Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka kontrastywna języka rosyjskiego i polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2517-s1LS3Z-GKJRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna języka rosyjskiego i polskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z języka rosyjskiego - III rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

Student powinien znać język rosyjski w zakresie podstawowym oraz mieć podstawową wiedzę o gramatyce języka polskiego. Wymagana jest umiejętność analizy lingwistycznej zjawisk językowych w zakresie podstawowym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 godzin = 0,6 ECTS

Wykonywanie prac domowych w konsultacji z prowadzącym: 10 godzin = 0,4 ECTS

Bieżące przygotowanie do zajęć i czytanie literatury: 10 godzin = 0,4 ECTS

Przygotowanie do kolokwium: 15 godzin = 0,6 ECTS

Razem: 50 godzin = 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień dotyczących morfologii, składni, akcentuacji i fonologii języka rosyjskiego i polskiego (K_W11, K_W03).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi określić różnice w zakresie morfologicznych, składniowych, akcentuacyjnych i fonologicznych właściwości języka rosyjskiego i polskiego na podstawie wybranych przykładów (K_U01, K_U06).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student ma świadomość poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie dostrzegania różnic i podobieństw między językiem rosyjskim a polskim na podstawie wyniku uzyskanego z pracy kontrolnej, a także podczas wykonywania i sprawdzania ćwiczeń na zajęciach (K_K01).

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie pewnych zjawisk języka rosyjskiego w zestawieniu z językiem polskim.

Pełny opis:

1. Podstawowe terminologia z zakresu gramatyki kontrastywnej. Cele i zadania analizy kontrastywnej.

2. Akcentuacja rosyjska na tle polskim. Systemy fonologiczne języka rosyjskiego i polskiego w zarysie.

3. Wybrane zagadnienia ekwiwalencji i interferencji w zakresie kategorii gramatycznych.

4. Kategoria rodzaju gramatycznego i żywotności w języku rosyjskim wobec pokrewnych kategorii w języku polskim.

5. Kategorie gramatyczne czasownika rosyjskiego w zestawieniu z polskim (systemy form osobowych, czasowniki dokonane i niedokonane, systemy imiesłowów odmiennych i nieodmiennych)

6. Różnice w użyciu liczebników w języku polskim i rosyjskim.

7. Wybrane zagadnienia ekwiwalencji i interferencji w zakresie składni.

Literatura:

A. Bogusławski, S. Karolak, Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym. Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1976

S. Grzybowski, Podstawy fonetyki rosyjskiej dla Polaków, Warszawa: WSiP, 1973

V. Koseska-Toszewa, Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Składnia, Warszawa: SOW, 1993

J. Wawrzyńczyk (red.), Polsko-rosyjskie językoznawstwo konfrontatywne. Wybór materiałów, UŁ, 1978

T. Wójcik, Gramatyka języka rosyjskiego. Studium kontrastywne, Warszawa: PWN, 1973

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na ocenę. Na zaliczenie składa się obecność i aktywność na zajęciach, bieżące przygotowanie studenta do zajęć, sprawdziany cząstkowe oraz test zaliczeniowy sprawdzający wiedzę i umiejętności studentów.

Test zaliczeniowy sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zjawisk języka rosyjskiego i polskiego w ujęciu kontrastywnym. Na ocenę dostateczną należy rozwiązać 60% testu, na dostateczną plus - 70%, na dobrą - 76%, na dobrą plus - 84%, na bardzo dobrą - 90%

Praktyki zawodowe:

Praktyk zawodowych brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOhEzBbPycYJJgWG8G1X7cpxPMGIdAf6WuFV7FUPPWxo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=90c5dc73-580a-405b-9af6-3c8d23eb9142&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Test zaliczeniowy dostępny będzie na platformie Moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=2159

Pełny opis:

Identyczny jak w części A

Literatura:

Identyczna jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak, Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOhEzBbPycYJJgWG8G1X7cpxPMGIdAf6WuFV7FUPPWxo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=90c5dc73-580a-405b-9af6-3c8d23eb9142&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Test zaliczeniowy dostępny będzie na platformie Moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=2159

Pełny opis:

Identyczny jak w części A

Literatura:

Identyczna jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska, Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOhEzBbPycYJJgWG8G1X7cpxPMGIdAf6WuFV7FUPPWxo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=90c5dc73-580a-405b-9af6-3c8d23eb9142&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Test zaliczeniowy dostępny będzie na platformie Moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=2159

Pełny opis:

Identyczny jak w części A

Literatura:

Identyczna jak w części A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)