Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etnografia Azji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-EA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Etnografia Azji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ciekawość świata i ludzi.

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączna liczba godzin pracy studenta: 75, w tym:

30 godzin - praca na zajęciach,

5 godzin - konsultacje,

40 godzin - praca własna studenta (przygotowanie do egzaminu).

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Zna podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa (szczególnie antropologii kultury) [K_W02].

2. Posiada podstawową wiedzę na temat miejsca kulturoznawstwa pośród nauk humanistycznych i rozumie jego interdyscyplinarny charakter [K_W05].

3. Zna wybrane zagadnienia związane z kulturami europejskimi i pozaeuropejskimi, a na tym tle - polskiej kultury tradycyjnej [K_W011].

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Potrafi wyszukiwać i gromadzić informacje, wykorzystując różne źródła (drukowane i elektroniczne), prowadzić kwerendy, analizować, oceniać i selekcjonować zdobyty materiał [K_U01].

2. Samodzielnie zdobywa wiedzę związaną z kulturą i sztuką (jej historią i współczesnością), rozwija umiejętności badawcze, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego [K_U03].

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa i nauk pokrewnych w sytuacjach zawodowych i profesjonalnych [K_U04].

4. potrafi rozpoznawać i porównywać ze sobą zjawiska kulturowe i teksty kultury pochodzące z różnych obszarów kulturowych z zastosowaniem odpowiednich metod [K_U05].

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Identyfikuje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych [K_K07].

2. Docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej [K_K08].

3. Rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych, konieczność tworzenia i odbioru dóbr kultury [K_K09].

4. Ma świadomość znaczenia zachowania dziedzictwa duchowego kultur świata [K_K05].

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów ze światopoglądem i wybranymi zjawiskami charakterystycznymi dla kultur Dalekiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej oraz wskazać elementy współczesnej kultury tych społeczeństw azjatyckich, które biorą swój początek w myśleniu i zachowaniach archaicznych.

Pełny opis:

Wykład przybierze formę cyklu studiów przypadku, tzn. spotkania będą poświęcone wszechstronnej charakterystyce określonych aspektów wybranej kultury azjatyckiej. Tematyka dotyczyć będzie:

1. Azja - wiadomości wstępne z zakresu antropogenezy, geografii, prehistorii i historii, podstawowego zróżnicowania etnograficznego kontynentu.

2. Szamanizm azjatycki.

3. Kultura Ainów.

4. Obrzędy pogrzebowe ludu Toraja na Sulawesi (rambu solo).

5. Obrzędy balijskie (zwłaszcza ngaben).

6. Birmańskie naty.

7. Filipińskie krzyżowania.

8. Demonologia japońskia.

9. Sati - indyjskie samopalenie wdów.

Literatura:

Szczegółowe wskazówki bibliograficzne dotyczące zagadnień podejmowanych na wykładach - podawane na bieżąco w trakcie zajęć. Poniżej najważniejsze prace kierunkujące własne poszukiwania:

Bogowie i ludzie. Współczesna religijność w Azji Południowo-Wschodniej, red. S. Gil, A. Mianecki, Toruń 2016.

Iwicka R., Źródła klasycznej demonologii japońskiej, Kraków 2017.

Majewicz A.F., Dzieje i wierzenia Ajnów, Poznań 1991.

W cieniu przodków. Obrzędy społeczności Indonezji i Birmy, red. A. Mianecki, Toruń 2013.

Wasilewski J. S., Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, Warszawa 1983.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest systematyczna obecność na wykładzie oraz egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Mianecki, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.