Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2L-PNJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka włoskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Wymagania wstępne:

Student posiada dobrą znajomość gramatyki języka włoskiego, bogaty zasób słownictwa oraz rozwiniętą umiejętność komunikacji.

Warunkiem uczestniczenia w przedmiocie PNJW w semestrze IV (letnim), jest zaliczenie wszystkich części PNJW w semestrze III (zimowym).

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin

Godziny kontaktowe: 90 godzin

Konsultacje: 30 godzin godzin

Praca własna studenta: 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku/ językach1 danego obszaru kulturowego

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film)

K_W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język/języki danego obszaru kulturowego

K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U14: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym

Metody dydaktyczne:

PNJW (gramatyka)

Ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie krótkich zdań z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski


PNJW (pisanie):

analiza różnych typów wypowiedzi pisemnej w języku włoskim, dyktanda, układanie zdań, dialogów, pisanie prostych tekstów w języku włoskim.


Konwersacja (conversazione) - praca w parach, praca w grupach, role play, wywiad

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń

Skrócony opis:

PNJW (gramatyka): Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (pisanie / scrittura): analiza różnych tekstów w języku włoskim i ćwiczenie pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych.

PNJW (konwersacja / conversazione): rozwinięcie u studenta umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi ustnych na różne tematy.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka): Celem zajęć jest wprowadzenie i utrwalenie nowych zagadnień z gramatyki włoskiej poprzez wykonywanie ćwiczeń oraz tłumaczenie zdań i tekstów zawierających poznane struktury gramatyczne.

Treści:

Periodo ipotetico, concordanza dei tempi al congiuntivo (6 h)

Forma passiva (strona bierna) – 4 h.

Forma impersonale – 4 h

Forme implicite (gerundio, participio, infinito) – 4 h

Discorso ditetto e indiretto – 4 h

Concordanza dei tempi e dei modi – 6 h

PNJW (pisanie - scrittura): sviluppare l'abilita' di scrittura in relazione a temi descrittivi, narrativi, espositivi, lettera, diario, poesia, fiaba, canzone, tema, riassunto, domande su un testo, brevi relazioni a tema.

Programmazione:

I lezione: "Pollicino". Affrontiamo il testo

II lezione: "Pollicino". Laboratorio di scrittura

III lezione: "Cappuccetto Rosso". Il testo, educhiamo la lingua, riflettiamo.

IV lezione: "Cappuccetto Rosso", laboratorio di scrittura.

V lezione: "Millepeli". Affrontiamo il testo

VI lezione: "Millepeli". Educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

VII lezione: "Cenerentola", lettura, affrontiamo il testo

VIII lezione: "Cenerentola", riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

IX lezione "Il principio ranocchio". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua

X lezione: "Il principe ranocchio", laboratorio di scrittua

XI lezione: "La durata della vita". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua.

XII lezione: "La durata della vita". Laboratorio di scrittura

XIII lezione: I tre garzoni" artigiani. Affrontiamo il testo, educhiamo la lingua

XIV lezione: "I tre garzoni". Laboratorio di scrittura

XV lezione: "La piccola guardiana di oche"

PNJW (konwersacja - conversazione):

Obiettivi: sviluppare la competenza comunicativa dello studente potenziando la sua capacita' di esporre, narrare, argomentare.

Programma:

I lezione: Ai giovani non insegnano niente

II lezione: Ricordare i tuoi sogni

III lezione: La sindrome da aeroporto

IV lezione: Quando lui o lei lavora in un'altra citta', si fatica ma la coppia ci guadagna

V lezione: ascolto della canzone "Altrove" di Morgan. Cos'e' la normalita', l'essere ordinari?

VI lezione: Come sopravvivere nel rettilario?

VII lezione: Gli informali. Quanto sei informale? La formalita' e' sinonimo di contenuto?

VIII lezione: Il futuro dipende dal fattore "E" come empatia

IX lezione: La diffusione del porno. Yes, we can

X lezione: Non sottovalutiamo la poesia, fa bene alla mente e al cuore

XI lezione: Gesu' non aveva piatti di carta. Pesach / Pasqua

XII lezione: In provincia, la citta' e' piu' a misura d'uomo? Si, ma sotto gli occhi e le critiche di tutti.

XIII lezione: Nove mesi nella casa per sentirsi al sicuro.

XIV lezione: Diventare padre senza l'amore di una donna

XV lezione: Revisione

Literatura:

PNJW (gramatyka)

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Aprile G., Graziani F., Trama G., Italiano in cinque minuti 2, Alma Edizioni, Firenze 2009

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Chiappini L., De Filippo N., Congiuntivo, che passione!, Bonacci Editore, Formello 2014.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Latino A., Muscolino B., Una grammatica italiana per tutti. Volume secondo: livello intermedio B1-B2, Edilingua, Roma 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi di lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Mochi Vestuti B., Esercizi di lingua italiana. Volume secondo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta, Warszawa 1987.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (pisanie - scrittura)

Consigli per la composizione italiana di Gorini, ed. Bologna

Le fiabe dei fratelli Grimm, a cura di T. Mainetti

Dizionario Zingarelli, Zanichelli

Cinti, Sinonimi e contrari, De Agostini

PNJW (konwersacja - conversazione):

Articoli da riviste e quotidiani come "Focus", "Cosmopolitan", "Espresso", "Vanity fair", ecc.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu roku akademickiego oraz przedłożenie wymaganych prac domowych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07 K_U14, K_U15, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08).

W razie nieobecności na kolokwium lub wejściówce student ma 2 tygodnie na ich zaliczenie, w przeciwnym wypadku otrzyma ocenę niedostateczną.

Egzamin pisemny w II semestrze, składający się z części dotyczących realizowanych modułów PNJW. Po jego zdaniu student przystępuje do egzaminu ustnego. Do egzaminu z PNJW mogą przystąpić studenci, którzy otrzymali zaliczenie z poszczególnych części przedmiotu.

Skala ocen obowiązująca na egzaminie pisemnym: 0-59 %- ndst, 60-68 % - dst, 69-76 %- dst+, 77-84%- db, 85-92%-db+, 93-100%- bdb. Do egzaminu ustnego z konwersacji mogą przystąpić osoby, które zdały wszystkie części egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Olga Kutzner, Orietta Orel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

PNJW (gramatyka): Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (pisanie / scrittura): analiza różnych tekstów w języku włoskim i ćwiczenie pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych.

PNJW (konwersacja / conversazione): rozwinięcie u studenta umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi ustnych na różne tematy.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka): Celem zajęć jest wprowadzenie i utrwalenie nowych zagadnień z gramatyki włoskiej poprzez wykonywanie ćwiczeń oraz tłumaczenie zdań i tekstów zawierających poznane struktury gramatyczne.

Treści:

Periodo ipotetico, concordanza dei tempi al congiuntivo (6 h)

Forma passiva (strona bierna) – 4 h.

Forma impersonale – 4 h

Forme implicite (gerundio, participio, infinito) – 4 h

Discorso ditetto e indiretto – 4 h

Concordanza dei tempi e dei modi – 6 h

PNJW (pisanie - scrittura): sviluppare l'abilita' di scrittura in relazione a temi descrittivi, narrativi, espositivi, lettera, diario, poesia, fiaba, canzone, tema, riassunto, domande su un testo, brevi relazioni a tema.

Programmazione:

I lezione: "Pollicino". Affrontiamo il testo

II lezione: "Pollicino". Laboratorio di scrittura

III lezione: "Cappuccetto Rosso". Il testo, educhiamo la lingua, riflettiamo.

IV lezione: "Cappuccetto Rosso", laboratorio di scrittura.

V lezione: "Millepeli". Affrontiamo il testo

VI lezione: "Millepeli". Educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

VII lezione: "Cenerentola", lettura, affrontiamo il testo

VIII lezione: "Cenerentola", riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

IX lezione "Il principio ranocchio". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua

X lezione: "Il principe ranocchio", laboratorio di scrittua

XI lezione: "La durata della vita". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua.

XII lezione: "La durata della vita". Laboratorio di scrittura

XIII lezione: I tre garzoni" artigiani. Affrontiamo il testo, educhiamo la lingua

XIV lezione: "I tre garzoni". Laboratorio di scrittura

XV lezione: "La piccola guardiana di oche"

PNJW (konwersacja - conversazione):

Il corso si prefigge lo scopo di ampliare la competenza linguistica e la conoscenza lessicale degli studenti, puntando anche a suscitare la loro curiosità, approfondire la loro conoscenza della cultura e della civiltà italiana , sempre in un’ottica interculturale. Durante le lezioni gli studenti prepareranno individualmente delle presentazioni su argomenti di attualità . La presentazione prevederà un dibattito finale moderato da uno studente. L’approfondimento del patrimonio lessicale sarà parte fondamentale di ogni lezione. Si dedicherà ampio spazio anche alla lettura e successiva sintesi in italiano di notizie della stampa italiana.

Alla conclusione del corso lo studente è in grado di:

1. preparare una presentazione e presentare l’argomento assegnato o scelto.

2. segnalare e spiegare in plenum il lessico importante della propria presentazione

3. intervenire ad un dibattito e motivare/difendere la propria opinione

4. dare un giudizio relativo alle presentazioni dei compagni di corso

5. moderare un dibattito

6. sintetizzare un articolo della stampa italiana in italiano.

7. spiegare il lessico incontrato negli articoli con sinonimi o descriverlo con altre parole.

1.Expo- alimentazione- viaggio alla scoperta dei padiglioni: un mondo racchiuso sotto il decumano- un itinerario virtuale all’interno degli spazi espositivi. Alcuni articoli (stampa italiana)

2. La leggenda del pianista sull’oceano (Baricco)- alcuni articoli (stampa italiana) per es: video: alcune scene- monologo: alcuni paragrafi/ storie di emigrazione italiana.Presentazioni

3. I nuovi italiani – alcuni articoli (stampa italiana) per es: la narrativa dei nuovi italiani; una lingua e due identità / Erasmus contro l’intolleranza.Presentazioni.

4.Giovani italiani 2015-alcuni articoli (stampa italiana) per es: generazioni a confronto/ i nuovi migranti/ i trentenni cambiano i consumi.Presentazioni.

5. Famiglia in cambiamento- alcuni articoli (stampa italiana) per es: il papà 2.0/ la rivincita dei single . Presentazioni.

6.rapporti genitori e figli: articoli vari- alcuni articoli (stampa italiana) per es :perché i figli non si raccontano/ i figli desiderano attenzione attenzione. Presentazioni.

7.matrimonio sì/no? :- alcuni articoli (stampa italiana) per es :crisi di coppia? Il matrimonio e la tecnologia. Presentazioni.

8.Tecnologia: alcuni articoli (stampa italiana) per es: / asilo via tablet/ regole e bon ton nell’era della tecnologia/ guardarsi negli occhi: quello che non facciamo più./ perché vivere senza la tecnologia non ha alcun senso./ il lavoratore e il dovere di staccare. / . Presentazioni.

9.RAI: e alfabetizzazione- alcuni articoli (stampa italiana) per es:storia della TV italiana ed impatto sociale e culturale/ Carosello:nostalgia?Presentazioni.

10.Il ruolo degli anziani nella società- alcuni articoli (stampa italiana) per es:la saggezza degli anziani/ il nonno prof. Presentazioni.

Literatura:

PNJW (gramatyka)

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Aprile G., Graziani F., Trama G., Italiano in cinque minuti 2, Alma Edizioni, Firenze 2009

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Chiappini L., De Filippo N., Congiuntivo, che passione!, Bonacci Editore, Formello 2014.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Latino A., Muscolino B., Una grammatica italiana per tutti. Volume secondo: livello intermedio B1-B2, Edilingua, Roma 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi di lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Mochi Vestuti B., Esercizi di lingua italiana. Volume secondo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta, Warszawa 1987.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (pisanie - scrittura)

Consigli per la composizione italiana di Gorini, ed. Bologna

Le fiabe dei fratelli Grimm, a cura di T. Mainetti

Dizionario Zingarelli, Zanichelli

Cinti, Sinonimi e contrari, De Agostini

PNJW (konwersacja - conversazione):

Articoli da riviste e quotidiani come "Focus", "Cosmopolitan", "Espresso", "Vanity fair", ecc.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Karol Karp, Katarzyna Rogalska-Chodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

PNJW (gramatyka): Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (pisanie / scrittura): analiza różnych tekstów w języku włoskim i ćwiczenie pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych.

PNJW (konwersacja / conversazione): rozwinięcie u studenta umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi ustnych na różne tematy.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka): Celem zajęć jest wprowadzenie i utrwalenie nowych zagadnień z gramatyki włoskiej poprzez wykonywanie ćwiczeń oraz tłumaczenie zdań i tekstów zawierających poznane struktury gramatyczne.

Treści:

Periodo ipotetico, concordanza dei tempi al congiuntivo (6 h)

Forma passiva (strona bierna) – 4 h.

Forma impersonale – 4 h

Forme implicite (gerundio, participio, infinito) – 4 h

Discorso ditetto e indiretto – 4 h

Concordanza dei tempi e dei modi – 6 h

PNJW (pisanie - scrittura): sviluppare l'abilita' di scrittura in relazione a temi descrittivi, narrativi, espositivi, lettera, diario, poesia, fiaba, canzone, tema, riassunto, domande su un testo, brevi relazioni a tema.

Programmazione:

I lezione: "Pollicino". Affrontiamo il testo

II lezione: "Pollicino". Laboratorio di scrittura

III lezione: "Cappuccetto Rosso". Il testo, educhiamo la lingua, riflettiamo.

IV lezione: "Cappuccetto Rosso", laboratorio di scrittura.

V lezione: "Millepeli". Affrontiamo il testo

VI lezione: "Millepeli". Educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

VII lezione: "Cenerentola", lettura, affrontiamo il testo

VIII lezione: "Cenerentola", riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

IX lezione "Il principio ranocchio". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua

X lezione: "Il principe ranocchio", laboratorio di scrittua

XI lezione: "La durata della vita". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua.

XII lezione: "La durata della vita". Laboratorio di scrittura

XIII lezione: I tre garzoni" artigiani. Affrontiamo il testo, educhiamo la lingua

XIV lezione: "I tre garzoni". Laboratorio di scrittura

XV lezione: "La piccola guardiana di oche"

PNJW (konwersacja - conversazione):

Il corso si prefigge lo scopo di ampliare la competenza linguistica e la conoscenza lessicale degli studenti, puntando anche a suscitare la loro curiosità, approfondire la loro conoscenza della cultura e della civiltà italiana , sempre in un’ottica interculturale. Durante le lezioni gli studenti prepareranno individualmente delle presentazioni su argomenti di attualità . La presentazione prevederà un dibattito finale moderato da uno studente. L’approfondimento del patrimonio lessicale sarà parte fondamentale di ogni lezione. Si dedicherà ampio spazio anche alla lettura e successiva sintesi in italiano di notizie della stampa italiana.

Alla conclusione del corso lo studente è in grado di:

1. preparare una presentazione e presentare l’argomento assegnato o scelto.

2. segnalare e spiegare in plenum il lessico importante della propria presentazione

3. intervenire ad un dibattito e motivare/difendere la propria opinione

4. dare un giudizio relativo alle presentazioni dei compagni di corso

5. moderare un dibattito

6. sintetizzare un articolo della stampa italiana in italiano.

7. spiegare il lessico incontrato negli articoli con sinonimi o descriverlo con altre parole.

1.Expo- alimentazione- viaggio alla scoperta dei padiglioni: un mondo racchiuso sotto il decumano- un itinerario virtuale all’interno degli spazi espositivi. Alcuni articoli (stampa italiana)

2. La leggenda del pianista sull’oceano (Baricco)- alcuni articoli (stampa italiana) per es: video: alcune scene- monologo: alcuni paragrafi/ storie di emigrazione italiana.Presentazioni

3. I nuovi italiani – alcuni articoli (stampa italiana) per es: la narrativa dei nuovi italiani; una lingua e due identità / Erasmus contro l’intolleranza.Presentazioni.

4.Giovani italiani 2015-alcuni articoli (stampa italiana) per es: generazioni a confronto/ i nuovi migranti/ i trentenni cambiano i consumi.Presentazioni.

5. Famiglia in cambiamento- alcuni articoli (stampa italiana) per es: il papà 2.0/ la rivincita dei single . Presentazioni.

6.rapporti genitori e figli: articoli vari- alcuni articoli (stampa italiana) per es :perché i figli non si raccontano/ i figli desiderano attenzione attenzione. Presentazioni.

7.matrimonio sì/no? :- alcuni articoli (stampa italiana) per es :crisi di coppia? Il matrimonio e la tecnologia. Presentazioni.

8.Tecnologia: alcuni articoli (stampa italiana) per es: / asilo via tablet/ regole e bon ton nell’era della tecnologia/ guardarsi negli occhi: quello che non facciamo più./ perché vivere senza la tecnologia non ha alcun senso./ il lavoratore e il dovere di staccare. / . Presentazioni.

9.RAI: e alfabetizzazione- alcuni articoli (stampa italiana) per es:storia della TV italiana ed impatto sociale e culturale/ Carosello:nostalgia?Presentazioni.

10.Il ruolo degli anziani nella società- alcuni articoli (stampa italiana) per es:la saggezza degli anziani/ il nonno prof. Presentazioni.

Literatura:

PNJW (gramatyka)

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Aprile G., Graziani F., Trama G., Italiano in cinque minuti 2, Alma Edizioni, Firenze 2009

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Chiappini L., De Filippo N., Congiuntivo, che passione!, Bonacci Editore, Formello 2014.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Latino A., Muscolino B., Una grammatica italiana per tutti. Volume secondo: livello intermedio B1-B2, Edilingua, Roma 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi di lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Mochi Vestuti B., Esercizi di lingua italiana. Volume secondo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta, Warszawa 1987.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (pisanie - scrittura)

Consigli per la composizione italiana di Gorini, ed. Bologna

Le fiabe dei fratelli Grimm, a cura di T. Mainetti

Dizionario Zingarelli, Zanichelli

Cinti, Sinonimi e contrari, De Agostini

PNJW (konwersacja - conversazione):

Articoli da riviste e quotidiani come "Focus", "Cosmopolitan", "Espresso", "Vanity fair", ecc.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Karol Karp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

PNJW (gramatyka): Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (pisanie / scrittura): analiza różnych tekstów w języku włoskim i ćwiczenie pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych.

PNJW (konwersacja / conversazione): rozwinięcie u studenta umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi ustnych na różne tematy.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka): Celem zajęć jest wprowadzenie i utrwalenie nowych zagadnień z gramatyki włoskiej poprzez wykonywanie ćwiczeń oraz tłumaczenie zdań i tekstów zawierających poznane struktury gramatyczne.

Treści:

Periodo ipotetico, concordanza dei tempi al congiuntivo (6 h)

Forma passiva (strona bierna) – 4 h.

Forma impersonale – 4 h

Forme implicite (gerundio, participio, infinito) – 4 h

Discorso ditetto e indiretto – 4 h

Concordanza dei tempi e dei modi – 6 h

PNJW (pisanie - scrittura): sviluppare l'abilita' di scrittura in relazione a temi descrittivi, narrativi, espositivi, lettera, diario, poesia, fiaba, canzone, tema, riassunto, domande su un testo, brevi relazioni a tema.

Programmazione:

I lezione: "Pollicino". Affrontiamo il testo

II lezione: "Pollicino". Laboratorio di scrittura

III lezione: "Cappuccetto Rosso". Il testo, educhiamo la lingua, riflettiamo.

IV lezione: "Cappuccetto Rosso", laboratorio di scrittura.

V lezione: "Millepeli". Affrontiamo il testo

VI lezione: "Millepeli". Educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

VII lezione: "Cenerentola", lettura, affrontiamo il testo

VIII lezione: "Cenerentola", riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

IX lezione "Il principio ranocchio". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua

X lezione: "Il principe ranocchio", laboratorio di scrittua

XI lezione: "La durata della vita". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua.

XII lezione: "La durata della vita". Laboratorio di scrittura

XIII lezione: I tre garzoni" artigiani. Affrontiamo il testo, educhiamo la lingua

XIV lezione: "I tre garzoni". Laboratorio di scrittura

XV lezione: "La piccola guardiana di oche"

PNJW (konwersacja - conversazione):

Il corso si prefigge lo scopo di ampliare la competenza linguistica e la conoscenza lessicale degli studenti, puntando anche a suscitare la loro curiosità, approfondire la loro conoscenza della cultura e della civiltà italiana , sempre in un’ottica interculturale. Durante le lezioni gli studenti prepareranno individualmente delle presentazioni su argomenti di attualità . La presentazione prevederà un dibattito finale moderato da uno studente. L’approfondimento del patrimonio lessicale sarà parte fondamentale di ogni lezione. Si dedicherà ampio spazio anche alla lettura e successiva sintesi in italiano di notizie della stampa italiana.

Alla conclusione del corso lo studente è in grado di:

1. preparare una presentazione e presentare l’argomento assegnato o scelto.

2. segnalare e spiegare in plenum il lessico importante della propria presentazione

3. intervenire ad un dibattito e motivare/difendere la propria opinione

4. dare un giudizio relativo alle presentazioni dei compagni di corso

5. moderare un dibattito

6. sintetizzare un articolo della stampa italiana in italiano.

7. spiegare il lessico incontrato negli articoli con sinonimi o descriverlo con altre parole.

1.Expo- alimentazione- viaggio alla scoperta dei padiglioni: un mondo racchiuso sotto il decumano- un itinerario virtuale all’interno degli spazi espositivi. Alcuni articoli (stampa italiana)

2. La leggenda del pianista sull’oceano (Baricco)- alcuni articoli (stampa italiana) per es: video: alcune scene- monologo: alcuni paragrafi/ storie di emigrazione italiana.Presentazioni

3. I nuovi italiani – alcuni articoli (stampa italiana) per es: la narrativa dei nuovi italiani; una lingua e due identità / Erasmus contro l’intolleranza.Presentazioni.

4.Giovani italiani 2015-alcuni articoli (stampa italiana) per es: generazioni a confronto/ i nuovi migranti/ i trentenni cambiano i consumi.Presentazioni.

5. Famiglia in cambiamento- alcuni articoli (stampa italiana) per es: il papà 2.0/ la rivincita dei single . Presentazioni.

6.rapporti genitori e figli: articoli vari- alcuni articoli (stampa italiana) per es :perché i figli non si raccontano/ i figli desiderano attenzione attenzione. Presentazioni.

7.matrimonio sì/no? :- alcuni articoli (stampa italiana) per es :crisi di coppia? Il matrimonio e la tecnologia. Presentazioni.

8.Tecnologia: alcuni articoli (stampa italiana) per es: / asilo via tablet/ regole e bon ton nell’era della tecnologia/ guardarsi negli occhi: quello che non facciamo più./ perché vivere senza la tecnologia non ha alcun senso./ il lavoratore e il dovere di staccare. / . Presentazioni.

9.RAI: e alfabetizzazione- alcuni articoli (stampa italiana) per es:storia della TV italiana ed impatto sociale e culturale/ Carosello:nostalgia?Presentazioni.

10.Il ruolo degli anziani nella società- alcuni articoli (stampa italiana) per es:la saggezza degli anziani/ il nonno prof. Presentazioni.

Literatura:

PNJW (gramatyka)

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Aprile G., Graziani F., Trama G., Italiano in cinque minuti 2, Alma Edizioni, Firenze 2009

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Chiappini L., De Filippo N., Congiuntivo, che passione!, Bonacci Editore, Formello 2014.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Latino A., Muscolino B., Una grammatica italiana per tutti. Volume secondo: livello intermedio B1-B2, Edilingua, Roma 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi di lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Mochi Vestuti B., Esercizi di lingua italiana. Volume secondo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta, Warszawa 1987.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (pisanie - scrittura)

Consigli per la composizione italiana di Gorini, ed. Bologna

Le fiabe dei fratelli Grimm, a cura di T. Mainetti

Dizionario Zingarelli, Zanichelli

Cinti, Sinonimi e contrari, De Agostini

PNJW (konwersacja - conversazione):

Articoli da riviste e quotidiani come "Focus", "Cosmopolitan", "Espresso", "Vanity fair", ecc.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rogalska-Chodecka, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Ramona Mankowska, Katarzyna Rogalska-Chodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

PNJW (gramatyka): Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (pisanie / scrittura): analiza różnych tekstów w języku włoskim i ćwiczenie pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych.

PNJW (konwersacja / conversazione): rozwinięcie u studenta umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi ustnych na różne tematy.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka): Celem zajęć jest wprowadzenie i utrwalenie nowych zagadnień z gramatyki włoskiej poprzez wykonywanie ćwiczeń oraz tłumaczenie zdań i tekstów zawierających poznane struktury gramatyczne.

Treści:

Periodo ipotetico, concordanza dei tempi al congiuntivo (6 h)

Forma passiva (strona bierna) – 4 h.

Forma impersonale – 4 h

Forme implicite (gerundio, participio, infinito) – 4 h

Discorso ditetto e indiretto – 4 h

Concordanza dei tempi e dei modi – 6 h

PNJW (pisanie - scrittura): sviluppare l'abilita' di scrittura in relazione a temi descrittivi, narrativi, espositivi, lettera, diario, poesia, fiaba, canzone, tema, riassunto, domande su un testo, brevi relazioni a tema.

Programmazione:

I lezione: "Pollicino". Affrontiamo il testo

II lezione: "Pollicino". Laboratorio di scrittura

III lezione: "Cappuccetto Rosso". Il testo, educhiamo la lingua, riflettiamo.

IV lezione: "Cappuccetto Rosso", laboratorio di scrittura.

V lezione: "Millepeli". Affrontiamo il testo

VI lezione: "Millepeli". Educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

VII lezione: "Cenerentola", lettura, affrontiamo il testo

VIII lezione: "Cenerentola", riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua. Laboratorio di scrittura

IX lezione "Il principio ranocchio". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua

X lezione: "Il principe ranocchio", laboratorio di scrittua

XI lezione: "La durata della vita". Affrontiamo il testo, riflettiamo sul contenuto, educhiamo la lingua.

XII lezione: "La durata della vita". Laboratorio di scrittura

XIII lezione: I tre garzoni" artigiani. Affrontiamo il testo, educhiamo la lingua

XIV lezione: "I tre garzoni". Laboratorio di scrittura

XV lezione: "La piccola guardiana di oche"

PNJW (konwersacja - conversazione):

Il corso si prefigge lo scopo di ampliare la competenza linguistica e la conoscenza lessicale degli studenti, puntando anche a suscitare la loro curiosità, approfondire la loro conoscenza della cultura e della civiltà italiana , sempre in un’ottica interculturale. Durante le lezioni gli studenti prepareranno individualmente delle presentazioni su argomenti di attualità . La presentazione prevederà un dibattito finale moderato da uno studente. L’approfondimento del patrimonio lessicale sarà parte fondamentale di ogni lezione. Si dedicherà ampio spazio anche alla lettura e successiva sintesi in italiano di notizie della stampa italiana.

Alla conclusione del corso lo studente è in grado di:

1. preparare una presentazione e presentare l’argomento assegnato o scelto.

2. segnalare e spiegare in plenum il lessico importante della propria presentazione

3. intervenire ad un dibattito e motivare/difendere la propria opinione

4. dare un giudizio relativo alle presentazioni dei compagni di corso

5. moderare un dibattito

6. sintetizzare un articolo della stampa italiana in italiano.

7. spiegare il lessico incontrato negli articoli con sinonimi o descriverlo con altre parole.

1.Expo- alimentazione- viaggio alla scoperta dei padiglioni: un mondo racchiuso sotto il decumano- un itinerario virtuale all’interno degli spazi espositivi. Alcuni articoli (stampa italiana)

2. La leggenda del pianista sull’oceano (Baricco)- alcuni articoli (stampa italiana) per es: video: alcune scene- monologo: alcuni paragrafi/ storie di emigrazione italiana.Presentazioni

3. I nuovi italiani – alcuni articoli (stampa italiana) per es: la narrativa dei nuovi italiani; una lingua e due identità / Erasmus contro l’intolleranza.Presentazioni.

4.Giovani italiani 2015-alcuni articoli (stampa italiana) per es: generazioni a confronto/ i nuovi migranti/ i trentenni cambiano i consumi.Presentazioni.

5. Famiglia in cambiamento- alcuni articoli (stampa italiana) per es: il papà 2.0/ la rivincita dei single . Presentazioni.

6.rapporti genitori e figli: articoli vari- alcuni articoli (stampa italiana) per es :perché i figli non si raccontano/ i figli desiderano attenzione attenzione. Presentazioni.

7.matrimonio sì/no? :- alcuni articoli (stampa italiana) per es :crisi di coppia? Il matrimonio e la tecnologia. Presentazioni.

8.Tecnologia: alcuni articoli (stampa italiana) per es: / asilo via tablet/ regole e bon ton nell’era della tecnologia/ guardarsi negli occhi: quello che non facciamo più./ perché vivere senza la tecnologia non ha alcun senso./ il lavoratore e il dovere di staccare. / . Presentazioni.

9.RAI: e alfabetizzazione- alcuni articoli (stampa italiana) per es:storia della TV italiana ed impatto sociale e culturale/ Carosello:nostalgia?Presentazioni.

10.Il ruolo degli anziani nella società- alcuni articoli (stampa italiana) per es:la saggezza degli anziani/ il nonno prof. Presentazioni.

Literatura:

PNJW (gramatyka)

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Aprile G., Graziani F., Trama G., Italiano in cinque minuti 2, Alma Edizioni, Firenze 2009

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Chiappini L., De Filippo N., Congiuntivo, che passione!, Bonacci Editore, Formello 2014.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Latino A., Muscolino B., Una grammatica italiana per tutti. Volume secondo: livello intermedio B1-B2, Edilingua, Roma 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi di lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Mochi Vestuti B., Esercizi di lingua italiana. Volume secondo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta, Warszawa 1987.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (pisanie - scrittura)

Consigli per la composizione italiana di Gorini, ed. Bologna

Le fiabe dei fratelli Grimm, a cura di T. Mainetti

Dizionario Zingarelli, Zanichelli

Cinti, Sinonimi e contrari, De Agostini

PNJW (konwersacja - conversazione):

Articoli da riviste e quotidiani come "Focus", "Cosmopolitan", "Espresso", "Vanity fair", ecc.

Uwagi:

W zależności od zarządzenia rektora, zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej lub zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub Zoom w termiach określonych w planie zajęć.

W zależności od zarządzenia rektora, zaliczenie przedmiotu odbędzie się w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.