Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia obszarów pozaeuropejskich - Afryka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3Z-AOP-AF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia obszarów pozaeuropejskich - Afryka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1.Podstawowe wiadomości dotyczące geografii Afryki;

2. Podstawowe wiadomości dotyczące charakterystyki obszarów kulturowych Afryki

3. Podstawowe wiadomości z zakresu problematyki podziałów społecznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin konwersatorium w semestrze 1 i 30 godzin w semestrze letnim

Efekty uczenia się - wiedza:

Afryka I.

1. Student zna typologię systemów społecznych Afryki opartych na więzach krwi oraz rozumie podstawowe pojęcia z tego zakresu (typy małżeństw, typy rodzin, zasady dziedziczenia itd.(H1A_W04; S1A_02-03, S1A_08)

2. Student rozumie struktury rodzinne i role społeczne poszczególnych członków rodziny afrykańskiej.(H1A_W04; H1A_W06)

3. Zna funkcję i charakter wybranych obrzędów rodzinnych (inicjacja, ślub, pogrzeb) i zachodzące w tych obrzędach przemiany.(H1A_W04)

4. Zna jednostki społeczne oparte na podziale terytorialnym i jednostki polityczne Afryki (H1A_W04; S1A_02-03, S1A_08)

5. Rozumie przyczyny społecznych i etnicznych konfliktów Afryki (H1A_W04; S1A_02-03, S1A_08)

6. Zna podstawowe przyczyny migracji wewnętrznych i emigracji Afrykanów (H1A_W04; S1A_02-03, S1A_08)

7. Zna przyczyny i skutki społeczne konfliktów zbrojnych, (H1A_W04)

8. Zna zakresy i charakter biedy i konfliktów społecznych we współczesnej Afryce.(H1A_W04; S1A_02-03, S1A_08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:

1. Charakteryzuje cechy tradycji religijnych „Czarnej Afryki”.

2. Dostrzega i analizuje powiązania wierzeń z pozostałymi obszarami kultury

3. Wyjaśnia zasady i wskazuje różnice pomiędzy religiami tradycyjnymi, islamem i chrześcijaństwem

4. Wskazuje kierunki przemian zachodzących w obrzędowości rodzinnej

5. Wskazuje przyczyny konfliktów etnicznych i społecznych kontynentu

6. Wskazuje kierunki przemian kulturowych kontynentu

7. Charakteryzuje i omawia wybrane przykłady folkloru słownego oraz współczesnej literatury afrykańskiej (wiersze i opowiadania).

Inne kompetencje

1. Przygotowuje analizę antropologiczną wybranego opowiadania lub wiersza afrykańskiego autora


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość roli samokształcenia (H1A_K01)

Student nabywa kompetencje potrzebne w sytuacji kontaktu międzykulturowego(H1A_K01; K04; K06)

Metody dydaktyczne:

-dyskusja ogólna, omówienie wyznaczonych lektur, pokazy multimedialne; wykład konwersatoryjnymetody stosowane w nauczaniu zdalnym:

metody rozwijające refleksyjne myślenie

metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Afryka

Celem zajęć jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących kultur Afryki. Zajęcia obejmują problemy społeczno – polityczne kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących w rodzinie, społecznościach lokalnych i systemach politycznych, aż po problematykę współczesnych konfliktów społecznych i etnicznych

Pełny opis:

Afryka I.

1. Tradycyjna rodzina afrykańska – zróżnicowanie i charakterystyka

2. Dziecko w tradycyjnej rodzinie afrykańskiej

3. Rola kobiety w tradycyjnych kulturach Afryki

4. Przemiany rodziny we współczesnej Afryce

5. Obrzędowość rodzinna i jej przemiany (inicjacje, ślub, pogrzeb)

6. Systemy społeczne oparte na podziale terytorialnym i systemy polityczne – tradycja i przemiany

7. Konflikty etniczne współczesnej Afryki

8. Konflikty społeczne współczesnej Afryki – migracje, emigracja, imigracja, dzieci ulicy, bieda i ubóstwo.

9. Pomoc humanitarna

Literatura:

1. „Afryka” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

2. 16 opowiadań afrykańskich, Wybór M. Metelskiej, Iskry 1978;

3. Afryka na progu XXI wieku. Kultura i społeczeństwo. red. J. Pawlik, M. Szupejko, Olsztyn 2009;

4. Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, red. J. Łapott, Szczecin 2004

5. Buchalik L. Dawny świat Dogonów, Żory2012

6. Dzieci żyjące na ulicy - nowe zjawisko miast afrykańskich, red. J. Różański, Warszawa 2004

7. Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską, red. J. Różański, P. Szuppe, Studia i materiały Misjologiczne, t. 2

8. Komorowski Z., Kultury Czarnej Afryki, 1994

9. Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń, Toruńskie Studia o sztuce Orientu, t. 4, red. A. Nadolska-Styczyńska, Toruń 2009;

10. J. Pawlik, Religijny wymiar choroby w tradycyjnych społecznościach afrykańskich, w: Werbiści a badania religiologiczne, Dialog kultur i religii, t. 1. Verbinum, 2005

11.Kurcz M., Za trzecią kataraktą, PTL, Wrocław2007

12.Pawlik J. , Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006;

13. Pawlik J.J. Klonowanie człowieka w świetle afrykańskiej symboliki bliźniąt. Lud, t. 85, 2001,

14. Pawlik J.J., Śmierć dziecka w Afryce, w : red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Funeralia lednickie spotkanie 6, ‘ Dusza maluczka a strata ogromna”. Poznań 2004

15. Plemię, państwo, demokracja, red. R. Vorbrich, Poznań 2007

16. Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce, red. A. Żukowski, Olsztyn 2008;

17. Rybiński A., Tuaregowie z Sahary, Dialog, 1999

18. Szupejko Małgorzata, Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy, PAN, Warszawa 2007.

19.Świat Grup etnicznych, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, , red. A. Posern-Zieliński, rozdział XIII i XIV ( R. Vorbrich)

20. Vorbrich R., Tradycyjna społeczność afrykańska a szkoła. Systemy wychowawcze i edukacyjne w pluralistycznym społeczeństwie Kamerunu, Lud, t. 86, 2002

21. Vorbrich R., Wódz jako funkcjonariusz. Despotyzm zdecentralizowany w społeczeństwie postplemiennym Kamerunu, Lud, t. 88, 2004

22.Wokół IV Katarakty, Społeczności Wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, W-wa 2005

23.Ząbek Maciej, Arabowie z Dar Hamid, Dialog 1998;

24. Vorbrich Ryszard, Plemienna i postplemienna Afryka, Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

25. Alicja Wrzesińska, Mwana znaczy dziecko. Z afrykańskich tradycji edukacyjnych, Warszawa 2005;

26. Taże, Afrykańska młodzież i jej dzisiejszy świat, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 1994

27 J. Różański ( red.),Dzieci – ofiary wojny, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2005;

28. J. Różański, (red.) Dzieci głodujące i bez imienia, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2007

29.Małgorzata Szupejko, Społeczeństwo Bugandy: zmiana i rozwój, PAN, Warszawa 1992

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, udział w dyskusji ogólnej, przygotowanie do zajęć poprzez zapoznanie się z zalecaną lekturą, kolokwium,

przygotowanie pisemnej analizy opowiadania lub wiersza

W przypadku nauczania zdalnego:

aktywny udział w zajęciach, udział w dyskusji ogólnej, przygotowanie do zajęć poprzez zapoznanie się z zalecaną lekturą,

opracowanie pisemne: krótka analiza wybranego problemu i przesłanie opracowania do prowadzącego

przygotowanie pisemnej analizy opowiadania lub wiersza,

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Afryka

Celem zajęć jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących kultur Afryki. Zajęcia obejmują problemy społeczno – polityczne kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących w rodzinie, społecznościach lokalnych i systemach politycznych, aż po problematykę współczesnych konfliktów społecznych i etnicznych

Pełny opis:

Afryka I.

1. Tradycyjna rodzina afrykańska – zróżnicowanie i charakterystyka

2. Dziecko w tradycyjnej rodzinie afrykańskiej

3. Rola kobiety w tradycyjnych kulturach Afryki

4. Przemiany rodziny we współczesnej Afryce

5. Obrzędowość rodzinna i jej przemiany (inicjacje, ślub, pogrzeb)

6. Systemy społeczne oparte na podziale terytorialnym i systemy polityczne – tradycja i przemiany

7. Konflikty etniczne współczesnej Afryki

8. Konflikty społeczne współczesnej Afryki – migracje, emigracja, imigracja, dzieci ulicy, bieda i ubóstwo.

9. Pomoc humanitarna

Literatura:

1. „Afryka” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

2. 16 opowiadań afrykańskich, Wybór M. Metelskiej, Iskry 1978;

3. Afryka na progu XXI wieku. Kultura i społeczeństwo. red. J. Pawlik, M. Szupejko, Olsztyn 2009;

4. Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, red. J. Łapott, Szczecin 2004

5. Buchalik L. Dawny świat Dogonów, Żory2012

6. Dzieci żyjące na ulicy - nowe zjawisko miast afrykańskich, red. J. Różański, Warszawa 2004

7. Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską, red. J. Różański, P. Szuppe, Studia i materiały Misjologiczne, t. 2

8. Komorowski Z., Kultury Czarnej Afryki, 1994

9. Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń, Toruńskie Studia o sztuce Orientu, t. 4, red. A. Nadolska-Styczyńska, Toruń 2009;

10. J. Pawlik, Religijny wymiar choroby w tradycyjnych społecznościach afrykańskich, w: Werbiści a badania religiologiczne, Dialog kultur i religii, t. 1. Verbinum, 2005

11.Kurcz M., Za trzecią kataraktą, PTL, Wrocław2007

12.Pawlik J. , Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006;

13. Pawlik J.J. Klonowanie człowieka w świetle afrykańskiej symboliki bliźniąt. Lud, t. 85, 2001,

14. Pawlik J.J., Śmierć dziecka w Afryce, w : red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Funeralia lednickie spotkanie 6, ‘ Dusza maluczka a strata ogromna”. Poznań 2004

15. Plemię, państwo, demokracja, red. R. Vorbrich, Poznań 2007

16. Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce, red. A. Żukowski, Olsztyn 2008;

17. Rybiński A., Tuaregowie z Sahary, Dialog, 1999

18. Szupejko Małgorzata, Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy, PAN, Warszawa 2007.

19.Świat Grup etnicznych, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, , red. A. Posern-Zieliński, rozdział XIII i XIV ( R. Vorbrich)

20. Vorbrich R., Tradycyjna społeczność afrykańska a szkoła. Systemy wychowawcze i edukacyjne w pluralistycznym społeczeństwie Kamerunu, Lud, t. 86, 2002

21. Vorbrich R., Wódz jako funkcjonariusz. Despotyzm zdecentralizowany w społeczeństwie postplemiennym Kamerunu, Lud, t. 88, 2004

22.Wokół IV Katarakty, Społeczności Wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, W-wa 2005

23.Ząbek Maciej, Arabowie z Dar Hamid, Dialog 1998;

24. Vorbrich Ryszard, Plemienna i postplemienna Afryka, Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

25. Alicja Wrzesińska, Mwana znaczy dziecko. Z afrykańskich tradycji edukacyjnych, Warszawa 2005;

26. Taże, Afrykańska młodzież i jej dzisiejszy świat, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 1994

27 J. Różański ( red.),Dzieci – ofiary wojny, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2005;

28. J. Różański, (red.) Dzieci głodujące i bez imienia, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2007

29.Małgorzata Szupejko, Społeczeństwo Bugandy: zmiana i rozwój, PAN, Warszawa 1992

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Afryka

Celem zajęć jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących kultur Afryki. Zajęcia obejmują problemy społeczno – polityczne kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących w rodzinie, społecznościach lokalnych i systemach politycznych, aż po problematykę współczesnych konfliktów społecznych i etnicznych

Pełny opis:

Afryka I.

1. Tradycyjna rodzina afrykańska – zróżnicowanie i charakterystyka

2. Dziecko w tradycyjnej rodzinie afrykańskiej

3. Rola kobiety w tradycyjnych kulturach Afryki

4. Przemiany rodziny we współczesnej Afryce

5. Obrzędowość rodzinna i jej przemiany (inicjacje, ślub, pogrzeb)

6. Systemy społeczne oparte na podziale terytorialnym i systemy polityczne – tradycja i przemiany

7. Konflikty społeczne współczesnej Afryki – migracje, emigracja, imigracja, dzieci ulicy, bieda i ubóstwo.

8. Konflikty etniczne Afryki

9. Pomoc humanitarna

Literatura:

1. „Afryka” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

2. 16 opowiadań afrykańskich, Wybór M. Metelskiej, Iskry 1978;

3. Afryka na progu XXI wieku. Kultura i społeczeństwo. red. J. Pawlik, M. Szupejko, Olsztyn 2009;

4. Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, red. J. Łapott, Szczecin 2004

5. Buchalik L. Dawny świat Dogonów, Żory2012

6. Dzieci żyjące na ulicy - nowe zjawisko miast afrykańskich, red. J. Różański, Warszawa 2004

7. Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską, red. J. Różański, P. Szuppe, Studia i materiały Misjologiczne, t. 2

8. Komorowski Z., Kultury Czarnej Afryki, 1994

9. Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń, Toruńskie Studia o sztuce Orientu, t. 4, red. A. Nadolska-Styczyńska, Toruń 2009;

10. J. Pawlik, Religijny wymiar choroby w tradycyjnych społecznościach afrykańskich, w: Werbiści a badania religiologiczne, Dialog kultur i religii, t. 1. Verbinum, 2005

11.Kurcz M., Za trzecią kataraktą, PTL, Wrocław2007

12.Pawlik J. , Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006;

13. Pawlik J.J. Klonowanie człowieka w świetle afrykańskiej symboliki bliźniąt. Lud, t. 85, 2001,

14. Pawlik J.J., Śmierć dziecka w Afryce, w : red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Funeralia lednickie spotkanie 6, ‘ Dusza maluczka a strata ogromna”. Poznań 2004

15. Plemię, państwo, demokracja, red. R. Vorbrich, Poznań 2007

16. Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce, red. A. Żukowski, Olsztyn 2008;

17. Rybiński A., Tuaregowie z Sahary, Dialog, 1999

18. Szupejko Małgorzata, Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy, PAN, Warszawa 2007.

19.Świat Grup etnicznych, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, , red. A. Posern-Zieliński, rozdział XIII i XIV ( R. Vorbrich)

20. Vorbrich R., Tradycyjna społeczność afrykańska a szkoła. Systemy wychowawcze i edukacyjne w pluralistycznym społeczeństwie Kamerunu, Lud, t. 86, 2002

21. Vorbrich R., Wódz jako funkcjonariusz. Despotyzm zdecentralizowany w społeczeństwie postplemiennym Kamerunu, Lud, t. 88, 2004

22.Wokół IV Katarakty, Społeczności Wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, W-wa 2005

23.Ząbek Maciej, Arabowie z Dar Hamid, Dialog 1998;

24. Vorbrich Ryszard, Plemienna i postplemienna Afryka, Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

25. Alicja Wrzesińska, Mwana znaczy dziecko. Z afrykańskich tradycji edukacyjnych, Warszawa 2005;

26. Taże, Afrykańska młodzież i jej dzisiejszy świat, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 1994

27 J. Różański ( red.),Dzieci – ofiary wojny, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2005;

28. J. Różański, (red.) Dzieci głodujące i bez imienia, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2007

29.Małgorzata Szupejko, Społeczeństwo Bugandy: zmiana i rozwój, PAN, Warszawa 1992

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Afryka

Celem zajęć jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących kultur Afryki. Zajęcia obejmują problemy społeczno – polityczne kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących w rodzinie, społecznościach lokalnych i systemach politycznych, aż po problematykę współczesnych konfliktów społecznych i etnicznych

Pełny opis:

Afryka I.

1. Tradycyjna rodzina afrykańska – zróżnicowanie i charakterystyka

2. Dziecko w tradycyjnej rodzinie afrykańskiej

3. Rola kobiety w tradycyjnych kulturach Afryki

4. Przemiany rodziny we współczesnej Afryce

5. Obrzędowość rodzinna i jej przemiany (inicjacje, ślub, pogrzeb)

6. Systemy społeczne oparte na podziale terytorialnym i systemy polityczne – tradycja i przemiany

7. Konflikty etniczne współczesnej Afryki

8. Konflikty społeczne współczesnej Afryki – migracje, emigracja, imigracja, dzieci ulicy, bieda i ubóstwo.

9. Pomoc humanitarna

Literatura:

1. „Afryka” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

2. 16 opowiadań afrykańskich, Wybór M. Metelskiej, Iskry 1978;

3. Afryka na progu XXI wieku. Kultura i społeczeństwo. red. J. Pawlik, M. Szupejko, Olsztyn 2009;

4. Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, red. J. Łapott, Szczecin 2004

5. Buchalik L. Dawny świat Dogonów, Żory2012

6. Dzieci żyjące na ulicy - nowe zjawisko miast afrykańskich, red. J. Różański, Warszawa 2004

7. Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską, red. J. Różański, P. Szuppe, Studia i materiały Misjologiczne, t. 2

8. Komorowski Z., Kultury Czarnej Afryki, 1994

9. Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń, Toruńskie Studia o sztuce Orientu, t. 4, red. A. Nadolska-Styczyńska, Toruń 2009;

10. J. Pawlik, Religijny wymiar choroby w tradycyjnych społecznościach afrykańskich, w: Werbiści a badania religiologiczne, Dialog kultur i religii, t. 1. Verbinum, 2005

11.Kurcz M., Za trzecią kataraktą, PTL, Wrocław2007

12.Pawlik J. , Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006;

13. Pawlik J.J. Klonowanie człowieka w świetle afrykańskiej symboliki bliźniąt. Lud, t. 85, 2001,

14. Pawlik J.J., Śmierć dziecka w Afryce, w : red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Funeralia lednickie spotkanie 6, ‘ Dusza maluczka a strata ogromna”. Poznań 2004

15. Plemię, państwo, demokracja, red. R. Vorbrich, Poznań 2007

16. Przywództwo i przywódcy we współczesnej Afryce, red. A. Żukowski, Olsztyn 2008;

17. Rybiński A., Tuaregowie z Sahary, Dialog, 1999

18. Szupejko Małgorzata, Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy, PAN, Warszawa 2007.

19.Świat Grup etnicznych, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, , red. A. Posern-Zieliński, rozdział XIII i XIV ( R. Vorbrich)

20. Vorbrich R., Tradycyjna społeczność afrykańska a szkoła. Systemy wychowawcze i edukacyjne w pluralistycznym społeczeństwie Kamerunu, Lud, t. 86, 2002

21. Vorbrich R., Wódz jako funkcjonariusz. Despotyzm zdecentralizowany w społeczeństwie postplemiennym Kamerunu, Lud, t. 88, 2004

22.Wokół IV Katarakty, Społeczności Wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, W-wa 2005

23.Ząbek Maciej, Arabowie z Dar Hamid, Dialog 1998;

24. Vorbrich Ryszard, Plemienna i postplemienna Afryka, Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

25. Alicja Wrzesińska, Mwana znaczy dziecko. Z afrykańskich tradycji edukacyjnych, Warszawa 2005;

26. Taże, Afrykańska młodzież i jej dzisiejszy świat, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 1994

27 J. Różański ( red.),Dzieci – ofiary wojny, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2005;

28. J. Różański, (red.) Dzieci głodujące i bez imienia, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2007

29.Małgorzata Szupejko, Społeczeństwo Bugandy: zmiana i rozwój, PAN, Warszawa 1992

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Afryka

Celem zajęć jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących kultur Afryki. Zajęcia obejmują problemy społeczno – polityczne kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących w rodzinie, społecznościach lokalnych i systemach politycznych, aż po problematykę współczesnych konfliktów społecznych i etnicznych

Pełny opis:

Afryka I.

1. Tradycyjna rodzina afrykańska – zróżnicowanie i charakterystyka

2. Dziecko w tradycyjnej rodzinie afrykańskiej

3. Rola kobiety w tradycyjnych kulturach Afryki

4. Przemiany rodziny we współczesnej Afryce

5. Obrzędowość rodzinna i jej przemiany (inicjacje, ślub, pogrzeb)

6. Systemy społeczne oparte na podziale terytorialnym i systemy polityczne – tradycja i przemiany

7. Konflikty etniczne współczesnej Afryki

8. Konflikty społeczne współczesnej Afryki – migracje, emigracja, imigracja, dzieci ulicy, bieda i ubóstwo.

9. Pomoc humanitarna

Literatura:

Lektura podstawowa:

Stanisław Piłaszewicz, Religie i mitologia Czarnej Afryki, Dialog 2010.

16 opowiadań afrykańskich, Wybór M. Metelskiej, Iskry 1978; ( dwa teksty do wyboru)

19 współczesnych opowiadań nigeryjskich, wybór jw., Iskry W-wa 1980 (dwa teksty do wyboru)

Afryka na progu XXI wieku. Kultura i społeczeństwo. red. J. Pawlik, M. Szupejko, Olsztyn 2009 ( wybrane zagadnienia)

Buchalik L. Dawny świat Dogonów, Żory 2012 (wybrane rozdziały)

Kurcz M., Za trzecią kataraktą, PTL, Wrocław2007 (wybrane fragmenty)

Pawlik J. , Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006; (wybrane fragmenty)

Pawlik J.J. Klonowanie człowieka w świetle afrykańskiej symboliki bliźniąt. Lud, t. 85, 2001,

Pawlik J.J., Śmierć dziecka w Afryce, w : red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Funeralia lednickie spotkanie 6, ‘ Dusza maluczka a strata ogromna”. Poznań 2004

Pawlik J.J. 2006, Kontrakt, ślub, wesele – praktyka małżeństwa we współczesnym Togo, « Nurt SVD » t. 40, z. 2, s. 89-104.

Pawlik J.J. 2010b, Afrykański dom jako przestrzeń święta. Studium etnologiczne z Północnego Togo, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” t. 64, nr 2-3, s. 95-106.

Plemię, państwo, demokracja, red. R. Vorbrich, Poznań 2007 ( wybrane rozdziały)

Rybiński A., Tuaregowie z Sahary, Dialog, 1999 ( wybrane zagadnienia)

Vorbrich R., Tradycyjna społeczność afrykańska a szkoła. Systemy wychowawcze i edukacyjne w pluralistycznym społeczeństwie Kamerunu, Lud, t. 86, 2002

Vorbrich R., Wódz jako funkcjonariusz. Despotyzm zdecentralizowany w społeczeństwie postplemiennym Kamerunu, Lud, t. 88, 2004

Wokół IV Katarakty, Społeczności wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, W-wa 2005 (wybrane zagadnienia)

Ząbek Maciej, Arabowie z Dar Hamid, Dialog 1998; ( wybrane zagadnienia)

Zimoń H. 1998b, Rytuały pochówkowe starszych mężczyzn u ludu Konkomba z Północnej Ghany, „Roczniki Teologiczne” t. 45, z. 2, s. 137-154.

Zimoń H. 2005, Rytuały pochówkowe starszych kobiet u ludu Konkomba z Północnej Ghany, „Roczniki Teologiczne” t. 52, z. 9, s.129-143.

Vorbrich Ryszard, Plemienna i postplemienna Afryka, Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.( wybrane zagadnienia)

J. Różański ( red.),Dzieci – ofiary wojny, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2005;

J. Różański, (red.) Dzieci głodujące i bez imienia, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Missio Polona Warszawa 2007

J. Różański, ( red.), Dzieci żyjące na ulicy - nowe zjawisko miast afrykańskich, red. J. Różański, Warszawa 2004

Jacek Jan Pawlik SVD, Strukturalne przemiany rodziny w Afryce Subsaharyjskiej w dobie nowoczesności, Studia Elbląskie XX (2019).

Edward Sito. Rodzina afrykańska u Ewe, część I, Afryka,2017 | 46 | 11-40, cz. II, Afryka 2018/ 48

Małgorzata Szupejko, Społeczeństwo Bugandy: zmiana i rozwój, PAN, Warszawa 1992

Lektura uzupełniająca

Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń, Toruńskie Studia o sztuce Orientu, t. 4, red. A. Nadolska-Styczyńska, Toruń 2009; ( wybrane artykuły)

Komorowski Z., Kultury Czarnej Afryki, 1994

EX Africa SEMPER ALIQUID NOVI, t. I, II, III 2014 (wybrane rozdziały)

Świat Grup etnicznych, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, , red. A. Posern-Zieliński, rozdział XIII i XIV ( R. Vorbrich)

Alicja Wrzesińska, Mwana znaczy dziecko. Z afrykańskich tradycji edukacyjnych, Warszawa 2005;

Taże, Afrykańska młodzież i jej dzisiejszy świat, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 1994

Anna Nadolska-Styczyńska, Dzieci i rodzina Afryki Subsaharyjskiej w zainteresowaniach polskiej etnologii. Próba wstępnej charakterystyki zakresów badawczych, w: Poznać aby zrozumieć. Misyjny wymiar Kościoła. Księga jubileuszowa dedykowana ks. dr hab. Jackowi Pawlikowi SVD, prof. UWM z okazji 65 rocznicy urodzin, 40 lat kapłaństwa i 30- lecia pracy naukowej, red. Barbara Rozen, Roman Kordoński,Olsztyn 2017.

Urszula Markowska-Manista, Świat życia codziennego dziecka marginalizowanego w Afryce Środkowej Na przykładzie dzieci łowców-zbieraczy Ba’Aka w Republice Środkowoafrykańskiej, Rocznik Pedagogiczny 36/2013

Jacek łapott. Afryka, kontynent specjalnej troski?, Forum politologiczne, t. 12, 2011, Olsztyn

Krystyna Surma, Edukacja młodego pokolenia w Ugandzie jako szansa na integralny rozwój osoby, Annales Missiologici Posnanienses t. 20 (2015), s. 89-106

„Afryka” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

Szupejko Małgorzata, Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy, PAN, Warszawa 2007.

B. Aboko, G.A. Adeyemo, Poezja Czarnej Afryki, PIW 1962.

Uwagi:

Zajęcia w wymiarze 30 godzin.

W przypadku nauczania zdalnego zajęcia będą odbywać się w czasie podanym w planie, na platformach wskazanych przez UMK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.