Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2Z-GFJR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka rosyjskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej leksyki rosyjskiej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium (2 punkty ECTS): godziny z udziałem nauczyciela (udział w zajęciach) - 30, przygotowanie do zajęć - 9, przygotowanie do kolokwium - 7, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 4.
Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


- ma zaawansowaną wiedzę o dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim – z koszyka II) (K_W01),


- zna gramatykę, leksykę i ortografię dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego – z koszyka II) w stopniu pozwalającym na dalsze kształcenie (K_W02),


- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa (K_W03),


- ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w filologii w stopniu zaawansowanym (K_W07),


- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów danego obszaru kulturowego z Polską (K_W11),


- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu specjalistycznych wariantów dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego – z koszyka II) (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01),


- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim – z koszyka II) (K_U02),


- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego – z koszyka II) (K_U04),


- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06),


- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w dwóch wybranych językach (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań, kongresów, konferencji itp. oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U20),

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01),


- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w wybranym obszarze kulturowym (K_K06).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z problematyką dotyczącą słowotwórstwa, morfologii oraz składni języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. W ciągu całego okresu trwania przedmiotu student stopniowo zdobywa podstawowe informacje o funkcjonowaniu całego systemu gramatycznego języka rosyjskiego, co ma swoje późniejsze zastosowanie komunikacyjne: student poszerza swoją wiedzę o języku rosyjskim, zwiększając tym samym poziom jego praktycznej znajomości oraz umiejętności posługiwania się nim i poprawnego budowania wypowiedzi w tym języku.

Pełny opis:

1. Podstawowe informacje o słowotwórstwie rosyjskim oraz kluczowych pojęciach tego działu gramatyki, takich jak: morfem, morf, analiza słowotwórcza i morfemowa, motywacja słowotwórcza, derywaty, łańcuch słowotwórczy, gniazdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, typ słowotwórczy. Omówienie zasad analizy morfemowej i słowotwórczej wyrazu rosyjskiego.

2. Charakterystykę kategorii morfologicznych rosyjskich części mowy - głównych i pomocniczych.

3. Omówienie przedmiotu i zadań składni języka rosyjskiego. Relacje między związkiem wyrazowym i zdaniem. Charakterystykę rosyjskich związków wyrazowych. Zdanie proste: główne i drugorzędne człony zdania. Analizę syntaktyczną zdania prostego. Omówienie poszczególnych typów zdań złożonych.

Literatura:

Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka., cz. 2 Zmarzer W., Leksyka, słowotwórstwo, Warszawa 1987.

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант, Краткий справочник по современному русскому языку, под ред. П. А. Леканта, Москва: "Высшая школа", 1995

Л. Л. Касаткин, Современный русский язык. Фонетика., Москва: Academia, 20014

Л. Л. Касаткин (ред.), Большой орфоэпический словарь русского языка, Москва: Аст-Пресс, 2012

Cовременный русский литературный язык, под ред. П. А. Леканта, Москва: "Высшая школа", 1982

Современный русский язык, пoд ред. В. А. Белошапковой, Москва 1997

Metody i kryteria oceniania:

Podsumowujące kolokwium zaliczeniowe. Wymagany próg na

ocenę dostateczną - 60%,dostateczny plus - 66 % , dobry - 72

%, dobry plus - 78 %, bardzo dobry – 85%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska, Magdalena Grupa-Dolińska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Magdalena Grupa-Dolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A.

Pełny opis:

Jak w części A.

Literatura:

Jak w części A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.