Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury japońskiej klasycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2L-HLJK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury japońskiej klasycznej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 22 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punktów ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (czytanie lektur, zapoznanie się z materiałem) [1,6 ECTS]

• 6 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)

– zna wybrane zagadnienia związane z kulturą i sztuką pozaeuropejską (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi rozpoznawać i porównywać ze sobą zjawiska kulturowe i teksty kultury pochodzące z różnych obszarów kulturowych z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U05)

– rozumie i interpretuje zjawiska i symbole kultury dawnej i współczesnej, wysokiej i popularnej (K_U09)

– potrafi określić i scharakteryzować style i epoki artystyczne w procesie historycznokulturowym (K_U11)

– umie wskazać i opisać dzieła najbardziej reprezentatywne dla kolejnych epok historycznokulturowych w różnych dziedzinach sztuki (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata (K_K05)

– docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej (K_K08)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest klasycznej literaturze japońskiej od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku. W trakcie zajęć studenci poznają gatunki prozy, liryki i dramatu charakterystyczne dla tradycyjnej literatury japońskiej, głównych ich twórców i reprezentatywne dzieła. Drugi semestr omawia literaturę od końca okresu Heian po okres Edo.

Pełny opis:

Główne zagadnienia (cz. II)

• literatura anegdotyczna (setsuwa bungaku) i podróżnicza (kikō-bungaku)

• literatura eseistyczna (sylwy Hōjōki i Tsurezuregusa) i twórczość pisarzy-outsiderów-eremitów (inja-bungaku); kategorie estetyczne średniowiecza: yūgen, wabi, sabi

• literatura okresu Muromachi (1): gozan-bungaku; diarystyka i zapiski z podróży; opowieści religijne i świeckie

• literatura okresu Muromachi (2): bajki otogizōshi

• teatr średniowiecza; gatunki dramatyczne przed (kagura, gigaku, sarugaku, bugaku, dengaku); powstanie i rozwój teatru ; charakterystyka teatru ; farsy kyōgen

• narodziny i rozkwit kultury mieszczańskiej; poezja popularna (haikai, haiku, kyōka); szkoły haikai; Matsuo Bashō; twórczość Kobayashi Issa

• literatura mieszczańska; nowe formy prozy (literatura popularna i pouczająca oraz jej znaczenie oraz ukiyozōshi – ich rodzaje i tematyka; Ihara Saikaku)

• teatr nowożytny jōruri (bunraku) i kabuki

• spuścizna Chikamatsu Monzaemona; charakterystyka najpopularniejszych dramatów jōruri i kabuki (treść, główne idee, sterotypy postaci)

• poezja od połowy XVIII w. (epigoni poezji dworskiej; odrodzenie stylu Bashō (shōfū-kaifuku) i twórczość Yosa Busona; „jedność tekstu i obrazu”)

• literatura dla rozrywki (gesaku-bungaku) – proza późnego Edo i jej walory literackie: rodzaje literatury dla rozrywki; słynni twórcy gesaku-bungaku i ich utwory

• popularność studiów humanistycznych i nowożytna myśl religijno-filozoficzna; wpływ estetyki (ukiyo, kanzen-chōaku) i etyki konfucjańskiej (shingaku) na literaturę okresu Edo

Literatura:

Estetyka japońska. Antologia (t. 1-3), red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001

Keene Donald, A History of Japanese Literature. Vol. 1: Seeds in the Heart - From the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century, Grove Press, New York 1960

―, A History of Japanese Literature. Vol. 2: World Within Walls - Japanese Literature of the Pre-Modern Era 1600-1876, Columbia Univ. Press 1999

―, Travelers of a Hundred Ages, Columbia University Press, New York 1999

Kordzińska-Nawrocka Iwona, Ulotny świat ukiyo. Obraz kltury mieszczańskiej w twórczości Ihary Saikaku, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010

Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska (t. 1) , PWN, Warszawa 1994-1996

―, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

―, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011

Żeromska Estera, Japoński teatr klasyczny (t. 1-2) , Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010

przekłady literatury klasycznej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny lub pisemny obejmujący materiał z obu semestrów oraz znajomość lektur (K_W09, K_W12, K_U05, K_U09, K_U11, K_U12, K_K01, K_K05, K_K08); egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej lub online

Praktyki zawodowe:

nie dotyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim 2021/2022 będą prowadzone w formie stacjonarnej.

UWAGA: W razie pogorszenia się sytuacji pandemicznej i konieczności przejścia na zdalną formę nauczania, zajęcia będą realizowane synchronicznie lub asynchronicznie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub Office 365, głównie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Artur Duda
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

UWAGA: W razie sytuacji pandemicznej i konieczności przejścia na zdalną formę nauczania, zajęcia będą realizowane synchronicznie lub asynchronicznie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub Office 365, głównie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Artur Duda
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest twórczości literackiej w Japonii w okresie od XIII do połowy XIX w. Omawia wszystkie najważniejsze zjawiska, jakie zachodziły na przestrzeni stuleci, prezentuje powstanie i rozwój gatunków, a także pisarstwo poszczególnych autorów.

Pełny opis:

Główne zagadnienia (cz. II)

• literatura anegdotyczna (setsuwa bungaku) i podróżnicza (kikō-bungaku)

• literatura eseistyczna (sylwy Hōjōki i Tsurezuregusa) i twórczość pisarzy-outsiderów-eremitów (inja-bungaku); kategorie estetyczne średniowiecza: yūgen, wabi, sabi

• literatura okresu Muromachi (1): gozan-bungaku; diarystyka i zapiski z podróży; opowieści religijne i świeckie

• literatura okresu Muromachi (2): bajki otogizōshi

• teatr średniowiecza; gatunki dramatyczne przed (kagura, gigaku, sarugaku, bugaku, dengaku); powstanie i rozwój teatru ; charakterystyka teatru ; farsy kyōgen

• narodziny i rozkwit kultury mieszczańskiej; poezja popularna (haikai, haiku, kyōka); szkoły haikai; Matsuo Bashō; twórczość Kobayashi Issa

• literatura mieszczańska; nowe formy prozy (literatura popularna i pouczająca oraz jej znaczenie oraz ukiyozōshi – ich rodzaje i tematyka; Ihara Saikaku)

• teatr nowożytny jōruri (bunraku) i kabuki

• spuścizna Chikamatsu Monzaemona; charakterystyka najpopularniejszych dramatów jōruri i kabuki (treść, główne idee, sterotypy postaci)

• poezja od połowy XVIII w. (epigoni poezji dworskiej; odrodzenie stylu Bashō (shōfū-kaifuku) i twórczość Yosa Busona; „jedność tekstu i obrazu”)

• literatura dla rozrywki (gesaku-bungaku) – proza późnego Edo i jej walory literackie: rodzaje literatury dla rozrywki; słynni twórcy gesaku-bungaku i ich utwory

• popularność studiów humanistycznych i nowożytna myśl religijno-filozoficzna; wpływ estetyki (ukiyo, kanzen-chōaku) i etyki konfucjańskiej (shingaku) na literaturę okresu Edo

Literatura:

Estetyka japońska. Antologia (t. 1-3), red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001

Keene Donald, A History of Japanese Literature. Vol. 1: Seeds in the Heart - From the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century, Grove Press, New York 1960

―, A History of Japanese Literature. Vol. 2: World Within Walls - Japanese Literature of the Pre-Modern Era 1600-1876, Columbia Univ. Press 1999

―, Travelers of a Hundred Ages, Columbia University Press, New York 1999

Kordzińska-Nawrocka Iwona, Ulotny świat ukiyo. Obraz kltury mieszczańskiej w twórczości Ihary Saikaku, Wydawnictwa UW, Warszawa 2010

Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska (t. 1) , PWN, Warszawa 1994-1996

―, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

―, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011

Żeromska Estera, Japoński teatr klasyczny (t. 1-2) , Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010

przekłady literatury klasycznej

Uwagi:

Egzamin obejmuje całość materiału z przedmiotu "Historia literatury japońskiej", począwszy od starożytności po koniec okresu nowożytnego. Egazmin końcowy odbywa się w fomie ustnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)