Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język japoński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL3Z-JJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język japoński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 31 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: japoński
Całkowity nakład pracy studenta:

12 punktów ECTS*:

• 120 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [5 ECTS]

• 150 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [6,5 ECTS]

• 7 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– zna różne techniki komunikacyjne, które może wykorzystywać do komunikowania się ze specjalistami w dziedzinie kulturoznawstwa i nauk pokrewnych, w języku polskim i obcym (K_U07)

– ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego (j. japońskiego), właściwych dla studiowanego kierunku studiów (K_U10)

– posiada umiejętność posługiwania się i wykorzystywania narzędzi i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

– rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury (K_K09)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Student rozwija kompetencję językową w zakresie stosowania wzorców gramatycznych i konstrukcji zdaniowych na poziomie średnim, poszerza słownictwa w zakresie omawianych podręczników.

Pełny opis:

Studenci w dalszym ciągu poznają nowe formy i konstrukcje zdaniowe na poziomie średnim (chūkyū). W ramach zajęć studenci wykorzystują struktury gramatyczne opanowane zarówno na pierwszym, jak i drugim roku w celu nabywania umiejętności konwersacji w różnych sytuacjach. Podczas zajęć omawiane są kolejne lekcje z podręcznika i wyjaśniane są występujące w nich nowe zagadnienia. Studenci ćwiczą pisemnie i ustnie poznane konstrukcje i formy, odgrywają scenki z podziałem na role, w konwersacjach w parach i grupach, przygotowując prezentacje komentowane przez innych studentów. W trakcie zajęć studenci mają także możliwość poznania modelowych konwersacji native speakerów.

Literatura:

- Chūkyū nihongo, Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ryūgakusei Nihongo Kyōiku Sentā, Bonjinsha

- Kaiwa ni chōsen. Chōkyū zenki kara no nihongo rōru purei, Surīē Nettowāku, 3A Corporation, Tōkyō 2005.

- Chūkyū nihongo bunpō yōtenseiri, Surīē Nettowāku, Tōkyō 2007.

- Chūkyū no nihongo, The Japan Times, Tōkyō 2008.

- J Bridge to intermediate Japanese, Bonjinsha, Tōkyō 2009.

- inne materiały wskazane przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na koniec semestru ustalana jest na podstawie:

– obowiązkowej obecności i aktywności na zajęciach (K_W09, K_U07, K_U10, K_K02)

– wyników zadań domowych (K_U07, K_U10, K_U13)

– wyników na końcowym zaliczeniu pisemnym i/lub ustnym (K_W09, K_U07, K_U07, K_U10, K_K09)

Student musi uzyskać zaliczenie na co najmniej 70 %, aby otrzymać ocenę pozytywną i możliwość kontynuowania nauki w kolejnym semestrze.

Przewidywane przedziały procentowe na poszczególne oceny: od 70% na ocenę dostateczną, 75% - dostateczny plus, 80% na ocenę dobrą, powyżej 85% - dobry plus, powyżej 90 % na ocenę bardzo dobrą).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Seiji Arai, Daria Fabisiak, Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Aleksandra Jaworowicz-Zimny
Prowadzący grup: Seiji Arai, Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Monika Lecińska-Ruchniewicz
Prowadzący grup: Seiji Arai, Monika Lecińska-Ruchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)