Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura hiszpańskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2Z-HKHOJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura hiszpańskiego obszaru językowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka hiszpańskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1-A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie przedmiotu student uzyskuje 4 punkty ECTS (120 godzin) w następującym układzie:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (30 godzin) oraz indywidualne konsultacje (30 godzin) (2 ECTS);

2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego

- przygotowanie się do zajęć, lektura literatury, wykonywanie zadań – 30 godzin (1 ECTS);

- przygotowanie do egzaminu – 30 godzin (1 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02 : zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W06: ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K-W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym i między-kulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka hiszpańskiego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język hiszpański

K_U05: potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U08: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U19: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat historii i kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K_U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez Hiszpanów i mieszkańców krajów hiszpańskojęzycznych

K_U21: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka hiszpańskiego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K-K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych


Metody dydaktyczne:

Tryb stacjonarny: metody dydaktyczne podające: głównie wykład informacyjny; metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji; metody eksponujące: prezentacja Power point, prezentacja eksponatów.

Tryb zdalny: materiały dydaktyczne w formie pdf, konsultacje mailowe i przez platformę Teams, wykłady teoretyczne online w formie video-konferencji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem konwersatorium z Historii i kultury hiszpańskiego obszaru językowego trwającego dwa semestry jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii krajów hiszpańskojęzycznych głównie czasów współczesnych, które wpłynęły na formowanie się kultury, sztuki, obyczajowości i tożsamości hiszpańskiego społeczeństwa. Ponadto opisane zostają realia geopolityczne Królestwa Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej. Zostaną zaprezentowane dwa filmy: "Ay! Carmela!" C. Saury i "Las mujeres al borde de un ataque de nervios" P. Almodovara; prezentacji towarzyszyć będzie dyskusja na temat stereotypów II Republiki, okresu faszystowskiego i okresu przejściowego, oraz podkreślona zostanie rola kobiety na przestrzeni XX stulecia. Zostanie także zanalizowany język reklamy okresu przejściowego i początków demokracji w Hiszpanii w latach osiemdziesiątych XX w.

Pełny opis:

- Hiszpania XX wieku - system parlamentarny; od czasów II Republiki do faszyzmu i demokracji po 1978 roku.

- Historia Nowego Świata: ludy prekolumbijskie i pierwsze kolonie.

- Od 'konkwisty' do niepodległości: dziewiętnastu krajów hiszpańskojęzycznych Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Kuba, Republika Dominikany, Portoryko, Honduras, Salwador, Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka, Panama, Kolumbia, Wenezuela, Ekwador, Peru, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Chile.

- Wybrane zagadnienia związane ze świętami, sztuką, architekturą, muzyką, gastronomią krajów hiszpańskojęzycznych.

Omówione także zostaną najważniejsze rytuały i święta religijne, wybrane tematy z malarstwa, architektury, muzyki, kina i literatury hiszpańskojęzycznej.

Literatura:

Uriz F. J., Harling B. (1995). En España. London. Chancerel.

Uriz F. J., Harling B. (1995). En el mundo hispánico. London. Chancerel.

Mondino, R. (2007). Carrusel. El Mundo de habla hispana. La Spiga Languages.

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część wschodnia. Kraków. Pascal.

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część zachodnia. Kraków. Pascal.

Quesada S. M, (2010), Manual de civilización, Madrid, Edelsa.

Cortés Moreno M. (2012). Guía de usos y costumbres de España. Madrid. Edelsa.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach stacjonarnych lub zdalnych - platforma Teams, dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności na zajęciach, egzamin końcowy w formie pisemnej lub ustnej: K_W08, K_W09, K_W13, K_U01, K_U06, K_U07, K_K01, K_K06, K_K08.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski, Aneta Pawlak, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Cezary Bronowski, Aneta Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Celem konwersatorium z Historii i kultury hiszpańskiego obszaru językowego trwającego dwa semestry jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii krajów hiszpańskojęzycznych głównie czasów współczesnych, które wpłynęły na formowanie się kultury, sztuki, obyczajowości i tożsamości hiszpańskiego społeczeństwa. Ponadto opisane zostają realia geopolityczne Królestwa Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej. Zostaną zaprezentowane dwa filmy: "Ay! Carmela!" C. Saury i "Las mujeres al borde de un ataque de nervios" P. Almodovara; prezentacji towarzyszyć będzie dyskusja na temat stereotypów II Republiki, okresu faszystowskiego i okresu przejściowego, oraz podkreślona zostanie rola kobiety na przestrzeni XX stulecia. Zostanie także zanalizowany język reklamy czasów faszystowskich i okresu przejściowego.

Omówione także zostaną najważniejsze rytuały i święta religijne, wybrane tematy z malarstwa, architektury, muzyki, kina i literatury hiszpańskojęzycznej.

Pełny opis:

- Hiszpania XX wieku - system parlamentarny; od czasów II Republiki do faszyzmu i demokracji po 1978 roku.

- Historia Nowego Świata: ludy prekolumbijskie i pierwsze kolonie.

- Od 'konkwisty' do niepodległości: dziewiętnastu krajów hiszpańskojęzycznych Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Kuba, Republika Dominikany, Portoryko, Honduras, Salwador, Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka, Panama, Kolumbia, Wenezuela, Ekwador, Peru, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Chile.

- Wybrane zagadnienia związane ze świętami, sztuką, architekturą, muzyką, gastronomią krajów hiszpańskojęzycznych.

Literatura:

Uriz F. J., Harling B. (1995). En España. London. Chancerel.

Uriz F. J., Harling B. (1995). En el mundo hispánico. London. Chancerel.

Mondino, R. (2007). Carrusel. El Mundo de habla hispana. La Spiga Languages.

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część wschodnia. Kraków. Pascal.

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J. (1996). Hiszpania, część zachodnia. Kraków. Pascal.

Quesada S. M, (2010), Manual de civilización, Madrid, Edelsa.

Cortés Moreno M. (2012). Guía de usos y costumbres de España. Madrid. Edelsa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.