Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kanon literatury rosyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2Z-KLR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kanon literatury rosyjskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka rosyjskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 31 godzin

- udział w konwersatorium – 30 godzin

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 1 godzina


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/studentki: 29 godzin

- przygotowanie do zajęć – 20 godzin

- przygotowanie do kolokwium – 9 godzin


Łącznie: 60 godz. (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka ma zaawansowaną wiedzę o literaturze rosyjskiej XIX wieku, w szczególności na temat jej periodyzacji, genologii, o wybranych zjawiskach literackich rosyjskiego obszaru kulturowego oraz głównych kierunkach ich rozwoju, o wybranych utworach literackich, ich autorach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki i specyfiki ich twórczości oraz miejscu poznawanych utworów w ogólnym kontekście społeczno-historycznym (K_W04).Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka potrafi umiejscowić poznawane utwory literackie w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym, określić rolę, jaką odegrały w rozwoju literatury danego okresu (K_U11).

U2: Student/ka umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów oraz dokonać ich analizy z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U12, K_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych (K_K01).

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja multimedialna, film, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z najwybitniejszymi osiągnięciami literatury rosyjskiej XIX wieku na tle procesu historycznoliterackiego.

Pełny opis:

Zajęcia polegają przede wszystkim na analizie wybranych dzieł literackich w kontekście myśli filozoficznej, religijnej oraz europejskiej tradycji kulturowej. Niektóre części zajęć prowadzone będą w języku rosyjskim.

Literatura:

Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Literatura podmiotu

Aleksander Puszkin – Eugeniusz Oniegin (Евгений Онегин), Poczmistrz (Станционный смотритель), Dama pikowa (Пиковая дама), Jeździec miedziany (Медный всадник)

Mikołaj Gogol – Newski Prospekt (Невский проспект), Nos (Нос), Szynel (Шинель), Rewizor (Ревизор)

Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara (Преступление и наказание), Wielki Inkwizytor (Великий инквизитор)

Lew Tołstoj – Trzy śmierci (Три смерти), Śmierć Iwana Iljicza (Смерть Ивана Ильича)

Antoni Czechow – Śmierć urzędnika (Смерть чиновника), Sala nr 6 (Палата номер 6), Człowiek w futerale (Человек в футляре)

Literatura przedmiotu

Literatura podstawowa:

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przeł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

Lis K., Romantycy. Powinowactwa rosyjsko-europejskie. Studia, Kielce 1998.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

История русской литературы XIX века в трёх частях, ред. В. Коровин, Москва 2005.

Лебедева Ю., Русская литература XIX века, Москва 2002.

Sielicki F., Русская литература первoй трети XIX века. Przewodnik tematyczny dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1978.

Literatura uzupełniająca:

Aleksander Puszkin

Архангельский А., Герои Пушкина, Москва 1999.

Łotman J., Aleksander Puszkin, przeł. A. Węgrzyn, Warszawa 1990.

Pomorski A., Sceptyk w piekle, [w:] idem, Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 13-33.

Mikołaj Gogol

Abassy M., Od „klerków” do biurokratyzmu – twórczość Mikołaja Gogola, [w:] Prace Komisji Słowian PAU, t. VII, Kultura i polityka, red. L. Suchanek, Kraków 2008, s. 5–21.

Wersja elektroniczna: http://pau.krakow.pl/pkks/PKKS_T_VII.pdf

Galster B., Mikołaj Gogol, Warszawa 1967.

Galster B., O „przełomie światopoglądowym” Gogola, „Slavia Orientalis” 1970, nr 3, s. 247-257.

Гарин И., Загадочный Гоголь, Москва 2002.

Зенковский В., Гоголь, Париж 1961.

Мочульский К., Духовный путь Гоголя, Париж 1934.

Носов В., „Ключ” к Гоголю, London 1985.

Fiodor Dostojewski

Bierdiajew M., Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, Kęty 2004.

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Lazari A., W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000.

Nowy Testament Fiodora Dostojewskiego, przygotował i wstępem opatrzył A. Bezwiński, Bydgoszcz 2011.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

Lew Tołstoj

Orłowski J., Śmierć i choroba jako kara i katharsis w twórczości Lwa Tołstoja, [w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch i G. Wallner, Lublin 2005, s. 177-187.

Semczuk A., Lew Tołstoj, Warszawa 1987.

Wiśniak A., Obraz śmierci w opowieści Lwa Tołstoja „Śmierć Iwana Ilijcza”, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura – kultura – język, red. B. Kodzis, Opole 2000, s. 17-23.

Antoni Czechow

Antoni Czechow, red. R. Śliwowski, Warszawa 1989.

Катаев В. Б., Проза Чехова, Москва 1979.

Ksenicz A., Antoni Czechow i świat jego dzieła, Zielona Góra 1992.

Śliwowski R., Antoni Czechow, Warszawa 1986.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Literatura podmiotu

Aleksander Puszkin – Eugeniusz Oniegin (Евгений Онегин), Poczmistrz (Станционный смотритель), Dama pikowa (Пиковая дама), Jeździec miedziany (Медный всадник)

Michał Lermontow – Bohater naszych czasów (Герой нашего времени)

Mikołaj Gogol – Newski Prospekt (Невский проспект), Nos (Нос), Szynel (Шинель)

Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara (Преступление и наказание), Wielki Inkwizytor (Великий инквизитор)

Lew Tołstoj – Trzy śmierci (Три смерти), Śmierć Iwana Iljicza (Смерть Ивана Ильича)

Antoni Czechow – Śmierć urzędnika (Смерть чиновника), Sala nr 6 (Палата номер 6), Człowiek w futerale (Человек в футляре)

Literatura przedmiotu

Literatura podstawowa:

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986

Literatura uzupełniająca:

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przeł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Lis K., Romantycy. Powinowactwa rosyjsko-europejskie. Studia, Kielce 1998.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

История русской литературы XIX века в трёх частях, ред. В. Коровин, Москва 2005.

Лебедева Ю., Русская литература XIX века, Москва 2002.

Sielicki F., Русская литература первoй трети XIX века. Przewodnik tematyczny dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1978.

Aleksander Puszkin

Архангельский А., Герои Пушкина, Москва 1999.

Łotman J., Aleksander Puszkin, przeł. A. Węgrzyn, Warszawa 1990.

Pomorski A., Sceptyk w piekle, [w:] idem, Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 13-33.

Michał Lermontow

Galon-Kurkowa K., Nad prozą Lermontowa, Wrocław 1984.

Semczuk A., Michał Lermontow. Dramatyczny los poety, Warszawa 1992.

Герштейн Е., «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, Москва 1976

Mikołaj Gogol

Abassy M., Od „klerków” do biurokratyzmu – twórczość Mikołaja Gogola, [w:] Prace Komisji Słowian PAU, t. VII, Kultura i polityka, red. L. Suchanek, Kraków 2008, s. 5–21.

Wersja elektroniczna: http://pau.krakow.pl/pkks/PKKS_T_VII.pdf

Galster B., Mikołaj Gogol, Warszawa 1967.

Galster B., O „przełomie światopoglądowym” Gogola, „Slavia Orientalis” 1970, nr 3, s. 247-257.

Гарин И., Загадочный Гоголь, Москва 2002.

Мочульский К., Духовный путь Гоголя, Париж 1934.

Носов В., „Ключ” к Гоголю, London 1985.

Зенковский В., Гоголь, Париж 1961.

Fiodor Dostojewski

Bierdiajew M., Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, Kęty 2004.

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Lazari A., W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000.

Nowy Testament Fiodora Dostojewskiego, przygotował i wstępem opatrzył A. Bezwiński, Bydgoszcz 2011.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

Lew Tołstoj

Orłowski J., Śmierć i choroba jako kara i katharsis w twórczości Lwa Tołstoja, [w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch i G. Wallner, Lublin 2005, s. 177-187.

Semczuk A., Lew Tołstoj, Warszawa 1987.

Wiśniak A., Obraz śmierci w opowieści Lwa Tołstoja „Śmierć Iwana Ilijcza”, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura – kultura – język, red. B. Kodzis, Opole 2000, s. 17-23.

Antoni Czechow

Antoni Czechow, red. R. Śliwowski, Warszawa 1989.

Катаев В. Б., Проза Чехова, Москва 1979.

Ksenicz A., Antoni Czechow i świat jego dzieła, Zielona Góra 1992.

Śliwowski R., Antoni Czechow, Warszawa 1986.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska, Anna Kościołek
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Literatura podmiotu

Aleksander Puszkin – Eugeniusz Oniegin (Евгений Онегин), Poczmistrz (Станционный смотритель), Dama pikowa (Пиковая дама)

Michał Lermontow – Bohater naszych czasów (Герой нашего времени)

Mikołaj Gogol – Newski Prospekt (Невский проспект), Portret (Портрет), Nos (Нос), Szynel (Шинель)

Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara (Преступление и наказание), Wielki Inkwizytor (Великий инквизитор), Żywot w Bogu zmarłego starca Zosimy (Из жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы)

Lew Tołstoj – Trzy śmierci (Три смерти), Śmierć Iwana Iljicza (Смерть Ивана Ильича)

Antoni Czechow – Śmierć urzędnika (Смерть чиновника), Kameleon (Хамелеон), Sala nr 6 (Палата номер 6), Człowiek w futerale (Человек в футляре)

Literatura przedmiotu

Literatura podstawowa:

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986

Literatura uzupełniająca:

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przeł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Lis K., Romantycy. Powinowactwa rosyjsko-europejskie. Studia, Kielce 1998.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

История русской литературы XIX века в трёх частях, ред. В. Коровин, Москва 2005.

Лебедева Ю., Русская литература XIX века, Москва 2002.

Sielicki F., Русская литература первoй трети XIX века. Przewodnik tematyczny dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1978.

Aleksander Puszkin

Архангельский А., Герои Пушкина, Москва 1999.

Łotman J., Aleksander Puszkin, przeł. A. Węgrzyn, Warszawa 1990.

Pomorski A., Sceptyk w piekle, [w:] idem, Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 13-33.

Michał Lermontow

Galon-Kurkowa K., Nad prozą Lermontowa, Wrocław 1984.

Semczuk A., Michał Lermontow. Dramatyczny los poety, Warszawa 1992.

Герштейн Е., «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, Москва 1976

Mikołaj Gogol

Abassy M., Od „klerków” do biurokratyzmu – twórczość Mikołaja Gogola, [w:] Prace Komisji Słowian PAU, t. VII, Kultura i polityka, red. L. Suchanek, Kraków 2008, s. 5–21.

Wersja elektroniczna: http://pau.krakow.pl/pkks/PKKS_T_VII.pdf

Galster B., Mikołaj Gogol, Warszawa 1967.

Galster B., O „przełomie światopoglądowym” Gogola, „Slavia Orientalis” 1970, nr 3, s. 247-257.

Гарин И., Загадочный Гоголь, Москва 2002.

Мочульский К., Духовный путь Гоголя, Париж 1934.

Носов В., „Ключ” к Гоголю, London 1985.

Зенковский В., Гоголь, Париж 1961.

Fiodor Dostojewski

Bierdiajew M., Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, Kęty 2004.

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Lazari A., W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000.

Nowy Testament Fiodora Dostojewskiego, przygotował i wstępem opatrzył A. Bezwiński, Bydgoszcz 2011.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

Lew Tołstoj

Orłowski J., Śmierć i choroba jako kara i katharsis w twórczości Lwa Tołstoja, [w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch i G. Wallner, Lublin 2005, s. 177-187.

Semczuk A., Lew Tołstoj, Warszawa 1987.

Wiśniak A., Obraz śmierci w opowieści Lwa Tołstoja „Śmierć Iwana Ilijcza”, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura – kultura – język, red. B. Kodzis, Opole 2000, s. 17-23.

Antoni Czechow

Antoni Czechow, red. R. Śliwowski, Warszawa 1989.

Катаев В. Б., Проза Чехова, Москва 1979.

Ksenicz A., Antoni Czechow i świat jego dzieła, Zielona Góra 1992.

Śliwowski R., Antoni Czechow, Warszawa 1986.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)