Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura społeczności tradycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2L-KST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura społeczności tradycyjnych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna - 22 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ciekawość świata i ludzi.

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączna liczba godzin pracy studenta: 50, w tym:

30 godzin - praca na zajęciach,

5 godzin - konsultacje,

15 godzin - praca własna studenta (przygotowanie do kolokwium).

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Zna podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa (szczególnie antropologii kultury) [K_W02].

2. Posiada podstawową wiedzę na temat miejsca kulturoznawstwa pośród nauk humanistycznych i rozumie jego interdyscyplinarny charakter [K_W05].

3. Zna wybrane zagadnienia związane z kulturami europejskimi i pozaeuropejskimi, a na tym tle - polskiej kultury tradycyjnej [K_W011].

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Potrafi wyszukiwać i gromadzić informacje, wykorzystując różne źródła (drukowane i elektroniczne), prowadzić kwerendy, analizować, oceniać i selekcjonować zdobyty materiał [K_U01].

2. Samodzielnie zdobywa wiedzę związaną z kulturą i sztuką (jej historią i współczesnością), rozwija umiejętności badawcze, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego [K_U03].

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa i nauk pokrewnych w sytuacjach zawodowych i profesjonalnych [K_U04].

4. potrafi rozpoznawać i porównywać ze sobą zjawiska kulturowe i teksty kultury pochodzące z różnych obszarów kulturowych z zastosowaniem odpowiednich metod [K_U05].

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Identyfikuje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych [K_K07].

2. Docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej [K_K08].

3. Rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych, konieczność tworzenia i odbioru dóbr kultury [K_K09].

4. Ma świadomość znaczenia zachowania dziedzictwa duchowego kultur świata [K_K05].

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z wybranymi zjawiskami charakterystycznymi dla kultur tradycyjnych oraz wskazać elementy współczesnej kultury masowej, które biorą swój początek w myśleniu i zachowaniach archaicznych. W semestrze letnim poszczególne zagadnienia omówione zostaną na przykładach zaczerpniętych z wybranych kultur tradycyjnych Europy, Azji, i Afryki.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Obrzęd, rytuał, ceremoniał - zagadnienia ogólne. Obrzęd a mit.

2. Obrzędy inicjacyjne (przejścia) i rodzinne.

3. Obrzędy doroczne.

4. Tabu w kulturach tradycyjnych.

5. Pokrewieństwo.

6. Małżeństwo.

7. Szamani i czarownice.

8. Rola daru.

9. Kulty cargo.

Literatura:

Wasilewski J.S., Tabu, Warszawa 2010 (rozdz. I).

Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

Gennep A. van, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006.

Godelier M., Zagadka daru, przeł. M. Hoffner, Kraków 2010.

Kowalak W., Kulty cargo na Nowej Gwinei, Warszawa 1983.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest systematyczna obecność na ćwiczeniach oraz zaliczenie kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)