Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL3L-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 32 - kulturoznawstwo s1
Przedmioty spec. ogólna - 32 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 g. - praca na zajęciach

30 g. - konsultacje

190 g. - praca własna studenta (przygotowanie pracy licencjackiej)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej (K_W08)


Student ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać i gromadzić informacje, wykorzystując różne źródła (drukowane i elektroniczne), prowadzić kwerendy, analizować, oceniać i selekcjonować zdobyty materiał (K_U01)


Student trafnie formułuje i analizuje problemy badawcze dotyczące zagadnień kulturowych i artystycznych, odpowiednio dobiera narzędzia i metody badawcze właściwe dla antropologii kultury i badań nad kulturą audiowizualną (K_U02)


Student samodzielnie zdobywa wiedzę związaną z kulturą i sztuką (jej historią i współczesnością), rozwija umiejętności badawcze, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego (K_U03)


Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa i nauk pokrewnych w sytuacjach zawodowych i profesjonalnych (K_U04)


Student posiada umiejętność merytorycznego budowania dyskursu na temat zjawisk kulturowych i artystycznych, logicznie argumentuje i formułuje wnioski, wykorzystując opinie własne oraz poglądy innych autorów i badaczy kultury (K_U06),


Student potrafi wyrażać swoje opinie w różnych formach literackich, krytycznych i publicystycznych, z wykorzystaniem różnych źródeł i

podstawowych kontekstów teoretycznych (K_U08)


Student posiada umiejętność posługiwania się i wykorzystywania narzędzi i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)


Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)


Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04)


Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych (K_K07)


Student jest świadomym odbiorcą sztuki, który posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej; zna wartość historii kultury i sztuki oraz znaczenie kultury popularnej i masowej (K_K10)


Student zdaje sobie sprawę z wartości profesjonalnego i systematycznego przygotowywania się do działań naukowych i dydaktycznych (K_K12)

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna.


W przypadku zajęć w trybie zdalnym stosuje się następujące formy komunikacji:

- U-mail

- platformę Moodle

- platformę MS Teams

- system wideokonferencji Big Blue Button

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie kulturoznawstwa oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych, w tym pracy licencjackiej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć prowadzone są analizy wybranych zjawisk i problemów z zakresu wiedzy o teatrze, filmie, nowych mediach, literaturze i innych formach sztuki oraz z zakresu antropologii kulturowej. Szczegółowy zakres tematów realizowanych na zajęciach określają osoby prowadzące poszczególne grupy seminaryjne na początku każdego semestru.

Literatura:

Spis literatury omawianej na zajęciach podają osoby prowadzące poszczególne grupy seminaryjne na początku każdego semestru.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólnym kryterium oceniania jest stopień zaawansowania przygotowania pracy licencjackiej oraz jakość i samodzielność podejmowanych w tym zakresie działań. Szczegółowe kryteria oceniania ustalają osoby prowadzące poszczególne grupy seminaryjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Małgorzata Lisecka, Adrian Mianecki, Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Wiśniewska, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Sylwia Kołos, Małgorzata Lisecka, Adrian Mianecki, Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Sylwia Kołos, Adrian Mianecki, Karolina Sikorska, Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Sylwia Kołos, Małgorzata Lisecka, Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Maciej Gaca, Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Adrian Mianecki, Joanna Walewska-Choptiany, Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Maciej Gaca, Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Adrian Mianecki, Joanna Walewska-Choptiany, Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.