Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka kontrastywna języka czeskiego i polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2L-GKJCP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna języka czeskiego i polskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka czeskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość terminologii językoznawczej oraz znajomość języka czeskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):


- udział w konwersatorium – 15Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- analiza materiałów zajęciowych - 18


- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 12


- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma zaawansowaną wiedzę o dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim - z koszyka II),

K_W03: ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa,

K_W06: ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi,

K_W07: ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w filologii w stopniu zaawansowanym,

K_W11: ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów danego obszaru kulturowego z Polską,

K_W13: zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów,

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim - z koszyka II),

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii,

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego,

K_U20: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w dwóch wybranych językach (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań, kongresów, konferencji itp. oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wskazanie podobieństw, różnic oraz ekwiwalencji między językiem polskim a czeskim na poziomie fonetyki, słowotwórstwa, morfologii i składni. Ważnym zagadnieniem podejmowanym w ramach zajęć jest problem interferencji językowej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1. Poszukiwanie podobieństw i różnic lub ekwiwalencji jako główny cel analizy konfrontatywnej. Wykorzystanie wyników analizy konfrontatywnej (leksykologia, przekład).

2. Problem interferencji językowej i błędy interferencyjne

w języku czeskim i polskim.

3. Bohemizmy w języku polskim i polonizmy w języku czeskim.

4. „Fałszywi przyjaciele tłumacza”.

5. Multiwerbizacja i uniwerbizacja w języku czeskim i polskim.

6. Czeska i polska frazeologia.

7. Poszukiwania w zakresie ekwiwalencji między wybranymi jednostkami leksykalnymi (również wielowyrazowymi) czeskimi a polskimi.

8. Korpus językowy INTERCORP i problemy ekwiwalencji przekładowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pianka W., Tokarz E., Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, Katowice 2000.

Dalewska-Greń H., Języki słowiańskie, Warszawa 1997.

Lotko E., Polština a čeština z hlediska typologického, Olomouc 1981.

Lotko E., Zrádná slova v polštině a češtině, Olomouc 1987.

Lotko E., Synchronní konfrontace češtiny a polštiny, Olomouc 1997.

Mietła J., Multiwerbizacja w języku czeskim i polskim, Toruń 1998.

Orłoś T. Z., Studia bohemistyczne, cz. II, Kraków 1992.

Orłoś T. Z., Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa, Kraków 2004.

Orłoś T. Z., Studia z frazeologii czeskiej i polskiej, Kraków 2005.

Orłoś T. Z. (red.), Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych, Kraków 2006.

Pravdová M., Svobodová I. (eds.), Akademická příručka českého jazyka, Praha 2014.

Siatkowski S., Strukturalne i uzualno-stylistyczne właściwości odpowiedników międzyjęzykowych, „Slavia Orientalis”, 1978, nr 3.

Szczepańska E., Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim, Kraków 1994.

Wróbel H., Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca:

Orłoś T., Tysiąc lat czesko-polskich związków językowych. Tisíc let česko-polských jazykových vztahů, Kraków 1993.

Mrhačová, E., Balowski, M. Česko-polský frazeologický slovník, Ostrava, 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne, realizujące następujące efekty uczenia się: K_W01, K_W03, K_W06, K_W07, K_W11, K_W13, K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U20, K_K01.

Dla każdego studenta zostanie utworzony osobny kanał komunikacji. Studenci podczas zaliczenia wskazują numer zestawu zagadnień (liczba zestawów jest większa od liczby studentów w grupie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.