Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka funkcjonalna języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2Z-GFJC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka funkcjonalna języka czeskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka czeskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: czeski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej leksyki czeskiej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela ( godz.):


- udział w konwersatorium – 30Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- analiza materiałów zajęciowych - 12


- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 5


- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 3Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- ma zaawansowaną wiedzę o dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim – z koszyka II) (K_W01),

- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa (K_W03),

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06),

- ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w filologii w stopniu zaawansowanym (K_W07),

- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów danego obszaru kulturowego z Polską (K_W11),

- zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym (K_W13).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01),

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim – z koszyka II) (K_U02),

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06),

- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07),

- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w dwóch wybranych językach (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań, kongresów, konferencji itp. oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U20),


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie gramatyki języka czeskiego w ujęciu funkcjonalnym. Kolejno omawiane są najważniejsze zagadnienia czeskiej morfologii (słowotwórstwa i fleksji) oraz składni.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu student poznaje system gramatyczny języka czeskiego w ujęciu funkcjonalnym. Omawiane są kolejno następujące działy gramatyki: słowotwórstwo, morfologia i składnia. Podczas ich przedstawiania wprowadzane są główne pojęcia gramatyczne. Ukazanie funkcjonowania systemu gramatycznego ma być pomocne w opanowaniu języka czeskiego, zasad poprawności językowej , umiejętności posługiwania się językiem, poprawnym konstruowaniu wypowiedzi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cvrček V., red., Mluvnice současné češtiny, č. 1, Praha 2010.

Čechová M., Čeština - řeč a jazyk, Praha 2000.

Palková, Z., Fonetika a fonologie češtiny, Praha 1997.

Petr Jan red., Mluvnice češtiny, t.I - III, Praha 1986.

Literatura uzupełniająca:

Brabcová R., Čeština našich dní, Praha 1996.

Brabcová R., Novinky z pravopisu a tvarosloví, Praha 1996.

Daneš F., Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha 1997.

Hartmannová V., Jazykové rozbory, Olomouc 2002.

Hauser P., Nauka o slovní zásobě, Praha 1980.

Martincová O. a kol., Neologizmy v dnešní češtině, Praha 2005.

Šmilauer, V., Nauka o českém jazyku, Praha 1972.

Štícha F., Možnosti a meze české gramatiky, Praha 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej online obejmujące materiał teoretyczny oraz analizę słowotwórczą, morfologiczną i składniową tekstu czeskiego.

Podczas zaliczenia prowadzący ma prawo zażądać od studenta udostępnienia pulpitu PC.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A.

Pełny opis:

Jak w części A.

Literatura:

Jak w części A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.