Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Folklor słowny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1Z-FS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Folklor słowny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w konwersatoriach: min. 16 godz. (dodatkowo, w razie nieobecności na ćwiczeniach, konsultacje z nauczycielem akademickim)

Łącznie: 10 godz.(0,5 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

np.

- kwerenda biblioteczna 5 godz.

- czytanie literatury: 15 godz.

- pisanie prac: 10 godz.

- analiza materiałów pomocniczych (filmu, prezentacji): 15 godz.

- przygotowywanie prezentacji: 5 godz.

- przygotowanie do kolokwium: 10 godz.


Łącznie: 65 godz. (2,6 ECTS)


Ogółem: godzin realizowanych z udziałem nauczyciela i godzin przeznaczonych na pracę indywidualną studenta: 75 (3 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02. Rozumie odrębność etnologii i antropologii kulturowej oraz ich powiązania z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych, a także pojmuje kierunki ich rozwoju. (P7S_WG; P7S_WK; P7Z WZ)

K_W07. Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu etnologii Polski i Europy, zróżnicowania etnicznego i narodowego świata, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, folkloru, studiów lokalnych i regionalnych, muzealnictwa etnograficznego, historii myśli etnologicznej. (P6S_WG; P6Z WT; P6Z WZ).

K_W12. Zna i rozumie zasady i metody analizy oraz interpretacji kultur od czasu kształtowania się etnologii po współczesność, uwzględniając studia nad folklorem (P6S_WG; P6S_WK; P6Z WZ).


Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS_U05. Potrafi formułować tezy i przeprowadzać analizę porównawczą źródeł w zakresie szczegółowych obszarów zainteresowań etnologii i antropologii kulturowej w tym folkloru (P6S_UW; P6Z UI).

EUS_U11. Potrafi opracować pisemnie zadany temat z zastosowaniem warsztatu naukowego [recenzja, referat, artykuł naukowy itp.( P7S_UW; P7S_UK )].

EUS_U13. Potrafi w ramach posiadanej wiedzy analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg procesów społeczno-kulturowych. (P7S_UW; P7Z UI; P7Z UO).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS_K01 Umie ustalać priorytety dla prowadzonych działań, dobierając tematy badawcze pod względem ich wartości naukowej oraz własnych możliwości (P7S_KK; P7Z KP).

EUS_K03 Identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne związane z odpowiedzialnością za prowadzone badania i publikację ich wyników (P7S_KK; P7Z KW).

EUS_K04 Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie krajowego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz odczuwa potrzebę jego ochrony. (P7S_KO; P7S_KR; P7Z KO).Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny,

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu,

- referatu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz,

- prezentacja.
Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium zapoznaje studenta z zagadnieniami dotyczącymi folkloru słownego (literatury ludowej) społeczności wiejskiej przełomu wieku XIX i XX, jak też wybranych form folkloru miejskiego i współczesnego folkloru internetowego.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżają uczestnikom warunki życia w społeczności wiejskiej z przełomu wieku XIX i XX. Społeczność ta nazywana lokalną, bądź tradycyjną funkcjonowała w systemie mitu toteż w trakcie konwersatorium przywołane zostają podstawowe teorie nt. mitu i kategorie myślenia mitycznego.

W odniesieniu do folkloru ludowego mit jako wzorzec światopoglądowy towarzyszył wielu przekazom literackim. Zajęcia przybliżają i omawiają podstawowe gatunki ludowej prozy i liryki. Poddają też analizie wybrane zagadnienia folkloru współczesnego miejskiego i internetowego zwracając uwagę na mitologie społeczne obecne m.in. w: plotkach, opowieściach niesamowitych, teoriach spiskowych.

Literatura:

Pozycje obowiązkowe:

Barber M., Legendy miejskie, przeł. Katarzyna Berger-Kuźniar; Piotr Błoch, Polskie legendy spisał i skomentował Wojciech Orliński, Warszawa 2007.

Bartmiński J., Formy obecności sacrum w folklorze, [w:] J. Bartmiński I M. J. Wojtkowska (red), Folklor - sacrum – religia, Lublin 1995.

Bartmiński J., „Niebo się wstydzi”. Wokół ludowego pojmowania ładu świata, [w:] Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. M. Graszewicz, J. Kolbuszewski, Warszawa 1988.

Bystroń J. St, Etnografia Polski, Warszawa, 1947, (rozdz. IV: Literatura, Wiedza).

Czubala D., Opowieści z życia. Z badań nad folklorem współczesnym, Katowice 1985; [lub:] tegoż, Współczesne legendy miejskie, Katowice 1993.

Ferfecka E., Święci i grzesznicy. Bohater jako jeden z wyznaczników gatunkowych legendy ludowej, [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, pod red. A. Mianeckiego i V. Wróblewskiej, Toruń 2002.

Folklor w dobie Internetu, pod red. G. Gancarczyk i P. Grochowskiego, Toruń 2009.

Goody J., Mit, rytuał i oralność, przeł. O. Kaczmarek, Warszawa 2012 (rozdział II: Literatura oralna, rozdział IX: Pismo, a pamięć ustna. Znaczenie lektooralności).

Grochowski P., Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań folkloru internetowego, [w] „Literatura Ludowa”, nr 3, 2010.

Hajduk-Nijakowska J., Wstęp, [do:] Nie wszystko bajka. Polskie ludowe podania historyczne, wybór, wstęp i komentarz J. Hajduk-Nijakowska, Warszawa 1983.

Juza, M., Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne „Studia Medioznawcze”, nr 4, 201349-60.

Kalniuk T., Sacrum w bajce ludowej, [hasło w:] Słownik polskiej bajki ludowej, t. 3: P – Z, red. V. Wróblewska, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2018, s. 115-121.

Kalniuk T., Literatura i folklor w kontekście mityczności, [w:] Folklor - tradycja i współczesność, red. R. Sitniewska, E. Wilczyńska, V. Wróblewska, Toruń 2016, s. 21-32.

Kalniuk T., Świat jako wartość w ludowej filozofii życia, [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4: Wartości w świecie słowiańskim, red. E. Golachowska, D. Pazio-Wlazłowska, Warszawa 2015, s. 525-534.

Kamińska, M., Niecne memy Dwanaście wykładów o kulturze internetu. Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2011.

Krzyżanowski J., Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, Wrocław t.1: 1962, t.2: 1963.

Pawluczuk W., Obraz świata w kulturze ludowej, [w:] Z problemów badania kultury ludowej, red. T. Kłak, Katowice 1988; [lub w:] tegoż, Świat w kulturach tradycyjnych, „Literatura Ludowa” 1985, nr 3/4.

Propp V., Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2003.

Simonides D., Folklor słowny, „Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej”, 1. 2, pod red. Marii Biernackiej, Marii Frankowskiej, Wandy Paprockiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1981, s. 327-341.

Simonides D., Memorat i fabulat we współczesnej folklorystyce, [w:] Literatura popularna – folklor – język, pod red. W. Nawrockiego i M. Walińskiego, t. 2, Katowice 1981.

Simonides D., Bajka i podanie jako podstawowe gatunki tradycyjnej prozy ludowej, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, seria B, nr 24, Opole 1969.

Tomiccy R i J., Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Białystok 1975.

Pozycje ponadobowiązkowe:

Czubala D., Nasze mity współczesne, Katowice 1996.

Dargiewicz L., Wróblewska V., Kompozycja tekstu folkloru, [w:] Kompozycja dzieła literackiego, pod red. A. Stoffa, Toruń 2004, s. 185-193.

Ługowska J, W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne, Wrocław 1993.

Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. i wstępem opatrzył J. Japola, Lublin 1992.

Propp V., Morfologia bajki, przeł. Wiesława Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976.

Simonides D., Dlaczego drzewa przestały mówi?. Ludowa wizja świata, Opole 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wypadkową ocen z wykonania poszczególnych zadań. Składają się na nią: aktywna obecność na zajęciach, tzn.: aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego, ocena pracy pisemnej z motywem przewodnim; ocena prezentacji multimedialnej na zaaprobowany wcześniej temat, lub kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z opisem w sekcji ogólnej

Pełny opis:

Zgodnie z opisem w sekcji ogólnej

Literatura:

Zgodna z opisem w sekcji ogólnej

Uwagi:

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zmieniony tryb prowadzenia zajęć nie obniża wymagań stawianych studentom, a niekiedy oznacza konieczność zwiększonego nakładu pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z opisem w sekcji ogólnej

Pełny opis:

Zgodnie z opisem w sekcji ogólnej

Literatura:

Zgodna z opisem w sekcji ogólnej

Uwagi:

Zajęcia w formie stacjonarnej, a w razie konieczności na mocy stosownego rozporządzenia Władz Uczelni w formie zdalnej.

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zmieniony tryb prowadzenia zajęć nie obniża wymagań stawianych studentom, a niekiedy oznacza konieczność zwiększonego nakładu pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z opisem w sekcji ogólnej

Pełny opis:

Zgodnie z opisem w sekcji ogólnej

Literatura:

Zgodna z opisem w sekcji ogólnej

Uwagi:

Zajęcia w formie stacjonarnej, a w razie konieczności na mocy stosownego rozporządzenia Władz Uczelni w formie zdalnej.

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams.

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zmieniony tryb prowadzenia zajęć nie obniża wymagań stawianych studentom, a niekiedy oznacza konieczność zwiększonego nakładu pracy własnej studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)