Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fakultet kulturoznawczy - Feminizm jako praktyka badawcza i kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL-L-FK-FPBK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fakultet kulturoznawczy - Feminizm jako praktyka badawcza i kulturowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - Fakultet kulturoznawczy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin zajęć

30 godzin - praca własna (przygotowanie do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej)

Efekty uczenia się - wiedza:

- posiada podstawową wiedzę na temat miejsca kulturoznawstwa pośród nauk humanistycznych i rozumie jego interdyscyplinarny charakter

- ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

- samodzielnie zdobywa wiedzę związaną z kulturą i sztuką (jej historią i współczesnością), rozwija umiejętności badawcze, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych

- rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Na zajęciach rozpatrujemy feminizm jako praktykę badawczą (jakich metod, narzędzi czy pojęć można używać przyjmując perspektywę feministyczną w badaniach kulturowych) oraz jako praktykę kulturową. Przyglądamy się rozmaitym tekstom kultury, dyskursom i praktykom, z wyczuleniem na kwestie płci i seksualności, zastanawiając się także nad ich emancypacyjnym potencjałem. Analizujemy teksty naukowe, literackie, materiały audiowizualne, dyskutujemy wcześniej zadane teksty (różnej długości).

Pełny opis:

Zajęcia mają przybliżyć rozumienie feminizmu i jego wkładu w naukę i zmianę współczesnych praktyk kulturowych.

Literatura:

- Joan Acker. Przeobrażenia kategorii klasy, rasy i płci. Feministyczne przemyślenia, tłum. K. Gawlicz, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2009. URL http://www.ekologiasztuka.pl./pdf/f0077acker.pdf

-Donna Haraway, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej

ograniczonej/częściowej perspektywy, tłum. A. Czarnacka, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. 2008, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf;

- Aleksandra Derra, Filozofia, nauka, feminizm. Wybór tekstów, Wydawnictwo UMK, Toruń 2022;

-Nancy Fraser, Drogi feminizmu. Od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu, przeł. A. Weseli, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014;

- Amia Srinivasan, Prawo do seksu. Feminizm XXI wieku, przeł. K. Mojkowska, W.A.B, Warszawa 2023;

- Maria Reimann, Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności, Wyd. Czarne, Wołowiec 2019;

- Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018;

- bell hooks, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, przeł. E. Majewska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013;

- Audre Lorde, Siostra outsiderka. Eseje i przemówienia, przeł. B. Szelewa, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014;

- Sylwia Urbańska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010, FNP, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015;

- Patrycja Wieczorkiewicz, Aleksandra Herzyk, Przegryw. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności, W.A.B, Warszawa 2023;

- Linda Nochlin, Dlaczego nie było wielkich artystek?, tłum. A. Nowak-Młynikowska, Smak Słowa, Warszawa 2023;

- Carol Gilligan, Innym głosem. Teoria psychologiczna a rozwój kobiet, przeł. B. Szelewa, Wydawnictwo KP, Warszawa 2015;

- Sylwia Chutnik, Dziewczyny do przodu, "Czas Kultury" 2022, nr 2, s. 122-136, https://czaskultury.pl/sklep/dziewczyny-do-przodu-mow-kolaze/

- Ludowa historia kobiet, pod red. P. Wielgosza, Wydawnictwo RM, Warszawa 2023;

- Angela Y. Davis, Kobiety, rasa, klasa, przeł. D. Żukowski, Karakter, Kraków 2022

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu wymagana jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), przygotowanie do zajęć (opracowanie zadanej literatury) i aktywne w nich uczestnictwo oraz przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)