edilingua.

- materiały własne (teksty wybranych piosenek, materiały audio i video, teksty prasowe)

Bibliografia uzupełniająca:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma Edizioni.

- F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, 2011, Sistema e Testo, Torino: Loescher Editore.

Słowniki:

- ZINGARELLI N., 2012, Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Ed. Zanichelli.

PNJW (rozumienie ze słuchu):

Bibliografia podstawowa:

- AUST D., STUART L. 2003, Pronto! Chi ascolta?, Perugia: Guerra Edizioni.

- MARIN T., MAGNELLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1, Roma: Edizioni Edilingua.

- RIZZO G., ZIGLIO L., 2014, Nuovo Espresso 1, Roma: Alma Edizioni.

- IGNONE A., PICHIASSI M., 2009, Se ascoltando... – livelli A1-A2, Perugia: Guerra Edizioni.

- COSTAMAGNA L., MARASCO M. V., SANTEUSANIO N., 2010, L’italiano con le canzoni, Perugia: Guerra Edizioni.

- CAON Fabio, 2011, L’Italiano parla Mogol: Imparare l’italiano attraverso i testi delle sue canzoni, Perugia: Guerra Edizioni.

- materiały własne

Bibliografia uzupełniająca:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma edizioni.

- F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, Sistema e Testo, Loescher Editore, Torino, 2011

- M. K. Podracka, A. Janicka, Praktyczny Słownik polsko-włoski/włosko-polski, Wydawnictwo REA, Warszawa, 2012.

Słownik:

ZINGARELLI N.,2012, Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Zanichelli

PNJW (pisanie):

Libri di testo:

- Cini L., Strategie di scrittura: quaderno di esercizi: livello intermedio, Bonacci Editore, Roma 1998.

- Guastalla C., Giocare con la scrittura, Alma Edizioni, Firenze 2004.

- Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

- Moni A., Scriviamo! Attività per lo sviluppo dell’abilità di scrittura, Edilingua, Roma 2010.

- Mazzetti A., Manili P., Bagianti M. R., Qui Italia più. Viaggio nell’italiano contemporaneo attraverso l’analisi del testo, Le Monnier, Milano 1997.

- Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia: corso di italiano: livello A1-B1, Alma Edizioni, Firenze 2007.

- MARIN T., MAGNELLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1, Roma: Edizioni Edilingua.

- RIZZO G., ZIGLIO L., 2014, Nuovo Espresso 1, Roma: Alma Edizioni.

Altri strumenti didattici:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma edizioni.

- F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, Sistema e Testo, Loescher Editore, Torino, 2011

- M. K. Podracka, A. Janicka, Praktyczny Słownik polsko-włoski/włosko-polski, Wydawnictwo REA, Warszawa, 2012.

ZINGARELLI N., 2012M Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Zanichelli

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu danego semestru oraz przedłożenie wymaganych prac domowych (W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, K1, K2)

Pod uwagę brana jest również obecność podczas zajęć (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione), przygotowanie do zajęć oraz praca na lekcji (K_K01, K_K02).

Obowiązująca skala ocen to:

0-60% maksymalnej liczby punktów – ndst., 61-68% - dst, 69-76% - dst+, 77-84% - db, 85-92% - db+, 93-100% - bdb.

Wymagania na zaliczenie pokrywają się z treścią sylabusa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Olga Kutzner, Ramona Mankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Gramatyka - omówienie teoretycznych zagadnień gramatycznych, które zostaną następnie pogłębione podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Rozumienie ze słuchu - rozumienie wypowiedzi w języku włoskim, tworzenie i odtwarzanie prostych dialogów dotyczących codziennych sytuacji.

Konwersacja – rozwijanie u studentów umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych w języku włoskim.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka):

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

1. Czasowniki „essere” i „avere” oraz zaimki osobowe w funkcji podmiotu

2. Liczba pojedyncza i liczba mnoga.

3-4. Articolo determinativo i articolo indeterminativo.

5. Zgodność przymiotnika z rzeczownikiem

6-7. Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników regularnych

8-9. Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników nieregularnych

10. Preposizioni semplici

11-12. Preposizioni articolate

13-15. Preposizioni semplici i preposizioni articolate – ćwiczenia

16. Przysłówek (avverbio)

17. Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników regularnych

18. Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników nieregularnych

19. Passato prossimo – verbi con il doppio ausiliare

20-23. Passato prossimo – utrwalenie wiadomości

24. Particella “ci” w funkcji okolicznika miejsca

25. Czas przyszły futuro semplice

26. Czas przyszły futuro anteriore

27-28. Ćwiczenia na czasy futuro semplice i futuro anteriore

29. I possessivi

30. Pronomi diretti

PNJW (rozumienie ze słuchu):

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów umiejętności rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku włoskim, a także tworzenie i odtwarzanie prostych dialogów dotyczących codziennych sytuacji.

Treści:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa.

2. Przedstawianie się. Podstawowe zwroty.

3-4. Dom i dzielnica.

5-6. Nauka i praca.

7-8. Jedzenie i zdrowie.

9-10. Czas wolny.

11-12. Wakacje.

13-14. Święta i tradycje.

15. Społeczeństwo i środowisko.

PNJW (konwersacja):

Celem zajęć jest rozwinięcie u studentów umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych w języku włoskim. Ćwiczenie dialogów sytuacyjnych (zawieranie znajomości, w barze, w sekretariacie, w pociągu, w autobusie itp.)

1. Przedstawiam się.

2. Moja rodzina.

3. Przyjaciele.

4. Mój dom.

5. Wycieczka.

6. Sławni ludzie.

7. W szkole.

8. Zawody.

9. Środki transportu.

10. Muzyka.

11. Czas wolny.

12. Oglądanie telewizji.

13. Moda i ubiór.

14. Przy stole.

15. Zwierzęta nie tylko domowe.

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z kluczem z języka włoskiego, Wydawnictwo Delta, Warszawa 1997.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Nocchi S., Chiappelli T., Gramma mia!, Alma Edizioni, Firenze 2005.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (konwersacja):

Bibliografia podstawowa:

- MARIN T., 2000, La prova orale 1, Roma: Edizioni Edilingua.

- MARIN T, MAGNALLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1a e 1b, Roma: Edizioni Edilingua.

- materiały własne (teksty wybranych piosenek, materiały audio i video, teksty prasowe)

Bibliografia uzupełniająca:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma Edizioni.

- F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, 2011, Sistema e Testo, Torino: Loescher Editore.

Słowniki:

- ZINGARELLI N., 2012, Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Ed. Zanichelli.

PNJW (rozumienie ze słuchu):

Bibliografia podstawowa:

- AUST D., STUART L. 2003, Pronto! Chi ascolta?, Perugia: Guerra Edizioni.

- MARIN T., MAGNELLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1, Roma: Edizioni Edilingua.

- RIZZO G., ZIGLIO L., 2014, Nuovo Espresso 1, Roma: Alma Edizioni.

- IGNONE A., PICHIASSI M., 2009, Se ascoltando... – livelli A1-A2, Perugia: Guerra Edizioni.

- COSTAMAGNA L., MARASCO M. V., SANTEUSANIO N., 2010, L’italiano con le canzoni, Perugia: Guerra Edizioni.

- CAON Fabio, 2011, L’Italiano parla Mogol: Imparare l’italiano attraverso i testi delle sue canzoni, Perugia: Guerra Edizioni.

- materiały własne

Bibliografia uzupełniająca:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma edizioni.

- F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, Sistema e Testo, Loescher Editore, Torino, 2011

- M. K. Podracka, A. Janicka, Praktyczny Słownik polsko-włoski/włosko-polski, Wydawnictwo REA, Warszawa, 2012.

Słownik:

ZINGARELLI N.,2012, Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Zanichelli

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rogalska-Chodecka, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Ramona Mankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Gramatyka - omówienie teoretycznych zagadnień gramatycznych, które zostaną następnie pogłębione podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Rozumienie ze słuchu - rozumienie wypowiedzi w języku włoskim, tworzenie i odtwarzanie prostych dialogów dotyczących codziennych sytuacji.

Konwersacja – rozwijanie u studentów umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych w języku włoskim.

Pisanie - rozwijanie umiejętności poprawnego pisania tekstów o różnym stopniu trudności.

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z kluczem z języka włoskiego, Wydawnictwo Delta, Warszawa 1997.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Nocchi S., Chiappelli T., Gramma mia!, Alma Edizioni, Firenze 2005.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (konwersacja):

Bibliografia podstawowa:

- MARIN T., 2000, La prova orale 1, Roma: Edizioni Edilingua.

- MARIN T, MAGNALLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1a e 1b, Roma: Edizioni Edilingua.

- materiały własne (teksty wybranych piosenek, materiały audio i video, teksty prasowe)

Bibliografia uzupełniająca:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma Edizioni.

- F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, 2011, Sistema e Testo, Torino: Loescher Editore.

Słowniki:

- ZINGARELLI N., 2012, Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Ed. Zanichelli.

PNJW (rozumienie ze słuchu):

Bibliografia podstawowa:

- AUST D., STUART L. 2003, Pronto! Chi ascolta?, Perugia: Guerra Edizioni.

- MARIN T., MAGNELLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1, Roma: Edizioni Edilingua.

- RIZZO G., ZIGLIO L., 2014, Nuovo Espresso 1, Roma: Alma Edizioni.

- IGNONE A., PICHIASSI M., 2009, Se ascoltando... – livelli A1-A2, Perugia: Guerra Edizioni.

- COSTAMAGNA L., MARASCO M. V., SANTEUSANIO N., 2010, L’italiano con le canzoni, Perugia: Guerra Edizioni.

- CAON Fabio, 2011, L’Italiano parla Mogol: Imparare l’italiano attraverso i testi delle sue canzoni, Perugia: Guerra Edizioni.

- materiały własne

Bibliografia uzupełniająca:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma edizioni.

- F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, Sistema e Testo, Loescher Editore, Torino, 2011

- M. K. Podracka, A. Janicka, Praktyczny Słownik polsko-włoski/włosko-polski, Wydawnictwo REA, Warszawa, 2012.

Słownik:

ZINGARELLI N.,2012, Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Zanichelli

PNJW (pisanie):

Libri di testo:

- Cini L., Strategie di scrittura: quaderno di esercizi: livello intermedio, Bonacci Editore, Roma 1998.

- Guastalla C., Giocare con la scrittura, Alma Edizioni, Firenze 2004.

- Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

- Moni A., Scriviamo! Attività per lo sviluppo dell’abilità di scrittura, Edilingua, Roma 2010.

- Mazzetti A., Manili P., Bagianti M. R., Qui Italia più. Viaggio nell’italiano contemporaneo attraverso l’analisi del testo, Le Monnier, Milano 1997.

- Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia: corso di italiano: livello A1-B1, Alma Edizioni, Firenze 2007.

- MARIN T., MAGNELLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1, Roma: Edizioni Edilingua.

- RIZZO G., ZIGLIO L., 2014, Nuovo Espresso 1, Roma: Alma Edizioni.

Altri strumenti didattici:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma edizioni.

- F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, Sistema e Testo, Loescher Editore, Torino, 2011

- M. K. Podracka, A. Janicka, Praktyczny Słownik polsko-włoski/włosko-polski, Wydawnictwo REA, Warszawa, 2012.

ZINGARELLI N., 2012M Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Zanichelli

Uwagi:

PNJW (gramatyka):

Zajęcia prowadzone są w formie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub Zoom. Zajęcia odbywają się w termiach określonych w planie zajęć. Podczas semestru zostaną przeprowadzone kolokwia (4/5) sprawdzające wiedzę. Termin zostanie ustalony w porozumieniu z grupą z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna poświęcona jest zagadnieniom wskazanym w sekcji "Treści". Zagadnienia omawiane są na podstawie materiałów przesłanych na adres mailowy grupy bądź za pomocą poczty UMK. Cześć praktyczna opiera się na rozwiązywaniu zadań będących ilustracją omawianej teorii.

PNJW (konwersacja i pisanie):

Modalità di svolgimento delle lezioni

Nel semestre invernale le lezioni si svolgeranno a distanza, in forma telematica, in modalità e-learning, prevalentemente tramite la piattaforma Microsoft Teams, il canale di posta elettronica istituzionale e il sistema Moodle. Eventualmente, ci si potrà avvalere anche di altre piattaforme, come Zoom, Skype o BigBlueButton.

L’approccio didattico sarò lo stesso della modalità in presenza, tenendo però conto dei ritmi e dei tempi di apprendimento degli studenti, che potrebbero essere più lenti o dilatati rispetto alle normali lezioni in aula, nonché dei possibili problemi tecnici (mancanza di connessione, audio non ottimale, ecc.).

I materiali (in formato .pdf, audio e video) del corso verranno inviati dall’insegnante tramite posta elettronica. Gli studenti sono tenuti a partecipare alla lezione con il materiale occorrente, stampato o su supporto digitale.

W zależności od zarządzenia rektora, zaliczenie przedmiotu odbędzie się w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.