Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język japoński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1Z-JJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język japoński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

12 punktów ECTS*:

• 120 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [5 ECTS]

• 150 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [6,5 ECTS]

• 7 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury japońskiej, zmienności języka japońskiego, jego kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– zna różne techniki komunikacyjne, które może wykorzystywać do komunikowania się ze specjalistami w dziedzinie kulturoznawstwa i nauk pokrewnych, w języku polskim i japońskim (K_U07)

– ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego (j. japońskiego), właściwych dla studiowanego kierunku studiów (K_U10)

– posiada umiejętność posługiwania się i wykorzystywania narzędzi i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się w j. japońskim (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

– rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury (K_K09)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu nauczyć języka japońskiego na poziomie podstawowym (shokyū), umożliwiającym dość swobodną komunikację z native speakerem.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci mają nauczyć się rozpoznawać i stosować różne struktury gramatyczne oraz konstrukcje zdaniowe języka japońskiego na poziomie podstawowym. Znajomość tego materiału umożliwi studentom prowadzenie konwersacji na podstawowe tematy i tworzenie prostych tekstów w języku japońskim.

Nowe struktury gramatyczne i konstrukcje zdaniowe występujące w każdej czytance są wyjaśniane, a prowadzący upewnia się, czy studenci wszystko dobrze zrozumieli.

Formy językowe są powtarzane i utrwalane poprzez liczne ćwiczenia ustne i pisemne zawarte w zeszycie ćwiczeń do podręcznika. Studenci przygotowują również krótkie teksty z użyciem konkretnych struktur gramatycznych i form zdaniowych.

Znajomość nowo poznanych konstrukcji wykorzystywane jest w praktycznej konwersacji w języku japońskim.

Co tydzień omawiana jest kolejna, nowa lekcja z podręcznika.

Literatura:

Podręcznik: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese, I, Tokio, The Japan Times 2008.

Zeszyt ćwiczeń: Genki. An Integrated Course in Elementary Japanese, I , Tokio, The Japan Times 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na koniec semestru ustalana jest na podstawie:

– obowiązkowej obecności i aktywności na zajęciach (K_W09, K_U07, K_U10, K_K02)

– wyników sprawdzianów (co 3 lekcje) (K_U07, K_U10, K_U13)

– wyników na końcowym zaliczeniu pisemnym i/lub ustnym (K_W09, K_U07, K_U07, K_U10, K_K09)

Student musi uzyskać zaliczenie na co najmniej 70%, aby otrzymać ocenę pozytywną.

Przewidywane przedziały procentowe na poszczególne oceny: od 70% na ocenę dostateczną, 75% - dostateczny plus, 80% na ocenę dobrą, powyżej 85% - dobry plus, powyżej 90 % na ocenę bardzo dobrą).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Seiji Arai, Daria Fabisiak, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Seiji Arai, Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Seiji Arai, Hanna Jaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)