Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2L-AF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza filmu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna - 22 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawowe informacje dotyczące historii sztuki i teorii kultury oraz wiedzę o początkach sztuki filmowej

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS. 30 godzin zajęciowych; 25 praca własna; 5 godzin konsultacji

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów kultury właściwe dla wybranych metod i teorii badawczych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U06 Student posiada umiejętność merytorycznego budowania dyskursu na temat zjawisk kulturowych i artystycznych, logicznie argumentuje i formułuje wnioski

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K06 Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych jego form i mediów

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia powinny przygotować studenta do samodzielnej analizy i interpretacji utworu filmowego z uwzględnieniem podstawowych pojęć z zakresu teorii i poetyki filmu.

Pełny opis:

Student poznaje zadania analizy i interpretacji (określenie relacji pomiędzy analizą a interpretacją utworu filmowego; analiza nie tylko strukturalna)

Zagadnienia podstawowe:

Estetyka obrazu filmowego. Kompozycja ujęcia i przestrzeni filmowej

Analiza struktury fabularnej dzieła filmowego (zagadnienia dotyczące struktury scenariusza filmowego)

Analiza czasoprzestrzeni utworu filmowego.

Problemy narracji filmowej

Zagadnienia analizy adaptacji filmowej utworu literackiego oraz adaptacji innych tekstów (operacje modyfikujące, adaptacja jako przekład intersemiotyczny)

Gatunki filmowe. Jak postmodernizm zmienił kino gatunkowe?

Teoria:

Feminizm wobec sztuki filmowej

Teoria queer w kinie

Filmowe gry z kampem

Teorie komunikacji audiowizualnej

Gilles Deleuze - postmodernizm i kino

Literatura:

"Antropologia kultury audiowizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów , opr. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

David Bordwell, Kristin Thompson, "Film Art. Sztuka filmowa", tłum. B. Rosińska, Wydawnictwo Andrzej Marzec, Warszawa 2011

E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, P. Sitarski "Kino bez tajemnic", Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2009

Syd Field, Rolf Rilla, "Pisanie scenariusza filmowego",Art-Program, tłum. W. Wertenstein, Warszawa 1998

Alicja Helman, Andrzej Pitrus, "Podstawy wiedzy o filmie", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008

Alicja Helman, Jacek Ostaszewski "Historia myśli filmowej", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007

Elżbieta Ostrowska, Przestrzeń Filmowa, Wydawnictwo RABID, Kraków 2000

"KAMP. Antologia przekładów", red. Przemysław Czapliński, Anna Mizierka, Uniwersitas, Kraków 2012

"Teksty Drugie" nar 5 (137)/2012

Małgorzata Radkiewicz "Władczynie spojrzenia. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek", Korporacja ha!art, Kraków 2010

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach i końcowej pracy pisemnej. Student samodzielnie wybiera film do analizy. Tytuł musi być wcześniej zaakceptowany przez osobę prowadzącą zajęcia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia powinny przygotować studenta do samodzielnej analizy i interpretacji utworu filmowego z uwzględnieniem podstawowych pojęć z zakresu teorii i poetyki filmu.

Pełny opis:

Student poznaje zadania analizy i interpretacji (określenie relacji pomiędzy analizą a interpretacją utworu filmowego; analiza nie tylko strukturalna)

Zagadnienia podstawowe:

Estetyka obrazu filmowego. Kompozycja ujęcia i przestrzeni filmowej

Analiza struktury fabularnej dzieła filmowego (zagadnienia dotyczące struktury scenariusza filmowego - zajęcia obejmują także działania praktyczne)

Analiza czasoprzestrzeni utworu filmowego.

Problemy narracji filmowej

Zagadnienia analizy adaptacji filmowej utworu literackiego oraz adaptacji innych tekstów (operacje modyfikujące, adaptacja jako przekład intersemiotyczny)

Gatunki filmowe. Jak postmodernizm zmienił kino gatunkowe?

Teoria:

Feminizm wobec sztuki filmowej

Teoria queer w kinie

Filmowe gry z kampem

Teorie komunikacji audiowizualnej

Gilles Deleuze - postmodernizm i kino

Literatura:

"Antropologia kultury audiowizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów , opr. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

David Bordwell, Kristin Thompson, "Film Art. Sztuka filmowa", tłum. B. Rosińska, Wydawnictwo Andrzej Marzec, Warszawa 2011

E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, P. Sitarski "Kino bez tajemnic", Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2009

Syd Field, Rolf Rilla, "Pisanie scenariusza filmowego",Art-Program, tłum. W. Wertenstein, Warszawa 1998

Alicja Helman, Andrzej Pitrus, "Podstawy wiedzy o filmie", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008

Alicja Helman, Jacek Ostaszewski "Historia myśli filmowej", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007

Elżbieta Ostrowska, Przestrzeń Filmowa, Wydawnictwo RABID, Kraków 2000

"KAMP. Antologia przekładów", red. Przemysław Czapliński, Anna Mizierka, Uniwersitas, Kraków 2012

"Teksty Drugie" nar 5 (137)/2012

Małgorzata Radkiewicz "Władczynie spojrzenia. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek", Korporacja ha!art, Kraków 2010

Uwagi:

W przypadku przedłużenia obostrzeń pandemicznych na semestr letni, zajęcia odbywać się będą online w czasie rzeczywistym. Studentki i studenci będą uzyskiwać zaliczenie na podstawie zdalnie wykonywanych ćwiczeń (trzy ćwiczenia, czas na wykonanie każdego z ćwiczeń to ok. 2 tygodnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia powinny przygotować studenta do samodzielnej analizy i interpretacji utworu filmowego z uwzględnieniem podstawowych pojęć z zakresu teorii i poetyki filmu.

Pełny opis:

Student poznaje zadania analizy i interpretacji (określenie relacji pomiędzy analizą a interpretacją utworu filmowego; analiza nie tylko strukturalna)

Zagadnienia podstawowe:

Estetyka obrazu filmowego. Kompozycja ujęcia i przestrzeni filmowej

Analiza struktury fabularnej dzieła filmowego (zagadnienia dotyczące struktury scenariusza filmowego - zajęcia obejmują także działania praktyczne)

Analiza czasoprzestrzeni utworu filmowego.

Problemy narracji filmowej

Zagadnienia analizy adaptacji filmowej utworu literackiego oraz adaptacji innych tekstów (operacje modyfikujące, adaptacja jako przekład intersemiotyczny)

Gatunki filmowe. Jak postmodernizm zmienił kino gatunkowe?

Teoria:

Feminizm wobec sztuki filmowej

Teoria queer w kinie

Filmowe gry z kampem

Teorie komunikacji audiowizualnej

Gilles Deleuze - postmodernizm i kino

Literatura:

"Antropologia kultury audiowizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów , opr. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

David Bordwell, Kristin Thompson, "Film Art. Sztuka filmowa", tłum. B. Rosińska, Wydawnictwo Andrzej Marzec, Warszawa 2011

E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, P. Sitarski "Kino bez tajemnic", Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2009

Syd Field, Rolf Rilla, "Pisanie scenariusza filmowego",Art-Program, tłum. W. Wertenstein, Warszawa 1998

Alicja Helman, Andrzej Pitrus, "Podstawy wiedzy o filmie", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008

Alicja Helman, Jacek Ostaszewski "Historia myśli filmowej", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007

Elżbieta Ostrowska, Przestrzeń Filmowa, Wydawnictwo RABID, Kraków 2000

"KAMP. Antologia przekładów", red. Przemysław Czapliński, Anna Mizierka, Uniwersitas, Kraków 2012

"Teksty Drugie" nar 5 (137)/2012

Małgorzata Radkiewicz "Władczynie spojrzenia. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek", Korporacja ha!art, Kraków 2010

Uwagi:

W przypadku przedłużenia obostrzeń pandemicznych na semestr letni, zajęcia odbywać się będą online w czasie rzeczywistym. Studentki i studenci będą uzyskiwać zaliczenie na podstawie zdalnie wykonywanych ćwiczeń (trzy ćwiczenia, czas na wykonanie każdego z ćwiczeń to ok. 2 tygodnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia powinny przygotować studenta do samodzielnej analizy i interpretacji utworu filmowego z uwzględnieniem podstawowych pojęć z zakresu teorii i poetyki filmu.

Pełny opis:

Student poznaje zadania analizy i interpretacji (określenie relacji pomiędzy analizą a interpretacją utworu filmowego; analiza nie tylko strukturalna)

Zagadnienia podstawowe:

Estetyka obrazu filmowego. Kompozycja ujęcia i przestrzeni filmowej

Analiza struktury fabularnej dzieła filmowego (zagadnienia dotyczące struktury scenariusza filmowego - zajęcia obejmują także działania praktyczne)

Analiza czasoprzestrzeni utworu filmowego.

Problemy narracji filmowej

Zagadnienia analizy adaptacji filmowej utworu literackiego oraz adaptacji innych tekstów (operacje modyfikujące, adaptacja jako przekład intersemiotyczny)

Gatunki filmowe. Jak postmodernizm zmienił kino gatunkowe?

Teoria:

Feminizm wobec sztuki filmowej

Teoria queer w kinie

Filmowe gry z kampem

Teorie komunikacji audiowizualnej

Gilles Deleuze - postmodernizm i kino

Literatura:

"Antropologia kultury audiowizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów , opr. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

David Bordwell, Kristin Thompson, "Film Art. Sztuka filmowa", tłum. B. Rosińska, Wydawnictwo Andrzej Marzec, Warszawa 2011

E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, P. Sitarski "Kino bez tajemnic", Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2009

Syd Field, Rolf Rilla, "Pisanie scenariusza filmowego",Art-Program, tłum. W. Wertenstein, Warszawa 1998

Alicja Helman, Andrzej Pitrus, "Podstawy wiedzy o filmie", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008

Alicja Helman, Jacek Ostaszewski "Historia myśli filmowej", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007

Elżbieta Ostrowska, Przestrzeń Filmowa, Wydawnictwo RABID, Kraków 2000

"KAMP. Antologia przekładów", red. Przemysław Czapliński, Anna Mizierka, Uniwersitas, Kraków 2012

"Teksty Drugie" nar 5 (137)/2012

Małgorzata Radkiewicz "Władczynie spojrzenia. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek", Korporacja ha!art, Kraków 2010

Uwagi:

W przypadku przedłużenia obostrzeń pandemicznych na semestr letni, zajęcia odbywać się będą online w czasie rzeczywistym. Studentki i studenci będą uzyskiwać zaliczenie na podstawie zdalnie wykonywanych ćwiczeń (trzy ćwiczenia, czas na wykonanie każdego z ćwiczeń to ok. 2 tygodnie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)