Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1Z-WHS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z historii i kultury na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykłady 30h

konsultacje 15h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:czytanie literatury 15h, przygotowanie do egzaminu 30h


Łącznie: godzin 90h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 15 bloków tematycznych (wraz z wykładem wprowadzającym) realizowanych w trybie stacjonarnym, a także przekazanie niezbędnych materiałów (w tym teksty i odnośniki do zbiorów i opracowań naukowych /muzealnych, skrypt do wykładu, materiał ilustracyjny, zagadnienia do samodzielnego opracowania, proponowaną literaturę uzupełniającą) umożliwia student/kom poznanie kluczowych aspektów z teorii i metodologii historii sztuki.


W2 Student/ka zna dzieje i rozwój dyscypliny historii sztuki, potrafi opisać dzieło sztuki; rozumie podstawowe pojęcia i teorie z zakresu historii sztuki i architektury; student/ka zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki z różnych epok.


W3 Po zakończeniu wykładu student/ka ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i metodologii historii sztuki (od metody biograficznej wprowadzonej przez Vasariego po współczesne teorie odwołujące się do ikonografii i ikonologii, badań nad obrazem, studiów feministycznych, postkolonialnych i innych).


Weryfikacja opanowanej przez studenta/kę wiedzy w oparciu o cyklicznie nadsyłane zadania pisemne i końcowy egzamin ustny; analiza i komentarz do otrzymanych prac przez prowadzącą wykład; kontakt mailowy ze studentami przez pocztę USOS.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 W oparciu o treści i materiały udostępnione przez prowadzącą wykład student/ka potrafi opisać dzieje historii sztuki z uwzględnieniem najważniejszych twórców i badaczy; zna podstawowe terminy z zakresu historii sztuki i architektury; zna sposoby interpretacji dzieł z zastosowaniem odpowiedniej metodologii dla określenia ich znaczeń i wartości historycznych, religijnych, kulturowych i artystycznych;


U2 Omówione i udostępnione materiały pozwalają studentom poprowadzić logiczną, osadzoną w wielowymiarowym kontekście analizę dzieła. Student zna najważniejszych badaczy, ich teorie i możliwości zastosowania tych teorii w praktyce; rozpoznaje wybraną ikonografię, rozumie symbolikę dzieł, tematy i watki religijne, mitologiczne;


U3 Na podstawie przeprowadzonych wykładów online i udostępnionych materiałów student /ka potrafi samodzielnie wykorzystywać i poszerzać wiedzę z zakresu teorii historii sztuki; wyszukuje bibliografię; analizuje źródła i opracowania właściwe dla wybranego tematu; czyta literaturę przedmiotu; prezentuje wyniki swojej pracy; posiada umiejętność logicznego budowania wypowiedzi i merytorycznego argumentowania postawionej wybranej metody badawczej;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Poprzez zdobytą wiedzę dotyczącą różnych teorii badawczych historii sztuki student/ka rozumie wartość dzieła sztuki; ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebą ciągłego rozwoju naukowego;


K2 Przekazana wiedza pozwala studentom interpretować zjawiska z historii sztuki we współczesnym ujęciu i kontekście; student/ka rozumie znaczenie dyscypliny historii sztuki jako nauki ułatwiającej analizę zjawisk społecznych, religijnych, politycznych;


K3 Dzięki przyswojonym materiałom student/ka rozumie uniwersalny język symboli i motywów, które od czasów starożytnych współtworzą ikono sferę zarówno w kontekście sztuki „wysokiej” jak i szeroko rozumianej kultury popularnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład stacjonarny z prezentacją multimedialną; regularne przekazywanie student/kom niezbędnych materiałów (w tym teksty i odnośniki do zbiorów i opracowań naukowych /muzealnych, skrypt do wykładu, materiał ilustracyjny, zagadnienia do samodzielnego opracowania, proponowaną literaturę uzupełniającą) na wykładzie i za pomocą poczty USOS.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje historię historii sztuki, towarzyszące jej od zarania podstawowe teorie artystyczne i filozoficzne oraz elementy terminologii podstawowych dziedzin sztuki i nauk pokrewnych (architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, sztuki performatywne i multimedialne).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Czym jest historia sztuki? Pytanie o przedmiot badań (Białostocki).

2. Biograficzna historia sztuki i koncepcja historii sztuki jako historii artystów (Vasari).

3.Normatywna historia sztuki (Winckelmann i polemika Herdera).

4. Materialistyczna historia sztuki (Semper).

5.Historia sztuki - historia idei (Hegel, Dvorak).

6. Stylistyczna historia sztuki (Riegl i Wolfflin).

7.Wprowadzenie do nomenklatury z malarstwa i rzeźby.

8. Architektura (terminologia dotycząca architektury antycznej, typy budowli, porządki, elementy i detale architektoniczne).

9. Portret - specyfika tematu w sztukach wizualnych (Riegl i Belting).

10. Akt w sztuce europejskiej.

11. Problem ikonografii i ikonologii (Warburg i Panofsky).

12. Powojenna historia sztuki – hermeneutyka i semiotyka.

13. Historia sztuki i psychologia widzenia (Arnheim i Gombrich).

14. Psychoanaliza i sztuka / New Art History.

15. Historia sztuki a teorie feministyczne i postkolonializm. Studia nad kulturą (Visual Culture Studies).

Literatura:

J. Białostocki, Dzieje historiografii artystycznej i naukowej historii sztuki, w: Wstęp do historii sztuki, t.1: Przedmiot – metodologia – zawód, (red. P. Skubiszewski), Warszawa 1973,

W. Tatarkiewicz, Definicja sztuki, tamże

J. Białostocki, Pojęcia, kierunki i metody historii sztuki, tamże,

P. Skubiszewski, Elementy metodologii, tamże,

Z. Waźbiński, Vasari i nowożytna historiografia sztuki, Wrocław 1975

J. J. Winckelmann, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł, w: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce, 1700-1870, red. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974

J. J. Winckelmann, Opis Torsa w rzymskim Belwederze, tamże

H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław 1962

K. Piwocki, Pierwsza nowoczesna historia sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970

L. Kalinowski, Max Dvořák i jego metoda badań nad sztuką, Warszawa 1974

J. Białostocki, Posłanie Aby Warburga: historia sztuki czy historia kultury?, w: tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, cykl drugi, Warszawa 1987

E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: tegoż: Studia z historii sztuki, Warszawa 1971

E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, Warszawa 1981

G. Kubler, Kształt czasu. Uwagi o historii rzeczy, Warszawa 1970

J. Białostocki, Kształt czasu. Kryzys pojęcia stylu i teoria Kublera, w: tegoż, Sztuka i myśl humanistyczna, W-wa 1966

J. Białostocki, Znaczenie historii sztuki wśród nauk humanistycznych, tamże,

M. Bryl, Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje heremeutyczne we współczesnej historii sztuki, AQ VI, Poznań 1993

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978

J. Berger, Sposoby widzenia, Poznań 1997

A. Danto, Czym jest sztuka, Warszawa 2016

G. Boehm, O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, Kraków 2014

H. Belting, Antropologia obrazu, Kraków 2007

G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, Kraków 2012

G. Didi-Huberman, Przed obrazem, Gdańsk 2011

A. Leśniak, Obraz płynny, Kraków 2012

E. Hyży, Kobieta, ciało, tożsamość, Kraków 2012

L. Nochlin, Dlaczego nie było wielkich artystek? (pdf)

W. Chadwick, Kobiety, sztuka i społeczeństwo, Poznań 2015

Encyklopedia architektury, N. Pevsner i inni, Warszawa 1992

Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1997

Rządek W., Tomaszewski K., Podręczny słownik historyka sztuki. Ornamenty i motywy dekoracyjne, Poznań 1991

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny sprawdzający wiedzę z zakresu teorii i metodologii historii sztuki wraz z podstawową terminologią stosowaną w dyscyplinie; systematyczne opracowywanie zagadnień i terminów związanych w omawianym na wykładzie tematem).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
Prowadzący grup: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
Prowadzący grup: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)