Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS2Z-PNJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka włoskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Wymagania wstępne:

Student posiada dobrą znajomość gramatyki języka włoskiego, bogaty zasób słownictwa oraz rozwiniętą umiejętność komunikacji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity nakład pracy studenta: 150 godzin

godziny kontaktowe: 90 godzin

konsultacje: 30 godzin

praca własna studenta: 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku/ językach danego obszaru kulturowego

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W07: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film)

K_W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język/języki danego obszaru kulturowego

K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U14: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym

Metody dydaktyczne:

PNJW (gramatyka): Ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie krótkich zdań z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski

PNJW (pisanie) - analiza różnego rodzaju tekstów, ćwiczenie pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych

PNJW (konwersacja)- praca w parach, praca w grupach, role play, wywiad

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- sytuacyjna

Skrócony opis:

PNJW (gramatyka): Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (pisanie) - umiejętność poprawnego komponowania wypowiedzi pisemnych na poszczególne tematy, kształtowanie wypowiedzi zawierających opisy osób, przedmiotów, zjawisk, wydarzeń.

Alla conclusione del corso lo studente

1) possiede una vasta gamma di vocaboli relativi agli argomenti trattati;

2) conosce quali termini usare adeguatamente al contesto;

3) sa usare il vocabolario per la ricerca del giusto vocabolo ;

4) sa esprimersi in italiano per iscritto ;

5) sa riflettere sugli errori.

PNJW (konwersacja) - umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi ustnej w zależności od kontekstu i sytuacji językowej.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka)

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

1. Zapoznanie z treścią sylabusa, zajęcia organizacyjne.

2-3. Powtórzenie materiału z I roku.

4-8. Czas przeszły- passato remoto.

9-11. Czas przeszły- trapassato remoto.

12-15. Zgodność czasów- concordanza dei tempi all’indicativo.

16-17. Stopniowanie przymiotników.

18-19. Zaimki względne- pronomi relativi.

20-22. Tryb łączący- congiuntivo presente.

23-24. Tryb łączący- congiuntivo passato.

25-26. Tryb łączący- congiuntivo imperfetto.

27-28. Tryb łączący- congiuntivo trapassato.

29-30. Utrwalenie zagadnień omówionych podczas semestru.

PNJW (pisanie - scrittura):

Obiettivi: sviluppare l'abilita' della scrittura dello studente in relazione a testi descrittivi, narrativi, espositivi (lettera, diario, canzone, tema, riassunto, domande su un testo, relazioni a tema.

PNJW (konwersacje - conversazioni):

Obiettivo: sviluppare la competenza comunicativa dello studente potenziando la sua capacita' dell'espressione orale in varie situazioni, in particolare quelle che richiedono la capacita di narrare, esporre e comentare.

Il corso si prefigge lo scopo di ampliare la competenza linguistica e la conoscenza lessicale degli studenti, puntando anche a suscitare la loro curiosità, approfondire la loro conoscenza della cultura e della civiltà italiana , sempre in un’ottica interculturale. Durante le lezioni gli studenti prepareranno individualmente delle presentazioni su argomenti di attualità . La presentazione prevederà un dibattito finale. L’approfondimento del patrimonio lessicale sarà parte fondamentale di ogni lezione. Si dedicherà ampio spazio anche alla lettura e successiva sintesi in italiano di notizie della stampa italiana.

Alla conclusione del corso lo studente è in grado di:

1. preparare una presentazione e presentare l’argomento assegnato o scelto.

2. segnalare e spiegare in plenum il lessico importante della propria presentazione

3. intervenire ad un dibattito e motivare/difendere la propria opinione

4. dare un giudizio relativo alle presentazioni dei compagni di corso

5. moderare un dibattito

6. sintetizzare un articolo della stampa italiana in italiano.

spiegare il lessico incontrato negli articoli con sinonimi o descriverlo con altre parole

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Chiappini L., De Filippo N., Congiuntivo, che passione!, Bonacci Editore, Formello 2014.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso medio, Edizioni Guerra, Perugia 2002.

Latino A., Muscolino B., Una grammatica italiana per tutti. Volume secondo: livello intermedio B1-B2, Edilingua, Roma 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi di lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Mochi Vestuti B., Esercizi di lingua italiana. Volume secondo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta, Warszawa 1987.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (pisanie - scrittura):

Cini Lucia, Strategie di scrittura - Quaderno di scrittura, livello intermedio, Bonacci Editore

Il Nuovo Zingarelli, Zanichelli

Cinti, Dizionario dei sinonimi e contrari, De Agostini

Dizionario etimologico della lingua italiana di Bolletti ed Avallardi

Peccianti, Zanette "Come si scrive" Giunti Demetra

PNJW (konwersacja - conversazione):

rivise e quotidiani: "Focus", "Cosmopolitan", siti internet, "Vanity Fair"

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w I semestrze; do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu roku akademickiego oraz przedłożenie wymaganych prac domowych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07 K_U14, K_U15, K_K02, K_K04, K_K06, K_K08).

W razie nieobecności na kolokwium lub wejściówce student ma 2 tygodnie na ich zaliczenie, w przeciwnym wypadku otrzyma ocenę niedostateczną.

Obecność, możliwe dwie absencje (K_K01, K_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Orietta Orel, Sylwia Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

PNJW (gramatyka): Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (pisanie) - umiejętność poprawnego komponowania wypowiedzi pisemnych na poszczególne tematy, kształtowanie wypowiedzi zawierających opisy osób, przedmiotów, zjawisk, wydarzeń

PNJW (konwersacja) - umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi ustnej w zależności od kontekstu i sytuacji językowej.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka) Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa. Powtórzenie materiału z I roku (2 h)

Czas przeszły passato remoto (4 h)

Czas przeszły trapassato remoto (2 h)

Concordanza dei tempi all’indicativo (4 h)

Stopniowanie przymiotników (2 h)

Pronomi relativi (2 h)

Congiuntivo (presente, passato, imperfetto, trapassato) (8 h)

PNJW - PISANIE (SCRITTURA), semestre invernale

La produzione scritta quale modalità di comunicazione per iscritto dello studente LS verrà esercitata individualmente, a coppie e in gruppo. Si darà ampio spazio alla riflessione sugli errori. Le produzioni scritte verteranno sugli argomenti trattati a lezione e qui di seguito elencati.

Alla conclusione del corso lo studente

1) possiede una vasta gamma di vocaboli relativi agli argomenti trattati;

2) conosce quali termini usare adeguatamente al contesto;

3) sa usare il vocabolario per la ricerca del giusto vocabolo ;

4) sa esprimersi in italiano per iscritto ;

5) sa riflettere sugli errori.

1) Presentazione del programma. Descrizione di un territorio, con le sue caratteristiche geografiche, socioculturali, storiche e artistiche, con riferimento alle città più importanti.

2) Descrizione di una città.

3) Descrizione di una persona sia fisicamente sia dal punto di vista della personalità e degli interessi. Saper fornire informazioni dettagliate su provenienza, composizione della famiglia, situazione lavorativa e professionale.

4) Il C.V. : come scrivere un buon curriculum. Modelli ed esercitazioni pratiche.

5) La lettera di presentazione per un colloquio di lavoro. Modelli facsimile, discussione ed analisi.

6) Scrivere un breve saggio sui principali problemi dell’ambiente. Impadronirsi del linguaggio specifico.

7) Il riassunto: imparare a redigere un riassunto efficace. Introduzione.

8) Il riassunto: stesura (esercitazioni pratiche, discussione). Esprimere un commento personale.

9) La trama di un film: imparare a redigere una recensione cinematografica.

10) La trama di un libro: imparare a redigere una recensione letteraria.

11) Analisi critica e redazione di un articolo di cronaca.

12) La biografia: imparare a redigere la biografia di una persona o un personaggio famoso.

13) Analisi di alcune tipologie testuali: scrivere un’e-mail formale/informale.

14) Analisi di alcune tipologie testuali: scrivere un testo d’opinione (esprimere diversi pareri).

15) Analisi di alcune tipologie testuali: scrivere un breve testo letterario, immaginare un breve racconto.

PNJW - MÓWIENIE (CONVERSAZIONE):

Il corso si prefigge lo scopo di ampliare la competenza linguistica e la conoscenza lessicale degli studenti, puntando anche a suscitare la loro curiosità, approfondire la loro conoscenza della cultura e della civiltà italiana , sempre in un’ottica interculturale. Durante le lezioni gli studenti prepareranno individualmente delle presentazioni su argomenti di attualità . La presentazione prevederà un dibattito finale. L’approfondimento del patrimonio lessicale sarà parte fondamentale di ogni lezione. Si dedicherà ampio spazio anche alla lettura e successiva sintesi in italiano di notizie della stampa italiana.

Alla conclusione del corso lo studente è in grado di:

1. preparare una presentazione e presentare l’argomento assegnato o scelto.

2. segnalare e spiegare in plenum il lessico importante della propria presentazione

3. intervenire ad un dibattito e motivare/difendere la propria opinione

4. dare un giudizio relativo alle presentazioni dei compagni di corso

5. moderare un dibattito

6. sintetizzare un articolo della stampa italiana in italiano.

spiegare il lessico incontrato negli articoli con sinonimi o descriverlo con altre parole

II anno (conversazione) SEMESTRE INVERNALE

Livello B1/B2

1° e 2° Semestre

Docente: Alessandro Gerlando (a.gerlando@umk.pl)

Obiettivi:

1) Interazione e produzione orale:

Comunicare in diverse situazioni che possano presentarsi nella vita quando si è in Italia o con parlanti italofoni. Riuscire a partecipare in una conversazione su argomenti conosciuti, di interesse personale o pertinenti alla quotidianità. Parlare di stereotipi ed esprimere le proprie opinioni. Raccontare trame di film e di libri ed esprimere opinioni personali su di esse. Aiutare un amico/un’amica nei momenti di difficoltà. Sostenere un colloquio di lavoro e saper trovare il medico adatto alle proprie esigenze, sapendogli riferire di cosa si soffre. Manifestare riconoscenza o avversione, persuadere e difendersi dagli insulti.

2) Comprensione della lingua scritta:

Leggere articoli e servizi su temi contemporanei. Comprendere testi letterari di autori del passato e odierni.

3) Comprensione della lingua parlata:

Comprendere gli elementi essenziali di un discorso che incida su argomenti di natura quotidiana. Comprendere gli elementi essenziali di molti argomenti di attualità, temi controversi, canzoni e film italiani.

4) Produzione scritta:

Scrivere testi articolati in maniera semplice su argomenti conosciuti o di interesse personale.

Sezione Elementi comunicativi e obiettivi Elementi lessicali e grammaticali Elementi culturali:

1. L’Italia e gli italiani Parlare dell’Italia e degli italiani: cos’è l’Italia per te? Cosa rende popolare la lingua italiana nel mondo? La gestualità e il suo fine. L’inglese degli italiani.

Obiettivi: Parlare di stereotipi, pregi e difetti, motivandoli. Esprimere opinioni.

2. L’Italia e gli italiani (II) Come ci vedono gli stranieri? Vorresti vivere in Italia? Vorresti vivere in Italia? Hai mai visto un film tipicamente italiano?

Obiettivi: Comprendere un breve articolo. Esprimere opinioni; convincere. Alcune congiunzioni coordinative e subordinative.

3. Esiste ancora il piacere di lavorare? (pagina 62-64) E’ difficile trovare un impiego? Quale sarebbe il tuo lavoro ideale? Perché oggigiorno c’è tanta disoccupazione?

Obiettivi: Saper dialogare sull’importanza del lavoro.Descrivere un sondaggio. Saper sostenere un colloquio di lavoro e scrivere una breve lettera di presentazione. Sinonimi e contrari. Proverbi italiani e il pronome relativo chi.

4. La fuga di pulcinella: il concetto di libertà (pagina 93-96) Che significato ha nella tua vita il concetto di libertà? Sei ribelle o calmo?

Obiettivo: Parlare dei mass media e dei modelli di vita imposti. Convincere qualcuno del fatto che talvolta si è schiavi di qualcosa. Le fiabe e le filastrocche. Nomi di alcuni fiori e il suo significato per gli italiani.

5. Che stress lo stress (pag. 86-88) Perché siamo tutti un po’ stressati? Cosa fai per sfogarti? Preferisci dormirci sopra?

Obiettivi: Parlare dello stress; incoraggiare qualcuno a cambiare qualcosa della propria vita. Offrire ospitalità. La routine, e il “cambiar vita”. Esercizio di completamento lessicale. Espressione: Schiacciare un pisolino. Il teatro di Antonio Rezza: l’orrore di vivere

6. Pippermint: come stare in salute? (pag. 34-37) Quali sono le qualità dei medici ideali? Come pensi sia la vita di un medico?

Obiettivo: Parlare del lavoro dei medici (es.: di cosa si occupa il cardiologo?), dei problemi di salute, e del come mantenersi sani. Come comprare/evitare le medicine. Lessico sulle diverse professioni dei medici e di cosa essi si occupano.

La “bustarella” per i medici Giovannino Guareschi

7. Dov’è più azzurro il fiume (pag. 77-79) Ami la natura? In che condizioni sono i parchi nel tuo paese? Fai il riciclaggio dei rifiuti? Obiettivi: Parlare del riciclare, della società consumistica e dei problemi dell’inquinamento. Esercizio di completamento. I diminutivi Novelle di Italo Calvino

8. A bel mercato: grazie a prezzi stracciati (pag. 53-55) Come e dove preferisci fare acquisti? Quando e dov’è più conveniente? Centri commerciali o piccoli negozi?

Obiettivi: Come comprare vestiti, e come (se il caso e il contesto lo richiedono) negoziare/trattare sul prezzo. La parola intrusa: lessico relativo agli acquisti e agli indumenti.

9. Notte prima degli esami (unità didattica autentica) Hai reminiscenze del tuo professore più “farabutto”? Ricordi la notte prima dell’esame di maturità? Quali “esami” ci sono da sostenere nella vita?

Obiettivi: Parlare (e scrivere) di un film raccontandone la trama. Esprimere apprezzamento sui film (spiegandone i sentimenti suscitati) e coinvolgere l’interlocutore a visionarlo. Manifestare riconoscimento o avversione verso qualcuno. Esercizio di completamento con l’ausilio di un frammento del film “Notte prima degli esami”. Comprensione lessicale e di espressioni idiomatiche.

Esercizio di scrittura.

10. L’abito nella storia: che l’abito faccia il monaco? (pag. 119-121) + unità didattica autentica.

Come descriveresti gli stili della moda del passato e del presente? La moda riguarda solo il mondo femminile? Secondo cosa decidi gli abiti da indossare? Segui la moda?

Obiettivi: Parlare degli abiti e delle differenze tra la moda di un tempo e quella contemporanea. Aggettivi per descrivere indumenti e persone (in base a tali indumenti). Espressione: “L’abito non fa il monaco”. Breve saggio “La moda italiana” (dal dopoguerra alle sorelle Fontana).

Il personaggio di Giufà: “Mangiate, vestitucci miei!”

11. Lingua italiana: da Dante alla lingua selvaggia (pag. 156-158) Sai com’è nata la lingua italiana? Che ne pensi del linguaggio dei giovani e dei loro neologismi? L’Italiano è una lingua semplice? Che ne pensi dell’esperanto?

Obiettivi: Saper raccontare, brevemente, la storia della lingua italiana. Esprimere le difficoltà nell’apprendimento di una lingua e trovare modi e metodi (lezioni private, in internet) per convenire a tali ostacoli. Le “male parole” italiane. Tradurre delle parole straniere in italiano (esempio: leader, drink, boutique, eccetera).

Il linguaggio degli sms (esempio: xchè, 6 vivo?) Dante Alighieri e il volgare illustre.

Pier Paolo Pasolini e la lingua italiana. I dialetti italiani.

12. Ma questa televisione italiana è da buttare? (pag. 159-162) Perché la gente guarda la televisione? E’ da considerare “alla lettera”? Pensi che lo schermo sia lo specchio dei cambiamenti sociali ed economi del tuo paese?

Obiettivi: Contestare e riappacificarsi. Espressioni idiomatiche con il verbo “fare”. Wanna Marchi e le televendite

13. Feste folcloristiche e sagre estive (pag. 170-172) Ti piace assistere a sagre e feste popolari? Come conservare le tradizioni?

Obiettivo: Come invitare al ballo e come rifiutare. Difendersi dagli insulti o dagli attacchi da parte di persone poco gentili. Fare il telecronista (role play) Espressioni idiomatiche un po’ “colorite” Festa del vino di Asti. Il Palio di Siena. Giostra della Quintana di Foligno. Sagra della castagna di Montagnareale.

14. La piovra mafiosa (213-215) Che cosa sai della mafia? A cosa servono le manifestazioni? Il messaggio di chi ha lottato e poi è morto è ancora vivo? Che cosa favorisce la corruzione?

Obiettivi: Come raccontare un fatto di cronaca una cronaca, e come prendere posizione (accordo o disaccordo) rispetto ad esso. Il “gergo” mafioso Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fiorello

15. Il treno ha fischiato (pag. 71-73) Sei soddisfatto/a della tua vita? L’egoismo; “seguire il proprio cuore”.

Obiettivi: Confidarsi con un amico/un’amica, chiedere aiuto in momenti di difficoltà. Concetto di “Carpe diem”. Espressioni idiomatiche con il verbo “prendere”. Luigi Pirandello

N.b.: Il presente programma è da considerarsi aperto e suscettibile di modifiche e integrazioni in itinere, se queste dovessero essere necessarie per il miglioramento dei risultati d’apprendimento.

I materiali utilizzati potranno essere fotocopiati presso il centro copie universitario della facoltà ove il docente provvederà a lasciarne una copia un giorno prima della lezione.

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Chiappini L., De Filippo N., Congiuntivo, che passione!, Bonacci Editore, Formello 2014.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso medio, Edizioni Guerra, Perugia 2002.

Latino A., Muscolino B., Una grammatica italiana per tutti. Volume secondo: livello intermedio B1-B2, Edilingua, Roma 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi di lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Mochi Vestuti B., Esercizi di lingua italiana. Volume secondo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta, Warszawa 1987.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (pisanie - scrittura):

Il Nuovo Zingarelli, Zanichelli

Cinti, Dizionario dei sinonimi e contrari, De Agostini

Dizionario etimologico della lingua italiana di Bolletti ed Avallardi

Peccianti, Zanette "Come si scrive" Giunti Demetra

R. Copioli, "Furore delle rose", Guanda

PNJW (konwersacja - conversazione):

riviste e quotidiani: "

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Katarzyna Rogalska-Chodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

PNJW (gramatyka): Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (pisanie) - umiejętność poprawnego komponowania wypowiedzi pisemnych na poszczególne tematy, kształtowanie wypowiedzi zawierających opisy osób, przedmiotów, zjawisk, wydarzeń

PNJW (konwersacja) - umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi ustnej w zależności od kontekstu i sytuacji językowej.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka) Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa. Powtórzenie materiału z I roku (2 h)

Czas przeszły passato remoto (4 h)

Czas przeszły trapassato remoto (2 h)

Concordanza dei tempi all’indicativo (4 h)

Stopniowanie przymiotników (2 h)

Pronomi relativi (2 h)

Congiuntivo (presente, passato, imperfetto, trapassato) (8 h)

PNJW - PISANIE (SCRITTURA), semestre invernale

La produzione scritta quale modalità di comunicazione per iscritto dello studente LS verrà esercitata individualmente, a coppie e in gruppo. Si darà ampio spazio alla riflessione sugli errori. Le produzioni scritte verteranno sugli argomenti trattati a lezione e qui di seguito elencati.

Alla conclusione del corso lo studente

1) possiede una vasta gamma di vocaboli relativi agli argomenti trattati;

2) conosce quali termini usare adeguatamente al contesto;

3) sa usare il vocabolario per la ricerca del giusto vocabolo ;

4) sa esprimersi in italiano per iscritto ;

5) sa riflettere sugli errori.

1) Presentazione del programma. Descrizione di un territorio, con le sue caratteristiche geografiche, socioculturali, storiche e artistiche, con riferimento alle città più importanti.

2) Descrizione di una città.

3) Descrizione di una persona sia fisicamente sia dal punto di vista della personalità e degli interessi. Saper fornire informazioni dettagliate su provenienza, composizione della famiglia, situazione lavorativa e professionale.

4) Il C.V. : come scrivere un buon curriculum. Modelli ed esercitazioni pratiche.

5) La lettera di presentazione per un colloquio di lavoro. Modelli facsimile, discussione ed analisi.

6) Scrivere un breve saggio sui principali problemi dell’ambiente. Impadronirsi del linguaggio specifico.

7) Il riassunto: imparare a redigere un riassunto efficace. Introduzione.

8) Il riassunto: stesura (esercitazioni pratiche, discussione). Esprimere un commento personale.

9) La trama di un film: imparare a redigere una recensione cinematografica.

10) La trama di un libro: imparare a redigere una recensione letteraria.

11) Analisi critica e redazione di un articolo di cronaca.

12) La biografia: imparare a redigere la biografia di una persona o un personaggio famoso.

13) Analisi di alcune tipologie testuali: scrivere un’e-mail formale/informale.

14) Analisi di alcune tipologie testuali: scrivere un testo d’opinione (esprimere diversi pareri).

15) Analisi di alcune tipologie testuali: scrivere un breve testo letterario, immaginare un breve racconto.

PNJW - MÓWIENIE (CONVERSAZIONE):

Il corso si prefigge lo scopo di ampliare la competenza linguistica e la conoscenza lessicale degli studenti, puntando anche a suscitare la loro curiosità, approfondire la loro conoscenza della cultura e della civiltà italiana , sempre in un’ottica interculturale. Durante le lezioni gli studenti prepareranno individualmente delle presentazioni su argomenti di attualità . La presentazione prevederà un dibattito finale. L’approfondimento del patrimonio lessicale sarà parte fondamentale di ogni lezione. Si dedicherà ampio spazio anche alla lettura e successiva sintesi in italiano di notizie della stampa italiana.

Alla conclusione del corso lo studente è in grado di:

1. preparare una presentazione e presentare l’argomento assegnato o scelto.

2. segnalare e spiegare in plenum il lessico importante della propria presentazione

3. intervenire ad un dibattito e motivare/difendere la propria opinione

4. dare un giudizio relativo alle presentazioni dei compagni di corso

5. moderare un dibattito

6. sintetizzare un articolo della stampa italiana in italiano.

spiegare il lessico incontrato negli articoli con sinonimi o descriverlo con altre parole

II anno (conversazione) SEMESTRE INVERNALE

Livello B1/B2

1° e 2° Semestre

Docente: Alessandro Gerlando (a.gerlando@umk.pl)

Obiettivi:

1) Interazione e produzione orale:

Comunicare in diverse situazioni che possano presentarsi nella vita quando si è in Italia o con parlanti italofoni. Riuscire a partecipare in una conversazione su argomenti conosciuti, di interesse personale o pertinenti alla quotidianità. Parlare di stereotipi ed esprimere le proprie opinioni. Raccontare trame di film e di libri ed esprimere opinioni personali su di esse. Aiutare un amico/un’amica nei momenti di difficoltà. Sostenere un colloquio di lavoro e saper trovare il medico adatto alle proprie esigenze, sapendogli riferire di cosa si soffre. Manifestare riconoscenza o avversione, persuadere e difendersi dagli insulti.

2) Comprensione della lingua scritta:

Leggere articoli e servizi su temi contemporanei. Comprendere testi letterari di autori del passato e odierni.

3) Comprensione della lingua parlata:

Comprendere gli elementi essenziali di un discorso che incida su argomenti di natura quotidiana. Comprendere gli elementi essenziali di molti argomenti di attualità, temi controversi, canzoni e film italiani.

4) Produzione scritta:

Scrivere testi articolati in maniera semplice su argomenti conosciuti o di interesse personale.

Sezione Elementi comunicativi e obiettivi Elementi lessicali e grammaticali Elementi culturali:

1. L’Italia e gli italiani Parlare dell’Italia e degli italiani: cos’è l’Italia per te? Cosa rende popolare la lingua italiana nel mondo? La gestualità e il suo fine. L’inglese degli italiani.

Obiettivi: Parlare di stereotipi, pregi e difetti, motivandoli. Esprimere opinioni.

2. L’Italia e gli italiani (II) Come ci vedono gli stranieri? Vorresti vivere in Italia? Vorresti vivere in Italia? Hai mai visto un film tipicamente italiano?

Obiettivi: Comprendere un breve articolo. Esprimere opinioni; convincere. Alcune congiunzioni coordinative e subordinative.

3. Esiste ancora il piacere di lavorare? (pagina 62-64) E’ difficile trovare un impiego? Quale sarebbe il tuo lavoro ideale? Perché oggigiorno c’è tanta disoccupazione?

Obiettivi: Saper dialogare sull’importanza del lavoro.Descrivere un sondaggio. Saper sostenere un colloquio di lavoro e scrivere una breve lettera di presentazione. Sinonimi e contrari. Proverbi italiani e il pronome relativo chi.

4. La fuga di pulcinella: il concetto di libertà (pagina 93-96) Che significato ha nella tua vita il concetto di libertà? Sei ribelle o calmo?

Obiettivo: Parlare dei mass media e dei modelli di vita imposti. Convincere qualcuno del fatto che talvolta si è schiavi di qualcosa. Le fiabe e le filastrocche. Nomi di alcuni fiori e il suo significato per gli italiani.

5. Che stress lo stress (pag. 86-88) Perché siamo tutti un po’ stressati? Cosa fai per sfogarti? Preferisci dormirci sopra?

Obiettivi: Parlare dello stress; incoraggiare qualcuno a cambiare qualcosa della propria vita. Offrire ospitalità. La routine, e il “cambiar vita”. Esercizio di completamento lessicale. Espressione: Schiacciare un pisolino. Il teatro di Antonio Rezza: l’orrore di vivere

6. Pippermint: come stare in salute? (pag. 34-37) Quali sono le qualità dei medici ideali? Come pensi sia la vita di un medico?

Obiettivo: Parlare del lavoro dei medici (es.: di cosa si occupa il cardiologo?), dei problemi di salute, e del come mantenersi sani. Come comprare/evitare le medicine. Lessico sulle diverse professioni dei medici e di cosa essi si occupano.

La “bustarella” per i medici Giovannino Guareschi

7. Dov’è più azzurro il fiume (pag. 77-79) Ami la natura? In che condizioni sono i parchi nel tuo paese? Fai il riciclaggio dei rifiuti? Obiettivi: Parlare del riciclare, della società consumistica e dei problemi dell’inquinamento. Esercizio di completamento. I diminutivi Novelle di Italo Calvino

8. A bel mercato: grazie a prezzi stracciati (pag. 53-55) Come e dove preferisci fare acquisti? Quando e dov’è più conveniente? Centri commerciali o piccoli negozi?

Obiettivi: Come comprare vestiti, e come (se il caso e il contesto lo richiedono) negoziare/trattare sul prezzo. La parola intrusa: lessico relativo agli acquisti e agli indumenti.

9. Notte prima degli esami (unità didattica autentica) Hai reminiscenze del tuo professore più “farabutto”? Ricordi la notte prima dell’esame di maturità? Quali “esami” ci sono da sostenere nella vita?

Obiettivi: Parlare (e scrivere) di un film raccontandone la trama. Esprimere apprezzamento sui film (spiegandone i sentimenti suscitati) e coinvolgere l’interlocutore a visionarlo. Manifestare riconoscimento o avversione verso qualcuno. Esercizio di completamento con l’ausilio di un frammento del film “Notte prima degli esami”. Comprensione lessicale e di espressioni idiomatiche.

Esercizio di scrittura.

10. L’abito nella storia: che l’abito faccia il monaco? (pag. 119-121) + unità didattica autentica.

Come descriveresti gli stili della moda del passato e del presente? La moda riguarda solo il mondo femminile? Secondo cosa decidi gli abiti da indossare? Segui la moda?

Obiettivi: Parlare degli abiti e delle differenze tra la moda di un tempo e quella contemporanea. Aggettivi per descrivere indumenti e persone (in base a tali indumenti). Espressione: “L’abito non fa il monaco”. Breve saggio “La moda italiana” (dal dopoguerra alle sorelle Fontana).

Il personaggio di Giufà: “Mangiate, vestitucci miei!”

11. Lingua italiana: da Dante alla lingua selvaggia (pag. 156-158) Sai com’è nata la lingua italiana? Che ne pensi del linguaggio dei giovani e dei loro neologismi? L’Italiano è una lingua semplice? Che ne pensi dell’esperanto?

Obiettivi: Saper raccontare, brevemente, la storia della lingua italiana. Esprimere le difficoltà nell’apprendimento di una lingua e trovare modi e metodi (lezioni private, in internet) per convenire a tali ostacoli. Le “male parole” italiane. Tradurre delle parole straniere in italiano (esempio: leader, drink, boutique, eccetera).

Il linguaggio degli sms (esempio: xchè, 6 vivo?) Dante Alighieri e il volgare illustre.

Pier Paolo Pasolini e la lingua italiana. I dialetti italiani.

12. Ma questa televisione italiana è da buttare? (pag. 159-162) Perché la gente guarda la televisione? E’ da considerare “alla lettera”? Pensi che lo schermo sia lo specchio dei cambiamenti sociali ed economi del tuo paese?

Obiettivi: Contestare e riappacificarsi. Espressioni idiomatiche con il verbo “fare”. Wanna Marchi e le televendite

13. Feste folcloristiche e sagre estive (pag. 170-172) Ti piace assistere a sagre e feste popolari? Come conservare le tradizioni?

Obiettivo: Come invitare al ballo e come rifiutare. Difendersi dagli insulti o dagli attacchi da parte di persone poco gentili. Fare il telecronista (role play) Espressioni idiomatiche un po’ “colorite” Festa del vino di Asti. Il Palio di Siena. Giostra della Quintana di Foligno. Sagra della castagna di Montagnareale.

14. La piovra mafiosa (213-215) Che cosa sai della mafia? A cosa servono le manifestazioni? Il messaggio di chi ha lottato e poi è morto è ancora vivo? Che cosa favorisce la corruzione?

Obiettivi: Come raccontare un fatto di cronaca una cronaca, e come prendere posizione (accordo o disaccordo) rispetto ad esso. Il “gergo” mafioso Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fiorello

15. Il treno ha fischiato (pag. 71-73) Sei soddisfatto/a della tua vita? L’egoismo; “seguire il proprio cuore”.

Obiettivi: Confidarsi con un amico/un’amica, chiedere aiuto in momenti di difficoltà. Concetto di “Carpe diem”. Espressioni idiomatiche con il verbo “prendere”. Luigi Pirandello

N.b.: Il presente programma è da considerarsi aperto e suscettibile di modifiche e integrazioni in itinere, se queste dovessero essere necessarie per il miglioramento dei risultati d’apprendimento.

I materiali utilizzati potranno essere fotocopiati presso il centro copie universitario della facoltà ove il docente provvederà a lasciarne una copia un giorno prima della lezione.

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Chiappini L., De Filippo N., Congiuntivo, che passione!, Bonacci Editore, Formello 2014.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso medio, Edizioni Guerra, Perugia 2002.

Latino A., Muscolino B., Una grammatica italiana per tutti. Volume secondo: livello intermedio B1-B2, Edilingua, Roma 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi di lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Mochi Vestuti B., Esercizi di lingua italiana. Volume secondo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta, Warszawa 1987.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (pisanie - scrittura):

Il Nuovo Zingarelli, Zanichelli

Cinti, Dizionario dei sinonimi e contrari, De Agostini

Dizionario etimologico della lingua italiana di Bolletti ed Avallardi

Peccianti, Zanette "Come si scrive" Giunti Demetra

R. Copioli, "Furore delle rose", Guanda

PNJW (konwersacja - conversazione):

riviste e quotidiani: "

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Karol Karp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

PNJW (gramatyka): Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (pisanie) - umiejętność poprawnego komponowania wypowiedzi pisemnych na poszczególne tematy, kształtowanie wypowiedzi zawierających opisy osób, przedmiotów, zjawisk, wydarzeń

PNJW (konwersacja) - umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi ustnej w zależności od kontekstu i sytuacji językowej.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka) Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa. Powtórzenie materiału z I roku (2 h)

Czas przeszły passato remoto (4 h)

Czas przeszły trapassato remoto (2 h)

Concordanza dei tempi all’indicativo (4 h)

Stopniowanie przymiotników (2 h)

Pronomi relativi (2 h)

Congiuntivo (presente, passato, imperfetto, trapassato) (8 h)

PNJW - PISANIE (SCRITTURA), semestre invernale

La produzione scritta quale modalità di comunicazione per iscritto dello studente LS verrà esercitata individualmente, a coppie e in gruppo. Si darà ampio spazio alla riflessione sugli errori. Le produzioni scritte verteranno sugli argomenti trattati a lezione e qui di seguito elencati.

Alla conclusione del corso lo studente

1) possiede una vasta gamma di vocaboli relativi agli argomenti trattati;

2) conosce quali termini usare adeguatamente al contesto;

3) sa usare il vocabolario per la ricerca del giusto vocabolo ;

4) sa esprimersi in italiano per iscritto ;

5) sa riflettere sugli errori.

1) Presentazione del programma. Descrizione di un territorio, con le sue caratteristiche geografiche, socioculturali, storiche e artistiche, con riferimento alle città più importanti.

2) Descrizione di una città.

3) Descrizione di una persona sia fisicamente sia dal punto di vista della personalità e degli interessi. Saper fornire informazioni dettagliate su provenienza, composizione della famiglia, situazione lavorativa e professionale.

4) Il C.V. : come scrivere un buon curriculum. Modelli ed esercitazioni pratiche.

5) La lettera di presentazione per un colloquio di lavoro. Modelli facsimile, discussione ed analisi.

6) Scrivere un breve saggio sui principali problemi dell’ambiente. Impadronirsi del linguaggio specifico.

7) Il riassunto: imparare a redigere un riassunto efficace. Introduzione.

8) Il riassunto: stesura (esercitazioni pratiche, discussione). Esprimere un commento personale.

9) La trama di un film: imparare a redigere una recensione cinematografica.

10) La trama di un libro: imparare a redigere una recensione letteraria.

11) Analisi critica e redazione di un articolo di cronaca.

12) La biografia: imparare a redigere la biografia di una persona o un personaggio famoso.

13) Analisi di alcune tipologie testuali: scrivere un’e-mail formale/informale.

14) Analisi di alcune tipologie testuali: scrivere un testo d’opinione (esprimere diversi pareri).

15) Analisi di alcune tipologie testuali: scrivere un breve testo letterario, immaginare un breve racconto.

PNJW - MÓWIENIE (CONVERSAZIONE):

Il corso si prefigge lo scopo di ampliare la competenza linguistica e la conoscenza lessicale degli studenti, puntando anche a suscitare la loro curiosità, approfondire la loro conoscenza della cultura e della civiltà italiana , sempre in un’ottica interculturale. Durante le lezioni gli studenti prepareranno individualmente delle presentazioni su argomenti di attualità . La presentazione prevederà un dibattito finale. L’approfondimento del patrimonio lessicale sarà parte fondamentale di ogni lezione. Si dedicherà ampio spazio anche alla lettura e successiva sintesi in italiano di notizie della stampa italiana.

Alla conclusione del corso lo studente è in grado di:

1. preparare una presentazione e presentare l’argomento assegnato o scelto.

2. segnalare e spiegare in plenum il lessico importante della propria presentazione

3. intervenire ad un dibattito e motivare/difendere la propria opinione

4. dare un giudizio relativo alle presentazioni dei compagni di corso

5. moderare un dibattito

6. sintetizzare un articolo della stampa italiana in italiano.

spiegare il lessico incontrato negli articoli con sinonimi o descriverlo con altre parole

II anno (conversazione) SEMESTRE INVERNALE

Livello B1/B2

1° e 2° Semestre

Docente: Alessandro Gerlando (a.gerlando@umk.pl)

Obiettivi:

1) Interazione e produzione orale:

Comunicare in diverse situazioni che possano presentarsi nella vita quando si è in Italia o con parlanti italofoni. Riuscire a partecipare in una conversazione su argomenti conosciuti, di interesse personale o pertinenti alla quotidianità. Parlare di stereotipi ed esprimere le proprie opinioni. Raccontare trame di film e di libri ed esprimere opinioni personali su di esse. Aiutare un amico/un’amica nei momenti di difficoltà. Sostenere un colloquio di lavoro e saper trovare il medico adatto alle proprie esigenze, sapendogli riferire di cosa si soffre. Manifestare riconoscenza o avversione, persuadere e difendersi dagli insulti.

2) Comprensione della lingua scritta:

Leggere articoli e servizi su temi contemporanei. Comprendere testi letterari di autori del passato e odierni.

3) Comprensione della lingua parlata:

Comprendere gli elementi essenziali di un discorso che incida su argomenti di natura quotidiana. Comprendere gli elementi essenziali di molti argomenti di attualità, temi controversi, canzoni e film italiani.

4) Produzione scritta:

Scrivere testi articolati in maniera semplice su argomenti conosciuti o di interesse personale.

Sezione Elementi comunicativi e obiettivi Elementi lessicali e grammaticali Elementi culturali:

1. L’Italia e gli italiani Parlare dell’Italia e degli italiani: cos’è l’Italia per te? Cosa rende popolare la lingua italiana nel mondo? La gestualità e il suo fine. L’inglese degli italiani.

Obiettivi: Parlare di stereotipi, pregi e difetti, motivandoli. Esprimere opinioni.

2. L’Italia e gli italiani (II) Come ci vedono gli stranieri? Vorresti vivere in Italia? Vorresti vivere in Italia? Hai mai visto un film tipicamente italiano?

Obiettivi: Comprendere un breve articolo. Esprimere opinioni; convincere. Alcune congiunzioni coordinative e subordinative.

3. Esiste ancora il piacere di lavorare? (pagina 62-64) E’ difficile trovare un impiego? Quale sarebbe il tuo lavoro ideale? Perché oggigiorno c’è tanta disoccupazione?

Obiettivi: Saper dialogare sull’importanza del lavoro.Descrivere un sondaggio. Saper sostenere un colloquio di lavoro e scrivere una breve lettera di presentazione. Sinonimi e contrari. Proverbi italiani e il pronome relativo chi.

4. La fuga di pulcinella: il concetto di libertà (pagina 93-96) Che significato ha nella tua vita il concetto di libertà? Sei ribelle o calmo?

Obiettivo: Parlare dei mass media e dei modelli di vita imposti. Convincere qualcuno del fatto che talvolta si è schiavi di qualcosa. Le fiabe e le filastrocche. Nomi di alcuni fiori e il suo significato per gli italiani.

5. Che stress lo stress (pag. 86-88) Perché siamo tutti un po’ stressati? Cosa fai per sfogarti? Preferisci dormirci sopra?

Obiettivi: Parlare dello stress; incoraggiare qualcuno a cambiare qualcosa della propria vita. Offrire ospitalità. La routine, e il “cambiar vita”. Esercizio di completamento lessicale. Espressione: Schiacciare un pisolino. Il teatro di Antonio Rezza: l’orrore di vivere

6. Pippermint: come stare in salute? (pag. 34-37) Quali sono le qualità dei medici ideali? Come pensi sia la vita di un medico?

Obiettivo: Parlare del lavoro dei medici (es.: di cosa si occupa il cardiologo?), dei problemi di salute, e del come mantenersi sani. Come comprare/evitare le medicine. Lessico sulle diverse professioni dei medici e di cosa essi si occupano.

La “bustarella” per i medici Giovannino Guareschi

7. Dov’è più azzurro il fiume (pag. 77-79) Ami la natura? In che condizioni sono i parchi nel tuo paese? Fai il riciclaggio dei rifiuti? Obiettivi: Parlare del riciclare, della società consumistica e dei problemi dell’inquinamento. Esercizio di completamento. I diminutivi Novelle di Italo Calvino

8. A bel mercato: grazie a prezzi stracciati (pag. 53-55) Come e dove preferisci fare acquisti? Quando e dov’è più conveniente? Centri commerciali o piccoli negozi?

Obiettivi: Come comprare vestiti, e come (se il caso e il contesto lo richiedono) negoziare/trattare sul prezzo. La parola intrusa: lessico relativo agli acquisti e agli indumenti.

9. Notte prima degli esami (unità didattica autentica) Hai reminiscenze del tuo professore più “farabutto”? Ricordi la notte prima dell’esame di maturità? Quali “esami” ci sono da sostenere nella vita?

Obiettivi: Parlare (e scrivere) di un film raccontandone la trama. Esprimere apprezzamento sui film (spiegandone i sentimenti suscitati) e coinvolgere l’interlocutore a visionarlo. Manifestare riconoscimento o avversione verso qualcuno. Esercizio di completamento con l’ausilio di un frammento del film “Notte prima degli esami”. Comprensione lessicale e di espressioni idiomatiche.

Esercizio di scrittura.

10. L’abito nella storia: che l’abito faccia il monaco? (pag. 119-121) + unità didattica autentica.

Come descriveresti gli stili della moda del passato e del presente? La moda riguarda solo il mondo femminile? Secondo cosa decidi gli abiti da indossare? Segui la moda?

Obiettivi: Parlare degli abiti e delle differenze tra la moda di un tempo e quella contemporanea. Aggettivi per descrivere indumenti e persone (in base a tali indumenti). Espressione: “L’abito non fa il monaco”. Breve saggio “La moda italiana” (dal dopoguerra alle sorelle Fontana).

Il personaggio di Giufà: “Mangiate, vestitucci miei!”

11. Lingua italiana: da Dante alla lingua selvaggia (pag. 156-158) Sai com’è nata la lingua italiana? Che ne pensi del linguaggio dei giovani e dei loro neologismi? L’Italiano è una lingua semplice? Che ne pensi dell’esperanto?

Obiettivi: Saper raccontare, brevemente, la storia della lingua italiana. Esprimere le difficoltà nell’apprendimento di una lingua e trovare modi e metodi (lezioni private, in internet) per convenire a tali ostacoli. Le “male parole” italiane. Tradurre delle parole straniere in italiano (esempio: leader, drink, boutique, eccetera).

Il linguaggio degli sms (esempio: xchè, 6 vivo?) Dante Alighieri e il volgare illustre.

Pier Paolo Pasolini e la lingua italiana. I dialetti italiani.

12. Ma questa televisione italiana è da buttare? (pag. 159-162) Perché la gente guarda la televisione? E’ da considerare “alla lettera”? Pensi che lo schermo sia lo specchio dei cambiamenti sociali ed economi del tuo paese?

Obiettivi: Contestare e riappacificarsi. Espressioni idiomatiche con il verbo “fare”. Wanna Marchi e le televendite

13. Feste folcloristiche e sagre estive (pag. 170-172) Ti piace assistere a sagre e feste popolari? Come conservare le tradizioni?

Obiettivo: Come invitare al ballo e come rifiutare. Difendersi dagli insulti o dagli attacchi da parte di persone poco gentili. Fare il telecronista (role play) Espressioni idiomatiche un po’ “colorite” Festa del vino di Asti. Il Palio di Siena. Giostra della Quintana di Foligno. Sagra della castagna di Montagnareale.

14. La piovra mafiosa (213-215) Che cosa sai della mafia? A cosa servono le manifestazioni? Il messaggio di chi ha lottato e poi è morto è ancora vivo? Che cosa favorisce la corruzione?

Obiettivi: Come raccontare un fatto di cronaca una cronaca, e come prendere posizione (accordo o disaccordo) rispetto ad esso. Il “gergo” mafioso Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fiorello

15. Il treno ha fischiato (pag. 71-73) Sei soddisfatto/a della tua vita? L’egoismo; “seguire il proprio cuore”.

Obiettivi: Confidarsi con un amico/un’amica, chiedere aiuto in momenti di difficoltà. Concetto di “Carpe diem”. Espressioni idiomatiche con il verbo “prendere”. Luigi Pirandello

N.b.: Il presente programma è da considerarsi aperto e suscettibile di modifiche e integrazioni in itinere, se queste dovessero essere necessarie per il miglioramento dei risultati d’apprendimento.

I materiali utilizzati potranno essere fotocopiati presso il centro copie universitario della facoltà ove il docente provvederà a lasciarne una copia un giorno prima della lezione.

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Chiappini L., De Filippo N., Congiuntivo, che passione!, Bonacci Editore, Formello 2014.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso medio, Edizioni Guerra, Perugia 2002.

Latino A., Muscolino B., Una grammatica italiana per tutti. Volume secondo: livello intermedio B1-B2, Edilingua, Roma 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi di lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Mochi Vestuti B., Esercizi di lingua italiana. Volume secondo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta, Warszawa 1987.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (pisanie - scrittura):

Il Nuovo Zingarelli, Zanichelli

Cinti, Dizionario dei sinonimi e contrari, De Agostini

Dizionario etimologico della lingua italiana di Bolletti ed Avallardi

Peccianti, Zanette "Come si scrive" Giunti Demetra

R. Copioli, "Furore delle rose", Guanda

PNJW (konwersacja - conversazione):

riviste e quotidiani: "

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rogalska-Chodecka, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Ramona Mankowska, Katarzyna Rogalska-Chodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

PNJW (gramatyka): Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (pisanie) - umiejętność poprawnego komponowania wypowiedzi pisemnych na poszczególne tematy, kształtowanie wypowiedzi zawierających opisy osób, przedmiotów, zjawisk, wydarzeń

PNJW (konwersacja) - umiejętność poprawnego budowania wypowiedzi ustnej w zależności od kontekstu i sytuacji językowej.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka):

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa. Powtórzenie materiału z I roku (2 h)

Czas przeszły passato remoto (4 h)

Czas przeszły trapassato remoto (2 h)

Concordanza dei tempi all’indicativo (4 h)

Stopniowanie przymiotników (2 h)

Pronomi relativi (2 h)

Congiuntivo (presente, passato, imperfetto, trapassato) (8 h)

PNJW (pisanie)

La produzione scritta quale modalità di comunicazione per iscritto dello studente LS verrà esercitata individualmente, a coppie e in gruppo. Si darà ampio spazio alla riflessione sugli errori. Le produzioni scritte verteranno sugli argomenti trattati a lezione e qui di seguito elencati.

Alla conclusione del corso lo studente

1) possiede una vasta gamma di vocaboli relativi agli argomenti trattati;

2) conosce quali termini usare adeguatamente al contesto;

3) sa usare il vocabolario per la ricerca del giusto vocabolo ;

4) sa esprimersi in italiano per iscritto ;

5) sa riflettere sugli errori.

Elenco dei temi:

1) Presentazione del programma. Lettera amichevole

2) Lettera ufficiale 1

3) Lettera ufficiale 2

4) Curriculum vitae

5) Lettera di protesta

6) Lettera di scuse

7) Relazione d'incidente

8) Pagina di diario

9) Regole di comportamento

10) Relazione di viaggio

11) Auguri di Natale formali/informali

12) Descrizione di una persona

13) Descrizione naturale

14) Descrizione tecnica

15) Riassunto

PNJW (konwersacja):

Il corso si prefigge lo scopo di ampliare la competenza linguistica e la conoscenza lessicale degli studenti, puntando anche a suscitare la loro curiosità, approfondire la loro conoscenza della cultura e della civiltà italiana , sempre in un’ottica interculturale. Durante le lezioni gli studenti prepareranno individualmente delle presentazioni su argomenti di attualità . La presentazione prevederà un dibattito finale. L’approfondimento del patrimonio lessicale sarà parte fondamentale di ogni lezione. Si dedicherà ampio spazio anche alla lettura e successiva sintesi in italiano di notizie della stampa italiana.

Alla conclusione del corso lo studente è in grado di:

1. preparare una presentazione e presentare l’argomento assegnato o scelto.

2. segnalare e spiegare in plenum il lessico importante della propria presentazione

3. intervenire ad un dibattito e motivare/difendere la propria opinione

4. dare un giudizio relativo alle presentazioni dei compagni di corso

5. moderare un dibattito

6. sintetizzare un articolo della stampa italiana in italiano.

spiegare il lessico incontrato negli articoli con sinonimi o descriverlo con altre parole

Obiettivi:

1) Interazione e produzione orale:

Comunicare in diverse situazioni che possano presentarsi nella vita quando si è in Italia o con parlanti italofoni. Riuscire a partecipare in una conversazione su argomenti conosciuti, di interesse personale o pertinenti alla quotidianità. Parlare di stereotipi ed esprimere le proprie opinioni. Raccontare trame di film e di libri ed esprimere opinioni personali su di esse. Aiutare un amico/un’amica nei momenti di difficoltà. Sostenere un colloquio di lavoro e saper trovare il medico adatto alle proprie esigenze, sapendogli riferire di cosa si soffre. Manifestare riconoscenza o avversione, persuadere e difendersi dagli insulti.

2) Comprensione della lingua scritta:

Leggere articoli e servizi su temi contemporanei. Comprendere testi letterari di autori del passato e odierni.

3) Comprensione della lingua parlata:

Comprendere gli elementi essenziali di un discorso che incida su argomenti di natura quotidiana. Comprendere gli elementi essenziali di molti argomenti di attualità, temi controversi, canzoni e film italiani.

4) Produzione scritta:

Scrivere testi articolati in maniera semplice su argomenti conosciuti o di interesse personale.

Argomenti:

1. PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA E DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

2. L’Italia e gli italiani (I)

3. L’Italia e gli italiani (II)

4. Che stress lo stress

5. La fuga di pulcinella: il concetto di libertà

6. Esiste ancora il piacere di lavorare?

7. Pippermint: come stare in salute?

8. Dov’è più azzurro il fiume: ami la natura?

9. A bel mercato: grazie a prezzi stracciati

10. Notte prima degli esami

11. L’abito nella storia: che l’abito faccia il monaco?

12. Lingua italiana: da Dante alla lingua selvaggia

13. Ma questa televisione italiana è da buttare?

14. Feste folcloristiche e sagre estive

15. RIPASSO DELLE TEMATICHE TRATTATE DURANTE IL SEMESTRE

N.b.: Il presente programma è da considerarsi puramente indicativo, aperto, dinamico, flessibile e suscettibile di modifiche e integrazioni in itinere, se queste dovessero essere necessarie o utili per il miglioramento dei risultati di apprendimento. Alcuni argomenti e testi di riferimento potranno essere modificati o sostituiti da altri, tenendo conto sia degli interessi o delle proposte degli studenti sia di eventuali carenze o difficoltà.

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Carrara Elena, Universitalia. Corso di italiano. Esercizi, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Chiappini L., De Filippo N., Congiuntivo, che passione!, Bonacci Editore, Formello 2014.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso medio, Edizioni Guerra, Perugia 2002.

Latino A., Muscolino B., Una grammatica italiana per tutti. Volume secondo: livello intermedio B1-B2, Edilingua, Roma 2006.

Materassi Napolitano J., Esercizi di lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Mochi Vestuti B., Esercizi di lingua italiana. Volume secondo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Storni B., Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego z kluczem, Delta, Warszawa 1987.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (pisanie):

Cini Lucia, Strategie di scrittura - Quaderno di scrittura, livello intermedio, Bonacci Editore

Il Nuovo Zingarelli, Zanichelli

Cinti, Dizionario dei sinonimi e contrari, De Agostini

Dizionario etimologico della lingua italiana di Bolletti ed Avallardi

Peccianti, Zanette "Come si scrive" Giunti Demetra

PNJW (konwersacja - conversazione):

Libri di testo:

- M. Zurula: Sapore d’Italia, Edilingua 1998

- MARIN T., 2000, La prova orale 2, Roma: Edizioni Edilingua.

- MARIN T, MAGNALLI S., 2013, Nuovo Progetto Italiano 2 e 3, Roma: Edizioni Edilingua.

- RIZZO G., ZIGLIO L., 2014, Nuovo Espresso 2 e 3, Roma: Alma Edizioni.

- materiały własne (teksty wybranych piosenek, materiały audio i video, teksty prasowe)

Altri strumenti didattici:

- NOCCHI S., 2011, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: Alma edizioni.

- F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, Sistema e Testo, Loescher Editore, Torino, 2011

- M. K. Podracka, A. Janicka, Praktyczny Słownik polsko-włoski/włosko-polski, Wydawnictwo REA, Warszawa, 2012.

ZINGARELLI N., 2012M Vocabolario della lingua italiana, con CD-Rom, Zanichelli

Uwagi:

W zależności od zarządzenia rektora, zaliczenie przedmiotu odbędzie się w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.