Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2L-PNJC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka czeskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka czeskiego na poziomie A2+.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Od roku ak. 2020/2021: godziny realizowane z udziałem nauczycieli (120 godz.):

- udział w ćwiczeniach - 120


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (130 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 50

- przygotowanie do kolokwiów, wystąpień ustnych, prezentacji, zadań przekładowych i wypracowań - 60

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 20


Łącznie: 250 godz. (10 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W ciągu 6 semestrów nauki Student osiąga następujące efekty uczenia się:

K_W02: zna gramatykę, leksykę i ortografię dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego lub hiszpańskiego - z koszyka II) w stopniu pozwalającym na dalsze kształcenie

K_W11: ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów danego obszaru kulturowego z Polską

Efekty uczenia się - umiejętności:

W ciągu 6 semestrów nauki Student osiąga następujące efekty uczenia się:

K_U04: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego lub hiszpańskiego - z koszyka II)

K_U15: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i w dwóch językach wybranego obszaru (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim lub hiszpańskim - z koszyka II) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U16: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i w dwóch językach wybranego obszaru (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim lub hiszpańskim - z koszyka II) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U19: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach wybranych dwóch języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego lub hiszpańskiego - z koszyka II)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W ciągu 6 semestrów nauki Student osiąga następujące efekty uczenia się:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K06: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowymMetody dydaktyczne:

metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe,

metody programowe: z użyciem podręcznika programowego,

metody problemowe: gry dydaktyczne,

metody podające: objaśnienie i wyjaśnienie.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot Praktyczna nauka języka czeskiego docelowo zakłada opanowanie przez studenta języka czeskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane w ramach przedmiotu Praktyczna nauka języka czeskiego mają na celu ćwiczenie zintegrowanych sprawności: słuchania, mówienia, czytania i pisania w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Nauczanie gramatyki podporządkowane jest funkcji komunikacyjnej. W ramach zajęć wprowadzane są także aspekty kulturowe w postaci wybranych informacji dotyczących Czech. Ważnym aspektem jest rozwijanie autonomii w procesie uczenia się języka (kształcenie umiejętności samooceny, przejęcie odpowiedzialności za własną naukę).

Kształtowanie kompetencji językowej realizowane jest według następującego rozkładu:

III i IV semestr:

Fonetyka - doskonalenie czeskiej wymowy.

Doskonalenie zasad pisowni czeskiej.

Rozwijanie znajomości czeskiej gramatyki:

- fleksja: stopniowanie przymiotników i przysłówków; tryb przypuszczający; pasivum; deklinacja - N. pl., Acc. pl., Gen. pl., Loc. sg., Dat. pl., Instr. pl.; odmiana rzeczowników typu: turista, průvodce, dítě, kuře; odmiana rzeczowników pochodzenia obcego; przymiotniki dzierżawcze; liczebniki - odmiana.

- składnia.

Obecná čeština.

Słownictwo z wybranych kręgów tematycznych: m.in. wolny czas, święta zaproszenia, podróże, wygląd zewnętrzny i charakter człowieka, styl życia, moda i ubrania, sport.

Rozumienie tekstów mówionych i pisanych o średnim stopniu trudności. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem czeskim w różnych dziedzinach życia.

Literatura:

Boccou Kestřánková M., Kopicová K., Šnaidaufová G., Čeština pro cizince (učebnice a cvičebnice), úroveň B1, Brno 2022 (2. aktualizované vydání).

Holá L., Bořilová P., Česky krok za krokem 2, Praha 2012.

Malá Z., Česky krok za krokem 2. Pracovní sešit 1-10, Praha 2014.

Malá Z., Česky krok za krokem 2. Pracovní sešit 11-20, Praha 2016.

Słowniki:

- Oliva K., Polsko-český slovník, t.I-II, Praha 1995.

- Siatkowski J., Basaj M., Słownik czesko-polski, Warszawa 1991.

- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2014.

Wybrane pozycje z czeskiej muzyki (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wydawnictwa dotyczące Republiki Czeskiej (udostępniane studentom przez wykładowcę).

Materiały z Internetu, czeskiej TV, prasy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zaliczenie wystawiane jest na podstawie:

- bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego udziału w zajęciach,

- zaliczenia kartkówek, pisemnych prac kontrolnych, zadań domowych, odpowiedzi ustnych.

Egzamin pisemny i ustny.

Egzamin pisemny obejmuje test gramatyczny i leksykalny oraz umiejętność rozumienia tekstu pisanego i słuchanego (ocena pozytywna od 60%).

Egzamin ustny obejmuje odpowiedź na wylosowany temat (lista tematów znajduje się u wykładowcy i udostępniana jest studentom w trakcie II semestru) oraz rozmowę z egzaminatorem. Na ocenę egzaminu ustnego składają się umiejętności językowe studenta, umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi, poprawność merytoryczna oraz umiejętność porozumiewania się na określone tematy, zgodne z programem nauczania.

Egzamin weryfikuje stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W02, K_W11, K_U04, K_U15, K_U16, K_U19, K_K01, K_K06

Kryteria oceny egzaminu pisemnego: 60% - dostateczny, 66% - dostateczny plus, 72% - dobry, 78% - dobry plus, 85% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Pełny opis:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Literatura:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Pełny opis:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Literatura:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska, Marta Kaliska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Pełny opis:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Literatura:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)