Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura rosyjska 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2L-LR5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska 5
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka rosyjskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 godzin.

Praca indywidualna studenta (przygotowanie do zajęć i do testu): 20 godzin.

Łącznie: 50 godzin (2 punkty ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- ma zaawansowaną wiedzę o literaturze danego obszaru językowego, w szczególności na temat jej periodyzacji, genologii oraz twórczości wybranych autorów, reprezentatywnych dla danego obszaru kulturowego (K_W04),

- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (K_W05),

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06),

- ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w filologii w stopniu zaawansowanym (K_W07).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01),

- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07),

- umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (K_U11),

- umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów (K_U12),

- umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U13),

- potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury (K_U14).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01).


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom wybranych utworów literatury rosyjskiej XX wieku, pokazujących złożoność jej relacji z rzeczywistością pozaliteracką (polityczną i społeczną) oraz jej różnorodność tematyczną i stylistyczną.

Цель занятий - ознакомить студентов с избранными произведениями русской литературы ХХ века, показать сложность ее взаимоотношений с внелитературной (политической и социальной) действительностью, а также ее тематическое и стилистическое разнообразие.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na analizie wybranych utworów z literatury rosyjskiej XX wieku. W ich interpretacji uwzględnia się przede wszystkim problematykę, ponadto - kontekst biograficzny i historyczny.

Занятия состоят в анализе художественных произведений. В нем учитывается прежде всего их проблематика, кроме нее - также биографический и исторический контексты.

Literatura:

Zob.: Zajęcia w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob.: Zajęcia w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy, Sylwia Skuza, Bożena Żejmo
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2c406715148c4dea92e47944199ba166%40thread.tacv2/conversations?groupId=fb063f40-03bd-44ae-9ef2-338169531afb&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.