Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2Z-PNJC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka czeskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka czeskiego na poziomie A2.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (120 godz.):

- udział w ćwiczeniach - 120


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (80 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 40

- przygotowanie do kolokwiów, wystąpień ustnych, prezentacji, zadań przekładowych i wypracowań -30

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 10


Łącznie: 200 godz. (8 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Po 6 semestrach nauki Student:

- zna gramatykę, leksykę i ortografię dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego – z koszyka II) w stopniu pozwalającym na dalsze kształcenie (K_W02),

- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów danego obszaru kulturowego z Polską (K_W11),

- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu specjalistycznych wariantów dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego - z koszyka II) (K_W12),

- zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym (K_W13).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po 6 semestrach nauki Student:

potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim – z koszyka II) (K_U02); potrafi tłumaczyć w formie ustnej i pisemnej z dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego – z koszyka II) na język polski (K_U21); potrafi tłumaczyć w formie ustnej i pisemnej z języka polskiego na dwa wybrane języki (rosyjski, francuski lub włoski – z koszyka I oraz czeski, hiszpański lub arabski – z koszyka II) (K_U22); potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku polskim i dwóch wybranych językach (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim – z koszyka II) (K_U05); posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i w dwóch językach wybranego obszaru (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim – z koszyka II) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U15); posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i w dwóch językach wybranego obszaru (rosyjskim, francuskim lub włoskim – z koszyka I oraz czeskim, hiszpańskim lub arabskim – z koszyka II) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U16); ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach wybranych dwóch języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego – z koszyka II) (K_U19); potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany dwóch wybranych języków (rosyjskiego, francuskiego lub włoskiego – z koszyka I oraz czeskiego, hiszpańskiego lub arabskiego – z koszyka II) (K_U04).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po 6 semestrach nauki Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01); uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego wybranego obszaru językowego (K_K04); dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w wybranym obszarze kulturowym (K_K06).


Metody dydaktyczne:

metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe,

metody programowe: z użyciem podręcznika programowego,

metody problemowe: gry dydaktyczne,

metody podające: objaśnienie i wyjaśnienie.


Skrócony opis:

Przedmiot Praktyczna nauka języka czeskiego docelowo zakłada opanowanie przez studenta języka czeskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane w ramach przedmiotu Praktyczna nauka języka czeskiego mają na celu ćwiczenie zintegrowanych sprawności: słuchania, mówienia, czytania i pisania w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Nauczanie gramatyki podporządkowane jest funkcji komunikacyjnej. W ramach zajęć wprowadzane są także aspekty kulturowe w postaci wybranych informacji dotyczących Czech. Ważnym aspektem jest rozwijanie autonomii w procesie uczenia się języka (kształcenie umiejętności samooceny, przejęcie odpowiedzialności za własną naukę).

Kształtowanie kompetencji językowej realizowane jest według następującego rozkładu:

III i IV semestr:

Fonetyka - doskonalenie czeskiej wymowy.

Doskonalenie zasad pisowni czeskiej.

Rozwijanie znajomości czeskiej gramatyki:

- fleksja: stopniowanie przymiotników i przysłówków; tryb przypuszczający; pasivum; deklinacja - N. pl., Acc. pl., Gen. pl., Loc. sg., Dat. pl., Instr. pl.; odmiana rzeczowników typu: turista, průvodce, dítě, kuře; odmiana rzeczowników pochodzenia obcego; przymiotniki dzierżawcze; liczebniki - odmiana.

- składnia.

Obecná čeština.

Słownictwo z wybranych kręgów tematycznych: m.in. wolny czas, święta zaproszenia, podróże, wygląd zewnętrzny i charakter człowieka, styl życia, moda i ubrania, sport.

Rozumienie tekstów mówionych i pisanych o średnim stopniu trudności. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem czeskim w różnych dziedzinach życia.

Literatura:

Bednářová I., Pintarová M., Communicative Czech (Intermediate Czech), Praha 1996.

Confortiová H., Turzíková M., Čeština pro pokročilé, Praha 1993 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Holá L., Bořilová P., Česky krok za krokem 2, Praha 2012.

Lutterová J.: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, Praha

1994.

Malá Z., Česky krok za krokem 2. Pracovní sešit 1-10, Praha 2014.

Malá Z., Česky krok za krokem 2. Pracovní sešit 11-20, Praha 2016.

Nováková L., Soubor českých textu, Praha 1983 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Pražské legendy. Adaptovaná česká próza, adaptovala L. Holá, Praha 2015.

Rešková I., Communicative Czech (Intermediate Czech): workbook, Praha 1999.

Roubalová E., Učíme se česky, Praha 1997 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Skopová K., Vánoční svátky o století zpátky aneb tradice Vánoc v české kuchyni, Praha 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Staré pověsti české a moravské. Adaptovaná česká próza, adaptovala L. Holá, Praha 2011.

Šabach P., První laska a jiné povídky. Adaptovaná česká próza, adaptovaly S. Převrátilová a P. Bulejčíková, Praha 2014.

Trnková A., Cvičení z české mluvnice pro cizince, Praha 1998.

Słowniki:

- Oliva K., Polsko-český slovník, t.I-II, Praha 1995.

- Siatkowski J., Basaj M., Słownik czesko-polski, Warszawa 1991.

- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2014.

Wybrane pozycje z czeskiej muzyki (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wydawnictwa dotyczące Republiki Czeskiej (udostępniane studentom przez wykładowcę).

Materiały z Internetu, czeskiej TV, prasy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną.

Na końcową ocenę semestralną składają się:

- bieżące przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach,

- oceny z kartkówek, pisemnych prac kontrolnych, zadań domowych, odpowiedzi ustnych.

Zaliczenie weryfikuje stopień realizacji następujących efektów kształcenia: (K_W02), (K_U01), (K_U02), (K_U04), (K_U05), (K_U15), (K_U16), (K_U20), (K_U21), (K_U22), (K_K01); (K_K02); (K_K06).

Ocenianie pisemnych prac kontrolnych: 60% - dostateczny, 66% - dostateczny plus, 72% - dobry, 78% - dobry plus, 85% - bardzo dobry.

W zależności od zaangażowania grupy w proces dydaktyczny (szczególnie poprzez wypowiedzi ustne), dopuszcza się możliwość zaliczeniowej rozmowy w języku czeskim.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marek
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska, Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Pełny opis:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Literatura:

Identyczny jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.