Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1L-HSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna -12 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

65 godzin:

30 godzin - wykład

35 godzin - praca własna studenta/studentki nad przydzielonymi zadaniami


W przypadku zajęć zdalnych:

70 godzin - praca własna studenta/ studentki

12 godzin - konsultacje z prowadzącą zajęcia


Efekty uczenia się - wiedza:

1. uporządkowana wiedza w zakresie wiedzy z historii sztuki (terminologia, metodologie, zjawiska artystyczne na tle danych z zakresu historii kultury od czasów cywilizacji greckiej, poprzez cywilizację rzymską i bizantyjską, wieki średnie oraz tradycję ikony aż do współczesności) - KW03, KW09


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Umiejętność samodzielnego opracowania danych dotyczących omawianego materiału (w ramach wyznaczonych zadań). Zdolność kojarzenia faktów i postrzegania zjawisk sztuki na tle kontekstu kulturowego. Samodzielne wykonanie projektów z wykorzystaniem wiedzy wyniesionej z wykładu KU03

2. Umiejętność rozpoznania i omówienia najważniejszych i reprezentatywnych dzieł dla omawianego okresu dziejów sztuki KU12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Systematyczna praca KK01

2. Świadomość wagi zdobywania wiedzy o sztuce i kulturze dla skutecznego zachowania dziedzictwa kulturowego ludzkości KK05

3. Świadomość rangi sztuk plastycznych w kulturze KK14

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Historia sztuki zachodniej ujęta problemowo: od XVI wiecznego kolonializmu po współczesną sztukę globalną. Na wykładzie nacisk położony jest na społeczne i kulturowe uwarunkowania pracy artystycznej. Przyglądamy się praktykom artystycznym uwzględniając historyczny, polityczny i kulturowy kontekst ich powstawania, możliwości instytucjonalne tworzenia i pokazywania sztuki czy zestawiając zdarzenia z dyskursu artystycznego z wydarzeniami z życia społecznego i politycznego.

Pełny opis:

I. Omówienie planu i formy zajęć i informacja o egzaminie.

II. Historia wybranych zagadnień z zakresu historii sztuki:

- analiza problemów artystycznych i estetycznych w kontekście historii kultury zachodniej

III. Egzamin

Literatura:

- D. Ades, P. Overy i in, Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, przeł. H. Andrzejewska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.

- R. W. Kluszczyński, Film, sztuka Wielkiej Awangardy, PWN, Warszawa 1990.

- M. Porębski, Granica współczesności. 1909-1925, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989.

- P. Piotrowski, Artysta między rewolucją i reakcją. Studium z zakresu etycznej historii sztuki awangardy rosyjskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993.

- Arnold Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury, przeł. J. Ruszczycówna, PIW, Warszawa 1974, t.2.

- M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przeł. M. Szuster, Universitas, Kraków 2006.

- P. Burger, Teoria awangardy, Universitas, Kraków 2006.

- J. Bell, Lustro świata. Nowa historia sztuki, Arkady, Warszawa 2009

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zakończony egzaminem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)