Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1Z-HSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna - 11 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin:

- 30 godzin wykładu

- 10 godzin praca własna studenta/studentki

- 20 godzin przygotowanie do zaliczenia przedmiotuW przypadku zajęć zdalnych:

30 godzin - zajęcia online

10 godzin - praca własna studenta/ studentki

20 godzin - przygotowanie do zaliczenia

Efekty uczenia się - wiedza:

1. uporządkowana wiedza w zakresie historii sztuki (terminologia, metodologie, zjawiska artystyczne na tle danych z zakresu historii kultury oraz antropologii kulturowej - od od starożytności po wybrane zjawiska ikonografii sztuki europejskiej i sztuki współczesnej) - KW03, KW09


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Umiejętność samodzielnego opracowania danych dotyczących omawianego materiału (w ramach wyznaczonych zadań). Zdolność kojarzenia faktów i postrzegania zjawisk sztuki na tle kontekstu kulturowego. KU03

2. Umiejętność rozpoznania i omówienia najważniejszych i reprezentatywnych dzieł dla omawianego okresu dziejów sztuki KU12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Systematyczna praca KK01

2. Świadomość wagi zdobywania wiedzy o sztuce i kulturze dla skutecznego zachowania dziedzictwa kulturowego ludzkości KK05

3. Świadomość rangi sztuk plastycznych w kulturze KK14

Metody dydaktyczne:

- wykład problemowy

- prezentacja

- praca w grupach

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Podczas wykładu przedstawiona zostanie podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki kultury zachodniej. Zaprezentowana zostanie najważniejsza terminologia dotycząca malarstwa, rzeźby, architektury, a także podstawowe zagadnienia z teorii sztuki, metodologii badań sztuk plastycznych, dziejów doktryn artystycznych. Historia sztuki przedstawiona podczas wykładu obejmie wybraną twórczość od starożytności po wiek XIX.

Pełny opis:

I. Wprowadzenie: metodologia, teorie historii sztuki

II. Historia wybranych zagadnień z zakresu historii sztuki:

1. Czasy przedhistoryczne i staroorientalne kultury miejskie oraz antyk

2. Symboliczno-alegoryczna wizja średniowiecznego świata

3. Sztuka XV-wiecznej Europy (twórczość Jana van Eycka, Albrechta Dürera, Massaccia, Andrei Mantegny, Sandra Botticellego, Pierra della Francesco)

4. Renesansowy „przewrót” – nowe postawy wobec „natury”, człowieka, sztuki

5. Renesans włoski i niderlandzki

6. Manieryzm

7. Sztuka baroku: reformacja i kontrreformacja

8. Złoty wiek (sztuki) Niderlandów

9. Rokoko

10. Klasycyzm i narodziny muzeów

11. Romantyzm

12. Akademizm

III. Podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- G. Duby, Czasy katedr: sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986 (kilka wydań).

- J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010.

- J. Huizinga, Kultura XVII-wiecznej Holandii, przeł. P. Oczko, Universitas, Kraków 2008.

- Arnold Hauser, Rokoko, klasycyzm i romantyzm, w: tegoż, Społeczna historia sztuki i literatury, przeł. J. Ruszczycówna, PIW, Warszawa 1974, t.2, s. 5-182.

Literatura uzupełniająca:

- J. Lipińska, Sztuka egipska, Warszawa 1983.

- Paz Martínez Muñozi in., Historia sztuki świata. T. 1, Pierwsze cywilizacje, antyk, tł. B. Gutowska-Nowak, Muza, Świat Książki, Warszawa 1999.

- W. Sauerlander, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1975

- U. Eco, Sztuka i piękno w Średniowieczu, przeł. Magdalena Kimula, Mikołaj Olszewski, Znak, Kraków 2006.

- M. W. Ałpatow, Renesans i barok, tł. M. Kurecka, Arkady, warszawa 1982

- G. R. Hocke, Świat jako labirynt : maniera i mania w sztuce europejskiej w latach 1520-1650 i współcześnie, przeł. M. Szalsza, słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2003.

- W. Tomkiewicz, Rokoko, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988.

- M. Poprzęcka, Akademizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977.

- Poussin i teoria klasycyzmu, oprac. J. Białostocki, Wrocław 1953.

- J. Starzyński, Romantyzm i narodziny nowoczesności. Stendhal, Delacroix, Baudelaire, PIW, Warszawa 1972

- G. Legrand, Sztuka romantyzmu, tł. I. Waleńczak, Warszawa 2007.

- H. H. Hofstättar, Symbolizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium na podstawie materiału omawianego na wykładzie i znajomości literatury obowiązkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)