Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Archiwum/Archiwalia w etnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN2Z-ZWAA/AE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Zawodowe warsztaty antropologiczne: Archiwum/Archiwalia w etnologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Gotowość do przyswojenia nowych wiadomości o archiwach oraz archiwaliach. Chęć do nabywania umiejętności pracy z: pomocami archiwalnymi, archiwaliami.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi 4 ECTS, co odpowiada 120 godzinom pracy, z czego:

1) za godziny realizowane z udziałem wykładowcy 1 ECTS (30 godzin),

2) konsultacje 0,5 ECTS (15 godzin)

3) przygotowanie do zajęć 1 ECTS (30 godzin)

4) przygotowanie projektu kwerendy archiwalnej na wybrany temat przez studenta 0,5 ECTS (15 godzin)

5) przygotowanie referatu o wybranym archiwum 1 ECTS (30 godzin)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu współczesnych osiągnięć metodologicznych etnologii i antropologii kulturowej.

K_W06 Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu studiów etnicznych i narodowościowych, podejmujących problematykę tożsamości i konfliktów kulturowych.

K_W07 Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu etnologii Polski i Europy, zróżnicowania etnicznego i narodowego świata, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, folkloru, studiów lokalnych i regionalnych, muzealnictwa etnograficznego, historii myśli etnologicznej.

K_W12 Zna i rozumie zasady i metody analizy oraz interpretacji kultur od czasu kształtowania się etnologii po współczesność.

K_W15 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu celów i zadań muzeum oraz instytucji upowszechniania i animacji kultury, a także archiwów naukowych i internetowych baz danych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi wyszukiwać informacje oraz materiały w źródłach zastanych (literatura, archiwalia, internetowe bazy danych).

K_U02 Potrafi pozyskiwać potrzebne informacje i materiały w efekcie etnograficznych badań terenowych, posługując się technikami obserwacji i wywiadu.

K_U03 Potrafi opracować źródła zastane i wywołane oraz przeprowadzić ich analizę.

K_U04 Potrafi zdobyte materiały oceniać, analizować, syntezować i wykorzystać w opracowaniu naukowym oraz dyskusji.

K_U05 Potrafi formułować tezy i przeprowadzać analizę porównawczą źródeł w zakresie szczegółowych obszarów zainteresowań etnologii i antropologii kulturowej.

K_U06 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę wykorzystując konsultacje i różnorodne teksty kultury.

K_U07 Potrafi posługiwać się współczesnymi technikami rejestracji danych badawczych (fotografia etnograficzna, cyfrowe techniki audio i wideo).

K_U09 Potrafi przeprowadzić wstępną interpretację elementów rozmaitych sfer kultury, stosując metody badawcze przyjęte w etnologii i antropologii kulturowej.

K_U12 Potrafi przygotować krótkie wypowiedzi z wykorzystaniem rozmaitych źródeł i technik multimedialnych.

K_U15 Pojmuje potrzebę ciągłego samokształcenia i stałego rozwoju intelektualnego.

K_U16 Potrafi podjąć i przeprowadzać działania badawcze i interpretacyjne pracując w grupie, przyjmując zarówno funkcję lidera, jak i zwykłego członka zespołu.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego oraz odczuwa potrzebę jego ochrony.

K_K05 Wykazuje postawę humanitarną i wrażliwość wobec problemów społecznokulturowych współczesnego świata.

K_K06 Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego (etnicznego i religijnego).

K_K07 Odczuwa potrzebę wykorzystywania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz korzystania z wiedzy eksperckiej.Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne zdalne - Zajęcia synchroniczne, czyli zgodne z planem studiów, co do dnia i godziny oraz czasu trwania. Materiały będą udostępniane za pomocą platformy moodle UMK. Kontakt z prowadzącym zajęcia będzie odbywał się poprzez USOSmail.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z podstawowymi elementami wiedzy i praktyki archiwalnej. Tematyka zajęć obejmuje terminy archiwalne, wiedzę o archiwistyce i jej praktyczne wykorzystanie w badaniach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest oswojenie się z instytucją jaką jest archiwum oraz poznanie i umiejętne wykorzystanie różnych rodzajów źródeł archiwalnych. Program zajęć:

- Wprowadzenie do terminologii archiwalnej.

- Przedstawienie sieci archiwalnej w Polsce.

- Archiwa Społeczne i Etnologiczne w Polsce.

- Archiwa w Internecie, prezentacje.

- Tradycyjne i Współczesne Pomoce archiwalne (w tym bazy danych: szukaj w archiwach, SEZAM, PRADZIAD, ELA, IZA, Genealogia w Archiwach).

- Poszukiwania genealogiczne w Internecie.

- Archiwa na Świecie.

- Wprowadzenie zagadnienia egodokumentu. Studium przypadku na źródłach archiwalnych.

- Zajęcia w archiwum, zamawianie materiałów, kwerendy.

- Wycieczka po toruńskich archiwach, obligatoryjne, zależy od sytuacji epidemiologicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Chorążyczewski W., Archiwistyka dla początkujących, Toruń 2014, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191.

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewski, Warszawa 1974.

Literatura do wyboru:

Konarski K., Podstawowe zasady archiwistyki, Archeion, t. 19/20, 1951, s. 19-104.

Ryszewski B., Archiwistyka. Przedmiot – zakres – podział (studia nad problemem), Warszawa – Poznań – Toruń 1972.

Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

Tomczak A., Archiwistyka i zawód archiwisty. Kilka refleksji, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2- 4 września 1997, t. 1, red. D. Nałęcz, Radom 1997

Rosa A., Zasada publiczności archiwów: jedna zasada, różne interpretacje, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2, Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, Toruń 2011, s. 21-54.

Rosa A., Siuda K., Antropologia kulturowa i metody etnograficzne w archiwistyce, Archiwa-Kancelarie-Zbiory, No 9 (11), s. 179-194.

Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, pod red. W. Chorążyczewskiego, A. Pacevicius, S. Roszaka, Toruń 2015. (wybrane teksty).

• Literatura rozproszona dotycząca drobnych zagadnień.

• Strony internetowe archiwów polskich i zagranicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- aktywność (w przypadku moodle, rozwiązywanie quiz-ów), waga 0,1: K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_U06

- obecność (w przypadku moodle, logowanie się do systemu), waga 0,1: K_U15

- realizacja projektu dotyczącego wybranego archiwum – praca indywidualna (prezentacja/forma pisemna), waga 0,3: K_W15, K_U01, K_U06, K_U07, K_U12, K_U16

- realizacja referatu – kwerenda archiwalna – praca indywidualna (prezentacja/forma pisemna), waga: 0,5: K_W05, K_W06, K_W07, K_W12 , K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U12

Metody oceniania:

Na podstawie uzyskanych ocen cząstkowych (aktywność, obecność, realizacja projektu, realizacja referatu) będzie wyliczona ocena końcowa za pomocą średniej ważonej (wagi przy kryterium oceniania).

Realizacja projektu dotyczącego wybranego archiwum, oceniane będzie:

1) opis historii archiwum,

2) przedstawienie kompetencji archiwum,

3) omówienie zasobu archiwalnego archiwum,

4) przedstawienie zasad udostępniania archiwalnego,

5) przedstawienie działalności popularyzatorskiej,

6) opisanie roli archiwum w regionie.

Realizacja referatu – kwerenda archiwalna, oceniane będzie:

1) uargumentowanie wyboru tematu oraz archiwum,

2) przedstawienie kolejności wykonywanych czynności przy kwerendzie archiwalnej, np. wybór tematu, opis literatury wspomagającej, wykorzystanie pomocy archiwalnych, wyszukiwanie materiałów archiwalnych.

3) omówienie wykorzystania internetowych baz danych, stron internetowych, tradycyjnych pomocy archiwalnych,

4) przedstawienie metod wyszukiwawczych użytych w trakcie kwerendy,

5) omówienie źródeł archiwalnych odnalezionych w trakcie kwerendy,

Skala ocen:

ndst - 0-49%

dst- 50-59 %

dst plus- 60-69 %

db- 70-79 %

db plus- 80-85 %

bdb- 86-100 %

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Piotr Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.