Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1Z-TINF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNH/course/view.php?id=91
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Zadania śródsemestralne;

referat z zastosowaniem technik multimedialnych przy wykorzystaniu cyfrowego przetwarzania źródeł informacji;

esej.

Efekty uczenia się - wiedza:

• posiada podstawową wiedzę z zakresu terminologii i metodologii badań etnologii i antropologii kulturowej, w tym metodyki badań terenowych oraz metodologii innych dziedzin badań nad kulturą uwzględniając cyfrowe technologie w komunikacji społeczno-kulturowej (K_W04)

• Ma świadomość złożoności i zmienności kultury oraz ciągłego rozwoju i zmienności metod jej interpretacji także przez pryzmat nowych technologii komunikacyjnych (K_W13)

• Posiada podstawową wiedzę z zakresu celów i zadań muzeum oraz instytucji upowszechniania i animacji kultury, a także archiwów naukowych i internetowych baz danych (K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

• Potrafi wyszukiwać informacje i materiały w oparciu o literaturę, badania terenowe i archiwalne oraz wykorzystując źródła internetowe na każdym etapie kwerendy i gromadzenia danych (K_U01)

• Potrafi zdobyte materiały analizować, ocenić, zinterpretować i wykorzystać w opracowaniu naukowym i dyskusji z zastosowaniem cyfrowych narzędzi analitycznych, (K_U02)

• Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę wykorzystując publikacje, konsultacje i źródła internetowe (K_U05)

• Potrafi posługiwać się współczesnymi technikami rejestracji danych badawczych (fotografia etnograficzna, cyfrowe techniki audio i wideo). (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• Identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z doborem prób, technik i metod pracy terenowej (K_K04)

• Identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne związane z odpowiedzialnością za prowadzone badania i publikację ich wyników, w tym także cyfrową manipulację i obróbkę danych zwłaszcza danych statystycznych (K_K05)


Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie studentów do efektywnego wykorzystania z technologii cyfrowych w warsztacie badawczym współczesnej humanistyki i nauk społecznych.

Główny nacisk położony został na zapoznanie studentów z przetwarzaniem, analizą i opracowaniem cyfrowych zasobów sieciowych w tym wyspecjalizowanych repozytoriów i silników wyszukiwarek zasobów naukowych w tym pracę z różnymi modułami baz danych w aspekcie sieciowym. Bloki tematyczne:

 • wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy badacza humanisty: bazy danych, aplikacje graficzne, edycja audio i wideo,

 • efektywne wykorzystanie sieci (kwerenda cyfrowa) i obróbka informacji naukowej,

 • specyficzne funkcje podstawowych aplikacji biurowych, które znajdują swoje zastosowanie w pracy humanisty (zasady przygotowania i obróbki materiału do druku),

 • popularyzacji dyscypliny.

 • Pełny opis:

  Blok 1:

  e-źródła: klasyfikacja, standaryzacja opisu, zasoby

  Pozyskiwanie treści z sieci

  Ewaluacja treści z sieci

  Katalogowanie treści - digitalizacja bibliografii: ZOTERO

  Naukowe bazy danych: Scholar (google), MS Adacemic (Microsoft)

  Academia.edu (open source)

  Archiwa i czasopisma branżowe w sieci

  Wyspecjalizowane humanistyczne bazy danych; etnologia / kulturoznawstwo w sieci, popularyzacja dyscypliny

  Od źródła do publikacji: prezentacje multimedialne w MS Power Point, Impress – (prezentacja to też publikacja)

  Blok 2 i 3

  Oprogramowanie graficzne na przykładzie GIMP (praca z obrazem rastrowym)

  Oprogramowanie graficzne na przykładzie Inkscape (praca z obrazem rastrowym i wektorowym)

  Multimedia: Podstawowa nieliniowa edycja wideo (montaż i obróbka wywiadów, dokumentów, digitalizacja nagrań archiwalnych), edycja audio (np. obróbka wywiadów) - Audacity, formy multimediów i komunikacji w procesie badawczym od zbierania danych po prezentacji wyników badań (w tym wszelkie multimedia, narzędzia „poszerzonej rzeczywistości” w promocji nauki i kultury)

  Blok 4 i 5

  Bazy danych (MS Access; podstawy obsługi, funkcje analityczne)

  Statystyka w badaniach humanistycznych (podstawy MS Excel, Open Office)

  Od źródła do publikacji; podstawowe zasady DTP i normy zapisu bibliograficznego w nauce; Zasady pracy z tekstem (MS Word i inne)

  Metody i kryteria oceniania:

  Obecność na zajęciach. Suma punktów z referatów (i ich prezentacji), kolokwiów i zadań według tabeli. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność -5pkt. z końcowej oceny.

  Minimalna obecność by uzyskać zaliczenie powyżej 50% na zajęciach (min. 8 z 15).

  Próg zaliczenia 75 %
  Nazwa składowejPunktacja
  Referat (treść i prezentacja)40
  Zadania 1-2 punktowane2x30
  ObecnośćPowyżej drugiej nieobecności -5 pkt od ogólnej sumy za każdą kolejną nieobecność
  SUMA 100

  Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

  Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
  Wybrany podział planu:
  Przejdź do planu
  Typ zajęć:
  Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
  Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

  Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

  Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
  Wybrany podział planu:
  Przejdź do planu
  Typ zajęć:
  Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
  Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

  Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

  Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
  Wybrany podział planu:
  Przejdź do planu
  Typ zajęć:
  Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
  Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)