Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwarstwienie współczesnego języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2L-RWJC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Rozwarstwienie współczesnego języka czeskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka czeskiego - II rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: czeski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka czeskiego na poziomie A2+, wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć z Gramatyki funkcjonalnej języka czeskiego, Historii języka czeskiego (jeżeli ten przedmiot został wybrany przez studenta w semestrze III).

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (25 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 15

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 10

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (25 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 20

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 5

Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - ma zaawansowaną wiedzę o języku czeskim,

K_W03 - ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa,

K_W06 - ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi,

K_W07 - ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w filologii w stopniu zaawansowanym,

K_W11 - ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów danego obszaru kulturowego z Polską,

K_W13 - zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów,

K_U02 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w o języku czeskim.

K_U06 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii,

K_U07 - potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego,

K_U20 - rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w dwóch wybranych językach,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju,


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, objaśnienie.

Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe (czytanie i analiza tekstów, tłumaczenie tekstów pisanych i mówionych).


Skrócony opis:

Sytuacja współczesnego języka czeskiego.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą sytuacji współczesnego języka czeskiego. Pokazują zróżnicowanie dialektalne czeszczyzny (zwłaszcza dialekt morawski oraz śląski), mowę miast (brneński hantec) Szczególny nacisk zostaje położony na czeski interdialekt - obecną češtinę. Opisuje się jej pochodzenie oraz szczegółowo charakteryzuje się poszczególne jej cechy, używanie w codziennym języku oraz zastosowanie w literaturze, filmie, mediach. Temat obejmujący Obecną češtinę w przekładzie stanowi nawiązanie do zajęć z Kulturowych aspektów przekładu.

Literatura:

Bermel N., O tzv. české diglosii v současném světě, „Slovo a slovesnost” 71, 2010, nr 1, s. 5-30.

Bermel N. Střídání kódů či míšení jazykových prostředků? K popisu dialogu v české beletrii. „Naše řeč“ 84, 2001, s. 16–30.

Cvrček V. a kol., Mluvnice současné češtiny, Praha 2010.

Čermák F., Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce, a metodologie, w: Spisovnost a nespisovnost dnes, red. Šrámek R., Brno 1996, s. 14-18.

Daneš F. a kol., Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha 1997.

Fidlerová A. A., Dittmann R., Martínek F., Voleková K., Dějiny češtiny.pdf, 2013.

Hronek J., Sgall P., Sbližování spisovné a obecné češtiny. „Naše řeč” 82, 1999, s.184–191.

Kosek P., Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář, Brno 2014, fragmenty.

Krčmová M., Běžně mluvený jazyk v Brně, Brno 1981.

Krčmová M., Stratifikace současné češtiny, http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/krcmova/krc-012.pdf, dostęp 23.08.2020.

Machová S., Syntax obecné češtiny, „Bohemistyka” 2008, nr 1-4, s.309-320.

Maglione C., Nové uplatnění obecné češtiny v literatuře, „Naše řeč”, r. 84 (2001), nr 2, s. 74-80.

Mareš P., Mezi spisovnou a obecnou češtinou. K užívání jazyka v současné české proze, „Slavia” 77, 2008, s. 111–123.

Marešová H., Základy historické mluvnice češtiny s texty k rozboru, Olomouc 2008.

Mielczarek J., Několik poznámek o překladu z češtiny do polštiny, VARIA XIV, Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. – 10. 12. 2004), red. M. Olšiak, Bratislava 2006, s, 127-132.

Müllerová O., Hoffmannová J., Čeština spisovná, hovorová, obecná … a hlavně mluvená (v současné komunikaci a v současném výzkumu), „Slovo a slovesnost“, r. 58 (1997), nr 1, s. 42-54.

Nový enciklopedický slovník češtiny, red. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová, https://www.czechency.org/, dostęp 5.08.2020 (wybrane hasła).

Sgall P., Hronek J., Čeština bez příkras, Praha 1992.

Siatkowska E., Rodzina języków zachodniosłowiańskich, Warszawa 1996.

Stich A., K obecné češtině v současné krásné próze (Ota Pavel), „Naše řeč”, r. 58 (1975), nr 4, s. 215-223.

Stich A., O jazyce dvou současných autorů, „Naše řeč”, r. 73 (1990), nr 3, s.113-126.

Szczepańska E., Cechy czeszczyzny okresu baroku a obecná čeština, Kraków 2004.

Szczepańska E., Obecná čeština w literaturze czeskiej, „Bohemistyka” 2003, nr 4, s. 289-298.

Šlosar D. a coll, Sisovný jazyk v dějinách české společnosti, Brno 2009.

Štěpán J., Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Pavel Kohout a Václav Havel o češtině, „Bohemistyka” 2011, nr 1, s. 3–13.

Štěpán J., Řeč o češtině v tvorbě současných českých spisovatelů, w: Jazykovědné aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovědců. XLVIII – 2011, nr 3 i 4, s. 105 – 117, http://www.ujc.cas.cz/js/jaz_akt.htm, dostęp 23.08.2020.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Z praktycznego charakteru zajęć wynika korzystanie z następujących źródeł:

1. Nagrania z podręczników: Holá L., Bořilová P., Česky krok za krokem 2, Praha 2012; Nekovářová A., Čeština pro život 2, Praha 2012 - (teksty preparowane z elementami obecnej češtiny).

2. Fragmenty utworów literackich z elementami obecnej češtiny.

3. Fragmenty filmów, seriali z elementami dialektów i obecnej češtiny.

4. Materiały z czeskiej telewizji i radia (teksty autentyczne z elementami dialektów i obecnej češtiny).

Materiały, których Biblioteka UMK nie posiada w swoich zbiorach, są udostępniane studentom przez wykładowcę.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wystawiane jest na podstawie:

1. aktywności na zajęciach, świadczącej o znajomości literatury przedmiotu i bieżącym przygotowaniu do zajęć;

2. prac do przygotowania w domu;

3. zaliczenia kartkówek;

4. zaliczenia kolokwium.

Poszczególne metody weryfikują następujące efekty uczenia się:

Aktywność na zajęciach: K_W01, K_W03, K_W06, K_W07, K_W11, K_W13, K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U20, K_K01.

Prace domowe: K_W01, K_W03, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U07, K_U20, K_K01.

Kartkówki i kolokwium: K_W01, K_W03, K_W13, K_U02, K_U06, K_U07, K_K01.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska, Joanna Marek, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.