Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia dramatu i teatru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1Z-HDIT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Historia dramatu i teatru
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 11 - kulturoznawstwo s1
Przedmioty spec. ogólna - 11 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym 35 godziny kontaktowe, 15 praca własna studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

Student orientuje się w najważniejszych zjawiskach z historii dramatu i teatru od starożytności do wieku XVII, rozpoznaje najważniejszych twórców dramatu i artystów teatru w Polsce i w Europie oraz ich dzieła, orientuje się w architekturze, repertuarze środków wyrazu, konwencjach gry aktorskiej w teatrze antycznym, średniowiecznym i nowożytnym (u jego początków), zna najważniejsze dzieła dramatyczne z poszczególnych epok (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie wskazać najważniejsze dzieła dramatyczne z poszczególnych epok omawianych na wykładzie, a także rozpoznać podstawowe formy i konwencje teatralne (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zdaje sobie sprawę, że historia dramatu i teatru obejmuje niezwykle bogate i zróżnicowane zjawiska, warte rozpoznania na własną rękę (K_K01)

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa literacko-teatralnego Polski i Europy (K_K05)

Student ma świadomość rangi i znaczenia teatru i widowisk w kulturze polskiej i światowej (K_K14)

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną (slajdy, fragmenty spektakli i filmów dokumentalnych, użyteczne strony internetowe)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Pierwsze ogniwo cyklu wykładów z historii dramatu i teatru. Wykład poświęcony genezie teatru z perspektywy antropologii kulturowej oraz historii dramatu i teatru europejskiego od czasów starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu do XVII wieku.

Wykład przeznaczony dla studentów kulturoznawstwa oraz filologii polskiej (specjalizacja teatrologiczna), a także dla zainteresowanych studentów filologii klasycznej i neofilologii, którzy chcieliby się zapoznać z podstawowymi informacjami z zakresu historii dramatu i teatru starożytnego, średniowiecznego, renesansowego i XVII-wiecznego.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu od starożytności po wiek XVII.

Podczas zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z problematyką dotyczącą teatru i dramatu, od antycznego do XVII wieku, z uwzględnieniem jego wyglądu, struktury, poetyki, teatralności czy sceniczności; także z problematyką przekładu oraz z wybranymi utworami dramatycznymi.

Zajęcia poświęcone będą następującym zagadnieniom:

- widowiska teatralne w starożytności;

- starożytne budowle teatralne i ich recepcja w Europie;

- historia teatru i dramatu od starożytności do XVII wieku;

- problematyka sceniczności, stosowanych urządzeń teatralnych, wyglądu sceny i aktorów w starożytności (w porównaniu z wybranymi aspektami sceny nowożytnej);

- problematyka szeroko pojętego przekładu utworów dramatycznych;

- kwestie związane z poetyką tekstów dramatycznych;

- antyczni autorzy tekstów dramatycznych (Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Menander, Plaut, Terencjusz, Seneka)

- nowożytni autorzy tekstów dramatycznych: Szekspir, Calderon, Racine, Molier, Kochanowski;

- analiza i interpretacja wybranych utworów dramatycznych (tragicznych i komediowych) oraz ich recepcja.

Literatura:

Literatura obligatoryjna

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Horacy, Sztuka poetycka [w:] idem, Dzieła wszystkie, red. A. Lam, Pułtusk 2010.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Skwara E., Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

Wybrane utwory następujących autorów:

Ajschylos, Tragedie, tłum. S. Srebrny, Kraków 1952.

Arystofanes, Komedie, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001-2003.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Kochanowski J., Odprawa posłów greckich (Wolne Lektury)

Molier, Dzieła, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1952.

Plaut, Komedie, tłum. E. Skwara, Warszawa 2002-2004.

Racine J., Tragedie, Warszawa 1958.

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012.

Szekspir, Tragedie. Komedie. Kroniki, dowolne wydanie.

Terencjusz, Komedie, E. Skwara, Warszawa 2005-2006.

Literatura dodatkowa:

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Chodkowski R. R., Teatr grecki, Lublin 2003.

Cytowska M. Szelest, H., Rychlewska L., Literatura rzymska (okres archaiczny), Warszawa 1996.

Cytowska M. Szelest, H., Literatura rzymska (okres cesarstwa), Warszawa 1992.

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967-

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997.

Lesky A., Tragedia grecka, tłum. M. Weiner, Kraków 2006.

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Romilly de J., Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, Kraków 2004.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Witruwiusz, O architekturze, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1999.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Do odnośnych zajęć zostanie wybrana literatura filmowa i teatralna.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach.

2. Zaliczenie sprawdzianu wiadomości przeprowadzonego na koniec zajęć (50% punktów plus 1)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda
Prowadzący grup: Barbara Bibik, Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład realizowany będzie w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.