Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia filmu i telewizji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1L-HFITV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia filmu i telewizji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna -12 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących historii i historii sztuki (na poziomie szkoły średniej) oraz zagadnień zrealizowanych na wykładzie z 'historii filmu i telewizji' w pierwszym semestrze.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

II semestr, 3 punkty ECTS; 30 godzin wykładowych, 25 godzin pracy własnej; 5 godzin konsultacji
Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09 student ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03, samodzielnie zdobywa wiedzę związana z kulturą i sztuką(jej historią i współczesnością), rozwija umiejętności badawcze, korzystając zw wskazówek opiekuna naukowego

K_U12,umie wskazywać i opisywać dzieła najbardziej reprezentatywne dla kolejnych epok historycznokulturowych w różnych dziedzinach sztuki

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

K_K05, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

K_K14,ma świadomość rangi i znaczenia teatru, filmu i innych dzieł sztuki i widowisk w kulturze polskiej i światowej

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany prezentacjami oraz projekcjami filmowymi (fragmentami filmów bądź pokazami całych dzieł)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład ma ma zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami z historii filmu powszechnego i telewizji, arcydziełami filmowymi należącymi do kanonu historyczno-filmowego, znaczeniem kina w procesie kształtowania najważniejszych prądów artystycznych w Europie i Ameryce, ale także z uwarunkowaniami społecznymi i ekonomicznymi rozwoju kinematografii i telewizji na świecie.

Pełny opis:

Początki kina – Thomas Edison, bracia Lumière, Georges Méliès

Film d’art we Francji

Rozwój języka filmu. Wielka Brytania – G.A. Smith; USA – W. Porter.

Włoski monumentalizm.

Początki przemysłu filmowego w USA. Twórczość D.W. Griffitha.

Burleska filmowa– Mack Sennett, Charles Chaplin, Buster Keaton.

Kino skandynawskie – Victor Sjöström, C. Th. Dreyer.

Kino duńskie. Asta Nielsen w roli Hamleta.

Niemiecki ekspresjonizm filmowy i kammerspiel.

Przełom dźwiękowy w kinie

Kino radzieckie w latach 20-tych. Siergiej Eisenstein, Wsiewołod Pudowkin.

Pionierzy kina dokumentalnego – Dziga Wiertow, Robert Flaherty. Szkoła Johna Griersona.

Impresjonizm filmowy i awangarda. L. Delluc, G. Dulac, J. Epstein, L. Buñuel, J.

„Triumf woli” – totalitaryzm w kinie.

„Obywatel Kane”. Znaczenie filmu Orsona Wellsa w historii kina.

Włoski neorealizm.

Free ciemna i „młodzi gniewni” w Wielkiej Brytanii

Francuska Nowa Fala.Kino mistrzów: Bergman, Fellini, Visconti. Antonioni

Historia telewizji:

1. Początki telewizji. Pionierzy telewizji monochromatycznej

2. Początki telewizji w Europie. John Logie Baird vs. Guglielmo Marconi

3. Początki telewizji w USA

4. Propaganda telewizyjna w III Rzeszy

5. BBC po II wojnie światowej. Rodzina Królewska na srebrnym ekranie

6. Reklama telewizyjna u USA

7. Gatunki telewizyjne w USA. Narodziny kultury serialowej

8. Początki telewizji w Polsce (lata 30.) – eksperymenty techniczne

9. Telewizja Polska po II wojnie światowej

10. Lata 70. W TVP. Program 2 i Studio II – nowa jakość telewizji

11. Telewizja Polska w stanie wojennym

Literatura:

Literatura:

„Encyklopedia Kina”, red. Tadeusz Lubelski, Kraków 2003

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, „Historia kina – tom I. Kino nieme.” Kraków 2009

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska "Historia kina. Tom 2. Kino klasyczne".

David Robinson, "Chaplin", Warszawa 1995

Piotr Skrzypczak, "Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej", Toruń 2009.

Tomasz Kłys, "Dekada doktora Mabuse. Nieme filmy Fritza Langa"

Jurgen Trimborn, "Riefenstahl. Niemiecka kariera", Warszawa 2008.

"Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy." red. Ł. Plesnar, R. Syska, Kraków 2006.

Marc Ferro, "Kino i historia", Warszawa 2011.

David Shipman „Historia kina. Pierwsze stulecie” Katowice 1993

Jerzy Płażewski, „Historia filmu francuskiego 1895-2003” Warszawa 2005.

Tadeusz Lubelski, "Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego", Kraków 2000

"Hitchcock/Truffaut", wsp. H. Scott (opracowanie i posłowie T. Lubelski), Izabelin 2005

Rafał Marszałek "Nowy film angielski", Warszawa 1968

"Michelangelo Antonioni" red. B. Zmudziński, Kraków 2004

Maria Kornatowska „Federico Fellini”, Warszawa 1989

"Fellini. Zawód: reżyser", R. Cirio, Izabelin 2003

Joanna Wojnicka „Świat umierający. O późnej twórczości Luchino Viscontiego”, Kraków 2001.

Tadeusz Szczepański „Zwierciadło Bergmana”, Gdańsk 1999

"Bergman – rozmowy", O. Assayas, S. Bjorkman, Izabelin 2007„Wiek ekranów” red. A.

Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002

Konrad Klejsa, Grzegorz Skonieczko, „Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji”, Kraków 2002

Agnieszka Ogonowska "Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji z rzeczywistością telewizyjną", Kraków 2006

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: student oceniany jest po każdym semestrze. Semestr 1 i2 – pisemne kolokwium zaliczeniowe, semestr 3 pisemny egzamin.

Jeśli, w związku z pandemią, przeprowadzenie tradycyjnego zaliczenia nie będzie możliwe, odbędzie się ono w formie zdalnej, po uzgodnieniu zasad ze studentami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma ma zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami z historii filmu powszechnego i telewizji, arcydziełami filmowymi należącymi do kanonu historyczno-filmowego, znaczeniem kina w procesie kształtowania najważniejszych prądów artystycznych w Europie i Ameryce, ale także z uwarunkowaniami społecznymi i ekonomicznymi rozwoju kinematografii i telewizji na świecie.

Pełny opis:

Kino radzieckie w latach 20-tych. Siergiej Eisenstein, Wsiewołod Pudowkin.

Pionierzy kina dokumentalnego – Dziga Wiertow, Robert Flaherty. Szkoła Johna Griersona.

Impresjonizm filmowy i awangarda. L. Delluc, G. Dulac, J. Epstein, L. Buñuel, J.

„Triumf woli” – totalitaryzm w kinie.

„Obywatel Kane”. Znaczenie filmu Orsona Wellsa w historii kina.

Historia telewizji:

Początki telewizji. Pionierzy telewizji monochromatycznej

Początki telewizji w Europie. John Logie Baird vs. Guglielmo Marconi

Początki telewizji w USA

Propaganda telewizyjna w III Rzeszy

Literatura:

Literatura:

„Encyklopedia Kina”, red. Tadeusz Lubelski, Kraków 2003

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, „Historia kina – tom I. Kino nieme.” Kraków 2009

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska "Historia kina. Tom 2. Kino klasyczne".

David Robinson, "Chaplin", Warszawa 1995

Piotr Skrzypczak, "Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej", Toruń 2009.

Tomasz Kłys, "Dekada doktora Mabuse. Nieme filmy Fritza Langa"

Jurgen Trimborn, "Riefenstahl. Niemiecka kariera", Warszawa 2008.

"Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy." red. Ł. Plesnar, R. Syska, Kraków 2006.

Marc Ferro, "Kino i historia", Warszawa 2011.

David Shipman „Historia kina. Pierwsze stulecie” Katowice 1993

Jerzy Płażewski, „Historia filmu francuskiego 1895-2003” Warszawa 2005.

Tadeusz Lubelski, "Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego", Kraków 2000

"Hitchcock/Truffaut", wsp. H. Scott (opracowanie i posłowie T. Lubelski), Izabelin 2005

Rafał Marszałek "Nowy film angielski", Warszawa 1968

"Michelangelo Antonioni" red. B. Zmudziński, Kraków 2004

Maria Kornatowska „Federico Fellini”, Warszawa 1989

"Fellini. Zawód: reżyser", R. Cirio, Izabelin 2003

Joanna Wojnicka „Świat umierający. O późnej twórczości Luchino Viscontiego”, Kraków 2001.

Tadeusz Szczepański „Zwierciadło Bergmana”, Gdańsk 1999

"Bergman – rozmowy", O. Assayas, S. Bjorkman, Izabelin 2007„Wiek ekranów” red. A.

Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002

Konrad Klejsa, Grzegorz Skonieczko, „Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji”, Kraków 2002

Agnieszka Ogonowska "Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji z rzeczywistością telewizyjną", Kraków 2006

Uwagi:

Jeśli, w związku z pandemią, przeprowadzenie tradycyjnego zaliczenia nie będzie możliwe, odbędzie się ono w formie zdalnej - test zaliczeniowy online.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma ma zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami z historii filmu powszechnego i telewizji, arcydziełami filmowymi należącymi do kanonu historyczno-filmowego, znaczeniem kina w procesie kształtowania najważniejszych prądów artystycznych w Europie i Ameryce, ale także z uwarunkowaniami społecznymi i ekonomicznymi rozwoju kinematografii i telewizji na świecie.

Pełny opis:

Kino radzieckie w latach 20-tych. Siergiej Eisenstein, Wsiewołod Pudowkin.

Pionierzy kina dokumentalnego – Dziga Wiertow, Robert Flaherty. Szkoła Johna Griersona.

Impresjonizm filmowy i awangarda. L. Delluc, G. Dulac, J. Epstein, L. Buñuel, J.

„Triumf woli” – totalitaryzm w kinie.

„Obywatel Kane”. Znaczenie filmu Orsona Wellsa w historii kina.

Historia telewizji:

Początki telewizji. Pionierzy telewizji monochromatycznej

Początki telewizji w Europie. John Logie Baird vs. Guglielmo Marconi

Początki telewizji w USA

Propaganda telewizyjna w III Rzeszy

Literatura:

Literatura:

„Encyklopedia Kina”, red. Tadeusz Lubelski, Kraków 2003

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, „Historia kina – tom I. Kino nieme.” Kraków 2009

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska "Historia kina. Tom 2. Kino klasyczne".

David Robinson, "Chaplin", Warszawa 1995

Piotr Skrzypczak, "Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej", Toruń 2009.

Tomasz Kłys, "Dekada doktora Mabuse. Nieme filmy Fritza Langa"

Jurgen Trimborn, "Riefenstahl. Niemiecka kariera", Warszawa 2008.

"Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy." red. Ł. Plesnar, R. Syska, Kraków 2006.

Marc Ferro, "Kino i historia", Warszawa 2011.

David Shipman „Historia kina. Pierwsze stulecie” Katowice 1993

Jerzy Płażewski, „Historia filmu francuskiego 1895-2003” Warszawa 2005.

Tadeusz Lubelski, "Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego", Kraków 2000

"Hitchcock/Truffaut", wsp. H. Scott (opracowanie i posłowie T. Lubelski), Izabelin 2005

Rafał Marszałek "Nowy film angielski", Warszawa 1968

"Michelangelo Antonioni" red. B. Zmudziński, Kraków 2004

Maria Kornatowska „Federico Fellini”, Warszawa 1989

"Fellini. Zawód: reżyser", R. Cirio, Izabelin 2003

Joanna Wojnicka „Świat umierający. O późnej twórczości Luchino Viscontiego”, Kraków 2001.

Tadeusz Szczepański „Zwierciadło Bergmana”, Gdańsk 1999

"Bergman – rozmowy", O. Assayas, S. Bjorkman, Izabelin 2007„Wiek ekranów” red. A.

Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002

Konrad Klejsa, Grzegorz Skonieczko, „Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji”, Kraków 2002

Agnieszka Ogonowska "Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji z rzeczywistością telewizyjną", Kraków 2006

Uwagi:

Jeśli, w związku z pandemią, przeprowadzenie tradycyjnego zaliczenia nie będzie możliwe, odbędzie się ono w formie zdalnej - test zaliczeniowy online.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ma ma zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami z historii filmu powszechnego i telewizji, arcydziełami filmowymi należącymi do kanonu historyczno-filmowego, znaczeniem kina w procesie kształtowania najważniejszych prądów artystycznych w Europie i Ameryce, ale także z uwarunkowaniami społecznymi i ekonomicznymi rozwoju kinematografii i telewizji na świecie.

Pełny opis:

Kino radzieckie w latach 20-tych. Siergiej Eisenstein, Wsiewołod Pudowkin.

Pionierzy kina dokumentalnego – Dziga Wiertow, Robert Flaherty. Szkoła Johna Griersona.

Impresjonizm filmowy i awangarda. L. Delluc, G. Dulac, J. Epstein, L. Buñuel, J.

„Triumf woli” – totalitaryzm w kinie.

„Obywatel Kane”. Znaczenie filmu Orsona Wellsa w historii kina.

Historia telewizji:

Początki telewizji. Pionierzy telewizji monochromatycznej

Początki telewizji w Europie. John Logie Baird vs. Guglielmo Marconi

Początki telewizji w USA

Propaganda telewizyjna w III Rzeszy

Literatura:

Literatura:

„Encyklopedia Kina”, red. Tadeusz Lubelski, Kraków 2003

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, „Historia kina – tom I. Kino nieme.” Kraków 2009

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska "Historia kina. Tom 2. Kino klasyczne".

David Robinson, "Chaplin", Warszawa 1995

Piotr Skrzypczak, "Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej", Toruń 2009.

Tomasz Kłys, "Dekada doktora Mabuse. Nieme filmy Fritza Langa"

Jurgen Trimborn, "Riefenstahl. Niemiecka kariera", Warszawa 2008.

"Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy." red. Ł. Plesnar, R. Syska, Kraków 2006.

Marc Ferro, "Kino i historia", Warszawa 2011.

David Shipman „Historia kina. Pierwsze stulecie” Katowice 1993

Jerzy Płażewski, „Historia filmu francuskiego 1895-2003” Warszawa 2005.

Tadeusz Lubelski, "Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego", Kraków 2000

"Hitchcock/Truffaut", wsp. H. Scott (opracowanie i posłowie T. Lubelski), Izabelin 2005

Rafał Marszałek "Nowy film angielski", Warszawa 1968

"Michelangelo Antonioni" red. B. Zmudziński, Kraków 2004

Maria Kornatowska „Federico Fellini”, Warszawa 1989

"Fellini. Zawód: reżyser", R. Cirio, Izabelin 2003

Joanna Wojnicka „Świat umierający. O późnej twórczości Luchino Viscontiego”, Kraków 2001.

Tadeusz Szczepański „Zwierciadło Bergmana”, Gdańsk 1999

"Bergman – rozmowy", O. Assayas, S. Bjorkman, Izabelin 2007„Wiek ekranów” red. A.

Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002

Konrad Klejsa, Grzegorz Skonieczko, „Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji”, Kraków 2002

Agnieszka Ogonowska "Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji z rzeczywistością telewizyjną", Kraków 2006

Uwagi:

Jeśli, w związku z pandemią, przeprowadzenie tradycyjnego zaliczenia nie będzie możliwe, odbędzie się ono w formie zdalnej - test zaliczeniowy online.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)