Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet kulturoznawczy - (Re-)interpretacje antycznego dramatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL-L-FK-RIAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Fakultet kulturoznawczy - (Re-)interpretacje antycznego dramatu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - Fakultet kulturoznawczy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity nakład pracy studenta:

semestr letni: [2 ECTS]

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu: 30 h = 1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma zaawansowaną wiedzę o transmisji i recepcji wybranych aspektów literatury i kultury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (w szczególności na teatr) (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

U2: student umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym i historyczno-literackim (K_U07)

U3: umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee oraz oceniać różne opinie i stanowiska (K_U10)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu (K_K01)

K2: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku (K_K03)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- bieżące przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach rozumiane jako zabieranie głosu w dyskusji o zagadnieniach przewidzianych programem, znajomość podstawowej (obowiązkowej) literatury przedmiotu (osoby nieobecne lub nieaktywne na 5 i więcej zajęciach nie uzyskują zaliczenia z zajęć);

- uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonej na koniec zajęć prezentacji swojego projektu; projekt może dotyczyć scenicznej realizacji dramatu antycznego (po uzgodnieniu tematu z prowadzącym zajęcia najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć) lub przedstawienia własnej wersji mitu (w formie np. opowiadania czy scenariusza); na ocenę pozytywną składać się będzie: wartość merytoryczna i spójność projektu, odpowiednia argumentacja - poprawność stawianych tez i wyciąganych wniosków, logika wypowiedzi i poprawność językowa, uwzględnienie wszelkich towarzyszących okoliczności potencjalnego projektu, adekwatność zastosowanych środków).

Studenci IOS zobowiązani są w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć zgłosić ten fakt prowadzącej zajęcia i ustalić zasady zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą postaciom kobiet związanym z mitem wojny trojańskiej oraz ich różnym przedstawieniom i (re-)interpretacjom, tak starożytnym, jak i współczesnym, także scenicznym i literackim reprezentacjom.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się postaciom kobiet związanym z mitem wojny trojańskiej, poprzez lekturę (analizę i interpretację) różnych opowieści poświęconych tym postaciom ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego, historycznego i teatralnego, w jakim one powstawały. Punktem wyjściowym będzie tragedia Eurypidesa pt. Hekabe. Przyjrzymy się jednak także innym opowieściom tak starożytnym, jak i współczesnym nawiązującym do bohaterek związanych z tym mitem, jak Andromasze, Helenie, Kasandrze.

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa.

Literatura:

Eurypides, Hekabe

Eurypides, Trojanki

Eurypides, Helena

Eurypides, Andromacha

Seneka, Trojanki

Seneka, Agamemnon

Homer, Iliada

Owidiusz, Heroidy

Orzeszkowa, Hekuba

Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety

Literatura dodatkowa:

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967.

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kerenyi K., Mitologia grecka, tłum. R. Reszke, Warszawa 2002.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Problemy teorii dramatu i teatru, t. 1 i 2, red. J. Degler, Wrocław 2003.

Przekład na scenie, Przekładaniec 31/ 2015.

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Worthen W. B., Dramat: między literaturą a przedstawieniem, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2013.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Marciniak, Mitologia grecka i rzymska

Cacoyannis, Trojanki

Podbielski, Literatura starożytnej Grecji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.