Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język japoński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL3L-JJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język japoński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 32 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: japoński
Całkowity nakład pracy studenta:

9 punktów ECTS*:

• 90 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [3,5 ECTS]

• 130 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [5,2 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– zna różne techniki komunikacyjne, które może wykorzystywać do komunikowania się ze specjalistami w dziedzinie kulturoznawstwa i nauk pokrewnych, w języku polskim i obcym (K_U07)

– ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego (j. japońskiego), właściwych dla studiowanego kierunku studiów (K_U10)

– posiada umiejętność posługiwania się i wykorzystywania narzędzi i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

– rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury (K_K09)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Student rozwija kompetencję językową w zakresie stosowania wzorców gramatycznych i konstrukcji zdaniowych na poziomie średnim, poszerza słownictwa w zakresie omawianych podręczników. Głównym celem kursu jest nauczenie studenta języka japońskiego na poziomie w miarę swobodnej komunikacji z native speakerem (zbliżonym do poziomu B2).

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci wykorzystują konstrukcje zdaniowe i struktury gramatyczne opanowane na pierwszym roku i nowo poznane w celu nabywania umiejętności konwersacji w różnych sytuacjach. Podczas zajęć omawiane są kolejne lekcje z podręcznika i wyjaśniane są występujące w nich nowe zagadnienia. Studenci ćwiczą poznane konstrukcje i formy odgrywają scenki z podziałem na role, w konwersacjach w parach i grupach, przygotowując prezentacje komentowane przez innych studentów. W trakcie zajęć studenci mają także możliwość poznania modelowych konwersacji native speakerów.

Literatura:

materiały wskazane przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na koniec semestru ustalana jest na podstawie:

– obowiązkowej obecności i aktywności na zajęciach (K_W09, K_U07, K_U10, K_K02)

– wyników zadań domowych (K_U07, K_U10, K_U13)

– wyników na końcowym egzaminie pisemnym i/lub ustnym (K_W09, K_U07, K_U07, K_U10, K_K09)

Student musi uzyskać zaliczenie łącznie na co najmniej 70%, aby otrzymać ocenę pozytywną i możliwość kontynuowania nauki w kolejnym semestrze.

Przewidywane przedziały procentowe na poszczególne oceny: od 70% na ocenę dostateczną, 75% - dostateczny plus, 80% na ocenę dobrą, powyżej 85% - dobry plus, powyżej 90 % na ocenę bardzo dobrą).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Seiji Arai, Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Małgorzata Sobczyk
Prowadzący grup: Seiji Arai, Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Literatura:

Tēma betsu: Chūkyū kara manabu Nihongo, wyd. Kenkysha (od lekcji 7)

Chūkyū kara manabu Nihongo: Workbook, wyd. Kenkysha

Inne materiały opracowane lub wskazane przez prowadzących

Uwagi:

Na ocenę końcową składają się:

Zadania domowe 20%

Kolokwia śródsemestralne 20%

Zaliczenie końcowe (pisemne oraz ustne) 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seiji Arai, Artur Duda
Prowadzący grup: Seiji Arai, Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Literatura:

Tēma betsu: Chūkyū kara manabu Nihongo, wyd. Kenkysha (od lekcji 7)

Chūkyū kara manabu Nihongo: Workbook, wyd. Kenkysha

Inne materiały opracowane lub wskazane przez prowadzących

Uwagi:

Na ocenę końcową składają się:

Zadania domowe 20%

Kolokwia śródsemestralne 20%

Zaliczenie końcowe (pisemne oraz ustne) 60%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)