Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS3L-PNJC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka czeskiego - III rok 2 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: czeski
Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z PNJCz w poprzednim semestrze, czyli znajomość języka czeskiego na poziomie B1+.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (65 godz.):

- udział w ćwiczeniach - 60

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (85 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 50

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu - 35



Łącznie: 150 godz. (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla

języka czeskiego w stopniu pozwalającym na

kontynuowanie kształcenia (K_W02).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,

selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych

źródeł i sposobów (K_U01); potrafi czytać ze zrozumieniem

teksty z języka danego obszaru kulturowego - czeskiego (K_U02); potrafi tłumaczyć z języka czeskiego na język polski (K_U3); potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język czeski (K_U4); potrafi porozumiewać się w języku rodzimym i obcym przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny (K_U05); posiada umiejętność pisania prac w języku polskim i/lub w języku czeskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł (K_U14); posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku

polskim i/lub w języku czeskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych

źródeł (K_U15); docelowo ma umiejętności językowe zgodnie

z wymogami poziomu B2 w ramach języka czeskiego (K_U18); rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku czeskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19); potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka czeskiego (K_U21).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01);

Potrafi elastycznie współpracować w zespole na rzecz

rozwiązywania konkretnych problemów (K_K02); Dzięki

kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego

poruszania się w danym obszarze kulturowym (K_K08).


Metody dydaktyczne:

metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe,

metody programowe: z użyciem podręcznika programowego,

metody problemowe: gry dydaktyczne,

metody podające: objaśnienie i wyjaśnienie.


Skrócony opis:

Przedmiot Praktyczna nauka języka czeskiego docelowo zakłada opanowanie przez studenta języka czeskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane w ramach przedmiotu Praktyczna nauka języka czeskiego mają na celu ćwiczenie zintegrowanych sprawności: słuchania, mówienia, czytania i pisania w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Nauczanie gramatyki podporządkowane jest funkcji komunikacyjnej. W ramach zajęć wprowadzane są także aspekty kulturowe w postaci wybranych informacji dotyczących Czech. Ważnym aspektem jest rozwijanie autonomii w procesie uczenia się języka (kształcenie umiejętności samooceny, przejęcie odpowiedzialności za własną naukę).

Kształtowanie kompetencji językowej realizowane jest według następującego rozkładu:

V i VI semestr:

Fonetyka - doskonalenie czeskiej wymowy.

Doskonalenie zasad pisowni czeskiej.

Utrwalanie i rozwijanie znajomości czeskiej gramatyki.

Poszerzanie zasobu leksykalnego. Frazeologizmy. Ćwiczenia słowotwórcze. Zróżnicowanie czeszczyzny - hovorová čeština, obecná čeština.

Praca z tekstem. Rozumienie tekstów mówionych i pisanych o wyższym stopniu trudności.

Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz posługiwania się językiem czeskim w różnych dziedzinach życia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Adamovičová A., Hrdlička M., Basic Czech III, Praha 2010.

Nekovářová A., Čeština pro život 2, Praha 2012.

Literatura uzupełniająca:

Adamovičová A., Nebojte se češtiny, Praha 2005 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Adamovičová A. a kol., Čeština pro azylanty a cizince. Učebnice B2, Brno 2008 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Bischofová J. a coll, Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2001 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Kotková R., Textová cvičení y českého jazyka, Parha 2016 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Vondrušková A., Český lidový a církevní rok, Brno 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Čapek K., Povídky z jedné a Povídky z druhé kapsy. Adaptovaná próza pro cizince, Praha (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Neruda J., Povídky malostranské. Adaptovaná česká próza, Praha 2008 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Pavlovská H., Košík plný milenců, Praha 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Šabach P., První láska a jiné povídky, Praha 2014 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Słowniki:

- Oliva K., Polsko-český slovník, t.I-II, Praha 1995.

- Siatkowski J., Basaj M., Słownik czesko-polski, Warszawa 1991.

- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2014.

Wybrane pozycje z czeskiej muzyki (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wydawnictwa dotyczące Republiki Czeskiej (udostępniane studentom przez wykładowcę).

Materiały z Internetu, czeskiej TV, prasy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zaliczenie wystawiane jest na podstawie:

- bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego udziału w zajęciach,

- zaliczenia kartkówek, pisemnych prac kontrolnych, zadań domowych, odpowiedzi ustnych.

Zaliczenie weryfikuje stopień realizacji następujących efektów kształcenia: (K_W02), (K_U01), (K_U02), (K_U03), (K_U04), (K_U05), (K_U14), (K_U15), (K_U18); (K_U19), (K_U21), (K_K01), (K_K02), (K_K08).

Egzamin pisemny i ustny.

Egzamin pisemny obejmuje test gramatyczny i leksykalny oraz umiejętność rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, a także pisanie tekstu (ocena pozytywna każdej z części od 60%).

Egzamin ustny obejmuje odpowiedź na wylosowany temat (lista tematów znajduje się u wykładowcy i udostępniana jest studentom w trakcie II semestru) oraz rozmowę z egzaminatorem. Na ocenę egzaminu ustnego składają się umiejętności językowe studenta, umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi, poprawność merytoryczna oraz umiejętność porozumiewania się na określone tematy, zgodne z programem nauczania.

Egzamin weryfikuje stopień realizacji następujących efektów kształcenia: ((K_W02), (K_U02), (K_U03), (K_U04), (K_U05), (K_U14), (K_U15), (K_U18); (K_U19), (K_K08).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marek, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej

w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online na platformie Microsoft Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajgCWLGsrdUS3Fjg8seN3coMF_EcCJJ6zLe7-U7pLCwM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e7aed9e-8427-415d-bbe5-427f30608634&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Adamovičová A., Hrdlička M., Basic Czech III, Praha 2010.

Nekovářová A., Čeština pro život, Praha 2012.

Nekovářová A., Čeština pro život 2, Praha 2012.

Literatura uzupełniająca:

Adamovičová A., Nebojte se češtiny, Praha 2005 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Adamovičová A. a kol., Čeština pro azylanty a cizince. Učebnice B2, Brno 2008 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Bischofová J. a coll, Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2001 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Kotková R., Textová cvičení y českého jazyka, Parha 2016 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Roubalová E., Učíme se česky, Praha 1997.

Vondrušková A., Český lidový a církevní rok, Brno 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Čapek K., Povídky z jedné a Povídky z druhé kapsy. Adaptovaná próza pro cizince, Praha (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Neruda J., Povídky malostranské. Adaptovaná česká próza, Praha 2008 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Pavlovská H., Košík plný milenců, Praha 2015 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Šabach P., První láska a jiné povídky, Praha 2014 (fragmenty udostępniane studentom przez wykładowcę).

Słowniki:

- Oliva K., Polsko-český slovník, t.I-II, Praha 1995.

- Siatkowski J., Basaj M., Słownik czesko-polski, Warszawa 1991.

- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2014.

- https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/zbudovat? (data dostępu: 6.02.2022).

- https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/zbudovat? (data dostępu: 6.02.2022).

Wybrane pozycje z czeskiej muzyki (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wydawnictwa dotyczące Republiki Czeskiej

Materiały z Internetu, czeskiej TV, prasy.

Materiały, których Biblioteka UMK nie posiada w swoich zbiorach, są udostępniane studentom przez wykładowcę.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marek, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Boccou Křesťánková Marie a coll., Čeština pro cizince, učebnice, úroveň B2, Brno 2020.

Boccou Křesťánková Marie a coll., Čeština pro cizince, cvičebnice, úroveň B2, Brno 2020.

Literatura uzupełniająca:

Adamovičová A., Hrdlička M., Basic Czech III, Praha 2010.

Adamovičová A., Nebojte se češtiny, Praha 2005.

Adamovičová A. a kol., Čeština pro azylanty a cizince. Učebnice B2, Brno 2008.

Bischofová J. a coll, Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2001.

Kotková R., Textová cvičení y českého jazyka, Parha 2016.

Nekovářová A., Čeština pro život 2, Praha 2012.

Roubalová E., Učíme se česky, Praha 1997.

Słowniki:

- Oliva K., Polsko-český slovník, t.I-II, Praha 1995.

- Siatkowski J., Basaj M., Słownik czesko-polski, Warszawa 1991.

- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2014.

Wybrane pozycje z czeskiej muzyki (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wydawnictwa dotyczące Republiki Czeskiej (udostępniane studentom przez wykładowcę).

Materiały z Internetu, czeskiej TV, prasy.

Materiały, których Biblioteka UMK nie posiada w swoich zbiorach są udostępniane studentom przez wykładowcę.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska, Joanna Marek
Prowadzący grup: Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Boccou Křesťánková Marie a coll., Čeština pro cizince, učebnice, úroveň B2, Brno 2020.

Boccou Křesťánková Marie a coll., Čeština pro cizince, cvičebnice, úroveň B2, Brno 2020.

Literatura uzupełniająca:

Adamovičová A., Hrdlička M., Basic Czech III, Praha 2010.

Adamovičová A. a kol., Čeština pro azylanty a cizince. Učebnice B2, Brno 2008.

Bischofová J. a coll, Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2001.

Kotková R., Textová cvičení y českého jazyka, Parha 2016.

Nekovářová A., Čeština pro život 2, Praha 2012.

Roubalová E., Učíme se česky, Praha 1997.

Słowniki:

- Oliva K., Polsko-český slovník, t.I-II, Praha 1995.

- Siatkowski J., Basaj M., Słownik czesko-polski, Warszawa 1991.

- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2014.

Wybrane pozycje z czeskiej muzyki (wykorzystywane przez wykładowcę na zajęciach).

Wydawnictwa dotyczące Republiki Czeskiej (udostępniane studentom przez wykładowcę).

Materiały z Internetu, czeskiej TV, prasy.

Materiały, których Biblioteka UMK nie posiada w swoich zbiorach są udostępniane studentom przez wykładowcę.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)