Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Animacja kultury / Praca w organizacjach pozarządowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1L-ZWA-A/P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Zawodowe warsztaty antropologiczne: Animacja kultury / Praca w organizacjach pozarządowych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Obecność na zajęciach (stacjonarnie lub online): 30 godz.

Praca w grupie on-line: 10 godz.

Realizacja obowiązkowych zadań warsztatowych: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego zajęć: 20 godz.

Łącznie: 90 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 Posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii kultury, historii kultury, historii sztuki, historii filozofii i socjologii (P6S_WG).

K_W14 Posiada podstawową wiedzę z zakresu celów i zadań muzeum oraz instytucji upowszechniania i animacji kultury, a także archiwów naukowych i internetowych baz danych (P6S_WG, P6S_WK).


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę wykorzystując publikacje, konsultacje i źródła internetowe (P6S_UW, P6S_UO).

K_U09 Potrafi przeprowadzić wstępną interpretację wytworów rozmaitych sfer kultury, stosując przyjęte w etnologii metody badawcze (P6S_UW).

K_U15 Pojmuje potrzebę ciągłego samokształcenia i stałego rozwoju intelektualnego (P6S_UU).

K_U16 Potrafi podjąć i przeprowadzać działania badawcze i interpretacyjne pracując w grupie, przyjmując zarówno funkcję lidera, jak i szeregowego członka grupy (P6S_UO).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05 Wykazuje postawę humanitarną i jest wrażliwy na problemy społeczne współczesnego świata (uchodźcy, konflikty etniczne, konflikty wojenne itp.) (P6S_KR).

K_K06 Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego (między-etnicznego i między-religijnego) (P6S_KO).


Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone synchronicznie.

Metody dydaktyczne:

- praca w grupie; metoda facylitacji

- dyskusje, burze mózgu

- prezentacje

- praktyczne wykonywanie zadań


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

- wykład konwersatoryjny


Metody zdalne:

- wideo spotkania typy webinar; MS Teams

- praca koncepcyjna, tworzenie projektów

- prezentacje online

- praca nad zagadnieniami z wykorzystaniem programów Trello lub Asana


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z problematyką animacji kultury, definicjami z nią związanymi oraz przede wszystkim nauczenie umiejętności praktycznych związanych z przygotowaniem i realizacją etnologicznych projektów animacyjnych przeznaczonych dla społeczności lokalnych.

Pełny opis:

W ramach zajęć uczestnicy poznają czym jest animacja kultury. Poprzez przygotowanie i realizację własnych projektów dla społeczności lokalnych uczą się praktycznych umiejętności niezbędnych dla pracy animatora. Poznają czym jest projekt i jego struktura. Poprzez kolejne spotkania poznają następujące zagadnienia:

- etnolog/antropolog kultury jako animator

- czym są etnoprojekty; poznanie konkursów grantowych na realizację działań z zakresu upowszechniania etnologii, promocji tradycji, twórczości ludowej, edukacji etnologicznej i kulturowej itd.

- projekt z zakresu animacji kultury skrojony na miarę (jak uniknąć „grantozy”; definiowanie celów i zakresu projektu; przygotowanie wniosku projektowego; harmonogramowanie)

- nie taki budżet straszny jak go malują

- umiejętne zarządzanie projektami (organizacja procesu zarządzania, budowanie zespołu projektowego, organizacja zadań, rozwiązywanie konfliktów, motywacja).

Zajęcia mają charakter praktyczny.

Literatura:

Białek M. (red.), DLA Animacja kultury Metody/Działania/Inspiracje, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Warszawa 2005;

Burakowska K., O animacji kulturalnej i animatorach. Refleksje praktyka (głos w dyskusji), (w:) J. Żebrowski (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.

G. Godlewski i in. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2002.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/kultura-ludowa-i-tradycyjna.php

https://etnograficzna.pl/

https://etnoprojekt.pl/

http://www.platformakultury.pl/index.php?module=search&tag=kultura%20ludowa

http://e-globalna.edu.pl/

http://e.org.pl/publikacje/dla.pdf

https://www.tak.torun.pl/mikrowsparcie/program

http://www.orbitorun.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zależy od trzech czynników: opracowania etnologicznego projektu z animacji kultury w formie online, aktywności i obecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Lesner-Szwarc
Prowadzący grup: Renata Lesner-Szwarc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z problematyką animacji kultury, definicjami z nią związanymi oraz przede wszystkim nauczenie umiejętności praktycznych związanych z przygotowaniem i realizacją etnologicznych projektów animacyjnych przeznaczonych dla społeczności lokalnych.

Pełny opis:

W ramach zajęć uczestnicy poznają czym jest animacja kultury. Poprzez przygotowanie i realizację własnych projektów dla społeczności lokalnych uczą się praktycznych umiejętności niezbędnych dla pracy animatora. Poznają czym jest projekt i jego struktura. Poprzez kolejne spotkania poznają następujące zagadnienia:

- etnolog/antropolog kultury jako animator

- czym są etnoprojekty; poznanie konkursów grantowych na realizację działań z zakresu upowszechniania etnologii, promocji tradycji, twórczości ludowej, edukacji etnologicznej i kulturowej itd.

- projekt z zakresu animacji kultury skrojony na miarę (jak uniknąć „grantozy”; definiowanie celów i zakresu projektu; przygotowanie wniosku projektowego; harmonogramowanie)

- nie taki budżet straszny jak go malują

- umiejętne zarządzanie projektami (organizacja procesu zarządzania, budowanie zespołu projektowego, organizacja zadań, rozwiązywanie konfliktów, motywacja).

Zajęcia mają charakter praktyczny.

Literatura:

Białek M. (red.), DLA Animacja kultury Metody/Działania/Inspiracje, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Warszawa 2005;

Burakowska K., O animacji kulturalnej i animatorach. Refleksje praktyka (głos w dyskusji), (w:) J. Żebrowski (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.

G. Godlewski i in. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2002.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/kultura-ludowa-i-tradycyjna.php

https://etnograficzna.pl/

https://etnoprojekt.pl/

http://www.platformakultury.pl/index.php?module=search&tag=kultura%20ludowa

http://e-globalna.edu.pl/

http://e.org.pl/publikacje/dla.pdf

https://www.tak.torun.pl/mikrowsparcie/program

http://www.orbitorun.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21"

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Renata Lesner-Szwarc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z problematyką animacji kultury, definicjami z nią związanymi oraz przede wszystkim nauczenie umiejętności praktycznych związanych z przygotowaniem i realizacją etnologicznych projektów animacyjnych przeznaczonych dla społeczności lokalnych.

Pełny opis:

W ramach zajęć uczestnicy poznają czym jest animacja kultury. Poprzez przygotowanie i realizację własnych projektów dla społeczności lokalnych uczą się praktycznych umiejętności niezbędnych dla pracy animatora. Poznają czym jest projekt i jego struktura. Poprzez kolejne spotkania poznają następujące zagadnienia:

- etnolog/antropolog kultury jako animator

- czym są etnoprojekty; poznanie konkursów grantowych na realizację działań z zakresu upowszechniania etnologii, promocji tradycji, twórczości ludowej, edukacji etnologicznej i kulturowej itd.

- projekt z zakresu animacji kultury skrojony na miarę (jak uniknąć „grantozy”; definiowanie celów i zakresu projektu; przygotowanie wniosku projektowego; harmonogramowanie)

- nie taki budżet straszny jak go malują

- umiejętne zarządzanie projektami (organizacja procesu zarządzania, budowanie zespołu projektowego, organizacja zadań, rozwiązywanie konfliktów, motywacja).

Zajęcia mają charakter praktyczny.

Literatura:

Białek M. (red.), DLA Animacja kultury Metody/Działania/Inspiracje, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Warszawa 2005;

Burakowska K., O animacji kulturalnej i animatorach. Refleksje praktyka (głos w dyskusji), (w:) J. Żebrowski (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.

G. Godlewski i in. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2002.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/kultura-ludowa-i-tradycyjna.php

https://etnograficzna.pl/

https://etnoprojekt.pl/

http://www.platformakultury.pl/index.php?module=search&tag=kultura%20ludowa

http://e-globalna.edu.pl/

http://e.org.pl/publikacje/dla.pdf

https://www.tak.torun.pl/mikrowsparcie/program

http://www.orbitorun.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Lesner-Szwarc
Prowadzący grup: Renata Lesner-Szwarc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z problematyką animacji kultury, definicjami z nią związanymi oraz przede wszystkim nauczenie umiejętności praktycznych związanych z przygotowaniem i realizacją etnologicznych projektów animacyjnych przeznaczonych dla społeczności lokalnych.

Pełny opis:

W ramach zajęć uczestnicy poznają czym jest animacja kultury. Poprzez przygotowanie i realizację własnych projektów dla społeczności lokalnych uczą się praktycznych umiejętności niezbędnych dla pracy animatora. Poznają czym jest projekt i jego struktura. Poprzez kolejne spotkania poznają następujące zagadnienia:

- etnolog/antropolog kultury jako animator

- czym są etnoprojekty; poznanie konkursów grantowych na realizację działań z zakresu upowszechniania etnologii, promocji tradycji, twórczości ludowej, edukacji etnologicznej i kulturowej itd.

- projekt z zakresu animacji kultury skrojony na miarę (jak uniknąć „grantozy”; definiowanie celów i zakresu projektu; przygotowanie wniosku projektowego; harmonogramowanie)

- nie taki budżet straszny jak go malują

- umiejętne zarządzanie projektami (organizacja procesu zarządzania, budowanie zespołu projektowego, organizacja zadań, rozwiązywanie konfliktów, motywacja).

Zajęcia mają charakter praktyczny.

Literatura:

Białek M. (red.), DLA Animacja kultury Metody/Działania/Inspiracje, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Warszawa 2005;

Burakowska K., O animacji kulturalnej i animatorach. Refleksje praktyka (głos w dyskusji), (w:) J. Żebrowski (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.

G. Godlewski i in. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2002.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/kultura-ludowa-i-tradycyjna.php

https://etnograficzna.pl/

https://etnoprojekt.pl/

http://www.platformakultury.pl/index.php?module=search&tag=kultura%20ludowa

http://e-globalna.edu.pl/

http://e.org.pl/publikacje/dla.pdf

https://www.tak.torun.pl/mikrowsparcie/program

http://www.orbitorun.pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.